Askeri Ceza Avukatı

Askeri ceza avukatı

Askeri Ceza Avukatı, askerlikle doğrudan ilintili olmasına karşın sivil mahkemelerce bakılan davalarda uzmanlaşmış avukatlardır. Askeri şahısların işlediği suçlar ya da sahip oldukları hakları düzenleyen; TSK Personel Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, Yedek Subay Kanunu ve TSK İç Hizmet Kanunu asker ceza avukatının uzman olduğu alanlardır. Bilineceği üzere askeri cezalar ve TSK bünyesinde işlenen suçlar geçmişte, Askeri Ceza Mahkemeleri tarafından yürütülürdü. Günümüzde ise askeri şahısların aldığı bazı cezalar ve sahip oldukları hakların güvencesi sivil mahkemelere taşınmıştır. Dolayısıyla askeri cezalardan kaynaklanan davalarda askeri şahısları doğru bir avukat tercihinde bulunurken hukuki süreci en iyi şekilde yönetmeleri mümkündür.

Askeri ceza avukatı; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlarda yeterli hukuki bilgi birikimine sahip avukattır. Asker kişilerin işlemiş oldukları askeri suçlar askeri mahkemelerin görev alanına girmektedir. Yapılan kanuni düzenlemeler sonucu askeri mahkemelerin kapatılmasıyla birlikte bu suçlara bakan görevli mahkemeler sivil mahkemelerdir. Askeri Ceza Kanunu yürürlükte bulunmakla birlikte bu davaların görüm ve çözüm yeri ise sivil mahkemelerdir. Askeri ceza avukatı olarak da adlandırabileceğimiz askeri konularda uzman avukat hem ceza muhakemesi kanununa hem de askeri ceza kanununa hakim olmak zorundadır.

Devlet ve toplum yapısını yakından ilgilendiren bir kuruluşun fonksiyonlarını eksik olmadan yerine getirebilmesi için özel kurallara tabi tutulması, kendine has ceza ve disiplin mevzuatına sahip olması gereklidir. Silahlı kuvvetlerin disiplini de çoğunlukla, askerlik hizmetlerinin nitelikli kaynaklanan suçları ve cezaları içeren askeri ceza kanunlarının uygulanmasıyla sağlanmaktadır.  Askeri ceza veya askeri disiplin hukuku bu sebeple çok ama çok önemlidir. Aksi takdirde ordunun düzenli ve tertipli süregelişi bu kurallar kapsamında sağlanır. Askeri suçlarından kaynaklı yargılamalarda  görev alan avukata ise ASKERİ CEZA AVUKATI. Başka bir deyişle askeri ceza avukatı askeri davaları yürüten avukata denir.

Askeri Ceza Kanunu’nda bulunan suçlardan bazıları ise;

 • Firar
 • Kendisini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirme
 • Amir veya Üstü Tehdit
 • Amir ve Mafevke Hakaret
 • İtaatsizlikte Israr (Emre İtaatsizlikte Israr)
 • Toplu Asker Karşısında veya Hizmetten Savuşmak İçin veya Silahlı İken Yapılan İtaatsizlik
 • Amire ve Mafevke Fiilen Taarruz (Üste Fiili Taarruz)
 • Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması
 • Madununa Sövüp Sayan veya Fena Muamelede Bulunma (Asta Müessir Fiil)
 • Hizmete Mahsus Eşyayı Tahrip, Terk ve Kaybedenler
 • Askeri Eşyayı ve Malları Çalan, Satan, Rehine Veren ve Alanlar
 • Tekasül Dolayısıyla Esliha ve Harp Malzemesinden Bir Şeyin Hasara Uğramasına Sebep Olanlar

Askeri ceza hukuku; Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş suçlarla ile ilgili askeri şahışların hukuka aykırı fiillerinin cezalandırıldığı hukuk dalıdır.

Askeri ceza avukatı, uzmanlık olarak askeri davalarda bilgili avukattır. Suçun gerçekleşmesi ile askeri düzenin  bozulmasını takiben tekrardan  askeri disiplinin sağlanıp huzur ortamının sürdürülmesi ve askeri suçların önemli bir bölümünün genel suçlardan farklı özellikler taşıması nedeniyle, askeri suçlara ait davalara, öteden beri bu konuda ihtisas sahibi hakimlerden oluşan askeri mahkemeler bakmaktaydı. 16.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 21. madde uyarınca askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler kaldırılmıştır. Askeri mahkemelerin görevlerini  sivil mahkemeler üstlenmiştir. Fakat sivil mahkemelere geçse bile Askeri Ceza Kanunu halen uygulanmaya devam edilmiştir. Yani askeri ceza avukatı terimi halen insanlar tarafından aynı şekilde kullanılmaya devam etmiştir.

Askeri ceza hukuku; askeri konularda  ceza ve disiplin davalarını bütünü ile kapsayan ve konu ile alakalı hukuki düzenlemeleri barındıran bir kamu hukuk dalıdır. Askeri ceza ve idare davalarının kapsamının çok geniştir. 6413 sayılı Askeri Disiplin Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu, TSK Personel Kanunu, Yedek Subay Kanunu kaynaklı davaları bütünü ile ilgilenir.

Merak edenler için askeri şahısların TSK personeli olduğu süre içerisinde yaşadıkları hukuksal sorunlarda danışmanlık hizmeti veren avukatlardır. Askeri ceza avukatları, son derece geniş kapsamlı bir alanda deneyim sahibi olmalıdır. Bu alanların en önemli askeri şahısların sıklıkla yaşadığı yoklama kaçağı, bakaya ve firar gibi durumlardır. Askeri ceza avukatları, TSK bünyesinde faaliyet gösteren yedek subay/astsubayların yanı sıra er ve erbaşların da haklarını savunur. Sivil mahkemelerde görülen askeri davalarda görev alabilen Askeri Hukuk avukatları, müvekkilinin haklarını belirtilen kanunların esaslarına göre savunur.

Özellikle disiplin davalarında, askeri avukatların tecrübesi ve teknik yeterliliği oldukça kritik bir önem arz eder. Askeri davalara bakan avukatlar, belli alanlarda uzmanlaşmış danışmanlardır. Tahmin edileceği üzere askeri suçlar, sivil suçlardan farklı nitelikler taşır. Dolayısıyla askeri suçların sınırlarının doğru şekilde çizilip, dava sürecinde savunmanın doğru şekilde yapılması gerekir. Çoğunlukla askeri disiplin suçlarını kapsayan askerlikle ilgili adli süreçler, bazı durumlarda çok ciddi olumsuzlukların doğmasına sebep olur. Bu kapsamda askeri davaların bu alanda uzmanlaşmış ve yüksek düzeyde deneyim elde etmiş avukatlarca yönetilmesi oldukça önemlidir. Askeri avukatların ilgilendiği özel alanlar askeri disiplin suçları nedeniyle ortaya çıkan hukuki süreçleri içerir.

Askeri Suçlar Nelerdir?

1. Maddesi göre ölüm, ağır hapis ve hapis cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir. Askeri Ceza Kanununun kısa hapis cezası ile cezalandırdığı suçlar ise askeri kabahatlerdir. Yani askeri suçlar; askeri cürümler ve askeri kabahatler şeklinde ikiye ayrılır. Buna göre bir suçun askeri suç sayılabilmesi için cezanın Askeri Ceza Kanununda gösterilmesi gerekir.

 • Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar
 • Çağrılıp gelmeyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları
 • Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları
 • Firar ve cezası
 • Yabancı memlekete firar edenlerin cezası
 • Mehil içinde yakalananların cezası
 • Düşman tarafına, düşman karşısında, mahsur mevkiden kaçanların cezası
 • Sözleşerek firara ve cezası
 • Erbaşların rütbelerinin geri alınması
 • Firara kalkışanları haber vermeyenlerin cezası
 • Kaçaklara yardım edenlerin cezaları
 • Tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak
 • Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak
 • Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası
 • Başkasını askerliğe yarayamayacak hale getirenlerin cezası
 • Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar
 • Amir veya üstü tehdit
 • Yalan yere şikayet
 • Amir ve üstüne hakaret edenlerin cezası
 • İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası
 • Mukavemet ve cezası
 • Amire ve üste saygısızlık
 • Emre itaatsizlik
 • Bilerek doğru söylememek
 • Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme
 • Kaçmaya kalkışanları haber vermemek
 • Hizmete mahsus eşyanın harap olmasına sebebiyet vermek veya kaybetmek
 • Astına hizmetle ilgisi olmayan emir vermek, hediye istemek veya borç almak
 • Astlarını gözetim görevinde ihmal ve kusur
 • Astına sövmek, hakaret etmek ve kötü davranmak
 • Nöbet talimatına aykırı hareket etmek
 • Hoşnutsuzluk yaratmak
 • Sarhoşluk ve yasak edilen yerlere girmek
 • Kumar oynamak
 • Meslek kuruluşlarına, izin verilmeyen derneklere, spor klüplerinin faal üyeliklerine girmek
 • Yasak edilen kitap vesaireyi okumak veya bulundurmaktır.

Devlet ve toplum yapısını yakından ilgilendiren bir kuruluşun fonksiyonlarını eksik olmadan yerine getirebilmesi için özel kurallara tabi tutulması, kendine has ceza ve disiplin mevzuatına sahip olması gereklidir. Silahlı kuvvetlerin disiplini de çoğunlukla, askerlik hizmetlerinin nitelikli kaynaklanan suçları ve cezaları içeren askeri ceza kanunlarının uygulanmasıyla sağlanmaktadır.  Askeri ceza veya askeri disiplin hukuku bu sebeple çok ama çok önemlidir. Aksi takdirde ordunun düzenli ve tertipli süregelişi bu kurallar kapsamında sağlanır. Askeri suçlarından kaynaklı yargılamalarda  görev alan avukata ise ASKERİ CEZA AVUKATI. Başka bir söylem ile askeri ceza avukatı üstte sayılan davaları yürüten avukata denir.

Askeri Disiplin Suçları

 • Amirlere karşı saygısızca hareket ve davranışlarda bulunma,
 • Üstün asta TSK tarafından sınırları çizilen emirler dışında emir vermesi,
 • Emre itaatsizlik suçları,
 • Görev sırasında ortaya çıkan kusurlar ya da ihmaller,
 • Yasaklı bölgelere izinsiz olarak giriş,
 • Askeri nezaket ve disiplin kurallarına aykırı davranışlar,
 • TSK tarafından belirlenen talimatlara uymamak,
 • Hizmete mahsus ekipman, araç, gereç, silah v.b. türden eşyaların deforme ya da yok olmasına sebep olmak,
 • Kasıtlı olarak yalan söylemek,

Şeklindedir. Tüm bu durumlar, askeri disiplin suçları arasında yer alır. Bununla birlikte belirtilen suçların yöneltildiği askeri şahıslar, çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalır. Özellikle Askeri ceza hukuku; askeri konularda  ceza ve disiplin davalarını bütünü ile kapsayan ve konu ile alakalı hukuki düzenlemeleri barındıran bir kamu hukuk dalıdır. Askeri ceza ve idare davalarının kapsamının çok geniştir. 6413 sayılı Askeri Disiplin Kanunu, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 211 sayılı İç Hizmet Kanunu, TSK Personel Kanunu, Yedek Subay Kanunu kaynaklı davaları bütünü ile ilgilenir.

Askeri ceza avukatı, uzmanlık olarak askeri davalarda bilgili avukattır. Suçun gerçekleşmesi ile askeri düzenin  bozulmasını takiben tekrardan  askeri disiplinin sağlanıp huzur ortamının sürdürülmesi ve askeri suçların önemli bir bölümünün genel suçlardan farklı özellikler taşıması nedeniyle, askeri suçlara ait davalara, öteden beri bu konuda ihtisas sahibi hakimlerden oluşan askeri mahkemeler bakmaktaydı. 16.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı kanunla Anayasa’ya eklenen geçici 21. madde uyarınca askeri mahkemeler ve askeri yüksek mahkemeler kaldırılmıştır. Askeri mahkemelerin görevlerini  sivil mahkemeler üstlenmiştir. Fakat sivil mahkemelere geçse bile Askeri Ceza Kanunu halen uygulanmaya devam edilmiştir. Yani askeri ceza avukatı terimi halen insanlar tarafından aynı şekilde kullanılmaya devam etmiştir.

Askeri Konularda Uzman Avukat

Avukatlık mesleğinde her avukat her nevideki dava sürecini yürütebilmektedir. Fakat uygulamada avukatlar belirli alanlarda belirli davalara bakmaktadırlar. Askeri konularda uzman avukatlık da bunlar biridir. Nitekim askeri davalar nitelik itibari ile Askeri Ceza Kanunu ve TSK Disiplin Kanunu gibi özel mevzuatlara tabi olup bu mevzuatların iyi özümsenmesi ile dava süreci daha sıhhatli yürütülebilir. Askeri konularda uzman avukat, askerlik sistemini bilen, askerlerin tabi olduğu mevzuatlara hakim olan, zamanında askerlik mesleğini icra edip hukuk eğimi ile birlikte bu alanda bilgi birikimine sahip avukat olarak tanımlanabilir.

Askeri Kökenli Avukat

Asker kökenli avukat, daha önceden profesyonel olarak TSK’da hizmet etmiş bu esnada hukuk fakültesi eğitimi alarak avukatlık mesleğini icra eden avukat olarak tanımlanabilir. Asker kökenli avukatlar TSK’daki hiyerarşiyi, asker kişilerin tabi olduğu mevzuatları yakından bildiği için askeri davaların yürütülmesinde olumlu şekilde katkıda bulunabilmektedir. Askeri mahkemelerin kapanması ile sivil yargıda görülen askeri davalarda asker kökenli avukatların etkisi yadsınamayacak ölçüde olumludur.

Askeri Davalar

Askeri mahkemelerin kapanması ile asker kişilerin askeri suç kapsamındaki davaları sivil yargı erkinde görülmektedir. Askeri Ceza Kanunu uyarınca haklarında soruşturma izni verilen ilgililer 10 gün içerisinde soruşturma iznine itiraz edebilir. Soruşturma izni verilmesi kararı kaldırılmaz ise ceza muhakemesinin evrelerinden olan savcılık aşamasına dosyası intikal ederek adli yargı süreci başlamaktadır. Bu işlerin görüm ve çözümü sivil yargıda yapılsa da askeri davalarda uygulanacak mevzuat Askeri Ceza Kanunu’dur. Askeri Ceza Kanunu TCK’ya göre daha katı kurallara bağlanmış bir mevzuattır. Askeri davalarda HAGB kurumu uygulanmazken Anayasa Mahkemesi kararıyla sınırlı şekilde uygulanmaya başlamıştır. Askeri davaların asker kökenli yani askeri konularda uzman bir avukat tarafından yürütülmesi hukuki sıhhat yönünden olumlu etki yapabilmektedir.

Askeri Davalara Bakan Avukat

Asker kişilerin, Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki adli yargıda görülen davaları ile TSK Disiplin Kanunu başta olmak üzere diğer özlük hakları ile ilgili olan ve idari yargıda görülen davalarına bakan avukata askeri davalara bakan avukat denebilir. Askeri davalara bakan avukat genel itibari ile askeri dava süreçlerini yürütmektedir. Yine hukuki sıhhat açısından asker kişilerin davalarının askeri davalara bakan avukat tarafından yürütülmesi önem kazanacaktır. Bu davalar arasında sicil iptal davası, atama iptal davası, statü geçiş sınavları, disiplin cezalarının iptali davası vb. ve sırf askeri suç kapsamında bulunan ceza davaları gösterilebilir.

Askeri Ceza Suçları

Ölüm, ağır hapis ve hapis cezaları ile cezalandırdığı suçlar askeri cürümlerdir. Askeri Ceza Kanununun kısa hapis cezası ile cezalandırdığı suçlar ise askeri kabahatlerdir. Yani askeri suçlar; askeri cürümler ve askeri kabahatler şeklinde ikiye ayrılır. Buna göre bir suçun askeri suç sayılabilmesi için cezanın Askeri Ceza Kanununda gösterilmesi gerekir.

 • Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar
 • Çağrılıp gelmeyen yedek subaylarla askeri memurların cezaları
 • Vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları
 • Firar ve cezası
 • Yabancı memlekete firar edenlerin cezası
 • Mehil içinde yakalananların cezası
 • Düşman tarafına, düşman karşısında, mahsur mevkiden kaçanların cezası
 • Sözleşerek firara ve cezası
 • Erbaşların rütbelerinin geri alınması
 • Firara kalkışanları haber vermeyenlerin cezası
 • Kaçaklara yardım edenlerin cezaları
 • Tutukevi veya cezaevinden kaçmak veya kaçmaya aracı olmak
 • Göz veya oda hapsi ceza yerinden kaçmak, infaz şartlarına uymamak, kaçmaya aracı olmak
 • Kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası
 • Başkasını askerliğe yarayamayacak hale getirenlerin cezası
 • Askerlikten kurtulmak için hile yapanlar
 • Amir veya üstü tehdit
 • Yalan yere şikayet
 • Amir ve üstüne hakaret edenlerin cezası
 • İtaatsizlikte ısrar edenlerin cezası
 • Mukavemet ve cezası

Askeri Disiplin Hukuku

Asker kişilerin Askeri Ceza Kanunu haricinde kalan ve disiplin hukukunu ilgilendiren fiilleri TSK Disiplin Kanununu uyarınca cezalandırılmaktadır. TSK Disiplin Kanun’ndaki disiplin cezaları;

Askeri disiplin hukukunda, TSK Disiplin Kanunu hükümleri subaylar, astsubaylar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrencileri kapsamaktadır. Subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre aşağıda belirtilmiştir;

 1. a) Uyarma
 2. b) Kınama
 3. c) Hizmete kısmi süreli devam

ç) Aylıktan kesme

 1. d) Hizmet yerini terk etmeme
 2. e) Oda hapsi
 3. f) Silahlı Kuvvetlerden ayırma

Askeri disiplin hukukunda; uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından verilir.

TSK Disiplin Kanunu m.43/1 uyarınca; daha önce birçok disiplin cezasına karşı yargı yolu kapalı iken Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları sonucu tümüne karşı yargı yolu açılmıştır. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında da tüm nevideki disiplin cezaları ile ilgili disiplin cezasının kesinleşmesine müteakip yargı yolu açıktır.

Silahlı Kuvvetlerden Ayrılma Cezası

Askeri disiplin hukukunda, TSK Disiplin Kanunu’nda düzenlenen en ağır disiplin cezası Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezasıdır. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası dışında kalan disiplin cezaları neticesinde ilgilinin atama, sicil, yurt dışı geçici görev, statü geçiş sınavı vb özlük hakları açısından amirleri nezdinde menfi düşünce hasıl olması muhtemeldir. Yahut bu disiplin cezalarına istinaden ceza puanlarının toplamı sonucunda Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası verilmektedir.

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası;

 1. a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek,
 2. b) Ahlaki zayıflık,
 3. c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak,

ç) Gizli bilgileri açıklamak,

 1. d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak
 2. e) Uzun süreli firar etmek,
 3. f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek,
 4. g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak ,

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak,

 1. h) Terör örgütleriyle ilişkisi olmak,

Ayrıca;

Askeri Disiplin hukukunda, en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde onsekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası alma veya en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak halinde de Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası tesis edilmektedir.

Askeri Disiplin Hukukunda, Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası genelde “Hizmete engel davranışlarda bulunmak” disiplinsizliğinden dolayı tesis edilmektedir. Fakat bu disiplinsizliğin kanuni tanımı “Uygunsuz davranışlarda bulunmak” disiplinsizliğinin kanuni tanımına benzerdir. Bazı durumlarda, uygunsuz davranışlarda bulunmak disiplinsizliğine karşı hizmete kısmi süreli devam cezası tesis etmek yerine idare takdir hakkını ölçüsüz kullanarak hizmete engel davranışlarda bulunmak disiplinsizliğinden dolayı Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası vermektedir. Bir başka husus ise personel hakkında idari yönden Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası tesis edilmesi ile birlikte genellikle ceza hukuku açısından Savcılığa Suç Dosyası gönderildiği durumlar olmaktadır. Personelin soruşturma aşamasında KYOK/İddianame düzenlenmesi veya kovuşturma aşamasında Beraat/Mahkûmiyet vb karar verilmesi beklenmeden yani suç her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı şekilde sübuta ermeden meslekten çıkartılması da hukuka aykırıdır.

İlgililerin diğer disiplin cezaları ile ilgili 60 gün içerisinde iptal davası açmasında atama, sicil, yurt dışı geçici görev, statü geçiş sınavı vb hususlar açısından hukuki yarar bulunmaktadır. Bir diğer hukuki yarar ise olası bir Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası neticesinde açılacak olan iptal davasında bu davalar ile ilgili iptal kararı alınması mevcut dava açısından önem arz edecektir.

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen personel avukatı vasıtası ile savunma yapabilir.

YDK kararı ile Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası ile cezalandırılan ilgililerin ise idari işlemin tebliğine müteakip 60 gün içerisinde yürütmeye durdurma talepli iptal davası açmak suretiyle yasal yollara başvurmasında hukuki yarar bulunmaktadır.

Danıştay 12. Dairesi’nin 17.11.2020 tarihli kararında “…davacıya isnat edilen disiplin cezasına konu eylemler ile adli kovuşturmaya konu eylemlerin aynı olduğu, disiplin soruşturmasında adli soruşturma aşamasında elde edilen delillerin kullanıldığı dikkate alındığında, … Ağır Ceza Mahkemesi’nce E:… sayılı dosyada yapılan yargılama neticesinde hakkında beraat kararı verilen davacının, üzerine atılı disiplin cezasına konu fiillerin sübuta ermediği anlaşıldığndan, devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline, parasal haklarının tazmini isteminin kabulüne karar verilmiştir…” denilmektedir.

Danıştay 2. Dairesi’nin 07.01.2021 tarihli kararında “……..bu haliyle şüphelilere isnat edilen görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle davacı ve…hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Bu durumda; davacı hakkında verilen ve yukarıda belirtilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına esas olan fiillerin, görülmekte olan dava konusu uyuşmazlığın da temelini oluşturduğu açık olup, Bölge İdare Mahkemesince söz konusu kovuşturmaya yer olmadığı kararının değerlendirilmesi suretiyle yeni bir karar verilmesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

Danıştay 12. Dairesi’nin 17.06.2021 tarihli kararında “….Görevi kötüye kullanmak suçu” nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldığı …. davacının sabit olan fiileriyle “ölçülü” bir ceza ile cezalandırılması gerekirken, eylemi ile orantılı olmayan Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin olarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir..” denilmektedir.

Askeri Hukuk Avukatı Nedir?

Merak edenler için askeri şahısların TSK personeli olduğu süre içerisinde yaşadıkları hukuksal sorunlarda danışmanlık hizmeti veren avukatlardır. Askeri ceza avukatları, son derece geniş kapsamlı bir alanda deneyim sahibi olmalıdır. Bu alanların en önemli askeri şahısların sıklıkla yaşadığı yoklama kaçağı, bakaya ve firar gibi durumlardır.

Askeri ceza avukatları, TSK bünyesinde faaliyet gösteren yedek subay/astsubayların yanı sıra er ve erbaşların da haklarını savunur. Sivil mahkemelerde görülen askeri davalarda görev alabilen Askeri Hukuk avukatları, müvekkilinin haklarını belirtilen kanunların esaslarına göre savunur. Özellikle disiplin davalarında, askeri avukatların tecrübesi ve teknik yeterliliği oldukça kritik bir önem arz eder.

Askeri Davalara Bakan Avukatlar

Askeri davalara bakan avukatlar, belli alanlarda uzmanlaşmış danışmanlardır. Tahmin edileceği üzere askeri suçlar, sivil suçlardan farklı nitelikler taşır. Dolayısıyla askeri suçların sınırlarının doğru şekilde çizilip, dava sürecinde savunmanın doğru şekilde yapılması gerekir. Çoğunlukla askeri disiplin suçlarını kapsayan askerlikle ilgili adli süreçler, bazı durumlarda çok ciddi olumsuzlukların doğmasına sebep olur.

Bu kapsamda askeri davaların bu alanda uzmanlaşmış ve yüksek düzeyde deneyim elde etmiş avukatlarca yönetilmesi oldukça önemlidir. Askeri avukatların ilgilendiği özel alanlar askeri disiplin suçları nedeniyle ortaya çıkan hukuki süreçleri içerir. Askeri disiplin suçları günümüzde çoğunlukla;

 • Amirlere karşı saygısızca hareket ve davranışlarda bulunma,
 • Üstün asta TSK tarafından sınırları çizilen emirler dışında emir vermesi,
 • Emre itaatsizlik suçları,
 • Görev sırasında ortaya çıkan kusurlar ya da ihmaller,
 • Yasaklı bölgelere izinsiz olarak giriş,
 • Askeri nezaket ve disiplin kurallarına aykırı davranışlar,
 • TSK tarafından belirlenen talimatlara uymamak,
 • Hizmete mahsus ekipman, araç, gereç, silah v.b. türden eşyaların deforme ya da yok olmasına sebep olmak,
 • Kasıtlı olarak yalan söylemek,

Şeklindedir. Tüm bu durumlar, askeri disiplin suçları arasında yer alır. Bununla birlikte belirtilen suçların yöneltildiği askeri şahıslar, çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalır.

Askeri Konularda Uzman Avukat

Asker Hukuku alanında uzmanlaşarak deneyim elde etmiş avukatlardır. Askeri cezalarla ilgili değişiklik 2017 yılında yapılmıştır. Ancak buna rağmen Askeri Hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlar mevcuttur. 2017 yılında çıkarılan yasa ile birlikte askeri cezalar sivil mahkemelerde görülmeye başlanmıştır. Son derece yeni bir ceza hukuku alanı olan askeri davalarda sivil ve deneyimli avukat bulmak güçtür. Bununla birlikte Askeri Hukukun gerekliliklerini yerine getiren ve bu alanda teknik donanıma sahip avukatlar vardır. Üstelik bunlar dava sürecine önemli bir rol oynar.

Askeri Ceza Avukatı İletişim

Özellikle askeri cezalar ilgili kanunlarca düzenlenmiştir. Buna rağmen müebbet hapis cezalarına kadar dayanan geniş bir karar mekanizmasına sahiptir. Bununla birlikte askeri davaların adli para cezasıyla sonuçlandırılması da olanaklıdır. Bu tarz davalarda istenilen sonucun elde edilebilmesi için doğru avukatın tercih edilmesi gerekir. Askeri avukat iletişim için Ertem Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ertem Hukuk Arabuluculuk ve Askeri Hukuk Süreçleri

Askeri Ceza Avukatı Asker Hukuku alanında uzmanlaşarak deneyim elde etmiş avukatlardır. Askeri cezalarla ilgili değişiklik 2017 yılında yapılmıştır. Ancak buna rağmen Askeri Hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlar mevcuttur. 2017 yılında çıkarılan yasa ile birlikte askeri cezalar sivil mahkemelerde görülmeye başlanmıştır. Son derece yeni bir ceza hukuku alanı olan askeri davalarda sivil ve deneyimli avukat bulmak güçtür. Bununla birlikte Askeri Hukukun gerekliliklerini yerine getiren ve bu alanda teknik donanıma sahip avukatlar vardır. Üstelik bunlar dava sürecine önemli bir rol oynar. Özellikle askeri cezalar ilgili kanunlarca düzenlenmiştir. Buna rağmen müebbet hapis cezalarına kadar dayanan geniş bir karar mekanizmasına sahiptir. Bununla birlikte askeri davaların adli para cezasıyla sonuçlandırılması da olanaklıdır. Bu tarz davalarda istenilen sonucun elde edilebilmesi için doğru avukatın tercih edilmesi gerekir. Askeri avukat iletişim için Ertem Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

ERTEM Hukuk Arabuluculuk&Danışmanlık, Av.Arb. Cihan ERTEM tarafından Ankara’da kurulmuştur. Hukuki faaliyetlerimiz temel prensip olarak benimsenen objektiflik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Türk hukuk sisteminin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda müvekkillerine zaman ve masraf olarak en yararlı olan çözüm yollarını sunmakla birlikte çözüm odaklı çalışılmaktadır. Özellikle Hukuk büromuz temel hak ve hürriyetlere dayalı, hukukun üstünlüğünü esas alan şahıslara ve kurumlara ait hukuki sorunları çözmek ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla; Ceza, İdare, Askeri Ceza, Askeri İdare, Miras, Aile, Tazminat, Sigorta, İş, Şirketler, İcra, Gayrimenkul, Ticaret, Tüketici, Borçlar Hukuku alanlarında yurtiçi ve yurtdışında hizmet vermektedir.

Paylaş