Astsubay Sicil Yönetmeliği


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik; astsubayların rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi ve Silâhlı Kuvvetlerden ayırma işlemleri ile bu
işlemlere esas olacak sicil belgelerinin şekil ve muhtevasını, düzenlenme ve gönderilme usulünü, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışma
esaslarını ve astsubaylar hakkında diğer hususlarda yapılacak işlemleri düzenler.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup astsubayların; sicil üstlerini, rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi
işlemleri ile görevli personeli ve sicil değerlendirme ve denetleme kurulları üyelerini kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a. Rütbe : Astsubayların ilk astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince
kazandıklarıaskerî unvanı,
b. Nasıp : İlk astsubaylık ile bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihini,
c. Kıdem : Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren, o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük
sırasını,
ç. Normal bekleme süresi : Astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekleyeceklerisüreyi,
d. En az bekleme süresi : Astsubayların normal bekleme süresinden noksan bekleyeceklerisüreyi,
e. En çok bekleme süresi : Astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabileceklerisüreyi,
f. Fiilî bekleme süresi : İlk astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfii müteakip, nasıp düzeltmesinden dolayı verilen itibarî süreler hariç
olmak üzere, o rütbede fiilen bulunulan süreyi,
g. Terfi yılı : Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süreyi,
ğ. Kademe bekleme süresi : Astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekleyeceklerien az bir terfi yılını,
h) (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil alma eğilimi: Asgarî beş yıllık sicil notu bulunan personel için tespit edilen ve personelin sicil notu
ortalamasının hesaplanmasında esas alınan yıllara ait sicil üstü değerlendirme notlarının standart sapmasının üç katının sicil alma eğilimine esas not
ortalamasına ilave edilmesi ve çıkartılmasısuretiyle tespit edilen rakamlar dahil olmak üzere bulunan not aralığını,
ı. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Geri bildirim: Astsubayların durumlarını öğrenmeleri, eksikliklerini gidermeleri ve iyi olan yönlerini
geliştirmelerimaksadıyla; merkezden, şahıs ile yetiştirme ve eğitim sistemine yapılan düzeltici ve düzenleyici önlemleri,
i. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Ayırt Edici Nitelik: Personelin kendi kategorisi içerisinde değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tespit
edilen ve sicil belgelerinde yer alan ana kriteri,
j. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Kıstas (Alt nitelik): Sicil belgelerinde yer alan ayırt edici niteliklerin ölçülmesine imkân veren tutum ve
davranış biçimlerini,
k. Rütbe terfii : Astsubayların 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda yazılı şekil ve şartlara uyularak bir üst rütbeye
yükseltilmelerini,
l. Rütbe kademeliliği : Nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatleri sicille
saptanarak üst makamlarca onanan astsubay başçavuşların, astsubay kademeli başçavuşluğa; astsubay kıdemli başçavuşların, astsubay kademeli
kıdemli başçavuşluğa; astsubay kademeli kıdemli başçavuşlukta üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için
liyakatlerisicille saptanarak onanan astsubay kademeli kıdemli başçavuşların,astsubay ikinci kademeli kıdemli başçavuşluğa yükselmelerini,
m. Kademe ilerlemesi : Kademe bekleme süresisonundakimaaş artışını,
n. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Yeterlik: Ahlaki,askeri, mesleki, fiziki,zihni kifayet ve üst rütbeye liyakati,
o. Yeterlik derecesi : Sicil notu ortalamalarına göre aynısınıf ve rütbede olan astsubayların kendi aralarındaki derecelenmelerini,
ö. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil notu: Sicil belgelerinden alınabilecek notların ortalaması ile FizikiYeterlilik Değerlendirme Testinden
elde edilen notun bu Yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde Kuvvet Komutanlıkları,(Değişik ibare:RG-23/2/2017-29988) tarafından
toplanmasıyla tespit edilen notu,
p) (Değişik:RG-05/07/2003-25159) Sicil notu ortalaması:
1) Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasını,
2) Kıdemliçavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasını,
3) Üstçavuş rütbesi için; kıdemliçavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının; üstçavuş rütbesindeki sicil notu
ortalamasının % 100’ü, kıdemliçavuş rütbesindekisicil notu ortalamasının % 70’ialınarak hesaplanan ortalamasını,
4) Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş
rütbesindekisicil notu ortalamasının % 100’ü, üstçavuş rütbesindekisicil notu ortalamasının % 90’ı, kıdemliçavuş rütbesindekisicil notu ortalamasının %
70’ialınarak hesaplanan ortalamasını,
5) Başçavuş rütbesi için; kıdemliçavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu
ortalamasının % 100’ü, kıdemli üstçavuş rütbesindekisicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindekisicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemliçavuş
rütbesindekisicil notu ortalamasının % 70’ialınarak hesaplanan ortalamasını,
6) Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş
rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu
ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak
hesaplanan ortalamasını,
r. Kadro: Barışta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyulan personelin rütbe, sınıf ve varsa
branşına göre tespit edilen miktarını,
s. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil tam notu: Yüz puanlık sicil tam notunu,
ş. Sicilsüresi : Normal olarak bir terfi yılını,
t. (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil belgesi:Astsubayların rütbe terfii, rütbe kademeliliği ve kademe ilerlemesi yapma yeterliğini belirten
belgeyi,
u. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Sicil değerlendirme ve denetleme kurulu: Kuvvet Komutanlıkları,(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)
(…) Personel Başkanlıkları bünyesinde oluşturulan ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getiren kurulu,
ü. Kanun : 27 Temmuz 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununu,
v. (Ek:RG-05/07/2003-25159) Sicil notu ortalamasının hesaplanmasında kullanılan terimlerden;
1) Rütbe Sicil Notu Ortalaması; personelin bulunduğu rütbeye ait muteber sicil notlarının toplamının o rütbeye ait muteber sicil notu sayısına
bölünmesisuretiyle bulunan notu,
2) Rütbe Sicil Notu Katsayısı; sicil notu ortalamasının hesaplanmasında her rütbede alınmış olan sicil notlarının ortalamasının sicil notu
ortalamasına katkısını belirleyen değeri,
3) Sicil Notu Ortalamasına Rütbe Katkısı; rütbe sicil notu ortalaması ile rütbe sicil notu katsayısının çarpılmasısonucunda bulunan değeri,
4) Toplam Sicil Notu Ortalamasına Rütbe Katkısı; personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında, hesaplamaya dahiledilecek olan rütbelere
ait sicil notu ortalamasına rütbe katkılarının toplamını,
5) Toplam Rütbe Sicil Notu Katsayısı; personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında, hesaplamaya dahil edilecek olan rütbelere ait rütbe
sicil notu katsayılarının toplamını,
y) (Ek:RG-11/2/2010-27490) Yüksek lisans: Lisans öğrenimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan
bir yükseköğretimi,
z. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil üstü değerlendirme notu: Astsubay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme ve Ayırt Edici Nitelikler”
bölümüne yapılan işaretlemelerin nota tahviledilmesi ile bulunan notu,
aa. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil alma eğilimine esas not ortalaması: Personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınan
yıllara ait sicil üstü değerlendirme notlarının, bu maddenin birinci fıkrasının (p) bendindeki yönteme göre hesaplanan not ortalamasını,
bb. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT) notu: Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan fiziki
yeterlilik değerlendirme testinden elde edilen notu,
cc. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Genel değerlendirme kategorisi:Astsubay sicil belgesindeki“Genel Değerlendirme (Kategori)” kısmında yer
alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şeklinde belirlenen dört kategoriyi,
çç. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Genel değerlendirme notu:Astsubay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme (Kategori)” kısmında yer alan
ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şeklinde belirlenen dört kategorinin işaretlenmesi; ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi
durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85,YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59,99 olarak
alınan notu,
dd. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Ayırt edici nitelik notu: Astsubay sicil belgesindeki “Ayırt Edici Nitelikler” kısmında yer alan niteliklere
yapılan işaretleme ve notlandırma neticesinde elde edilen toplam notu,
ee. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil üstü değerlendirme tam notu: Sicil belgelerinde yazılı nitelikler için bu Yönetmelikte gösterilen en yüksek
notların toplamını,
ff. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Gerekçe: Astsubay sicil belgesindeki Genel Değerlendirme (Kategori) kısmında sicil üstleri tarafından
ÜSTÜN BAŞARILI ve kategorisindeki emsallerinin üzerinde değerlendirilen veya YETERSİZ ve kategorisindeki emsallerinin altında değerlendirilen
nitelikler için sicil belgesinin ilgili bölümde belirlenen alana yazılmasızorunlu olan ifadeyi,
gg. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Ortak nitelikler: Astsubay sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bölümünde yer alan ve her görev alanı için
aynı olan on niteliği,
ğğ. (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1) Görev alanı nitelikleri: Astsubay sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bölümünde yer alan ve dört çeşit olan
her görev alanı için farklılaşan beş niteliği,
ifade eder.
Hukukî dayanak
Madde 4- Bu Yönetmelik, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ KISIM
Sicil Üstleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluk
Sicil üstlerinin görev ve sorumluluğu
Madde 5- Sicil üstleri; emrialtındakiler hakkında sicil düzenlerken; üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar.
Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdanî kanaatle
değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların lâyık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silâhlı
Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur. Hissî ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek
sicillerin, hak eden bir başka personelin hakkını ihlâledeceği , daima göz önünde bulundurulur.
Sicil üstleri, haklarında sicil düzenleyecekleriastsubayları iyi tanımak zorundadırlar. Bu nedenle, haklarında sicil düzenleneceklerin, günlük eğitim
ve çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz
denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler,çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri
hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar. Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkânına
sahip olan komutan veya âmirin, iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri
hakkında hüküm verilir.
Birinci sicil üstleri, astları hakkında mutlak kanaat sahibi olmaktan sorumludurlar. Daha üst sicil üstlerinin kanaat sahibi olmaları şahsî
becerilerine,çalışma şartlarına, kuruluş bağlantısına ve görev fonksiyonlarına bağlıdır.
(Mülga fıkra:RG-21/8/2014-29095)
(1) (…)
(Değişik altıncı fıkra:RG-21/8/2014-29095)Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş siciller, sicil
üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret, gerekçe ve kanaat hariç olmak üzere, geriçevrilmeyerek düzeltilir ve ilgilisicil üstüne bilgi verilir.
Birinci sicil üstleri
Madde 6- (Değişik birinci fıkra:RG-18/08/2000-24144) Sicil yazmaya yetkili birincisicil üstleri; kuruluş bağlantısına göre sicil düzenlenecek
astsubayın amiri olup, bunlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Kara Kuvvetleri Komutanlığında: Kıt’alarda; en az takım komutanı, bölük (batarya) komutanı ve eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya
amirlerle karargâh ve kurumlarda bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir.
b) Deniz Kuvvetleri Komutanlığında: Bölüm teşkilâtı olan gemilerde, en az bölüm amiri; bölüm teşkilâtı bulunmayan gemilerde en az ikinci
komutan veya baş çarkçı; kara birliklerinde en az takım, bölük (batarya) ve eşidi birlik komutanı; karargâh ve kurumlarda, en az kısım amiri ve eşidi ile
teşkilât bağlantısına göre daha üst görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir. Ayrıca, uçuş birliklerinde uçucu personel için, en az harekât
eğitim subayı veya kol komutanları; bakım personeli için,en az komutan,amir veya grup müdürleridir.
c) Hava Kuvvetleri Komutanlığında: Uçuş birliklerinde,en azfilo harekât subayı, kıt’a veya birlik komutanı; yer birliklerinde en az kıt’a komutanı,
kısım amiri, takım komutanı, birlik komutanı ve eşitleri; karargâh ve kurumlarda bunların eşidi görev yerlerinde bulunan komutan veya amirlerdir.
d) (Mülga:RG-23/2/2017-29988)
e) (Ek:RG-07/03/2006-26101) (Mülga:RG-23/2/2017-29988)
(Değişik ikinci fıkra:RG-07/03/2006-26101)Lüzumu hâlinde Kuvvet Komutanlıkları,(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) özellik
gösteren sorumluluk bölgelerinde, garnizonlarda ve kuruluşlarda birinci sicil üstlerinin tespiti; kuruluş bağlantısını bozmadan ve kuruluş bağlantısı dışında
ilgili Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının onayı ile hizmetin gereği olarak ayrıca
düzenlenebilir.
(Değişik üçüncü fıkra:R.G.-12/11/2008-27052)Yukarıda açıklanan birinci sicil üstlerinin en az başçavuş (Asteğmen hariç) rütbesinde
bulunması şarttır. (Ek cümle:RG-23/2/2017-29988)
(2) Ancak Millî Savunma Bakanı ve Bakanlık teşkilatında görevli şube müdürleri dâhil amir
konumunda bulunan sivil personel, kendi teşkilatındaki astsubayların kuruluş bağlantısına göre sicil üstüdür. Komutanlık, askerlik şubesi başkanlığı,
müdürlük, amirlik, atölye şefliği ve benzeri kadrolara atanan veya yetkili makamlarca görevlendirilen başçavuş ve daha üst rütbelerdeki astsubaylar
(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) emirlerinde çalışan astsubaylara birinci sicil üstü olarak sicil verirler. Amir konumundaki asteğmenler ile
başçavuş rütbesinden daha alt rütbede bulunan astsubaylar sicil belgesi düzenleyememekle beraber, duruma göre birlikte üç aylık çalışma süresini
tamamlamışlarsa, maiyetlerinde çalışan personele ilişkin sicil belgesinde yer alan niteliklerle ilgili varsa kanaatlerini, herhangi bir formata bağlı kalmadan
yazılı olarak birincisicil üstüne bildirirler.
İkinci ve üçüncü sicil üstleri
Madde 7- İkinci sicil üstleri, kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün; üçüncü sicil üstleri ise kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün;
bir üst görev yerinde bulunan komutan veya amirlerdir. Astsubaylar, ikinci ve üçüncü sicil üstü olamazlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Durumlarda Sicil Üstlerinin Saptanması
Sadece bir veya iki sicil üstü bulunması hâli
Madde 8- Kuruluş bağlantısına göre sadece bir veya ikisicil üstü bulunan astsubayların sicilleri,aynen işlem görür.
Atandıkları görev yerleri dışında çalıştırılanların sicil üstleri
Madde 9- (Değişik:RG-18/08/2000-24144)
Atandıkları görev yerleri dışında yürürlükte bulunan hükümlere uygun olarak çalıştırılanlar ile bulundukları takım, kısım, ekip, müfreze gibi
ünitelerle birlikte kuruluş bağlantısı dışında başka birlik veya kurumun emrinde veya desteğinde görevlendirilenlerin sicil üstleri, geçici görevlendirme
süresi 3 ay ve daha fazla ise görev yaptıkları yerin kuruluş bağlantısına göre yetkili üstlerdir. Geçici görevlendirme emirleri, sicil belgesine eklenir.
(Ek fıkra:RG-25/05/2007-26532) Üç aydan az süreli geçici görev ve kurs maksadıyla görevinden ayrılan personel hakkında sicil belgesi
atamalı olduğu birlik veya kurumca düzenlenir.
Müttefik karargâhlarile yurt dışı görev yerlerinde bulunanların sicil üstleri (Değişik madde başlığı:RG- 18/08/2000-24144)
Madde 10- Millî temsilciliklerde, müttefik karargâhlarda ve yurt dışı görev yerleri ile yurt dışındaki karargâh ve birliklerde bulunan astsubayların
sicil üstleri, Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak Yönergede gösterilir.
Millî İstihbarat Teşkilâtında görevli astsubayların sicil üstleri
Madde 11- Millî İstihbarat Teşkilâtında görevli astsubayların, bu Yönetmeliğe göre verilecek sicillerini düzenlemeye yetkili sicil üstleri,
Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.
Türk Silâhlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde çalıştırılanların sicil üstleri
Madde 12- Silâhlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde çalıştırılan astsubayların sicil üstleri, Genelkurmay
Başkanlığınca saptanır ve bu Yönetmeliğe göre çıkarılacak Yönergede gösterilir.
Sicil üstleri saptanamayan hâllerde yapılacak işlem
MADDE 13 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101)
Yukarıdaki maddeler gereğince sicil üstleri saptanamayan hâllerde sicil üstleri, kuruluş bağlantısına göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma
Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları (Değişik ibare:RG-23/2/2017-29988) tarafından saptanır.
Sicil üstlerinin aynı şahıs olamayacağı
Madde 14- Sicil belgesinin düzenlendiği tarihte bir astsubayın birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstü aynışahıs olamaz.
Sicil düzenleyebilmek için gerekli asgarî süre
Madde 15- (Değişik fıkra:RG-21/8/2014-29095)
(1) Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili
düzenlenecek kimse ile beraber o sicil dönemi içersinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Muharebe hâlinde sicil verilebilmesi
hususu Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.
(Değişik fıkra:RG-21/8/2014-29095)
(1) Hakkında sicil düzenlenecek kişinin sicil süresi içinde ayrıldığı kurs, izin, üç aydan az süreli geçici
görev, istirahat, hastane ve hava değişimi gibi yasalmazeret sürelerinin toplam olarak bir ayı, fiilî görevden sayılır.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-07/03/2006-26101)Genelkurmay Başkanı,(Ek ibare:RG-23/2/2017-29988) Millî Savunma Bakanı,Kuvvet
Komutanları(Ek ibare:RG-23/2/2017-29988) Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) ile orgeneral veya
oramiral rütbesinde bulunanlar; önceki yıllarda birlikte çalıştığı kıt’a, kurum ve karargahlarda görevli personele üç aylık süreyi doldurma şartı
aranmaksızın sicil düzenleyebilirler.
Sicil üstlerinin sicil düzenleyemeyeceği astsubaylar
Madde 16- Birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstleri aşağıda belirtilen durumlarda sicil düzenleyemez:
a. Kıdemli olan veya kendisi ile aynı nasıplı bulunan astsubay hakkında,
b. Sicil düzenlenecek personel ile aralarında; sonradan kalksa bile evlilik bağlılığı bulunmuş veya bulunanlar ile kan veya sıhrî usul veya füru
hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil)
sıhrîcivar hısımlığı bulunanlar hakkında,
c. Sicil belgelerinin düzenleneceği tarihte sicil üstü açıkta veya tutuklu ise.
Yukarıda belirtilen hususlar ile başka herhangi bir nedenle sicil üstlerinden birisinin sicil düzenleyememesi hâlinde, sicil düzenlemeye yetkili sicil
üstleri, kuruluş bağlantısıesasına göre bir üst görev yerinde bulunan sicil üstleridir.
Yabancı Silâhlı Kuvvetlere mensup subay veya astsubayların sicil üstü olamayacağı
Madde 17- Yurt içi veya yurt dışı kıt’a, karargâh ve kurumlarda görevli yabancı Silâhlı Kuvvetlere mensup subay veya astsubaylar, Türk Silâhlı
Kuvvetlerine mensup astsubayların sicil üstü olamaz.
Sicil üstlerine müdahâle edilemeyeceği
Madde 18- (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Sicil belgelerindeki niteliklerin değerlendirilmesinde herhangi bir makam ve amir, sicil üstlerine müdahale edemez, telkinde bulunamaz. Sicil
üstünün yazdığı gerekçeler, birinci ve ikinci sicil üstleri için bir üst sicil üstü veya yetkili birimler, üçüncü sicil üstleri için yetkili birimler tarafından bu
Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak sicil düzenleme kılavuzuna göre kontroledilir, gerektiğinde düzeltilmesinin sağlanması ve disiplin cezaları, diğer
idari yaptırımlar ile her türlü adli ve idari işlemler, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında yapılacak değerlendirmede göz önünde
bulundurulması telkinden sayılmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sicil Belgeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Sicil Belgelerinin ve Niteliklerin Bölümlendirilmesi
Astsubay sicil belgesi
Madde 19- Astsubaylar hakkında düzenlenecek sicil belgesinin şekli ve muhtevası, EK-1’de belirtilmiştir.
Sicil belgelerindeki niteliklerin bölümlendirilmesi
Madde 20- (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
Astsubay sicil belgesialtı bölümden oluşmaktadır.
a. Temel nitelikler bölümü:
Bu bölüm, her astsubayda mutlaka olması gerektiği değerlendirilen nitelikleri ihtiva etmekte olup, nota tahvil edilmez. Bu niteliklerde zafiyet
görülmesi hâlinde, yapılacak inceleme ve takibi müteakip personelin, Türk Silahlı Kuvvetlerinden disiplinsizlik veya ahlâkî durum nedeniyle ayrılması
sağlanır.
b. Sicil Üstlerinin Değerlendirilmesi Bölümü:
(1) Genel Değerlendirme (Kategori):
Bu bölümde, her astsubayın bulunduğu görev yerindeki performansını değerlendirecek kategorileri yer almaktadır. Bu kategoriler nota tahvil
edilmek suretiyle, astsubayın kendi emsalleri içinde ayırt edilmesine imkân sağlar. Bu kategoriler; ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ ve
YETERSİZ şeklindedir.
(2) Ayırt Edici Nitelikler Bölümü:
Bu kısımda; personelin görev yerindeki performansını değerlendirecek ayırt edici nitelikler yer almaktadır.
c. Personelin Başarılı Olabileceği Görevler:
Bu kısım, astsubayın gelecekte başarılı olması muhtemel görev alanlarının iki öncelikle işaretlendiği bölümdür. Astsubaylar için; Kıta görevleri,
Karargâh ve Kurum görevleri, Eğitim/Öğretim görevleri, Teknik görevler şeklindedir.
d. Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti:
Bu kısımda, astsubayların müstakil görev yapma yeterliliğinin işaretlendiği durumlar yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Yapar” ve “Yapamaz()” şeklindedir. e. Sicil Üstü Olabilme Durumu: Bu kısım, astsubayın sicil üstü olabilmesi durumuna uygunluk durumunun işaretlendiği bölümdür. Bölümde işaretlenebilecek durumlar; “Sicil üstü olabilir.” “Sicil üstü olamaz. ()” şeklindedir.
f. Yurt Dışı Görev Yapabilme Durumu:
Bu kısımda,astsubayların “Yurtdışı görev yapabilme kabiliyeti” durumu yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Vardır” ve “Yoktur” şeklindedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sicil Belgelerinin Düzenlenme Şekli, Zamanı, Gönderilmesi
Sicil belgelerinin düzenlenmesi
Madde 21- (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Sicil belgeleriaşağıdakiesaslara göre düzenlenir:
a. Birinci sicil üstleri; sicil doldurma zamanında emri altında bulunan bütün astsubayların sicillerini doldurur. Bir astsubay hakkında sicil
düzenlenebilmesi için; o astsubayın, o sicilsüresi içinde, sicil verecek amir ile birlikte en az üç ay fiilen görev yapmasışarttır.
b. Sicil belgesinde bir astsubayın değerlendirilmesini sağlayacak nitelikler ve bu niteliklerin astsubayda bulunma derecesini ölçmeye imkân veren
kıstaslar bulunmaktadır. Sicil üstlerinin astlarında değerlendirecekleri nitelikleri tanımlamak, bu suretle terim birliği ve sicil verilen personelin aynı
şartlarda değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, sicil belgesinde yer alan niteliklerin tanım ve standartları Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak
“Türk Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda belirtilir. Sicil üstleriastsubaylar için not takdiri yapmaz, niteliklerin astsubayda bulunma
derecesini, niteliğe ait kıstaslardan birisini işaretlemek suretiyle belirler. Sicil belgesindeki personele ait bilgilerin, tam ve doğru olarak doldurulması
sorumluluğu, birincisicil üstüne aittir.
c. Birinci sicil üstü, astsubay sicil belgesinde yer alan “Personelin Başarılı Olabileceği Görevler”i, sicil alan personelin performansını ve
potansiyelini dikkate alarak işaretler.
d. Sicil belgesindekiayırt edici nitelikler bunlarıaçıklayan kıstaslar yardımıyla değerlendirilir.
Sicil üstleri, sicil belgesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda yer almayan hususlarla ilgili varsa ilâve kanaatlerini
yazabilirler. Bu kanaatler, ihtiyaç duyulması halinde, sonraki sicil üstleri ve/veya ilgili birimler tarafından, personel hakkında yapılacak değerlendirmeler
ile atama, seçim, görevlendirme vb. konularında personel hakkında verilecek kararlarda kullanılabilir.
Astsubay sicil belgesinde birinci sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE ile
YETERSİZ ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA olarak değerlendirilen Ortak Nitelikler için tek, Görev Alanı Niteliklerinin her
biri için ayrı olacak ve öncelikle NE ZAMAN, NEREDE ve NEDEN sorularına cevap verecek şekilde en az 20 kelimeden (150 karakter) oluşan
gerekçe yazılmasızorunludur. Gerekçelerin şekil ve anlamlılık uygunluğu sıralı sicil üstleri ve Kuvvet Personel Başkanlıklarının uygun göreceği birimler
tarafından incelenir.
Birinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip ikinci sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması
durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve ikincisicil üstüne gönderir.
e. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan, maiyetindeki personele ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün
işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa, nitelikleri işaretlemez, “2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi” bölümündeki “Birinci Sicil Üstüne Katılıyorum”
bölümünü işaretler ve “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin
işaretlediği niteliklerden herhangi birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde; aynı bölümdeki “Birinci Sicil Üstüne Katılmıyorum”
bölümünü işaretler ve değerlendirmesini yapar, “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. Aşağıda belirtilen
durumlarda ikincisicil üstü mutlaka niteliklerin tamamını işaretlemek zorundadır:
1) Birincisicil üstü, sicil düzenlemek için yeterlisüre o personel ile çalışmamışsa,
2) 2 Mayıs tarihindeki birincisicil üstü, sicil düzenlemek için yeterlisüre o personel ile çalışmamış ise,
3) Görevden ayrılma ve kanaat değişikliği nedeniyle sicil belgelerinin tanziminde.
Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen birinci sicil üstünün sicil düzenleyemeyeceği hallerde de ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak
niteliklerin tamamını işaretler.
İkincisicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasınımüteakip üçüncü sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması
durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve üçüncü sicil üstüne gönderir.
Sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işlemini tamamladıklarını sıralı üstlerince silsile yolu ile bildirir. Birinci sicil üstleri sicil verme işlemini
elektronik ortamda gerçekleştiremiyorsa Türk Silâhlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda belirtilen matbu sicil formunu doldurarak imza eder
ve ikinci sicil üstlerine gönderir. İkinci sicil üstleri de aynı form üzerinde kendisine ait bölümleri işaretleyerek değerlendirmesini yapar ve sicil formunu
üçüncü sicil üstlerine gönderir. Sicil üstlerince, doldurulan matbu formların fotokopisi,elektronik ortamda doldurulan formların çıktısıalınmaz.
f. İkinci sicil üstü olan Kuvvet Komutanları,(Ek ibare:RG-23/2/2017-29988) Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı (Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…)orgeneral ve oramiraller; yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri personel için sicil tanzim etmeyebilirler. Bu durumu
belirten bir yazı, sicil belgesine eklenir. Bu şekilde, hakkında ikinci sicil üstünce sicil tanzim edilmeyen personelin sicil belgesi, birinci sicil üstünün
değerlendirme ve kanaatlerine göre işlem görür.
g. Birinci veya ikinci sicil üstlerinin herhangi bir nedenle nota tahvil edilecek değerlendirme yapamaması durumu ile birinci ve ikinci sicil üstü
tarafından işaretlenen genel değerlendirme kategorisi arasında birden fazla seviye farkı olması durumlarında düzenlenecek sicil belgeleri hariç olmak
üzere üçüncü sicil üstlerinin, sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır. Ancak, birinci veya ikinci sicil üstlerinden herhangi birisinin
değerlendirme yapamaması veya birden fazla seviye farkı bulunması halinde, orgeneral veya oramiral rütbesindeki üçüncü sicil üstleri hariç olmak
üzere, üçüncü sicil üstlerimutlaka değerlendirme yaparlar.
Üçüncü sicil üstleri, yukarıda belirtilen durumların dışındaki personelin tamamına veya bir kısmına ait sicillerde niteliklere ait kıstasların
işaretlenmesi ve kanaat yazma yetkisi hariç olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılıemirle ikincisicil üstlerine
devredebilirler. Yetki devrinde bulunan üçüncü sicil üstleri, istediği personel hakkında sicil tanzim edebilirler.
Üçüncü sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip yetki devri belgelerini birinci ve ikinci sicil üstleri
tarafından düzenlenen belgelerle birlikte durumu Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Personel Başkanlıklarına
bildirilmek üzere en aztugay ve eşidi birlik ve kurumlara bildirirler.
h. Sicil üstleri, ihtiyaç duydukları taktirde sicil belgesinde ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzunda yer alan nitelikler
dışında varsa ilâve olumlu ve olumsuz kanaatlerini“Gerekçe ve kanaat” bölümünde belirtirler.
ı. Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Personel Başkanlıklarında yapılan incelemede, sicil üstlerinin sicil üstü
değerlendirme notlarının arasında 20 veya daha fazla not farkı bulunması hâlinde, personelin durumu Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda
görüşülür ve bu Yönetmeliğin 32 nci ve 33 üncü maddesiesaslarına göre işlem yapılır.
j. Sicil ile ilgili belgeler; sicil üstlerince yukarıda belirtilen işlemlerin yapılmasını müteakip, en az müstakil tugay ve eşidi birlik ve kurumlar
tarafından toplanarak, ilgili Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Personel Başkanlığına gönderilir. Elektronik ve/veya
matbu olarak doldurulan sicil formlarının tanzimi, teslimi ve muhafazasına ilişkin uygulama esasları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenir.
k. Sicil belgesinin düzenleme esasları, niteliklerin açıklamaları ve standartları “Türk Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda
gösterilir. Bu esaslar, sınıf okullarımüfredat programlarına dahiledilerek personelin bu konuda eğitilmesisağlanır. Ayrıca, sicil belgelerinin doğru olarak
doldurulması, kıt’a komutanları ile karargâh ve kurum amirlerinin temel sorumluluklarından biridir. Bu maksatla, bu yerlerde konferans türü tanıtıcı ve
öğreticieğitimler icra edilir.
l. Sicil üstünün veya sicilalan personelin görevinden ayrılması hâlinde sicil belgelerine aşağıdaki işlem yapılır.
1) 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleriarasında görevden ayrılma durumunda yapılacak işlem:
(a) Birincisicil üstü:
Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, elektronik sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait
bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni birinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu doldurur. Elektronik
sicil verilmesi durumunda çıktıalınıp imza bloğunun doldurulması işlemi yapılmaz, durum yeni birincisicil üstüne bildirilir.
Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, aynı sicil belgesinde veya elektronik sicil
formunda kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilave kanaatlerini yazar ve matbu sicil belgesinde ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu
doldurur. Matbu sicil belgesini bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına göre ikinci sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise ikinci
sicil üstüne bilgi verilir. Personelin tüm yeni birinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. Birinci sicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleyememesi
durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncımaddesi gereğince ikincisicil üstü, birincisicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler.
(b) İkincisicil üstü:
Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü, elektronik sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait
bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu doldurur. Elektronik
sicil verilmesi durumunda çıktıalınıp imza bloğunun doldurulması işlemi yapılmaz, durum yeni ikincisicil üstüne bildirilir.
Yeni ikinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde birinci sicil üstü tarafından gönderilen sicil belgesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa, bir önceki
ikinci sicil üstü tarafından verilen ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilâve kanaatleri ve kimlik bilgilerini aktarır ve matbu sicil formu için imza
bloğunu “Aslı Gibidir” yazarak imzalar. Elektronik sicil formunun tanziminde ise bu işlem yapılmaz, sadece sicilalan personelle üç aylık çalışma süresini
tamamlayan ikincisicil üstü kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve durumu üçüncü sicil üstüne bildirir. Matbu sicil belgesini, bu
Yönetmeliğin 21 inci maddesi esaslarına göre üçüncü sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise üçüncü sicil üstüne bilgi verilir.
Personelin tüm yeni ikincisicil üstleriaynı işlemleri yaparlar. İkincisicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı
maddesi gereğince üçüncü sicil üstü, ikincisicil üstü olarak değerlendirme yapar.
2) Üç aylık çalışma süresini tamamlayamaması nedeniyle sicil düzenleyemeyen sicil üstleri sicil tanzim edemezler ancak personel ile görev
yaptıkları tarihler ile kendi bilgi ve kanaatlerini yeni sicil üstlerine bildirirler. Ancak, vekalet eden sicil üstü; 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında
parçalar halinde vekalet ettiği sürelerin toplamı üç ayı geçerse, üç ayı doldurduğu son vekaletinde sicil düzenler. Kanaat değişikliği sicilleri hariç,
herhangi bir sicil üstü aynısicil yılı içerisinde bir personele iki kezsicil tanzim edemez.
3) 2 Mayıs-30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılanlar için sicil düzenlenmez. Ancak sicil üstü kanaatinde bir değişiklik varsa bu
Yönetmelik esaslarına göre bir sicil belgesi düzenler ve sicil belgesine, kanaatlerindeki değişikliğe neden olan hususları gerekçeleri ile beraber yazarak,
matbu sicil belgesini bir üst sicil üstüne gönderir, elektronik sicil tanzim edildiyse bir üst sicil üstüne bilgi verir. Bir üst sicil üstü de, bu Yönetmelik
esaslarına göre kendi hanesini doldurur ve üçüncü sicil üstüne gönderir veya bilgi verir.
Üçüncü sicil üstü, birinci veya ikinci sicil üstleri tarafından tanzim edilen kanaat değişikliği sicil belgesindeki kendi hanesine mutlaka nitelikleri
işaretler ve kanaatlerini yazar. Bu şekilde tanzim edilen sicil belgeleri, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, Kuvvet
Komutanlıkları (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlıklarına gönderilir,elektronik siciller için de bilgi verilir.
4) Haklarında ayrılış sicil belgesi tanzim edilen astsubayların o yılki sicil üstü değerlendirme notu, birinci sicil üstlerinden aldıkları notların
ortalaması ile ikinci sicil üstlerinden aldıkları notların ortalamasının alınmasını müteakip çıkan notların ortalamasından elde edilen nottur. Üçüncü sicil
üstünün ayrılış sicil belgesi tanzim etmesi durumunda aynı işleme üçüncü sicil üstlerinden alınan notların ortalaması da dâhil edilir. Haklarında kanaat
değişikliği sicil belgesi tanzim edilen astsubayların o yılki sicil notu, görevden ayrılma sicili tanzim edilmemişse, kanaat değişikliği sicil belgesindeki
nottur. Bu durumdaki personel hakkında daha önce, 2 Mayıs tarihi itibarıyla verilen sicil notları dikkate alınmaz.
5) Matbu sicil belgelerinde, bir sicil döneminde ikiden fazla sicil üstü ile çalışma durumunda birden fazla sicil belgesi kullanılır.
6) Görevden ayrılma, kanaat değişikliği, sicil belgelerinin düzenlenmesine ilişkin tarih aralıkları ile bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer uygulama
esasları ilgili Kuvvet Komutanlıkları (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…)Personel Başkanlıkları tarafından düzenlenir.
m. Sicil belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, mümkün olmaması durumunda matbu sicil belgesi doldurulur. Elektronik veya matbu olarak
doldurulan sicil belgelerine bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Ancak, Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-
29988) (…) Personel Başkanlıklarınca matbu sicil belgelerinin, elektronik ortamda sicil verebilecek ilk âmir tarafından elektronik ortama aktarılmasına,
bu durumda matbu sicil belgesinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına
gönderilmesi ve gereklieşleştirmeyimüteakip sicil belgelerinin imha edilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.
Birden fazla birinci veya ikinci sicil üstü ile görev yapılması hâlinde sicil düzenlenmesi
Madde 22- (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Sicil süresi içerisinde sicil üstlerinin veya sicil alan personelin görevlerinden ayrılmaları nedeniyle, birden fazla birinci veya ikinci sicil üstü ile
görev yapılması halinde sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 21 incimaddesine göre yapılır.
Sicil belgelerinin düzenlenme ve gönderilme zamanları
Madde 23- Sicil belgeleri, sicil üstlerince 2 Mayıs tarihi itibarıyla düzenlenir ve gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip en az tugay ve eşidi birlik
ve kurumlar tarafından en geç 30 Mayıs tarihinde, buYönetmeliğin 21 ncimaddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarında
bulundurulur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde, durum ve ihtiyaca göre sicil belgelerinin düzenlenme tarihleri
değiştirilebilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-21/8/2014-29095)
(1) Bu tarihlere göre düzenlenen siciller, o yılın 30 Ağustos tarihinde düzenlenmiş kabul edilir. Bu
Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi veya disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle düzenlenecek siciller hariç
olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez. Sicil belgelerinin yukarıda
belirtilen tarihlerde düzenlenememesi halinde; birinci veya ikinci sicil üstleri nitelikleri değerlendirmeden, sicil belgesinin “Sicil Süresi İçerisinde
Değerlendirilen Personelin Sicil Üstleri” bölümündeki “açıklamalar” sütununda gerekli açıklamaları yapar, “Değerlendirmenin Nedeni” alanında
“Süresiz Sicil Belgesi” hanesini işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen
personel başkanlıklarına gönderirler. Elektronik sicil verme işleminde kanaat edinemeyen amirler sicil formunda herhangi bir işaretleme yapmaz, tarih
ve kimlik bilgilerini ilgili hanelere işleyerek durumu amirine veya sonrakisicil üstüne bildirir.
(Değişik üçüncü fıkra:RG-07/03/2006-26101) Üç aylık görev süresini doldurmadığı için haklarında sicil düzenlenmeyenlerden; terfisırasında
bulunmayanlar 30 Ağustos, terfi sırasında bulunanlar 1 Temmuz tarihine kadar bu süreyi dolduruyorlar ise, sicil üstlerince doldurdukları tarih itibarıyla
sicil tanzim edilerek, Kuvvet Komutanlıkları (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlıklarına gönderilir.
Sicil belgeleri, yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenemiyorsa sebebi, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen
personel başkanlıklarına bildirilir.
Sicil verme dönemlerinde, sicil üstlerine gerekli değerlendirmeleri yapabilmeleri ve sıhhatli sicil verebilmeleri maksadıyla sicil verilecek personel
sayısına bağlı olarak ve bir üst sicil üstünün takdirine göre 1-5 gün tahsis edilir.
(Değişik altıncı fıkra:RG-07/03/2006-26101) Terfi sırasında olanlardan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun85 inci
maddesinde yer alan belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar
hakkında, süreyi doldurduğu tarih itibariyle sicil belgesi düzenlenir ve Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel
Başkanlığında bulundurulur.
Sicil belgelerinin gönderilmesi
Madde 24- (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Matbu sicil belgeleri sicil üstlerince kapalı, mühürlü, “ÖZEL” gizlilik dereceli ve içinde sicil belgesi bulunduğunu belirtir bir kayıt taşıyan zarfa
konulduktan sonra, ikinci bir zarfa konularak ilgili sicil üstüne gönderilir. Elektronik ortamda sicil verilmesi durumunda, sicil belgesi sureti gönderilmez.
Bu zarfın içersine, sicil belgesi ile ve sicille ilgili belgelerden başka bir şey konulmaz. Matbu olarak doldurulan belgeler, optik okuyucularla
değerlendirileceğinden katlanmadan ve hasar verilmeden, gerekli şekilde ambalajlanarak ilgili sicil üstüne gönderilir. Elektronik sicil belgesine eklenmesi
gereken belgeler, taranarak elektronik sicil belgesine ek yapılabilir.
Sicil belgelerinin gizlilik derecesi
Madde 25- (Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Sicil belgeleri “ÖZEL” gizlilik dereceli olup, yetkili olmayanlara gösterilemez ve herhangi bir kısmı yok edilemez. Sicil belgelerinin mühürlü ve
özel gizlilik derecelizarfları, yetki verilecek görevlilerden başkası tarafından açılamaz. Sicil belgelerini yetkili olmadığı halde açanlar veya belgede yazılı
olan muhteviyatı yetkili olmayanlara açıklayanlar hakkında, yasal işlem yapılır. Yukarıdaki hususlar elektronik sicil belgeleri için de uygulanır.
Belge eklenmesi zorunluluğu
Madde 26- (Değişik birinci fıkra:RG-21/8/2014-29095)
(1) Sicil üstleri astsubay sicil belgesindeki “Sicil üstlerinin değerlendirmesi”
bölümünde yanında () işareti olan kıstasları işaretlemeleri halinde, 24 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorundadırlar. Belge; mahkeme kararları, disiplin cezaları, sicil üstlerinin kanaatlerini ve gözlemlerini ihtiva eden tutanak ve benzeri dokümandır. Belgeler, kıstasın işaretlenmesini belirtebilecek nitelikte olmalıdır. Sicil belgelerine personel başkanlıklarında yapılacak işlemler Madde 27- (Değişik ilk cümle:RG-07/03/2006-26101) Sicil belgelerinin Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlıklarına gelmesinimüteakip,aşağıdaki işlemler yapılır. a. Sicil belgelerinin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, sicil subaylarınca kontrol edilir. Belge eklenmesi gerekli olan durumlar için eklenen belgeler kontrol edilir, eksiklikler tamamlattırılır. Bu konuda yapılan hataların, sicil tanzim edilen personelin özlük haklarına menfi yönde etki edeceği daima dikkate alınır. b. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Matbu olarak doldurulan sicil formunun bilgisayarda optik okuyucuda okutulacak kısmı, optik okuyucuda okutulur; sicil belgelerindeki optik okuyucu tarafından okunamayan bilgiler, operatörler yardımıyla manuel olarak bilgisayara yüklenir. c. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Sicil üstlerinin yaptığı işaretlemeler, bilgisayar yardımıyla nota tahvil edilir ve böylece sicil üstlerinin vermiş olduğu notlar bulunur ve hesap edilir. Kıstasların nota tahvilinde Astsubay Sicil Formu genel değerlendirme notu; ÜSTÜN BAŞARILI için 90.00-100 puan, BAŞARILI için 75.00-89.99 puan, YETERLİ için 60.00-74.99 puan ve YETERSİZ için 0-59.99 puan aralığını ifade eder. Genel değerlendirme notu ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59.99 olarak alınır ve müteakiben genel değerlendirme notuna eğer ayırt edici nitelikler bölümünde işaretleme yapılmış ise bu işaretlemelerin ağırlık puanları eklenerek ve/veya çıkartılarak sicil üstü değerlendirme notu hesap edilir. Personelin görev alanlarına göre farklılaşan “Ayırt Edici Nitelik Ağırlık Puanları” EK-5’de belirtilmiş olup bu ağırlıklar 100 puan üzerinden tespit edilen ağırlıklardır. EK5’de belirtilen ağırlıklar KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen niteliklerde; ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 7, BAŞARILI kategorisi için 5,YETERLİ kategorisi için 4’e, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen niteliklerde ise; ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 3, BAŞARILI kategorisi için 10, YETERLİ kategorisi için 11’e, YETERSİZ kategorisi için 59’a tahvil edilir ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen nitelikler için artı, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDAşeklinde işaretlenen nitelikler için ise eksi olarak alınır. YETERSİZ kategorisindeki personelin ayırt edici niteliklerinin değerlendirilmesinde sadece KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde bir değerlendirme yapılır. d. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindekiesaslara göre düzenlenen sicil belgelerinde, bir sicil üstü sicil vermiş ise bu sicil üstünün; iki sicil üstü sicil vermiş ise, her iki sicil üstünün, sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması; üç sicil üstü sicil vermiş ise, her üç sicil üstünün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o yılın sicil üstü değerlendirme notunu teşkileder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. Astsubaylarda, bu bende göre hesaplanan ortalama, o yılki sicil notunun hesaplanmasında esas alınacak sicil üstü değerlendirme notunu teşkil eder. 100 üzerinden hesaplanan sicil üstü değerlendirme notu 95’e tahvil edilir. Personelin o sicil döneminde aldığı FYDT sonucu 60 ve üzerinde ise FYDT notu 5, aksi takdirde 0 kabuledilerek sicil üstü değerlendirme notuna eklenir. Sicil üstü değerlendirme notu ile FYDT notunun toplamıastsubayların sicil notunu teşkileder. Hesaplamalarda notlar tam sayıçıkmazise, iki hane yürütülür. e . (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Birden fazla birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstünün sicil vermesi hâlinde, bu üstlerin sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o seviyedekisicil üstünün notunun hesabında esas alınır. Bölüm sonucu tam sayıçıkmazise, iki hane yürütülür. f . (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Sicil notu % 60’ın altında olanların listeleri hazırlanır, Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlarına onaylatılarak, kademe ilerlemesi yapamayan personel olarak birliklere yayımlanır. İlerleyebileceği son maaş ve kademesine gelmiş bulunan personel için, bu hüküm uygulanmaz. g. Sicil notu % 60’ın altında olan astsubayların durumları, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür ve bu Yönetmeliğin 33 ncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır. h. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Her astsubayın, sicil alma eğilimi belirlenir. Sicil alma eğilimi belirlenmesinde asgari beş yıllık sicil üstü değerlendirme notu olması şartı aranır. Beş yıllık sicil üstü değerlendirme notu olmayan personelin sicil alma eğilimi hesap edilmez. Astsubay kıdemli üstçavuş ve daha üst rütbeler için sicil alma eğiliminin hesaplanmasında, astsubay kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren alınan sicil üstü değerlendirme notları dikkate alınır. Belirlenen sicil alma eğilimleri ile nota tahvil sonucu bulunan o yılki sicil üstü değerlendirme notları, ayrı ayrı karşılaştırılır. Sicil alma eğiliminden fazla veya düşük notu olan astsubayların kimlikleri tespit edilir. Bu astsubayların durumları, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür, kasıtlı veya keyfi sicil verdiği değerlendirilen sicil üstünün verdiği sicil iptal edilir. Kasıtlı veya keyfi sicil veren sicil üstleri hakkında idari ve yasal işlem başlatılır. Yasal işlem sonucunda, duruma göre bu personel bir daha sicil üstü konumuna getirilmez. İptal edilen siciller dikkate alınmaz. Ancak; sicil değerlendirme ve denetleme kurulu vasıtasıyla veya başka bir şekilde iptaledilen sicil notu nedeniyle bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen terfiesas ve şartlarından rütbe bekleme süresinin belirli oranlarında sicil notuna sahip olma şartını sağlayamayan personelin terfi işlemlerinde bu şartı sağlamış oldukları kabul edilerek işlem yapılır. Sicil değerlendirme ve denetleme kurulu vasıtasıyla veya başka şekilde sicil notu iptaledilen personelin kademe ilerlemesi bu Yönetmeliğin 51 incimaddesiesaslarına göre yaptırılır. ı. Birinci temel niteliğin “b” kıstası işaretlenen astsubayların kimlikleri tespit edilir. Bu astsubayların kimlikleri ve ilgili belgeler, incelenmek üzere istihbarat başkanlıklarına gönderilir. j. Geri besleme işlemleri, bu Yönetmeliğin 28 ncimaddesiesaslarına göre yapılır. k. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Analiz ve kontrol işlemleri, elektronik ortamda veya çıktıları alınarak ilgili Kuvvet(Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…) Komutanlığınca tamamlanır, ilgili sicil subayı ve kısım amiri/şube müdürünce veya ilgili personelce onaylanmak suretiyle sicil notu tekemmülettirilir ve kademe ilerlemesi yapıp yapmayacağı belirlenir. l. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…)Personel Başkanlıkları, personelin, müteakip safahatındakiatanmalarında ve belirli görevlere personel tefrikinde, astsubaylar için “Personelin Başarılı Olabileceği Görevler”, “Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti”, “Sicil Üstü Olabilme Durumu” ve “Yurt Dışı Görev Yapabilme Durumu”ndaki işaretlemeler ile diğer niteliklerdeki başarı durumunu dikkate alarak değerlendirme yapar. Geri bildirimin yapılması Madde 28- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Astsubaylara aşağıdakiesaslara göre geri bildirim yapılır. a. Kuvvet Komutanlığı(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlıklarından sicil üstlerine personelin son üç yılda almış olduğu sicil notları bildirilir. b. Yetiştirme ve Eğitim sistemine: Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) ile birlikler bazında yapılacak nitelik analizleri neticesinde, zafiyet görülen niteliklerin düzeltilmesi amacıyla ilgili Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığınca eksik görülen hususlar, eğitim merkezleri ve okulların müfredat ve eğitim programlarına dahil edilerek, eksik görülen konulara ilişkin ders, konferans ve seminerler düzenlemek suretiyle gerekli önlem alınır. c. Kıdem sıraları, alınan siciller dikkate alınarak yeniden tespit edilen sicil notu ortalamalarına göre(Değişik ibare:RG-23/2/2017-29988) her yıl Aralık ayına kadar personele geri bildirim sağlamak üzere yayımlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel Nitelikler Bölümünün Doldurulması ve Yapılacak İşlemler Temel nitelikler bölümünün amacı ve doldurulması Madde 29- “Temel Nitelikler” bölümündeki nitelikler, her astsubayda bulunması gereken ve bulunmaması hâlinde astsubayın Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılmasını gerektirecek niteliklerdir. Bu bölümdeki nitelikler aşağıdakiesaslara göre doldurulur : a. Sicil üstleri, bu bölümdeki nitelikleri o sicil yılı içerisinde gözlemler ve astsubayın bu niteliğe tam olarak sahip olup olmadığını değerlendirir. Niteliklerin gerektirdiğistandartlara tam olarak sahip olduğu değerlendirilen astsubaylar için niteliklere ait birinci kıstaslar işaretlenir. b. Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olduğundan şüphe duyulan astsubaylar hakkında nitelik veya niteliklere ait kıstaslardan ikinci “b” kıstası işaretlenir ve nedenlerine ait belge veya belgeler, bu Yönetmeliğin 25 nci maddesi esaslarına göre sicil belgesine eklenir. c. (Değişik:RG-12/4/2014-28970)Niteliklerden birisinin veya birden fazlasının gerektirdiği standartlara sahip olmadıklarından emin olunan astsubaylardan Türk Silahlı KuvvetleriYüksek Disiplin KurullarıYönetmeliğindekişartları taşıyanlar hakkında söz konusu yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilir. d. (Değişik:RG-12/4/2014-28970) Niteliklerden biri veya birden fazlası bu fıkranın (b) bendine göre işaretlenen personelin her üç sicil üstü de, mutlaka sicil belgesine işlem yapar. Temel nitelikler bölümündeki niteliklerin olumsuz doldurulması durumunda yapılacak işlemler Madde 30- Temel nitelikler bölümündeki, niteliklerden biri veya birden fazlası olumsuzişaretlenen personel hakkında aşağıdaki işlemler yapılır. a. (Mülga:RG-12/4/2014-28970) b. Sicil üstlerinin tamamının, birinci niteliğin “b” kıstasını işaretlemeleri hâlinde “Türk Silâhlı Kuvvetleri İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi” esaslarına göre işlem yapılır. Birinci niteliğe ait “b” kıstasının, birinci veya ikinci sicil üstlerinden sadece birisi tarafından işaretlenmesi hâlinde, üçüncü sicil üstü de sicil tanzim ederek nihaî durumu belirler ve gerekirse bu personel hakkında aynı Yönerge esaslarına göre işlem yapılır. c. Sicil üstlerinden herhangi biri tarafından ikinci ve üçüncü nitelikleri, ilk defa “b” kıstası ile değerlendirilen personel, değerlendirmeyi yapan sicil üstü tarafından müteakip sicil dönemine kadar takip ve kontrol altında bulundurulur. Bu niteliklere ait “b” kıstasları aynı veya farklı sicil üstleri tarafından üst üste iki sicil dönemi işaretlenebilir. (Değişik cümle:RG-12/4/2014-28970) Sicil üstleri, üçüncü sicil döneminde personeli “b” kıstası ile değerlendirmez ve duruma göre personel hakkında yasal işlem ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği hükümlerine göre Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifi yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulları Sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının kuruluşu ve teşkili MADDE 31 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Kuvvet Komutanlıkları(Değişik ibare:RG-23/2/2017-29988) tarafından hazırlanacak yönergelerde gösterilecek miktarda kadrolu personelden oluşan ve personel başkanlıkları bünyesinde yer alan “Sicil Değerlendirme ve DenetlemeKurulları” kurulur. Kurullarda, Kuvvet Komutanlıkları (Değişik ibare:RG-23/2/2017-29988) tarafından uygun görülecek rütbede liyakatli personel görevlendirilir. Sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışma esasları MADDE 32 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Sicil değerlendirme ve denetleme kurulları, Kuvvet(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığınca hazırlanarak, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulacak yönergelerdekiesaslara göre çalışır. Kurul öncelikle; Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlıklarınca yönergelerde belirtilecek esaslar doğrultusunda, problemli olarak nitelendirilecek sicil belgelerini, bilahare geri besleme maksadıyla da diğer sicilleri inceler. Kurul, mevcut durumu değerlendirip herhangi bir not takdirinde bulunmayacağından,çalışmalarını kuruluş bağlantısına göre yürütür. Sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının yetki ve görevleri Madde 33- Sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının yetki ve görevleriaşağıda belirtilmiştir: a. Kurul not takdir etmez. b. (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Personelin aldığı sicil üstü değerlendirme notunun, sicilalma eğiliminden fazla veya düşük olması hâlinde nedenlerini inceler. Gerekli gördüğünde ilgili sicil üstü ile irtibata geçebilir. Kasıtlı veya keyfî verilmiş sicilleri saptar ve gerekiyorsa bunları Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanının onayınımüteakip iptaleder. c. Sicil üstü olamayacak, kasıtlı veya keyfîsicil veren personeli tespit eder,atama ile ilgili birimlere duyurur. d. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Sicil notu % 60’ın altında olan, kademe ilerlemesi yapamayacak personelin durumlarını görüşür ve varsa kasıtlı veya keyfî verilen sicilleri, Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanının onayınımüteakip iptaleder. e . (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Menfi sicil, gerekçe ve kanaatler ile sicil üstü değerlendirme notu veya ilgili nitelikler arasında uyumsuzluk bulunan sicil belgelerini değerlendirir ve gerekiyorsa bunları Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanının onayını müteakip iptaleder. f. Bu Yönetmeliğin 28 ncimaddesi gereğince merkezden şahsa, yetiştirme ve eğitim sistemlerine geri besleme yapmak üzere verisağlar. g. (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) DÖRDÜNCÜ KISIM Terfi İşlemleri BİRİNCİ BÖLÜM Normal Terfi İşlemleri Terfi esas ve şartları Madde 34- Astsubayların üst rütbeye yükselebilmeleri için, Kanunun öngördüğü terfişartlarını taşımaları gereklidir. Bu şartları taşıyanların terfi işlemleri, Kanunda gösterilen esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kanunun 85 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince kıdem alanlar için fiilî bekleme süresinin üçte ikisi; bir veya daha yukarı sayılarda küsuratlıçıktığında, küsurat alt tama; bir tam sayının altında küsuratlıçıktığında küsurat bire iblâğ edilir. (Değişik üçüncü fıkra:RG-25/05/2007-26532)Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılıAskerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. (Ek fıkra:RG-02/05/2002-24743)Bir üst rütbeye yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe terfii işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindekişartlar aranmadan yapılır. Yeterliğin saptanması ve yeterlik derecesi Madde 35- Astsubayların üst rütbeye yükselmelerine esas olan yeterlikleri; rütbe terfii sırasına girdikleri yıllarda, Kanunda belirtilen esaslara göre bulunacak sicil notu ortalaması ile saptanır. Yeterlik derecesi sıralamasında, sicil notu ortalamasıaynı olanların kendiaralarındaki öncelikleri için, bulunulan rütbedeki geçerli sicil notlarının ortalaması dikkate alınır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılır. Eşitlik bozulmaması hâlinde, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri hükümleri uygulanır. Sicil notu ortalamasının bulunması Madde 36- (Değişik:RG-05/07/2003-25159) Astsubay çavuş rütbesi için astsubay çavuşlukta; kıdemli çavuşluk rütbesi için astsubay çavuşluk ve kıdemli çavuşlukta alınan muteber sicil notları toplanır ve muteber sicil notu sayısına bölünerek sicil notu ortalaması bulunur. Üstçavuş, kıdemli üstçavuş, başçavuş ve kıdemli başçavuş rütbeleri için, personelin sicil notu ortalamasının tespitinde; bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilmiş olan esaslar gereğince dikkate alınacak olan her rütbe için muteber sicil notlarının toplamı, o rütbeye ait muteber sicil notu sayısına bölünerek, her rütbeye ait ayrı ayrı rütbe sicil notu ortalaması bulunur. Rütbe sicil notu ortalaması ile rütbe sicil notu katsayısı çarpılarak, sicil notu ortalamasına rütbe katkısı bulunur. Hesaplamaya dahil edilecek rütbelere ait sicil notu ortalamasına rütbe katkısı toplanır ve bulunan toplam sicil notu ortalamasına rütbe katkısı, personelin hesaplamaya dahil edilen her rütbede tam sicil notu almış olması halinde, elde edilecek olan rütbe sicil notu katsayılarının toplamından oluşan toplam rütbe sicil notu katsayısına bölünerek, sicil notu ortalaması tespit edilir. Muteber sicil notu mevcut olmayan rütbeye ait rütbe sicil notu katsayısı, hesaplamaya dahiledilmez. Hesaplamalarda kesirden sonra iki hane yürütülür. Rütbe bekleme süresinin son yılında veya sonraki yıllarda astsubay çavuşlar için, astsubay çavuşlukta; astsubay kıdemli çavuşlar için, astsubay çavuşluk ve astsubay kıdemli çavuşlukta; astsubay üstçavuş ve daha üst rütbedeki astsubaylar için, astsubay kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren mevcut geçerli sicillerin sicil notları toplanır ve geçerli sicil belgesiadedine bölünerek, sicil notu ortalaması bulunur. Bölüm sonucu ortaya çıkan rakam kesirli olduğu takdirde, iki hane yürütülür. Astsubayların terfi işlemleri Madde 37- Astsubayların terfi işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır. Terfi sırasındaki astsubaylar, sınıfları itibarıyla sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanmak üzere yeterlik derecelerine göre sıralanırlar. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60’ı ve daha yukarısı olanlar, Kanunun 85 nci maddesinde belirtilen terfi şartlarını haiz olmaları hâlinde, en yüksek yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye yükseltilirler. (Ek üçüncü fıkra:RG-02/05/2002-24743)Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde, üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Derece ilerlemesi onay işlemleri Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığı personel başkanlıklarınca yapılır. (Ek dördüncü fıkra:RG-02/05/2002-24743)Kanunun 83, 100 ve 106 ncı maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri, derhâl yapılır. Terfiedenlerin nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. (Değişik beşinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca, astsubayların terfi işlemlerine 1 Temmuztarihinde başlanır. İKİNCİ BÖLÜM Terfide Özel Hükümler Belirli oranlarda sicili bulunmayan astsubayların rütbe terfii Madde 38- Belirli oranlarda sicil mecburiyetini; hava değişimi, atanma, kurs ve sair zorunlu nedenlerle tamamlayamayan astsubaylar, bu şartı tamamladıkları tarihi izleyen 30 Ağustos tarihinde terfi edeceklerle birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Bunlardan, terfiedenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. (Ek fıkra:RG-02/05/2002-24743)Terfi sırasında olanlardan 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinde yer alan belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayan ve haklarında üç aylık süreyi doldurduğu tarih itibariyle sicil belgesi düzenlenenlerin terfi işlemleri, terfi etmiş olan emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 81 incimaddesine bağlı kalınmaksızın derhal yapılır. Terfiedenlerin nasıplarıemsallerinin nasıp tarihine götürülür. Sonraki yıllarda terfi hakkı olan astsubayların terfi işlemleri Madde 39- Rütbe terfii için ilk defa veya sonraki yıllarda terfi işlemine tâbi tutulduğu halde terfiedemeyen astsubaylardan; a. Astsubay çavuş ve astsubay kıdemliçavuşların tamamı, b. Sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 (dahil)’sinden fazla ve % 60’ından az olan astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay başçavuşlar, hizmete devam ettirildikleri sürece, rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgilimaddeleriesaslarına göre yeniden terfi işlemine tâbi tutulurlar. Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı, rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar, yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler. Sonraki yıllarda terfi edenlerin rütbe nasıpları ve bekleme süreleri Madde 40- Rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyip de Kanunun 92 nci maddesinde belirtildiği üzere sonraki yıllarda rütbe terfii eden astsubay çavuş,astsubay kıdemliçavuş,astsubay üstçavuş,astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay başçavuşların, yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı, rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar, yeni rütbelerinin bekleme süresine tabidirler. Açığa çıkarılan, tutuklanan, firar veya izin tecavüzünde bulunan astsubayların terfi usulleri Madde 41- Rütbelerine ait bekleme süresi içinde açığa çıkarılanlar, tutuklananlar, kısa süreli kaçma veya izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzünde bulunanlar hakkında, bu durumları yokmuş gibi terfi ile ilgili hazırlıklar yürütülür. Rütbe terfisırasına giren: a. Bu astsubaylardan : (1) Açığa alınanlardan; (a) Rütbe terfii yapacağı yılın 30 Ağustos tarihinde açıkları devam edenlerin, (b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeniyle açıkları kaldırılmış olup henüz hükmü kesinleşmemiş olanların, (c) Soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerine devamına engel olmadığı anlaşıldığı için haklarında karar verilmesi beklenmeksizin açıkları kaldırılanların, terfileri yapılmaz, yapılmış olanlar iptaledilir. (2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, kısa hapis cezasına, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, bir üst rütbeye terfi işlemleri bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi esaslarına göre derhâl yapılır. Terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. (3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmaları nedeniyle açığı kaldırılanların, haklarındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsal olduğu astsubaylar terfi etmiş bulunanlar, terfi şartlarını haiz iseler ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Terfiedenlerin yeni rütbe nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. b. Bunlardan : (1) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturması ve muhakemesi devam eden veya haklarında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların terfileri yapılmaz, yapılmış olanlar iptaledilir. (2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya verilen cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmek suretiyle tutukluluk hâllerine son verilenlerden; daha önce tutukluluk hâllerine son verilmekle beraber bilahare haklarında yukarıda sayılan kararlardan biri veya kısa hapis cezası verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, terfieden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla bir üst rütbeye terfi işlemleri, bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi esaslarına göre derhâl yapılır. Terfi edenlerin yeni rütbe nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. (3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve teciledilen mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, haklarında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin, cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsal olduğu astsubaylar terfietmiş bulunanlar, terfişartlarını haiziseler ilk 30Ağustos tarihinde o yıl terfisırasına girenlerle birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Terfiedenlerin yeni rütbe nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. c. Bu personelden : (1) Firar veya izin tecavüzleri devam edenler ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, olmak üzere, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olup da haklarındaki soruşturma veya duruşmaları devam eden yahut firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, terfileri yapılmaz. Yapılmış olanlar iptaledilir. (2) Firar veya izin tecavüzü suçları nedeniyle haklarında; kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanlar, emsalleri terfi etmiş olmak kaydıyla terfi şartlarını haiz iseler, derhâl terfiettirilirler. Terfiedenlerin yeni rütbe nasıpları, emsallerinin nasıp tarihine götürülür. (3) (Değişik:RG-18/08/2000-24144)Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirenler hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin nasıpları, cezanın infazını müteakip düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsal olduğu astsubaylar terfi etmiş iseler, şartları haiz oldukları takdirde ilk 30 Ağustos tarihinde o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Terfiedenlerin yeni rütbe nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Haklarında yukarıdaki fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri uyarınca işlem yapılan ve yeterli oranda sicil mecburiyetini tamamlayamadığı için terfiettirilmeyen astsubaylar, emsallerinin terfietmiş olması kaydıyla terfi şartını haiz oldukları ilk 30 Ağustos tarihinde, o yıl terfi sırasına girenler ile birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Terfiedenlerin yeni rütbe nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. İnfaz edilen hürriyeti bağlayıcı cezaların, mahkumiyetle neticelenen açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde geçen sürelerin kıdemden düşülmesi ve terfi işlemleri Madde 42- Kısa hapis cezası, teciledilen, tedbire veya para cezasına çevrilen cezalar hariç olmak üzere astsubayların : a. Şahsî hürriyeti bağlayıcıcezaya mahkûmiyetleri hâlinde, infazsüresi de dikkate alınarak gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri, b. Açığı gerektiren bir suçtan mahkûmiyet hâlinde açıkta geçen süreleri, c. Firar veya izin tecavüzünde bulunduklarıaskerîmahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri, kıdemlerinden düşülür. Bu işlem; firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından, hükmün kesinleşmesini; şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ilgili olarak gözaltında, tutuklulukta ve hükümlülükte geçen süreler bakımından ise, infaz süresi de dikkate alınarak cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin aleyhlerine düzeltilmesisuretiyle derhâl yapılır. Hürriyeti bağlayıcıcezanın infazına başlandıktan sonra ve ceza, tamamen infaz edilmeden, herhangi bir sebeple infazın durdurularak hükümlünün cezaevinden tahliyesi,cezanın kısmen infazısayılır. Kısmen yapılan infazlarda cezanın geri kalan kısmının diğer bir rütbede infaz edilmesi hâlinde, kısmen infaz sebebiyle hangi rütbede nasıp düzeltilmesi işlemi yapılmış ise, geri kalan kısmın infazı sebebiyle yapılacak nasıp düzeltme işlemi de, yine o rütbe nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle yapılır. Ancak astsubay, eski rütbede yapılan aleyhe nasıp düzeltmesi ile bulunduğu rütbeye yükselme tarihinden daha sonra terfi edecek duruma düşerse, bu takdirde infazın bulunduğu rütbeye yükselme tarihinden artan kısmı, yeni rütbe nasıp tarihinin düzeltilmesisuretiyle nazarı itibara alınır. Savaş takdirnamesi alanların rütbe terfii Madde 43- Savaş takdirnamesialan astsubaylara, bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Verilen kıdemle terfi durumuna girenler, Kanunun terfi ile ilgilişartlarıaranmaksızın bir üst rütbeye derhâl terfiettirilirler. Savaş takdirnamesi alıp da, alacağı kıdemle terfi durumuna giremeyenler, terfi sırasına girdiklerinde Kanunda yazılı terfi şartlarıaranmaksızın rütbe terfiiettirilirler. Harp gaibi olanlarile esir veya enterne edilen astsubayların rütbe terfii Madde 44- Harp gaibi olanlar ile esaretten veya enterneden dönen astsubaylardan, terfiye engel hâlleri olmadığı anlaşılanlar ile isnat olunan suçlarısabit görülmeyenlerin esarette geçen süreleri, bekleme süresinden sayılır. Bunlardan : a. Harp gaibi olmadan, esir veya enterne edilmeden evvel bekleme süresi hariç olmak üzere diğer terfi şartlarını kazanmış olanların, terfileri derhâl yapılır. b. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar, bu durumlara düşmeden evvel terfi şartlarını kazanamamış iseler, iki ve daha fazla yıllık sicili olanlar o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte; iki yıllık sicili olmayanlar önceki sicil belgeleri de dikkate alınarak, iki yıllık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra,aynı rütbedeki diğer terfi edecek astsubaylar ile birlikte terfi, işlemine tâbi tutulurlar. c. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede iki yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra, aynı rütbedeki diğer terfiedecek astsubaylarla birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Yukarıdaki esaslara göre terfi işlemine tâbi tutulanlardan terfi edenlerin nasıpları, emsallerinin nasıp tarihlerine götürülür. Bunların terfilerinde kadro açığıaranmaz. Harp gaibi olanlar ile esir veya enterne edilen astsubaylardan, yargılama sonucu mahkûm olanların, bu durumlarda geçirdikleri süreler ile infaz edilen mahkûmiyet süreleri, bekleme sürelerinden düşülür. Sınıf değiştiren astsubayların rütbe terfii Madde 45- Sınıf değiştiren astsubaylar, bekleme sürelerine ait eski ve varsa yeni sınıflarında almış oldukları sicilleri ile yeni sınıfları içinde terfi işlemine tâbi tutulurlar. Sıhhî izin süresi içinde bulunan astsubayların rütbe terfii Madde 46- Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını kazanmış astsubayların, sıhhî izin sürelerine tâbi bulunmaları, terfilerine engel teşkil etmez. Sıhhî izin süreleri, bekleme sürelerinden sayılır. BEŞİNCİ KISIM Kademe İlerlemesi Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylar Madde 47- Astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay başçavuş rütbesindeki astsubaylardan, rütbe terfii sırasında bulunmayanlar ile rütbe terfi sırasında bulunup da rütbe terfii yapamayanlar ve astsubay kademeli başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kademeli kıdemli başçavuş, astsubay iki kademeli kıdemli başçavuşlardan kademe ilerlemesi şartlarını taşıyanlar, Kanunun EK-VIII Sayılı Cetvelindeki Gösterge Tablosuna göre kademe ilerlemesi yapabilirler. (Ek fıkra:RG-07/03/2006-26101)Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubaylar, Kanunun EK-VIII/A sayılı cetvelindeki gösterge tablosuna göre kademe ilerlemesi yapabilirler. Sicil notunun hesaplanması Madde 48- (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen personel başkanlıkları, sicil belgesindeki işaretlemeleri, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bendine göre nota tahvilederler. Rütbe terfii veya kademeliliği sırasında bulunmayan astsubayların kademe ilerlemesi MADDE 49 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıkları, 27 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde açıklandığı şekilde, rütbe terfii veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmayan astsubaylardan, o yılki sicil notu, sicil tam notunun % 60’ının altında olanların kimliklerini, rütbe ve kıdem sırası ile bir listeye geçirir. Bu listenin altı, personel başkanları tarafından onaylanır ve Kuvvet (Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…) Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından asgarî tugay ve eşidi birlik seviyesinde yayımlanır. Birliklerin personel veya merkez şubeleri, yayımlanan kademe ilerlemesi yapamayan personel listelerinde bulunmayan personeli, diğer kademe ilerleme şartlarını da taşıyorlar ise, kimliklerini, rütbe ve kıdem sırası ile EK-3’de yer verilen “Kademe İlerlemesi Onay Çizelgesi”ne geçirir. Çizelgenin altı asgarî alay ve eşidi birlik komutanlığınca onaylanır ve usulüne uygun tebligat yapılır. İlerleyebileceği son maaş derece ve kademesine gelmiş bulunan astsubayların kademe onay çizelgeleri hazırlanmaz. Rütbe terfii veya rütbe kademeliliği yapamayan astsubayların kademe ilerlemesi MADDE 50 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Rütbe terfii veya rütbe kademeliliği yapma durumunda olup, terfi edemeyen ya da rütbe kademeliliği yapamayan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay başçavuş ve astsubay kıdemli başçavuşlardan, o yıl almış bulundukları sicil notları, sicil tam notunun % 60’ı ve daha fazlası olanlar, diğer kademe ilerlemesi şartlarını da taşıyorlar ise, kademe ilerlemesi yaparlar. Kademe ilerlemesi işlemleri, Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. Sicil belgesi tanzim edilemeyenlerin kademe ilerlemesi Madde 51- (Değişik:RG-18/08/2000-24144) (Değişik birinci fıkra:RG-07/03/2006-26101)Öğrenim, kurs, hava değişimi, istirahat, tedavi sebepleriyle sicil belgesi düzenlenemeyenler ile Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulu vasıtasıyla veya başka bir şekilde sicil notu iptal edilenlerin kademe ilerlemeleri personelin sicil notu ortalamasına göre yapılır. Ancak bu işlemde kullanılan sicil notu ortalaması personelin o yıla ait sicil notu olarak değerlendirilmez. Bunlardan, özlük dosyaları Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığı Personel Başkanlıklarında bulunanların kademe ilerlemesi işlemi ve onayı, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesiesaslarına göre adı geçen personel başkanlıklarınca yapılır. Haklarında düzenlenmiş geçerli sicil belgesi bulunmayanların kademe ilerlemeleri, olumlu bir sicil tanzim edilinceye kadar yapılmaz. Olumlu sicil tanzim edilince,emsalleri tarihinden geçerli olarak kademe ilerlemesi yaptırılır. Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunanların kademe ilerlemeleri Madde 52- Kademe ilerlemesi yapacak : a. Astsubaylardan : (1) Açığa alınanlardan : (a) Kademe ilerlemesi yapacağı yılın 30 Ağustos tarihinde açıkları devam edenlerin, (b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeniyle açıkları kaldırılmış olup da hükümleri henüz kesinleşmemiş olanların, (c) Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devamına engel olmadığı anlaşıldığı için, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin açıkları kaldırılanların, kademe ilerlemeleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptaledilir. (2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya cezanın teciline, kısa hapis cezasına, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, kademe ilerlemesi şartlarını haiz olmaları hâlinde, kademe ilerlemeleri derhâl yapılarak emsallerinin bulunduğu kademeye ilerlemelerisağlanır. (3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeniyle açığı kaldırılanların, haklarındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre, emsali astsubaylardan kademe ilerlemesi bakımından geride kalanların kademe ilerlemesi, şartları haiz olmaları hâlinde, emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhâl yapılır. b. Bunlardan : (1) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber soruşturması veya muhakemesi devam eden yahut haklarında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların kademe ilerlemeleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptaledilir. (2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmek suretiyle tutukluluk hâlleri sona erdirilenler ile daha önce tutukluluk hâllerine son verilmekle beraber bilahare haklarında yukarıda sayılan kararlardan biri veya kısa hapis cezası verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları hâlinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhâl yapılır. (3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve teciledilen mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, haklarında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin cezasının infazını müteakip, nasıpları düzeltilerek yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre, emsal oldukları astsubaylardan kademe bakımından geride kalanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları hâlinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhâl yapılır. c. Bu personelden : (1) Kademe ilerlemesi yapacağı yılın 30 Ağustos tarihinde firar veya izin tecavüzleri devam edenler ile kısa süreli kaçma veya izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olup, haklarında soruşturma veya muhakemeleri devam eden yahut firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilmiş mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, kademe ilerlemeleri yapılmaz, Yapılmış olanlar iptaledilir. (2) Firar veya izin tecavüzü suçları nedeniyle haklarında; kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş bulunanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları hâlinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhâl yapılır. (3) Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında mahkûmiyet kararı verilenlerin, kararın kesinleşmesini ve cezanın infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre emsal oldukları astsubaylardan kademe bakımından geri kalanların kademe ilerlemeleri, şartları haiz olmaları hâlinde emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde derhâl yapılır. Nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin kademe ilerlemeleri Madde 53- Çeşitli sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre Kanunun EK-VIII Sayılı Cetvelindeki kademelere intibakları, ilerleyebileceği bir ileri kademe bulunmak şartıyla nasıp düzeltilmesi ile ilgili (Değişik ibare:RG-17/10/2014-29148)onay metninde yazılı tarihten; (Değişik ibare:RG-17/10/2014-29148)onay metninde tarih yoksa, onay tarihinden geçerli olarak yapılır. İlgili komutanlıklar veya kurum amirlikleri, nasıp düzeltme emirlerinin bir suretinimaaş bordrosuna eklerler. Bu şekilde kademe ilerlemesi yapanlar, şartları taşıyorlarsa, müteakip 30 Ağustos tarihinde yeniden kademe ilerlemesi yapabilirler. Nasıpları aleyhlerine düzeltilenlerin kademe ilerlemeleri Madde 54- Nasıpları aleyhe düzeltilen astsubayların kademe ilerlemesi, yeni nasıplarına göre bulundukları kademe aylığına intibak edinceye kadar yapılmaz. Terfi yılı süresinden sayılacak hâller Madde 55- Kanunî izinler, sıhhî izin süreleri ile rütbe bekleme sürelerinden sayılacak diğer durumlar, terfi yılısüresinden sayılır. Rütbe bekleme süresi içerisinde herhangi bir yıl nasıpları aleyhlerine düzeltilerek, emsallerine göre bir kademe geri kalan astsubaylar, sonraki yıllarda yapılanlarla birlikte aleyhe nasıp düzeltilmesi toplamı bir yılı geçmediği takdirde, sonraki yıllara ait terfi yılını tamamlamış kabuledilirler. Harp gaibi olanlarile esir veya enterne edilenlerin kademe ilerlemeleri Madde 56- Harp gaibi olanlar ile esir veya enterne edilen astsubayların kademe ilerlemeleri, dönüşlerine kadar yapılmaz. Bunlardan, isnat olunan suçlarısabit görülmeyenlerin emsallerinin kademelerine intibakları, dönüşlerinde, sicilşartıaranmaksızın derhâl yapılır. ALTINCI KISIM Silâhlı Kuvvetlerden Ayırma İşlemi BİRİNCİ BÖLÜM Yetersizlik Nedeniyle Ayırma Yetersizsayılacak astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay başçavuşlar Madde 57- (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Astsubay Çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içerisinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan astsubaylar hakkında yetersizlik nedeniyle ayırma işlemi yapılır. Bu işlemin yapılabilmesi için; a. Öncelikle, son on yıl içerisinde üç farklı yıla ait sicil notunun, sicil tam notunun %60’ının altında olması, b. Bu notların; asgari dört farklı sicil üstü olmak üzere, en az iki farklı birinci sicil üstü ve en az iki farklı ikinci sicil üstü tarafından verilmesi gerekir. Astsubay Çavuş rütbesi hariç, birinci ve ikinci kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan astsubayların birinci ve ikinci sicil üstleri değişecek şekilde idare tarafından gerekli tedbir alınır. Kademe ilerlemesi yapamadığı için yetersiz sayılacak astsubay kıdemli başçavuşlar Madde 58- (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) Kendisinden istifade edilemeyen astsubaylar MADDE 59 – (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Başçavuş rütbesinde bulunan astsubayların, rütbe bekleme sürelerinin üçüncü yılında almış oldukları sicillerin not ortalamaları Kuvvet(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca saptanır. Bu şekilde, saptanan sicil notu ortalaması, sicil notunun %60’ından aşağı olanlar ile rütbesinin son kademesine geldiği hâlde rütbe terfii yapamayan astsubay çavuş ve kıdemli çavuşlar “Kendisinden İstifade Edilemez” kabuledilerek, haklarında Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralıalt bendi hükmü gereğince emeklilik işlemi yapılır. İKİNCİ BÖLÜM Disiplinsizlik ve Ahlâkî Durum Nedeniyle Ayırma Disiplinsizlik ve ahlâkî durumları nedeniyle ayırma usulleri Madde 60- (Mülga:RG-12/4/2014-28970) Disiplinsizlik ve ahlâkî durum nedeniyle ayırma sicil belgesi düzenlenmesi ve uygulanacak usuller Madde 61- (Mülga:RG-12/4/2014-28970) YEDİNCİ KISIM Özel Hükümler Kıdem ve kıdem sıralarının saptanması Madde 62- Astsubayların kıdem ve kıdem sırasıaşağıdakiesaslara göre düzenlenir : a. Rütbelerde kıdemler, (Değişik ibare:RG-17/10/2014-29148) onay metninde yazılı tarihten başlar. b. Aynı tarihte astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre saptanır ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. Çeşitli branşlara göre, yetiştirilen aynı sınıfa mensup astsubayların sınıfları içindeki kıdem sırası, branş mevcutları 100 kabul edilerek bulunacak başarı derecelerine göre saptanır. Başarı derecesiaynı olanlarda, sicil numarası küçük olan öncelik alır. c . (Değişik:RG-25/05/2007-26532)Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı astsubaylar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırasıaşağıda belirtilmiştir: (1) Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları. (2) (Mülga:RG-23/2/2017-29988) (3) Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar. (4) Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar. (5) Sözleşmeliastsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar. (6) Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar. (7) Sözleşmeliastsubaylar. d. Çeşitlisınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplıastsubaylar arasındaki kıdem sırasıaşağıdaki önceliğe göredir: (1) Yeterlik derecelerine, (2) Astsubaylık hizmet sürelerine, (3) Bir önceki rütbeye yükselme tarihlerine, (4) Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik derecesine, göre saptanır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik derecesine bakılır. Eşitliğin bozulmaması hâlinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır. e. Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası : Yeni sınıflarında yeterlik dereceleri saptanıncaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplıların sonunda sıralanırlar. Bu sıralamada sınıf değiştirme onay tarihi esas alınır. Onay tarihleri aynı olduğu takdirde, eski sınıflarındaki kıdem sırasına göre; değişik sınıflardan gelmişlerse, sınıf değiştirme tarihindeki yeterlik derecelerine göre saptanır. f. Herhangi bir sebeple nasıpları lehlerine düzeltilenler ile üstün başarı kıdemi alanlar aynı nasıplı astsubayların sonunda, nasıpları aleyhlerine düzeltilenler ise yeni nasıplarına göre aynı nasıplı astsubayların başında sıralanırlar. Müteakip yıl alacakları sicil notu dikkate alınarak hesaplanacak yeterliklerine göre sıralanırlar. g. Kuvvetleriayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplıastsubaylar : (1) Aynı yıl terfiedenlerden kıdem almadan yükselenler, (2) Her ikisi de kıdem alarak yükselmişler ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar, (3) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Bütün şartların aynı olması hâlinde mensup olduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava,(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) diğerlerine nazaran kıdemlidirler. Özlük dosyası açılması ve gönderilmesi Madde 63- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Muvazzaf ve sözleşmeliastsubayların her birine,astsubaylığa nasıpta ikişer adet özlük dosyasıaçılır. Özlük dosyasıaşağıdaki bölümlerden oluşur. a. Özlük grubu b. Atanma grubu c. Terfi, kıdem ve kademe ilerlemesi grubu d. Takdir ve ödül grubu e. Adli işlemler grubu f. Sağlık grubu g. Kurslar ve meslek programları grubu h. Nasıp öncesi işlemler grubu Atanma suretiyle yer değiştirenlerin kıta özlük dosyaları atandığı birlik veya kuruma gönderilir. Gönderme yazısında personelin devam eden/sonuçlanan hukuki ve adli işlemleri belirtilir. Özlük dosyaları ile ilgili detaylı düzenlemeler Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir. Özlük dosyalarının bulunacağı yerler ve muhafaza sorumluluğu (Değişik başlık:RG-21/8/2014-29095) (1) Madde 64- (Değişik birinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) Astsubayların kıt’a özlük dosyası birinci sicil üstünde bulunur. Diğer özlük dosyası, Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığı Personel Başkanlığında bulunur. (Değişik ikinci fıkra:RG-21/8/2014-29095) (1) Bunların usulüne göre muhafazasından; ilgili sicil üstleri ile Kuvvet(Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…) Komutanlığı Personel Başkanlığının ilgilişube müdürlerisorumludur. Sicil üstleri, düzenleyeceklerisicillere dayanak olmak üzere astlarının her hareket ve faaliyetinden kanaat sahibi olmaya çalışırlar. Atananların kıt’a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyası Madde 65- (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) Yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları Madde 66- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Yurt dışısürekli göreve atananların kıt’a özlük dosyalarıatandıkları görevin kuruluş bağlantısına göre ilgilimakamlara gönderilir. Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları yurt içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 21 incimaddesine göre yapılır. Fiilî kadroları ile askerlik şubeleri veya kurumlara atananların kıt’a özlük dosyaları ve ikinci sicil üstünde muhafaza edilen sicil belgeleri dosyaları MADDE 67 – (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları Madde 68- (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları ilgili Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığına gönderilir. Sicil belgeleri ve kayıtlarının gizliliği Madde 69- (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) Ayrılma hâlinde sicil belgelerinde yapılacak işlem Madde 70- (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) Sicillerin tekemmülü Madde 71- (Değişik birinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığına gelen sicil belgeleri, birer birer incelenir. Kanun ve buYönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlendiğianlaşılanlar, Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…)Personel Başkanlıklarında ilgili sicil subayı, kısım amiri ve şube müdürü tarafından bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde açıklandığışekilde imzalanmak suretiyle sicil hükümleri kesinleşir ve kesinleşen sicil, o astsubayın sicil dosyasına konur. Bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde düzenlenmemiş siciller, üçüncü sicil üstlerine iade edilerek hatalar düzelttirilir. Sicil belgelerinde, imza ve niteliklere ait işaretlemelerdeki hata ve noksanlıklar dışında saptanan diğer hata ve noksanlıklar, sicili inceleyen şubeler tarafından düzeltilebilir. Sicil kayıtlarında yapılacak düzeltmeler Madde 72- (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Matbu olarak doldurulan sicil belgeleri okunaklı olarak yazılır. İşaret ve yazıların üstü kazınmaz, silinmez, karartılmaz veya bozulmaz. Yazılan kanaatlerde düzeltme yapmak gerekirse, üzeri okunacak şekilde çizilerek yeniden yazılır ve düzeltilen yer, sicil üstü tarafından imza edilir. Sicil formlarının teknik açıdan doğru olarak doldurulmasından sicil üstlerisorumludur. Üstün başarı nedeniyle terfi Madde 73 — (Değişik:RG-15/7/2009-27289) Üstün başarı nedeniyle terfi usul,esas ve şartlarıaşağıda belirtilmiştir. Kuvvet komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Personel Başkanlıklarınca 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan terfi şartlarını haiz olan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, (Değişik ibare:RG-21/8/2014-29095) (1) üstçavuşların, üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşların, kıdemli üstçavuşluk; başçavuşların, başçavuşluk rütbesine ait her yılkisicil notu, sicil tam notunun % 95 i ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısında olanlardan; bu rütbelerde, en az iki ayrı birinci veya ikinci sicil üstünden sicil notu alanlar veya rütbe bekleme süresinin bitiminden bir yıl önce alacak olanlar, sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanarak rütbelerine göre kendi sınıfları içersinde; muharip sınıflarda mevcudu 12 ve daha az olan sınıflar ile yardımcısınıflarda mevcudu 24 ve daha az olan sınıflar, sınıflarına bakılmaksızın birleştirilerek sıralanırlar. Bunlardan; sicil notu ortalamasıaynı olanlar, hizmette bulundukları rütbedeki geçerlisicil notlarının ortalamasına göre kendiaralarında sıralanırlar. Bu durumda da eşitlik varsa eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbelerine ait geçerli sicil notlarının ortalamalarına bakılarak sıralama tespit edilir. Eşitliğin yine bozulmaması hâlinde (Değişik ibare:RG-21/8/2014-29095) (1) üstçavuşlardan, üstçavuşluk; kıdemli üstçavuşlardan, kıdemli üstçavuşluk; başçavuşlardan, başçavuşluk rütbesinde daha fazla sayıda ayrı birinci ve ikinci sicil üstünden sicil almış olanlar şeklinde sıralanırlar. Bu durumda dahieşitlik bozulmazise bu Yönetmeliğin 62 ncimaddesi hükümleri uygulanır. (Değişik dördüncü fıkra:RG-21/8/2014-29095) (1) Bu şekilde EK-4’te yer verilen “Üstün Başarılı Personel Sıralama Formu”na sıralanan astsubaylardan; sicil notu ortalaması en yüksek olandan başlanmak suretiyle Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanınca uygun görülenler, kendi sınıf mevcudunun, muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü oranında bir üst rütbeye yükseltilebilirler. Mevcudunun az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıflarda, sıralama sonucunda aynı sınıftan birden fazla personelin kontenjana girmesi hâlinde, bu sınıftan sadece bir personel üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye yükseltilebilir. Kontenjanın geri kalan kısmı ise, sıralamadaki sıraya göre diğer sınıflarda kullanılabilir. Ancak, mevcutlarının az oluşu nedeniyle birleştirilmek suretiyle değerlendirilen sınıfların toplam mevcudunun, muharip sınıflar için % 8’i, yardımcı sınıflar için % 4’ü, bir tam sayının altında küsuratlı çıkması hâlinde bu sayı, bir tam sayıya tamamlanarak dikkate alınabilir. Üstün başarı nedeniyle üst rütbeye yükseltilmede, komando ihtisas kursu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursu görmüş ve komando birliklerinde veya Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarında görev yapmış olan personele, iç güvenlik harekâtında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya ödül ile taltif edilen personele, bulunduğu rütbede daha fazla süre kıta komutanlığı görevi yapan personele veya astsubaylıkta geçen hizmet süresi fazla olan personele Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanınca öncelik verilebilir. Müstakilen veya birleştirilerek hesaplanan sınıfların kontenjan tespitinde; a) Muharip sınıfların % 8’i, yardımcısınıfların % 4’ü tam sayıçıkmadığı takdirde, küsuratın üst tama çevrilmesi, b) Rütbelerine göre muharip sınıfların ve yardımcı sınıfların küsuratının toplamı sonucu ortaya çıkan kontenjan artışının ilgili kategorideki sınıflara taksimi, Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanınca sınıf özellikleri ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak tespit edilir. Üstün başarı nedeniyle terfi edenlerin toplamı, o yıl rütbe bekleme süresinin bitimine bir yıl kalan üstçavuş, kıdemli üstçavuş ve başçavuşlarda; kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için % 8’ini, yardımcı sınıflar için % 4’ünü; eğer bu oranlar küsuratlı çıktı ise üst tama çevrilmeleri sonucu bulunan tam sayıyı geçemez. Kuvvet Komutanları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) yukarıdaki esaslara göre sıralanmış olan astsubaylardan mahkemelerce veya disiplin amirlerince cezalandırılmış olanları,askerî veya adlimahkemelerde herhangi bir suçtan yargılanması devam edenleriseçmeyebilirler. Üstün başarı nedeniyle terfiden, üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşluk ve başçavuşluk rütbelerinde birer defa olmak üzere, en fazla üç defa yararlanılır. Yüksek lisans nedeniyle öğrenim kıdemi MADDE 73/A – (Ek:RG-11/2/2010-27490) Yüksek lisans öğrenim kıdeminin verilme usul,esas ve şartlarıaşağıda belirtilmiştir. a) Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığının personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezaları ile 6/8/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren astsubaylara bir yıl kıdem verilir. b) Bir personel birden fazla yüksek lisans kıdemialamaz. c) Kıdem alanların nasıpları buna göre düzeltilir. d) Yüksek lisans öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlara öğrenim kıdemlerinin verilebilmesi için; 1) Kuvvet (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında kuvvet ve sınıf özelliklerine göre belirlenen bilim dallarından birinde eğitim yapılmış olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğine göre hesaplanacak nitelik puanına göre yapılacak sıralamada bu bilim dalları için belirlenen kontenjana girilmesi, 2) Müracaat tarihinde; sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 90 ve daha üstünde olması, 3) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlâki ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya lâyık bulunduğuna dair 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay SicilYönetmeliğinin ekinde yer alan EK-11 sayılı Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesinin müspet olarak düzenlenmiş olması, 4) Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirlenen diğer nitelik ve şartları taşımaları, 5) Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve niteliklizimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tâbiî mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmaması, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen suçların dışındaki suçlardan, askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsicezası ile mahkûm veya cezalandırılmamış olması gerekir. 6) Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki alt bentlerde belirtilen suçlardan gözetim altına alınanlar veya tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar. 7) Yüksek lisans öğrenim kıdemi alacak personel hakkında; bu bendin (5) ve (6) numaralı alt bentleri kapsamında yapılacak incelemeler, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan müracaat tarihindeki durum esas alınarak yapılır. e) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimlerini tamamlayanların; öğrenim kıdemi almak maksadıyla, her yılın (Değişik ibare:RG10/10/2012-28437) eylülayı başı ile kasım ayısonu arasındaki dönemde müracaat etmelerizorunludur. f) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans yaparak kıdem almak için başvuran, fakat gerekli şartları taşımamaları nedeniyle başvurusu kabul edilmeyenler veya yapılan sıralamada kontenjana girememeleri nedeniyle kıdem alamayanların, müteakip dönemde yapılacak değerlendirmelere girebilmeleri için, gerekli olan usul ve şartlara göre müracaatlarını yenilemelerizorunludur. g) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans eğitimini bitirenlerden gerekli şartları taşıyanlara, kıdem almak için idareye yaptıkları en son müracaat tarihinden geçerli olmak üzere kıdem verilir. ğ) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapıp kıdem alanlar, kendi sınıflarında görevlerine devam ederler. Verilen kıdemler atama, kuvvet ve sınıf değişikliği talebine gerekçe olamaz. Bu husus idarenin yetkisindedir. h) Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf astsubay olarak katılmadan önce yüksek lisans öğrenimlerini kendi nam ve hesabına yapmış olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. ı) Sözleşmeli astsubaylar öğrenim kıdemi ile ilgili hakkı, muvazzaf astsubay statüsüne geçmeyi müteakip elde ederler ve bu madde hükümleri uygulanır. Kıdemden düşmeyi gerektiren bir cezanın infazı sırasında rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi sırasına girenler hakkında yapılacak işlem Madde 74- Kıdemden düşmeyi gerektiren bir cezanın infazı sırasında rütbe terfii, rütbe kademeliliği, kademe ilerlemesi sırasına girenlerin bu işlemleri yapılmaz. Cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip tahliye edilenlerin, gerekli nasıp düzeltmeleri yapılır. Belirlenen yeni nasıplarına göre : a. Emsali terfietmiş bulunanlar, terfişartlarını haiziseler, ilk 30Ağustos tarihinde o yıl terfisırasına girenlerle birlikte terfi işlemine tâbi tutulurlar. Terfiedenlerin yeni rütbe nasıpları,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. b. Rütbe kademeliliği sırasına girenler, ilk 30 Ağustos tarihinde rütbe kademeliliği işlemine tâbi tutulurlar. c. Kademe ilerlemesi sırasına girenler, kademe ilerlemesi şartlarını taşıyorlarsa, emsallerinin bulunduğu kademeye intibak edecek şekilde kademe ilerlemesi işlemine tâbi tutulurlar. Kademe ilerlemesinde, rütbe aranmaksızın en son sicile göre işlem yapılır. Nasıpları lehe düzeltilenlerin terfi işlemleri Madde 75- Kıdem alanlarla, kazaî veya idarî kararlarla nasıpları lehe düzeltilenlerden emsalleri terfietmiş olanların terfileri, diğer terfi şartlarını da haiziseler derhâl yapılır. Bunların yeni rütbe nasıp tarihi,emsallerinin nasıp tarihine götürülür. Rütbe kademeliliği şartları ve yapılması Madde 76- Rütbe kademeliliği şartlarışunlardır : a. Astsubay başçavuş, kıdemli başçavuş rütbelerinde; kademeli kıdemli başçavuşluk veya ikinci kademeli kıdemli başçavuşlar için, kıdemli başçavuşluğun üçüncü veya altıncı yılında bulunmak, b. Nasbından itibaren kademeli başçavuşluk için, başçavuşlukta; kademeli kıdemli başçavuşluk için, kıdemli başçavuşlukta; ikinci kademeli kıdemli başçavuşluk için kademeli kıdemli başçavuşlukta üç yılını tamamlamış olmak, c. Rütbesine ait en az bir geçerlisicili bulunmak, d. Bulundukları rütbe içerisinde kademeli başçavuşluk için, başçavuşlukta; kademeli kıdemli başçavuşluk için, kıdemli başçavuşlukta; ikinci kademeli kıdemli başçavuşluk için kademeli kıdemli başçavuşlukta almış oldukları sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 60’ı ve daha fazlası olmak. (Değişik ikinci fıkra:RG-07/03/2006-26101)Yukarıdaki şartları taşıyan astsubay başçavuşların, kademeli; kıdemli başçavuşların, kademeli kıdemli; kademeli kıdemli başçavuşların, ikinci kademeli kıdemli başçavuşlukları, Kuvvet Komutanlıkları(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988)(…) Personel Başkanlıklarınca onaylanır. (Ek fıkra:RG-02/05/2002-24743)Görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tâbi tutulanların rütbe kademeliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre; sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha üstünde olmak şartıyla; birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır. Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunanların rütbe kademeliliği Madde 77- Rütbelerine ait bekleme süresi içinde açığa çıkarılanlar, tutuklananlar, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere firar veya izin tecavüzünde bulunanlar hakkında, bu durumları yokmuş gibi rütbe kademeliliği ile ilgili işlemler yürütülür. Rütbe kademeliliği alma durumuna giren; a. Bu astsubaylardan : (1) Açığa alınanlardan; (a) Rütbe kademeliliği yapacağı yılın 30 Ağustos tarihinde açıkları devam edenlerin, (b) Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeniyle açıkları kaldırılmış olup da, henüz hükmü kesinleşmemiş olanların, (c) Soruşturmaya konu olan fiillerinin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşıldığı için, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin açıkları kaldırılanların, rütbe kademeliliği onaylanmaz. Onaylanmış olanlar iptaledilir. (2) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetlerine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya cezanın teciline, kısa hapis cezasına, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, şartları haiz iseler derhâl rütbe kademelilikleri onaylanır. (3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve tecil edilen mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmaları nedeni ile açığı kaldırılanların, haklarındaki mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesini ve cezasının infazını müteakip nasıpları düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre, rütbe kademeliliği alma durumuna girenlerin, şartlarını haiziseler ilk 30 Ağustos tarihinde rütbe kademelilikleri onanır. b. Bunlardan : (1) Tutuklu bulunanlar ya da tahliye edilmekle beraber soruşturma veya muhakemesi devam edenler yahut haklarında verilen mahkûmiyet hükmü henüz kesinleşmemiş bulunanların, kademelilikleri onanmaz. Onanmış olanlar iptaledilir. (2) Haklarında; kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine, ortadan kaldırılmasına veya cezanın teciline, tedbire veya para cezasına çevrilmesine karar verilmek suretiyle tutukluluk hâllerine son verilenler ile daha önce tutukluluk hâllerine son verilmekle beraber, bilahare haklarında yukarıda sayılan kararlardan biri veya kısa hapis cezası verilmiş ve hükmü kesinleşmiş olanların, şartları haiz iseler derhâl rütbe kademelilikleri onanır. (3) Kısa hapis cezasına, tedbire, para cezasına çevrilen ve teciledilen mahkûmiyet hükümleri hariç olmak üzere, haklarında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin nasıpları, cezasının infazını müteakip düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre rütbe kademeliliği alma durumuna girenlerin, şartları haiziseler ilk 30 Ağustos tarihinde rütbe kademelilikleri onanır. c. Bu personelden : (1) Firar veya izin tecavüzü devam edenler ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olup da, haklarındaki kovuşturma veya muhakemeleri devam eden yahut firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşmemiş olanların, kademelilikleri onanmaz. Onanmış olanlar iptaledilir. (2) Firar veya izin tecavüzü suçları nedeniyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, beraetine, muhakemenin men’ine, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve bu hükmü kesinleşmiş bulunanların, şartları haiziseler derhâl rütbe kademelilikleri onanır. (3) (Değişik:RG-18/08/2000-24144)Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç olmak üzere, firar veya izin tecavüzü suçundan haklarında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerin nasıpları, cezasının infazını müteakip düzeltilerek, yeni nasıpları saptanır. Bulunan yeni nasıplarına göre rütbe kademeliliğialma durumuna girenlerin, şartları haiziseler ilk 30 Ağustos tarihinde rütbe kademelilikleri onanır. Nasıpları lehe ve aleyhe düzeltilenlerin rütbe kademeliliği Madde 78- Rütbe nasıpları lehlerine ve aleyhlerine düzeltilenlerin rütbe kademelilikleri, yeni nasıp tarihleriesas alınarak yapılır. Harp gaibi olanlarile esir veya enterne edilenlerin rütbe kademeliliği Madde 79- Harp gaibi olanlar ile esir veya enterne edilenlerin rütbe kademeliliği, dönüşlerine kadar yapılmaz. Dönüşlerinde isnat olunan suçları sabit olmayanların, Kanunun 101, 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince, sicil şartıaranmaksızın derhâlemsallerinin derecelerine intibakları yapılır. Yüksek öğrenim yapmış olan astsubayların intibakı MADDE 80 – (Değişik:RG-25/05/2007-26532) Yüksek öğrenim yapmış olan astsubaylar ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayarak astsubay nasbedilenlerin, yüksek öğrenim intibakları ile bunlardan rütbe terfii veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmadıkları hâlde yapılan intibaklarla, Kanunun EK-VIII veEK-VIII/A Sayılı Cetveldeki maaş derecelerinin üçüncü kademesine gelen astsubayların bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilme onay işlemleri, kuvvet komutanlıkları (Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Personel Başkanlıklarınca yapılır. Sicil belgelerinde menfi kanaat bulunan astsubayların durumu Madde 81- (Mülga:RG-21/8/2014-29095) (1) Yüksek öğrenimi bitirerek astsubaylığa nasbedilenlerin rütbe bekleme sürelerinin eksiltilmesi MADDE 82 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temelaskerlik eğitimini başarıyla bitirip astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmaları hariç olmak üzere, astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülür. Bunlardan hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri,aşağıda gösterilmiştir: Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarındaki öğrenim süreleri; a. Üç yıl olanların,astsubay çavuşlukta bir yıl, b. Dört yıl olanların,astsubay çavuşlukta iki yıl, c. Beş yıl olanların,astsubay çavuşlukta iki yıl,astsubay kıdemliçavuşlukta bir yıl, d. Altı yıl olanların,astsubay çavuşlukta iki yıl,astsubay kıdemliçavuşlukta iki yıl, eksiktir. Bunlardan, Kanunun 82 nci maddesi gereğince askerlik görevinde iken müracaat ederek astsubay nasbedilen ve askerlik hizmetinde geçen süreleri kıdemlerinden sayılanların, eksik bekletilecekleri süreler, her rütbede en az bir yıllık müspet sicilalmaları şartıyla, müteakip rütbelerdeki normal bekleme sürelerinden düşülür. SEKİZİNCİ KISIM Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 83- 21 Ocak 1972 tarihli ve 14079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Menfi olarak değerlendirilen nitelikler Ek Madde 1- (Ek:RG-02/11/2003-25277) (Değişik:RG-21/8/2014-29095) (1) Astsubay sicil belgesinde yer alan niteliklerden; () olarak işaretlenen nitelikler olumsuz kanaat olarak değerlendirilir.
Fiziki Yeterliliğin Tespit Edilmesi, Uygulama Zamanı ve Sicil Notuna Yansıtılması
Ek Madde 2 – (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Fiziki Yeterlilik tespiti ile ilgili genelesaslar şunlardır;
a. Fiziki yeterliliği tespit etmek için yapılacak FYDT’nin sonucu bir sicil dönemi için geçerlidir.
b. Personel; teste girmeden önce boy, kilo ve bel çevresi ölçülerek durumu tespit edilir ve mekik, şınav ve 3000 metre koşu branşlarından teste
tabi tutulur. Ancak görev yapılan yerde imkan olmaması veya güvenlik gerekçelerinden dolayı “koşu” testi uygulanamadığı takdirde yerine Kuvvet
(Mülga ibare:RG-23/2/2017-29988) (…) Komutanlığınca uygun görülen alternatif branşlardan biri kullanılır.
c. Geçici sağlık sorunu nedeniyle sicil döneminin üçte ikisinden fazla süreyle sağlık kurul raporu alan ve en az iki branştan teste giremeyenler ile
daimisağlık raporu nedeniyle en aziki branştan teste giremeyenler FYDT’den muaf tutulur.
d. Hamileler, FYDT’den muaf tutulur. Bu muafiyet hamilelik durumunun belgelenmesiyle başlar, doğumu müteakip 24 ay süreyle devam eder.
e. FYDT heyetinin kurulamayacağı yurtdışı daimi/geçici görev, kurs veya eğitim yerlerinde bulunan personel FYDT’den muaf olur.
f . (Ek:RG-22/5/2020-31134)
(3) Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD’den muaf tutulmasına
Bakanlıkça karar verilebilir.
g. FYDT’den muaf tutulan personelin sicil notu, o yılın sicil üstü değerlendirme notunun 100 puana tahviledilmesi ile belirlenen nottur.
ğ. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinin uygulanması ve Fiziki Yeterlilik Notunun tespiti ile ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca
hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.
Nasıp düzeltme işlemlerinin onayı
Ek Madde 3 – (Ek:RG-24/10/2015-29512)
Astsubayların bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili Kuvvet Komutanlığı(Mülga ibare:RG23/2/2017-29988) (…) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.
Geçici Madde 1- (Mülga:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Geçici Madde 2 – (Ek madde:RG-6/8/2013-28730) (Mülga:RG-23/2/2017-29988)
Geçici Madde 3 – (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl süresince ÜSTÜN BAŞARILI olarak
değerlendirilen personelin sicilleri Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda incelenmez.
Geçici Madde 4 – (Ek:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte personelin kıt’a özlük ve sicil belgeleri dosyasında muhafaza edilen eski sicil defter, ayrılış sicil belgesi,
fotokopi ve suretleri, birinci ve ikincisicil üstlerince imha edilir, tanzim edilen imha tutanağı kıt’a özlük dosyasında muhafaza edilir.
Yürürlük
Madde 84- Bu Yönetmelik 31 Ağustos 1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 85- (Değişik:RG-23/2/2017-29988)
Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.


(1) Bu değişiklik 30/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu değişiklik 30/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(3) 22/5/2020 tarihli ve 31134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin ek 2 ncimaddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere bent
eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsülettirilmiştir.
(Değişik:RG-21/8/2014-29095)
(1) EK-1 için tıklayınız
(Mülga:RG-21/8/2014-29095)
(1)
Ek-1A
(Mülga:RG-21/8/2014-29095)
(1)
EK-2
EK-3
KADEME İLERLEME ONAY ÇİZELGESİ
Sınıfı Rütbesi Adı ve Soyadı Sicil No.
Bulunduğu Göstergenin Yükseleceği Kademe Derecesi Kademesi
Yukarıda kimlikleri ve rütbeleri yazılı subaylar ……………………………… tarihinden itibaren kademe ilerlemesi
yapmaya layıktır.
MRK.KS.A. MRK.Ş.MD. PER.Ş.MD.
ONAY MAKAMI
(Asgarî Alay ve Eşidi
Birlik Komutanı)*
İMZA :
ADI SOYADI :
RÜTBESİ :
GÖREVİ :

ÖZEL

 • (Değişik ibare: RG-18/08/2000 – 24144)
  EK-4
  (Değişik: RG-2/5/2002-24743)
  ÜSTÜN BAŞARILI PERSONEL SIRALAMA FORMU
  Sıra
  No.: Rütbesi: Adı ve Soyadı:
  Sicil
  No.: Birliği:
  Sicil Notu
  Ortalaması: Komutanın Tasvibi: Düşünceler :
  ……………. yılında astsubayüstçavuş, (astsubay kıdemli üstçavuş veya astsubaybaşçavuş) bekleme
  süresinin bitimine (1) yıl kalan (……………) astsubaydan, ………………………….. rütbelerindeki sicil notu
  ortalamalarına göre sicil tam notunun % 95 ve daha yukarısı ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun % 90 ve
  daha yukarısı olan personel kimlikleri yukarıya çıkarılmıştır.
  …../…../2002
  İnceleme Komisyonu
  (Ek:RG-21/8/2014-29095)
  (1)
  EK-5
  Ayırt Edici Nitelik Ağırlık Puanları
  GÖREV
  ALANLARI
  AYIRTEDİCİNİTELİK
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  GörevAlanı-1 6,6 6,6 6,2 4,5 5 3,6 5,6 3,9 4 4 11,6 10,1 10,3 7,7 10,3
  GörevAlanı-2 6,6 6,6 6,2 4,5 5,1 3 5,9 3,8 3,8 4,5 12 10,2 9,2 8,5 10,1
  GörevAlanı-3 6,6 6,6 6,2 4,5 4,8 3,7 6 3,7 3,5 4,4 12,5 10,5 9 7,7 10,3
  GörevAlanı-4 6,6 6,6 6,2 4,5 4,7 2,9 5,3 4,2 4 5 10,3 9 10,6 9 11,1

Paylaş