Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Ceza Avukatı; günümüzde bazı meslekler gibi alan seçerek hizmet vermek avukatlar için söz konusu değildir. Bu sebep doğrultusunda ceza davalarının niteliği gereği güncel kanun değişikliklerini takip eden ve ceza hukuku alanında tecrübeli avukatlar uygulamada ceza avukatı olarak sıfatlandırılabilir. Bu nedenle ceza avukatlarının müvekkillerine sunabilecekleri hizmetlerin bir bölümünü aşağıda belirtelim.

  • Ceza avukatı aracılığıyla ceza davası sonunda yargılama konusu eyleme ilişkin oluşmuş maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi hukuk mahkemelerine başvuru yapılabilir.
  • Ceza avukatı, sanık veya müşteki yargılama süresi boyunca  müvekkilinin haklarını korumak için hukuki desteğini sunduğu gibi müvekkilinin kendini duruşmalarda sözlü olarak savunacağı ifade edebileceği gibi duruşma harici ise yazılı olarak da gerekli yerlere başvuruda bulunabilir.
  • Ceza avukatı ceza davaları sonucunda özellikle sanık olarak yargılanan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanabilmesi nedeniyle suçun mağduru kişilerin manevi olarak yıprandıklarının bilinciyle savunmasını bu duyarlılıkla yapar.
  • Ceza avukatı, ceza yargılaması sürecinin temel  hukuk bilgisi ve bu konu ile birikimlerinin hassas bir şekilde yürüterek ve sorumluluğuyla gerek müvekkili gerekse mahkeme nezdinde, olay bütünlüğüne  bağlı kalarak gerekli düzenlemeleri yapar ve süreci profesyonel şekilde ele alır.

Kısacası dava süresinde hak kayıpları yaşanmaması için alanında uzman ve birikim sahibi ceza avukatından destek almak hakkaniyet kaybını önleyecektir.

Ceza Avukatı olarak biz neler sunuyoruz?

Ankara ceza avukatı konusu ile ilgili Türk Ceza Kanununa göre günümüzde hukuka aykırı ve suç olarak kabul edilen ve kanunlarda cezai yaptırımları olan örneğin; Kasten Öldürme, Taksirle Öldürme, Kasten Yaralama, Taksirle Yaralama, Tehdit, Şantaj, Hakaret, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi, Hırsızlık, Yağma, Mala Zarar Verme, Dolandırıcılık, Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması, İhaleye Fesat Karıştırma, Bilişim Sistemine Girme, Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma vb. suçlar sonucunda açılan ceza davalarında gerekli hukuki desteği baştan sonuna kadar desteklerimiz ile sunuyoruz.

Bu tür ceza davalarında, cezanın belirlenmesinde suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kast ve taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve sebep işlenen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında verilecek cezayı belirler. Hangi cezanın verilmesi gerektiğini , suç işlediği öne sürülen iddianame düzenlenen şüpheli ya da kamu davası açılmış olan sanığın gerçekten suçu işleyen kişi olup olmadığının tespiti için işinde uzman ceza avukatı ile birlikte yol almak bu bağlamda önem arz etmektedir. İnsanların hayatlarına dokunacak olan bu denli önemli yargılamalarda ceza avukatının olduğu kadar ceza hakimi de çok önemlidir. İşini hassasiyet ile yapan bu kişiler ceza hukukuna hakim olan ilkeleri göz önünde bulundurarak dosyayı inceler ve kararını bu ilkeler ışığında titizlik ile verir.

Ceza Yargılamasında;

Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi:

Kişiler ancak kanunda suç olarak tanımlanan fiilleri işlemişlerse cezalandırılabilir. Kanunsuz suç olmaz.

Ceza Davasının Kamusallığı İlkesi:

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet şartının gerçekleşmesi, takibi şikayete bağlı olmayan suçlarda ise suç haberinin alınması üzerine Cumhuriyet savcının gerekli araştırmaları yaparak iddianame düzenlemek suretiyle ceza davasının başlatılır. Şüpheden sanık yararlanır( in dubio pro reo) ilkesi: Kişinin bir suç işlediği iddiası söz konusu ise bahse konu suçtan mahkumiyet kurulabilmesi için o suçu işlediğinin tüm delillerle kesin olması gerekir. Yargılama makamı eğer ki kişinin o suçu işlediğine kanaat getiremiyorsa ve bu yönde de şüpheye mahal bırakmayacak deliller mevcut değilse sanık beraat eder.

Masumiyet/Suçsuzluk karinesi:

Bir suçtan dolayı yargılanan bir kimsenin suçluluğu mahkeme kararı ile kesinleşmediği sürece hükümlü sıfatı ile değerlendirilemez. Masumiyet karinesi, sanığa mahkemelerin tarafsızlığı garantisini veren, yargılama süresince bir ön yargı oluşmayacak nitelikte suçlu gibi muamele görmesini önleyen bir haktır.

Makul sürede yargılanma ilkesi:

Bir yargılamanın adil olması makul süre içerisinde bitirilmesini gerektirir. Bu ilke ile kişilerin yargılamaya olan güvenini güçlenmektedir. Bu ilkenin medeni hukuk açısından görünümü “usul ekonomisi ilkesi” şeklinde olmakla birlikte esas olan kişinin hakkına en kısa sürede kavuşmasıdır.

Adil yargılanma ilkesi:

Hür iradesi ile bağımsız olan hakimler , tarafların eşit koşullarda olduğu, bütün bireylerin kendini savunma hakkının olduğu, insan hakları çerçevesinde yargılama yapılan bağımsız, tarafsız ve doğal hakim vasıtasıyla makul sürede ve aleni şekilde yargılanma hakkını ifade eder. Ceza muhakemesi açısından düşünüldüğü takdirde iddia ve savunma makamının eşit olması gerekir. Bu ilke gereğince yargılama yasalarla belirlenmiş şekilde yapılmalı, açık yargılama yapılmalı ve verilen kararların gerekçeli olmasını ifade etmektedir. Mahkeme bu ilke kapsamında tarafların dayanaklarını, iddialarını ve delillerini etkili bir biçimde incelemekle görevlidir. AİHS ve Anayasa tarafından da güvence alınan bu ilkenin AHİS 6. Madde kapsamında görünüş şekilleri şöyledir:

  1. Kanuni, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde dava açma hakkı,
  2. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı,
  3. Makul sürede yargılanma hakkı ve
  4. Aleni surette yargılanma hakkı.

Kısaca özetleyecek olursak ceza avukatı, mutlak hedef olan maddi gerçeğin bulunmasına katkı sağlamak amacıyla ceza yargılamasının sayılan ilkeler ışığında devam etmesi için yargılama sürecine katkıda bulunur. Ceza Avukatlarının maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki en önemli etkilerin birikim, uzmanlık ve deneyim olduğuna inanarak işimizi titizlik ile yaparak sizlere bu süreçte netice ve sonuçta desteklerimizi sunuyoruz.

.

.

Ceza avukatı seçerken ayrıca dikkatli olunmalıdır:

Her alanda işinin en iyisi olanı aradığımız bu günlerde avukat seçme konusu da bir hayli önem arz etmektir. Avukat seçimleri her alanda önemlidir fakat konu ceza avukatı seçme konusuna gelince iş biraz daha hassasiyet göstermektedir. Bu yüzden en önemlisi uzman bilgisi ve bu konuda deneyimlere sahip bir avukat bulmak da önemlidir. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş