İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, Anayasanın temel yapısı olan kamu huzurun ve yararını ön gören bir hukuk dalıdır.  Genel olarak bu sebep ile bakıldığında idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle ve kurumlara  olan ilişkilerini düzenlemek huzur ortamını sağlamaktır. Kamu gücünü ve kuvvetini  kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından alakadar etmektedir. Yapılan bu işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulmalıdır (idari başvuru). Bu başvurular neticesinde herhangi bir sonuç elde edilememesi durumunda  idare avukatı tarafından idari dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelere dava açılması gerekir.

İdari yargıda hangi davalar görülür

 • İptal davaları,
 • Tam yargı davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar
 • iptal Davaları
 • İdarî işlemler alakadar yetki ve sorumluluklar, şekil, sebep, konu ve maksat  ile alakalı her hangi biri bile hukuka aykırılık gösteriyorsa iptalleri için menfaatleri gasp edilenler tarafından açılan davalardır. Genel olarak bakılacak olunursa idari yargılamanın  büyük bir bölümünü iptal davaları oluşturur. Konular kapsamında en çok bakılan davalardır.

imar Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar şöyledir;

 • İmar Planı Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Plan Tadilatı veya Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),
 • İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 • İmar Durumu, Ruhsat ve Kamulaştırma İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 • Kamu Görevlileri ile ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Görevlilerinin Açıktan ATAMA, İLK ATAMA, ATANMAMA, Aday memur iken İLİŞİK KESME işlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü Parasal(Maddi) Haklarından kaynaklı İdari davalar( Harcırah(Yolluk), Emeklilik işlemleri, Banka Promosyon vs.),
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü DİSİPLİN işlemlerinden doğan İdari Davalar( Göreve son verme, aylıktan kesme, vs. ),
 • Gümrük Müşaviri ve Müşavir Yardımcıları Hakkında tesis edilen her türlü disiplin ve diğer iş ve işlemlerden kaynaklı idari davalar.
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Dolmuş Güzergâh Tayini, D, K1 Taşıma Belgeleri )
 • Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),
 • Maden Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
 • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)
 •  
 • 1 İdari Yargıda Görülen Davalar Nelerdir?

İdari Yargıda Görülen Davalar Nelerdir?

Anayasamızın 125.maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. İdare avukatı olarak uzman olduğumuz bu konuda danışmanlık için her zaman yanınızdayız.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde de, idari dava türlerinden bahsedilmiştir. Bu çerçevede 2577 sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen dava türleri;

 • İptal davaları,
 • Tam yargı davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

olmak üzere üçe ayrılmıştır:

İptal Davaları

İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalardır. İdari yargılamanın büyük bir bölümünü iptal davaları oluşturur. Bu konuda idare avukatı olarak en fazla baktığımız davalardır.

İmar Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar şöyledir;

 • İmar Planı Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Plan Tadilatı veya Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar),
 • İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 • İmar Durumu, Ruhsat ve Kamulaştırma İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • İmar Affı Uygulamalarından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları,
 • Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 • Kamu Görevlileri ile ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Görevlilerinin Açıktan ATAMA, İLK ATAMA, ATANMAMA, Aday memur iken İLİŞİK KESME işlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü Parasal(Maddi) Haklarından kaynaklı İdari davalar( Harcırah(Yolluk), Emeklilik işlemleri, Banka Promosyon vs.),
 • Kamu Görevlilerinin Her Türlü DİSİPLİN işlemlerinden doğan İdari Davalar( Göreve son verme, aylıktan kesme, vs. ),
 • Gümrük Müşaviri ve Müşavir Yardımcıları Hakkında tesis edilen her türlü disiplin ve diğer iş ve işlemlerden kaynaklı idari davalar.
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Dolmuş Güzergâh Tayini, D, K1 Taşıma Belgeleri )
 • Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dâhil),
 • Maden Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
 • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 • Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)

Tazminat Davaları

 • Tam Yargı(Tazminat) Davaları:
 • Sağlık Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları
 • Sağlık Personelinin(Doktor, Hemşire, Ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan Tazminat Davaları,
 • Normal doğumda, ebenin çocuk doktorunun gözetimi olmadan yaptırdığı doğumda oluşan zararların tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Hatalı enjeksiyon sonrası oluşan zararın tazminine ilişkin Tazminat Davaları,
 • Erken doğum sonrası göz muayenesi yapılmayan çocukta oluşan prematüre retinopatisinden kaynaklanan tazminat davaları

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar gören kişiler tarafından açılan davalardır.
İdare mahkemelerinde iptal ve tam yargı davaları ayrı ayrı dilekçelerle farklı davalar şeklinde açılabileceği gibi, aralarında bağ bulunan işlem ve eylemler nedeniyle birlikte aynı dilekçe ile de açılabilir. Dilekçe konusunda uzman bir idare avukatı ile yol almanız yararınıza olacaktır.

Tazminat Davaları

 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat Davaları(5233 sayılı Kanundan Doğan Her Türlü Zararların Tazmini Taleplerinin Reddine ilişkin İşlemlerin İptali, Köy Boşaltılması, Yaralanma Halinde Bedensel Zararların Tazmini, Ölüm Halinde Varislerin Haklarının Takibi)
 • İmar Mevzuatından Kaynaklanan Tazminat Davaları
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklı Tazminat Davaları

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. bu uyuşmazlıklarda bir idare avukatı ile çalışmanız, hak kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 60 gündür. Bu süre, idari uyuşmazlığa ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. Bu konu ile alakalı işinde uzman bir idare avukatı ile süreci takip etmeniz hakkaniyet kayıplarının önüne geçmektedir.

İdari Dava Dilekçelerinin Hazırlanması

Bu hukuki konular ile ilgili yaşayabileceğiniz sorunlarda bir problem ile karşılaşıldığında  uzman bir idare avukatın desteği ile dilekçenizi hazırlamak sizlerin yararına olacaktır.

 • İdari davalar, Danıştay ve idare mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Dilekçelerde;
 • Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
 • Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 • Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
 • Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş