Rütbe Bekleme Süresi – Tsk Personel Kanunu 79. Madde

Dış kaynaktan temin edilen fakülte mezunu astsubaylar 926 sayılı Personel Kanunu’nun 79. maddesinin yollama yaptığı Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 82. maddesine göre Astsubay Çavuş rütbesinde bekleme süresi 2 yıl eksiktir.

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 79. maddesinde “Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir” denilmektedir.

TSK Personel Kanunu 79. maddenin yollama yaptığı yönetmelik ise Astsubay Sicil Yönetmeliğidir. Astsubay Sicil Yönetmeliği’nin 82. maddesinde “Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmaları hariç olmak üzere, astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülür. Bunlardan hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri, aşağıda gösterilmiştir:

 Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarındaki öğrenim süreleri;

a. Üç yıl olanların, astsubay çavuşlukta bir yıl,

b. Dört yıl olanların, astsubay çavuşlukta iki yıl,

c. Beş yıl olanların, astsubay çavuşlukta iki yıl, astsubay kıdemli çavuşlukta bir yıl,

d. Altı yıl olanların, astsubay çavuşlukta iki yıl, astsubay kıdemli çavuşlukta iki yıl,

eksiktir.” denilmektedir.

Başvuru esnasında fakülte mezunu olmayıp Astsubay Çavuş nasbedillmeden fakülteden mezun olanlara idare tarafından başvuru esnasında fakülte mezunu olmadığı gerekçesi ile bahsi geçen kanun maddesi uygulanmamaktadır. Kanun’un lafzından ilgililerin hangi mezuniyet ile başvuru yaptı ise rütbe bekleme süresinin o şekliyle tesis edilmesi gerektiği şeklinde yorum yapılması kanun metninde düzenlenmeyen şartın dar yorumlanması olacaktır.

Nitekim A.Y.İ.M. 30.06.2009 tarihli 2008/1195 E. 2009/704 K. sayılı kararında “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerden; muvazzaf astsubay giris sınavlarına katılmak için, son başvuru tarihi olan 23.06.2006 tarihinden önce fakültelerin maliye bölümü mezunu statüsünde başvuruda bulunan davacının, Anadolu Üniversitesi Iktisat Fakültesindeki 4 yıl süreli öğrenimini 04.09.2006 tarihinde tamamlayarak mezun oldugu, muvazzaf astsubay giris sınavlarına başvurusu kabul edilen davacının yapılan sınavlarda basarılı olmasını müteakip 19.04.2007 tarihinde Balıkesir Astsb. Mes. Yük. Okulunda ögrenime basladıgı ve temel askerlik egitimini basarı ile tamamlamasını müteakip 30.08.2007 tarihinde astsubay çavusluga nasbedildigi……………… 2006 yılı Faaliyet Takvimi ne göre muvazzaf astsubaylıga geçis için son müracaat tarihinin 23.06.2006 tarihi oldugu ve müracaat ettigi tarihte davacının, henüz lisans diplomasını almadıgı gerçektir. Bu bağlamda idarenin, basvuru tarihinde henüz lisans diploması elinde olmadıgı için davacının müracaatını baslangıçta kabul etmeyebilecegi açıktır. Ancak davacının müracaatının, ögrenim gördüğü fakülteden henüz diplomasını almadan kabul edildigi ve davacının, 2006 yılı Faaliyet Takvimi ne göre mülakat seçmelerinin yapıldıgı son gün olan 20 Ekim 2006 tarihinden önce lisans diplomasını aldığı, sürece uygun olarak sırasıyla yazılı sınav, ön saglık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi, mülakat ve temel askerlik egitiminde basarılı olduktan sonra astsubay çavus nasbedildigi nazara alındıgında davalı idarenin artık, müracaat tarihinde davacının diplomasının olmadıgı ya da diger bir anlatımla 4 yıllık fakülteyi astsubay olmak için basvurmus oldugu tarihten sonraki bir tarih olan 04.09.2006 tarihinde bitirdiğini ileri sürerek davacı hakkında 926 sayılı Kanunun 79’uncu maddesini uygulamaması hukuken mümkün değildir……Davacının Astsubay Meslek Yüksek Okullarından yıl olarak fazla okudugu sürenin rütbe bekleme süresinden düşülmemesi işleminin İPTALİNE” denilmektedir.

Fazlaca öğrenimi rütbe bekleme süresinden düşülmeyen personelin iptal davası açmasında fayda bulunmaktadır. İptal davası açmak için İYUK’un ilgili maddeleri gereği personelin görevli bulunduğu yer İdare Mahkemesinde iptal davası açması gerekmektedir.

Paylaş