Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

4391
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU(1)
Kanun Numarası : 926
Kabul Tarihi : 27/7/1967
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/8/1967 Sayı : 12670
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 6 Sayfa : 2352
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.
“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”
Cilt: 2 Sayfa: 969
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
I – Kapsam:
Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 25/7/2016-KHK-669/21 md.; Aynen kabul:
9/11/2016-6756/21 md.) Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara
uygulanır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.
II – Amaç: (2)
Madde 2 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/1 md.)
Bu kanun subayların ve astsubayların yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.
III – Tarifler:
Madde 3 – Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:
——————————
(1) a – 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 21 inci madde ile bu
Kanun ve değişikliklerinde geçen “kademe terfii” deyimi “kademe ilerlemesi”, “yeterlik grupları” deyimi
“yeterlik derecesi”; “Layn” sınıfı “Deniz” şeklinde değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.
b – 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda geçen “uzman çavuş” tabiri
“uzman erbaş” olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.
(2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin” ibaresi “subayların ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle aynen
kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4392
a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askeri unvanlardır.
b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin
normal bekleme süresinin başlama tarihidir.
c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı
nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.
d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.
e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresinden noksan
bekliyecekleri süredir.
f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süredir.
g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.
h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.
i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.
j) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Yeterlik: Ahlaki, askerî, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattir.
k) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicil notu ortalamasına göre aynı
sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir.
l) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral
sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır. Yüksek Askerî Şûra kararı ile yıllık
kontenjanlarda değişiklik yapılabilir.
m) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general ve amiraller hariç fiziki yeterlik değerlendirme testinden elde edilen notun, sicil
yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dâhilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca toplanmasıyla tespit edilen nottur.
n) (Değişik: 9/1/2003-4788/1 md.) Sicil notu ortalaması :
A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.

 1. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının
  aritmetik ortalamasıdır.
 2. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not
  ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üsteğmen rütbesindeki
  sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
 3. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not
  ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil
  notu ortalamasının % 90’ı, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
 4. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not
  ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, binbaşı rütbesindeki sicil
  notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  4392-1
 5. Albay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not
  ortalamalarının, albay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yarbay rütbesindeki sicil
  notu ortalamasının % 95’i, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
 6. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil
  notlarının aritmetik ortalamasıdır.
 7. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber
  sicil not ortalamalarının, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli çavuş
  rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
 8. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan
  muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü,
  üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
 9. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber
  sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının %
  85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
 10. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan
  muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü,
  başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu
  ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
  o) (Değişik: 7/7/1971 – 1424/1 md.) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şüra üyelerinin
  verdikleri notların ortalamasıdır.
  p) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/1 md.) Yeterlik notu:
 11. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
 12. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
  r) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil tam notu: Sicil tam notu yüzdür.
  s) (Ek: 17/4/1975 – 1875/1 md.; Değişik: 26/3/1982 – 2642/1 md.) Lisansüstü öğrenim:
  Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik,
  yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta,diş tabipliğinde, veterinerlikte ve
  eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir. (1)
  ş) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; Mülga: 28/7/1998 – 4374/6 md.)
  –––––––––––––––
  (1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kuvvet Harp Akademileri”
  ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018
  tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  4392-2
  t) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40,
  K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
  u) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40,
  K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
  ü) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40,
  K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
  v) (Ek: 29/9/1988 – 3475/1 md.; İptal:Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40,
  K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
  y) (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/1 md.) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin rütbe, sınıf ve varsa branşına
  göre tespit edilen miktarıdır.
  z) (Ek: 23/6/2016 – 6722/1 md.) İtibari rütbe: Yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubaylara, özellik arz eden durumlarda, görev süresince
  rütbesinin bir üst rütbesinde verilen rütbedir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Görev ve Sorumluluklar
  I – Görev ve sorumluluk:
  Madde 4 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/2 md.)
  Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk
  Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer mevzuat ve hizmet kadrolarının
  açıklamalarında gösterilir. (1)
  –––––––––––––––––––––
  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik,
  yönerge, talimatname” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
  4393
  II – Mal bildirimi:
  Madde 5 – Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına
  ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Genel Haklar
  I – Uygulama isteme hakkı: (1)(2)
  Madde 6 – Subaylar ve astsubaylar bu kanuna, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bunlara
  dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına
  sahiptirler.
  II – Güvenlik :
  (2) (3)
  Madde 7 – Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan (…) (2) yönetmeliklerde yazılı
  haller dışında, subaylığa ve astsubaylığa son verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.
  III – Emeklilik: (4)
  Madde 8 – Subayların ve astsubayların özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır. (4)
  (Ek: 3/7/1975 – 1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.
  (Ek: 26/3/1982-2642/2 md.; Değişik son fıkra: 24/4/2008-5758/1 md.) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos ayları içinde isteyebilir. Bu
  aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya
  Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
  IV – Çekilme:
  Madde 9 – Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya
  astsubaylıktan çekilebilirler.
  V – İzin:
  Madde 10 – Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerini ve diğer izinleri hakkında bu
  kanun hükümleri uygulanır.
  –––––––––––––––––––
  (1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 23 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
  “Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler” ibaresi “Subaylar ve astsubaylar” şeklinde değiştirilmiş
  olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle aynen kabul
  edilerek kanunlaşmıştır.
  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve
  bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bunlara dayanılarak
  çıkarılan” şeklinde değiştirilmiş ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve” ibaresi madde
  metninden çıkarılmıştır.
  (3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
  “subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe” ibaresi “subaylığa ve astsubaylığa” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (4) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
  “Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin” ibaresi “Subayların ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle aynen
  kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  4394
  İKİNCİ KISIM
  Subaylar
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kaynak ve Yetiştirme
  I – Kaynak:
  Madde 11 – Muvazzaf subay kaynakları:
  a) Harp okulları,
  b) Fakülte ve yüksek okullardır.
  a) Harp okulları:
  Madde 12 – (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
  b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme:
  Madde 13 – (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.;
  Yeniden düzenleme: 2/1/2017-KHK-681/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/13 md.)
  Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin lisans ve lisansüstü eğitime
  gönderilmeleri ile askeri eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
  belirlenir.
  II – Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi(1)
  Madde 14 – (Değişik: 22/5/2012- 6318/45 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
  müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış
  olanlarda ise otuziki yaşını, uzmanlığını tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak, yedek
  subay olma koşullarını taşımak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde
  başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla (…)(4) harp okullarında yetiştirilemeyen veya
  yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK678/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/13 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev
  yapmak üzere subay nasbedilecek olanların yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay Başkanlığının görüşü
  alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.(2)(3)(4)
  (Değişik: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan
  yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki
  yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde
  muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci
  fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.
  Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askeri eğitimi müteakip
  atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK678/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/13 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev
  yapmak üzere subay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır.
  ——————————
  (1) Bu madde başlığı “Fakülte ve yüksekokulu bitirenlerden muvazzaf subay olma, sözleşmeli ve yedek
  subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme” iken, 28/6/2001 tarih ve 4699 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle
  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir
  (2) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yedek subay olma
  koşullarını taşımak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak
  temel askerlik eğitiminde başarılı olmak” ibaresi eklenmiştir.
  (3) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “lisansüstü öğrenimi
  tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzmanlığını tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşını” ibaresi eklenmiştir.
  (4) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış;
  daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek
  kanunlaşmıştır.
  4394-1
  Temel askerlik eğitiminde veya askeri eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten
  sonra atandıkları görevde bir yıllık (doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere
  subay nasbedilenler için iki yıl) deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya
  subaylığa engel hali görülenler, deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar,
  kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.(1)(3)
  Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler
  ile temel askerlik eğitimini müteakip subay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların
  temel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri
  askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya
  21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.
  Muvazzaf subay adayları sağlık, disiplin, mükafat ve ceza işlemleri bakımından harp okulu öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidir.
  Temel askerlik eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır. Bu kişilerin subaylık
  nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere
  bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.(2)
  Dış kaynaktan pilot subay temini:
  Madde 14/A- (Ek: 15/8/2016-KHK-671/3 md.; Değişik: 3/10/2016-KHK-676/55 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/3 md.; Değişik: 26/7/2018-7146/6 md.)
  En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari
  pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak
  için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla
  azami otuziki yaşını bitirmemek kaydıyla Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek yaş aralığında
  olmak, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak ve sınavlar ile uygulanacak temel
  askerlik ve subaylık anlayışını kazandırma eğitiminde başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek
  pilotaj eğitimine başlatılırlar.
  Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen diğer sınıflara nakledilirler ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili
  subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler sonraki dönem
  aynı eğitime tekrar alınırlar. İkinci eğitimde de başarı gösteremeyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri
  kesilir.
  Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri
  hariç olmak üzere bu madde kapsamında verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden
  temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları dışında
  Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.
  Bu madde kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme süresi uygulanmaz. Bunlardan Türk
  Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak
  üzere ilişiği kesilenler verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi ile kurs
  bitirme belgesini kalan yükümlülük süresince kullanamazlar ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edemezler.
  Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 14 üncü madde hükümleri uygulanır.
  ——————————
  (1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bir yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “(doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay
  nasbedilenler için iki yıl)” ibaresi eklenmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7071 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (2) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname” ibaresi
  “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
  (3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkraya “subaylığa engel hali görülenler”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “, deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı
  anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiştir.
  4394-2
  a) Askeri eğitim:
  Madde 15 – (Değişik: 26/3/1982 – 2642/4 md.)
  Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksek okulları bitirenler ile lisansüstü
  öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve
  atanırlar. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/14 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/14 md.) Özel
  Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere muvazzaf subaylığa nasbedilenler, doğrudan
  Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanırlar.
  (Değişik: 9/8/1993-KHK-499/3 md.) Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları
  ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise
  özel askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem
  eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade
  edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 14 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına göre
  subay nasbedilenler hariç bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.
  (Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/14 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/14 md.)
  Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay nasbedilenler sınıflarına
  bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. (Değişik ikinci üçüncü ve
  dördüncü cümleler:18/2/2021-7281/7 md.) Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi
  tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları
  kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. (Ek cümle:18/2/2021-7281/7 md.) Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk
  Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan
  masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında
  görev yapmak üzere subay nasbedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin eğitimlere tabi tutulurlar.
  b) Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları:
  Madde 16 – (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
  c) Askeri öğrencilikten çıkarılma:
  Madde 17 – (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
  d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:
  Madde 18 – (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
  4395
  III – Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme:
  Madde 19 – (Mülga: 26/3/1982 – 2642/24 md.)
  IV – Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar:
  Madde 20 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/26 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/26 md.)
  Fakülte veya yüksekokul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda ve muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.
  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Subayların Sınıflandırılması
  I – Subay Sınıfları:(1)
  Madde 21 – (Değişik : 19/4/2000 – 4564/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil
  bulunduğu Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir
  ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
  Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi
  üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.
  II – Sınıflandırma:
  Madde 22 – Askeri öğrenciler ve subaylar test ve mülakat sonuçlarına, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılırlar:
  a) İlk sınıflandırma,
  b) Yeniden sınıflandırma.
  a) İlk sınıflandırma:
  Madde 23 – Harp okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına
  göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.
  (Ek: 7/12/1989 – 3593/3 md.) Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü maddenin birinci
  fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.
  b) Yeniden sınıflandırma:
  Madde 24 – Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar:
  a) Sıhhi sebepler:
  Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne
  göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma
  yönetmeliği esasları dahilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler.
  Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler.
  –––––––––––––––
  (1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
  “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ve Genelkurmay Başkanının” ibaresi
  “üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle aynen kabul
  edilerek kanunlaşmıştır.
  4396
  4397
  b) (Değişik: 9/8/1991-KHK-445/1 md.; Aynen kabul 23/1/1992-3768/1 md.) Uçuştan ayrılanlar:
  Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak
  sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki
  kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.
  c) (Mülga: 19/4/2000-4564/4 md.)
  d) İkinci bir tahsil yapanlar:
  Subay iken Silahlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile
  ilgili sınıflara geçirilebilirler.
  e) İdarece görülecek lüzum üzerine:
 13. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve
  teklifi ile anlaşılan teğmenler,
 14. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,
 15. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idarece, lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar.
  f) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/9 md.) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;
  Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alınır.
  Bundan sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.
  g) (Ek: 7/7/1971-1424/3 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/16 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-
  7073/16 md.) Kuvvet komutanlıklarınca, her yıl subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
  Milli Savunma Bakanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin
  kuvvetleri değiştirilebilir.
  Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda
  istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.
  h) (Ek: 28/6/2001-4699/2 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/16 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-
  7073/16 md.) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutanlıklarının da görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir.
  III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:
  Madde 25 – İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından yapılır.
  Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, çalışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları, kurul üyelerinin
  nitelikleri ve sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğinde
  gösterilir.
  4398
  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Meslek Grupları
  I – Meslek programları:
  Madde 26 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/10 md.)
  Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde
  yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıt’a veya diğer görevlerde kullanma süre
  ve sırası yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir.
  II – Teğmen – yüzbaşıların kıt’a hizmeti:
  Madde 27 – (Değişik: 22/1/2015 – 6586/40 md.)
  Teğmen-yüzbaşı (dâhil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmet süresi yönetmelikle belirlenir. Şu kadar ki, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle 58 inci madde gereğince
  verilen kıdem süreleri bu sürelerden düşülür.
  BEŞİNCİ KISIM
  Subay Terfileri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  I – Kapsam:
  Madde 28 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
  II – Rütbeler:
  Madde 29 – Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir:
  Asteğmen
  Teğmen
  Üsteğmen
  Yüzbaşı
  Binbaşı
  Yarbay
  Albay
  Tuğgeneral – Tuğamiral
  Tümgeneral – Tümamiral
  Korgeneral – Koramiral
  Orgeneral – Oramiral
  Mareşal – Büyükamiral
  Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.
  III – Bekleme süreleri:
  a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:
  Madde 30 – (Değişik: 6/5/1993 – 3909/1 md.)
  Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. (Ek cümle: 2/7/2018 –
  KHK/703/127 md.) Bu süreler, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.
  4399
  Rütbeler Normal Bekleme Süreleri
  Asteğmen 8 Ay (1)
  Teğmen 3 Yıl
  Üsteğmen 6 Yıl
  Yüzbaşı 6 Yıl
  Binbaşı 5 Yıl
  Yarbay 3 Yıl
  Albay 5 Yıl
  Tuğgeneral – Tuğamiral 4 Yıl
  Tümgeneral – Tümamiral 4 Yıl
  Korgeneral – Koramiral 4 Yıl
  Orgeneral – Oramiral 4 Yıl
  b) En az bekleme süreleri:
  Madde 31 – Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
  a) (Değişik: 28/6/1978 – 2159/1 md.) Fakülte ve yüksek okulları bitiren subayların Harp
  Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden
  düşülür.
  Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.
  b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Cumhurbaşkanı
  Kararı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme
  neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır. (2)
  c) (Değişik: 21/7/2000-KHK-607/1 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/1 md.) Üstün
  başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
  c) En çok bekleme süreleri:
  Madde 32 – Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
  a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğmenlik bekleme süreleri, harp okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder.
  b) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/4 md.) Subayların 30 uncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre; teğmen ve üsteğmenlikte
  o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci, binbaşılar
  için subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını dolduruncaya
  kadar olan süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin en
  çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır.
  IV – Terfi zamanı:
  Madde 33 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
  ——————————
  (1) Asteğmenler için (9) ay olan bekleme süresi, 3/10/1996 tarih ve 4185 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
  (11) ay , daha sonra 3/7/2003 tarih ve 4917 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile (8) ay olarak değiştirilmiş
  ve metne işlenmiştir.
  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
  4400
  (Ek : 21/7/2000 – KHK – 607/2 md.; Değiştirilerek kabul : 10/5/2006-5497/2 md.; Değişik:
  22/1/2015 – 6586/41 md.) Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa
  alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin
  tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine,
  kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler
  hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme
  tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.
  (Ek fıkra: 21/7/2000-KHK-607/2 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/2 md.) Terfi sırasında olup
  da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar
  tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Nasıp
  I – Subaylığın nasıp ve terfi onayı:
  Madde 34 – (Değişik: 11/2/2014-6519/25 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017-KHK-681/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/17 md.) Subaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.
  (Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
  (Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
  II – Subaylığa nasıp:
  Madde 35 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/14 md.)
  Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:
  a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustos’unda
  teğmenliğe nasbedilirler.
 16. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına
  alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebeb olacak
  şekilde mahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç
  olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle
  gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları
  emsalleri tarihine götürülür.(1)
 17. Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  b) (Değişik: 22/1/2015 – 6586/42 md.) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli
  olmak üzere asteğmen nasbedilirler.
  c) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri öğrenciler, fakülte veya
  yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa
  nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son
  sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden
  önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.

(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle bu bentte yer alan “kovuşturmaya yer olmadığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,” ibaresi eklenmiştir.
4401
d) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde
bulunanlar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu
personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe
ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
e) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip
muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak
muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve bu fıkranın (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı
maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
f) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.; Mülga: 17/4/2017-KHK-690/7 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7077/6 md.)
III – Nasıp düzeltilmesi:
Madde 36 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/7 md.)
Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) (Değişik: 22/1/2015 – 6586/43 md.) Cezası ertelenen veya seçenek yaptırımlara çevrilenler hariç olmak üzere subayların;

 1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri hâlinde, infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,
 2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet hâlinde açıkta geçen süreleri,
 3. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilse dâhi, firar veya izin tecavüzünde bulundukları (…) (1) mahkeme kararı ile sabit olanların
  firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri, (1)
  kıdemlerinden düşülür.
  Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün veya kararın
  kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen
  infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhâl yapılır.
  b) Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümlerine
  göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen başarısızlık veya
  diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içerisinde bitirmelerine imkan olmıyan üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygunsuz hallerinden dolayı
  eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler
  kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için bu süre
  yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir.
  –––––––––––––––––––––
  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “askeri” ibaresi madde
  metninden çıkarılmıştır.
  4402
  c) Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile
  Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi, sıhhi sebeplerle
  devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için (b)
  bendi hükümleri uygulanmaz.(1)(3)
  d) (Değişik birinci paragraf:16/7/2020-7250/3 md.) Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve
  Hava Harp Enstitülerinde karargâh subaylığı eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay
  eğitimini tamamlayanlara ayrıca bir yıl, bunlardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde
  verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl;
  (Mülga ikinci paragraf:16/7/2020-7250/3 md.)
  Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin
  ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan;
  yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile
  ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları,
  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı
  olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara
  bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;(4)
  Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara
  veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;
  kıdem verilir.
  (Değişik ikinci fıkra: 24/4/2008-5758/3 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya
  subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar
  ile lisansüstü öğrenimi tamamladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler hakkında da yukarıdaki
  fıkra hükümleri uygulanır.
  Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.
  Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz.
  Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;
 4. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 90’ı ve daha üstünde olması,
 5. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, tutum ve davranışları,
  görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem
  almaya layık bulunduğuna dair “Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi”nin müspet olarak düzenlenmiş
  olması,
 6. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usûl ve esasları yerine getirmiş olması,
 7. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının
  geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin
  kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;(2)

(1) 26/6/2012 tarihli ve 6336 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “Harp Akademileri
tahsili,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,”
ibaresi eklenmiştir.
(2) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “para cezasına çevrilmiş” ibaresi “seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Harp Akademileri
tahsili, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi
Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri
Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi,” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde” ibaresi “ilgili yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.
4402-1
aa) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş,
gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmaması,
bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,
cc) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi
veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,
gerekir.
Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme
tâbi tutulurlar.
e) (Ek: 17/4/1975 – 1875/3 md.) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 33 üncü
madde hükmüne tabidir.
f) (Ek: 29/9/1988 – 3475/2 md.; Değişik: 9/8/1993 – KHK- 499/5 md.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve
kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıdem
I – Kıdem ve kıdem sırası:
Madde 37 – Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
a) Rütbelerde kıdemler, terfi onayı metninde yazılı tarihten başlar. (1)
Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası:
Harp okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harp okullarında fakülte
veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir.
Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası:

 1. (Değişik: 28/7/1998 – 4374/2 md.) Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.
 2. (Değişik: 19/6/2010-6000/16 md.) Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:
  aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,
  bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subaylar,
  ––––––––––––––––
  (1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “kararnamesinin” ibaresi
  “onayı” şeklinde değiştirilmiştir.
  4402-2
  cc) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,
  dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  ee) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,
  gg) Sözleşmeli subaylar,
  hh) Yedek subaylar.
 3. (Değişik: 7/7/1971 – 1424/8 md.) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:
  Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tespit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır.
  c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası:
  Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.
  d) (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/6 md.) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve nasıplı subayların kıdem sırası:
 4. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
 5. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
 6. (Değişik: 18/6/2003-4902/20 md.) Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete
  göre sıra ile; kara, deniz, hava, (…) (1)
  diğerlerine nazaran kıdemlidir.
  (Ek fıkra: 21/7/2000 – KHK – 607/5 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/4 md.) Yukarıda belirtilen
  ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Terfi Esas ve Şartları
  I – Rütbe terfi şartları ve esasları:
  Madde 38 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/3 md.)
  Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
  a) (Değişik: 11/2/2014-6519/28 md.) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde
  rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
  b) (Değişik : 21/7/2000 – KHK – 607/6 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/5 md.) Rütbeye mahsus
  normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem
  alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğer rütbelerde üçte ikisi oranında
  yıllık sicili bulunmak,
  c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt’a hizmetlerini yapmış olmak,
  d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,
  e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak.
  (Değişik ikinci fıkra: 28/7/1998 – 4374/3 md.) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların
  terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
  –––––––––––––––
  (1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “jandarma, sahil güvenlik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 18
  inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  4403
  a) (Değişik : 21/7/2000 – KHK – 607/6 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/5 md.) Yükselme sırasında girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları
  içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde
  yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmenbinbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70
  ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden
  başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede
  kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve
  65 inci maddelerine göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden
  emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
  b) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/21 md.) Albaylar: Kuvvet Komutanlıklarınca; yükselme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar
  tespit edilir. Bunlar, sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde; kurmaylar, sınıflarına
  bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha
  yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları,
  54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tâbi tutar. (1)
  c) (Değişik: 23/6/2016 – 6722/2 md.) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları:
  Yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere
  ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil
  tam notunun %95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde (kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında) ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya
  mevcudun azlığı sebebiyle birleştirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için
  %8’ine kadarı, yardımcı sınıflar için %4’üne kadarı ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından bir üst rütbeye yükseltilebilir.
  d) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/6 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/5 md.) Yükselme
  sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye
  tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci
  fıkranın (b), (c), ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
  (Değişik üçüncü fıkra: 28/7/1998 – 4374/3 md.) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin
  şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından,
  hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile görevleri (…)(2)
  Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  ––––––––––––––––––
  (1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 19 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Kuvvet Komutanlıkları
  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Kuvvet Komutanlıklarınca”
  şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle
  aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (2) 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle burada yer alan “ve ayrıca üstün başarı
  sebebiyle terfi usul ve şartları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  4404
  II – Terfide baraj:
  Madde 39 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/10 md.; Yeniden düzenleme: 29/9/1988 – 3475/4 md.)
  Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kadro durumu, personel mevcudu ve birikim
  dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.
  a) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
  b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde baraj tespit
  edilir.
  c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.
  d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi
  olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralamada yeterlik
  derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır.
  III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:
  Madde 40 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/10 md.)
  IV- Kadroların tespiti, muvazzaf subay kadro oranları ve albayların fiili hizmet süresinin uzatılması:(1)(2)
  Madde 41 – (Değişik: 22/7/1981 – 2497/1 md.)
  Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.
  a) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/22 md.) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar;
  rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.(2)(3)
  b) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/2 md.) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek
  Askerî Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)
  c) (Değişik: 23/6/2016 – 6722/3 md.) Albaylardan Yüksek Askerî Şura tarafından o yıl için hizmet
  kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, aşağıdaki esaslara göre tefrik edilenler, kadrosuzluktan
  emekliye sevk edilmezler ve (b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak fiili hizmet süreleri iki
  yıl uzatılır. Bunların müteakip yıllarda da aynı esaslarla hizmet sürelerinin uzatılması için 50 nci maddenin
  birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri saklı kalmak şartıyla bu bentteki esaslara göre ayrıca Yüksek Askerî Şura
  kararı alınır.
  Her yıl 30 Ağustos tarihi itibarıyla hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi
  uygun görülmeyen toplam albay miktarı ile bunların yıllara, neşetlere, sınıflara, branşlara veya ihtisaslara göre
  kontenjanları, aşağıda belirtilen oranları aşmamak üzere ve neşet mevcutlarına göre dengeli dağılım çerçevesinde Yüksek Askerî Şura kararı ile tespit edilir. Kuvvet komutanlıkları (…) (2) için ayrı ayrı olmak üzere;
  I- İlk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, o yıl hizmet kadrosu fazlalığı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek toplam albay miktarının %25’ini; bunlar arasından müteakip dönemlerde
  uzatılacakların miktarı ise bir önceki dönemde uzatma kararı alınmış olanların miktarının %75’ini geçemez.
  II- (I) numaralı alt bentte belirlenmiş orana göre hesaplanacak ilk defa fiili hizmet süresi uzatılacak
  albay miktarı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş
  yıllık subay yetiştirme miktarının %3’ünün altında olması hâlinde bu sayıya kadar artırılabilir.(4)
  ––––––––––––––––––
  (1) “IV – Kadroların tespiti ve muvazzaf subay kadro oranları:” olan bu madde başlığı 23/6/2016 tarihli ve
  6722 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 20 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde
  yer alan “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi “Kuvvet Komutanlıklarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin
  ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle
  aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  (4) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca onaylı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
  4405
  III- (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirlenmiş oranlara göre bulunacak sayıların küsuratlı değerleri yarıma eşit veya yarımdan büyükse bu küsuratlı değerler tama iblağ edilir.
  Yüksek Askerî Şura (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirtilen oranları artırmaya yetkilidir.
  Her yıl Yüksek Askerî Şura tarafından, hizmet kadrosu fazlası olarak belirlenen albaylar
  ile daha önceki yıllarda fiili hizmet süresi uzatılmış albaylara 54 üncü maddede belirtilen esaslara
  göre değerlendirme notu verilir. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde
  olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askerî Şuraca
  belirlenmiş kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri Yüksek Askerî Şura kararı ile bu bentteki esaslara göre yaş haddine kadar uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayanlar ise 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk
  edilirler.
  Bu bent hükümlerine göre hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.
  V – Çok sınıflı kadrolar:
  Madde 42 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/12 md.)
  VI – Rütbe terfi şartları:
  Madde 43 – (Mülga: 29/9/1988 – 3475/19 md.)
  VII – Sonraki yıllarda terfi:
  Madde 44 – (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/8md.)
  Rütbe terfi edemeyen subaylardan:
  a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,
  b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler ile sicil notu
  ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil)’den fazla ve % 60’dan az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile
  sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil)’den fazla ve %70’den az olan yarbaylar,
  c) (Değişik: 28/7/1998 – 4374/4 md.) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan
  değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar
  ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 (hariç)’den az olan albaylar.
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi
  tutulurlar.
  Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde kadro
  açığı olmaması nedeniyle terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki
  22 nci ve yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfi için değerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe 45 inci maddedeki esaslara göre kademe
  ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar.
  4406
  VIII – Kademe ilerlemesi şartları:
  Madde 45 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/15 md.)
  Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
 7. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
 8. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
 9. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak,
  Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  b) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/20 md.) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve
  bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan
  subaylığa geçenler hakkında EK-VII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle
  üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.
  c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil Yönetmeliğinde
  gösterilir.
  d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine
  ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde
  aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam
  olunur.
  e) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/9 md.) Liyakatları üstlerince onanmış olan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar yükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
  f) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/20 md.) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK-VI, astsubaylıktan subay olanlar
  için EK-VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
  g) (Mülga: 9/8/1993 – KHK – 499/36 md.)
  h) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/7 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/6 md.) Kademe
  ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi
  tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların
  kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
  IX- Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri: (1)
  Madde 46 – (Mülga: 17/7/1972 – 1611/2 md.; Yeniden düzenleme: 15/8/2017-KHK694/31 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/31 md.)
  (…) Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel
  Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulacak hukuk
  sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülür. (2)
  –––––––––––––––––
  (1) Bu madde başlığı “ IX – Askeri hakim ve yardımcıları:” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK ‘nin 31
  inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı
  Kanunun 31 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığı
  ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  4406-1
  Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde
  kurulacak hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve
  uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıt’a komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapar.
  Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, nezdinde kuruldukları komutanlık veya askeri kurum amirliğinde;
  a) Komutan veya askeri kurum amirinin askeri hizmetlere ilişkin olarak gerekli gördükleri
  her türlü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandırmak,
  b) Lüzum görülmesi halinde harekât, tatbikat ve manevra gibi faaliyetlere iştirak etmek,
  c) İhtiyaç duyulan hukuki konularda ders ve konferanslar vermek,
  d) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından temsil yetkisi verilmesi
  halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini Milli Savunma Bakanlığı adına yürütmek, (1)
  e) Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından Cumhuriyet Savcısının talebi halinde
  adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak işleri yerine getirmek,
  f) (Ek:18/2/2021-7281/8 md.) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yetki verilmesi halinde avukat ya da hukuk müşavirleri yerine 7/6/2012 tarihli ve 6325
  sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında idareyi temsilen oluşturulan
  komisyonda üyelik görevini yerine getirmek,
  ile görevlidir.
  Hukuk sınıfı subay ihtiyacı; kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitirenler ile muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilenlerden hukuk fakültesi mezunu üsteğmen ila binbaşı
  rütbesinde bulunanlar arasından Millî Savunma Bakanlığınca açılacak sınavla karşılanır. Sınavda
  başarı gösteren adaylardan dış kaynaktan alınanlar Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel
  askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla subaylığa naspedilir, diğerlerinin ise sınıf değişiklikleri
  yapılır.(2)
  Hukuk sınıfı subaylar, Millî Savunma Bakanlığınca meslek öncesi ve meslek içi eğitime
  alınırlar. Bu eğitimler, Millî Savunma Bakanlığınca talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından da ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirilebilir. Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin plan ve programları, süreleri ve öğretim elemanları Milli
  Savunma Bakanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından birlikte belirlenir. Bu eğitimlerden
  Türkiye Adalet Akademisi tarafından hizmet ücreti alınmaz. Eğitimde başarı gösterenler Millî
  Savunma Bakanlığınca hukuk hizmetleri kadrolarına (sözleşmeli subaylar muvazzaf subay olarak)
  atanırlar. Başarı gösteremeyenlerden; muvazzaf veya sözleşmeli subay kaynağından alınanlar eski
  sınıflarına iade edilirler; sivil kaynaktan alınanlar ise istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir. (3)
  Nezdinde bulundukları komutan veya askeri kurum amiri 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı
  Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında hukuk sınıfı subayların disiplin amiridir.(4)
  Hukuk sınıfına mensup subayların atanma ve yer değiştirmeleri Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.
  Hukuk hizmetleri başkanlıklarında veya birimlerinde görev yapanların tüm işlemleri,
  Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülür.
  Hukuk sınıfı subaylar hakkında bu maddede hüküm bulunmayan hallerde subaylar hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.
  Hukuk sınıfının kurulması, temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, sicil üstleri, disiplin amirleri, atanmaları, yer değiştirmeleri, görevlendirmeleri, izinleri, nöbet hizmetleri ile
  diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

(1) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bentte yer alan birinci hukuk müşaviri” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkranın ikinci cümlesine “dış kaynaktan alınanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel
askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla” ibaresi eklenmiştir.
(3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “disiplin amirleri
değildirler.” ibaresi “disiplin amiridir.” şeklinde değiştirilmiştir.
4406-2
BEŞİNCİ BÖLÜM
General ve Amiral Terfileri
I – Rütbe terfii:
Madde 47 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/16 md.)
Rütbe terfii şartları şunlardır:
a) (Değişik: 11/2/2014-6519/29 md.) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,
b) (Değişik: 22/7/1981 – 2497/2 md.) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak.
c) Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak,
d) Yüksek Askeri Şuraca 54 üncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak,
e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıt’a hizmetini yapmış olmak,
f) (Değişik: 1/5/1986 – 3282/3 md.) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp
akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde
pilot sınıfı generali olmak.
Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler.
II – Kademe ilerlemesi:
Madde 48 – General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.
III – General ve amiral miktarları:
Madde 49 – (Değişik: 28/6/1978 – 2159/2 md.)
General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır.
a) (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.) Türk
Silahlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle
Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.
4407
b) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/3 md.) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait
rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.
Rütbeler K.K.K. Dz. K.K.
(1) Hv.K.K. J.Gn.K. (2)

Orgeneral – Oramiral 9 (J. Dahil) 2 2 –
Korgeneral – Koramiral 20 5 8 3
Tümgeneral – Tümamiral 44 12 16 6
Tuğgeneral – Tuğamiral 96 28 32 18

T 0 P L A M: 169 47 58 27
(Değişik son cümle : 19/4/2000 – 4564/2md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı Kanunla
eklenen kontenjan miktarıdır.
c) (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak lağv, tensik,
teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü
alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen
rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral
ve korgeneral-koramiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir.
Değişiklik yapılan tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral
rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için
yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral-oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi
yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca saptanır.
Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general-amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki
yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen general-amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme
süresi sonunda, 47 nci maddenin (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına
göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.
Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara dağılımı, kadro ve hizmet
gerekleri gözetilerek ve Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının
teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.
———————————
(1) Bu cetvelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sütunu, 19/4/2000 tarihli ve 4564 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
(2) Bu cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı sütunu, 15/1/1998 tarihli ve 4323 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
4408
d) (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.) Hizmet ve görev
ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf
general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık
kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun
kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler.
Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general-amirallerin aynı rütbede bir yıl daha
hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine
göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl
54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.
Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre, görev
süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve
rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler.
Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis,
mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden
ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak
Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin
yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma
Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47’ye kadar artırılabilir.
Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general-amiraller (b) bendinde gösterilen
miktarlar dışına çıkarılırlar.
e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general – amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve
Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli generalamiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler.
f) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/9 md.) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve
amiraller emekliye sevk edilirler.
Bunlardan:
I – Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği
üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,
II – Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,
III – Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle,
bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,
IV – 47 nci maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,
4409
V – Yaş haddinden emekliye ayrılan general-amiral ve albaylar ile,
VI – Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara,
emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek
gösterge dahil); yüzbaşılara % 30’u, binbaşılara % 50’si, yarbaylara % 55’i, albaylara % 70’i,
tuğgeneral-tuğamirallere % 75’i, tümgeneral-tümamirallere % 80’i, korgeneral-koramirallere %
90’ı, orgeneral-oramirallere % 100’ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının
yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak
bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden
fazla olamaz. (1)
Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil
eder.
Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal
etmez.
g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general – amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir.
h) (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.) Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneraloramirallerin yaş haddi 67’dir. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarların dışında tutulur.
i) (Mülga birinci paragraf: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
(Mülga ikinci paragraf: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
j) (Ek: 24/5/1983-2825/1 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/21 md.; Aynen kabul:
1/2/2018-7073/21 md.; Mülga birinci paragraf: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
(Mülga ikinci paragraf: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar
dışına çıkarılır.
——————————
(1) 28/8/2000 tarihli ve 629 sayılı KHK ile; bu bentte geçen “ % 9’u” ibaresi “ % 30’u”, “ % 10’u”
ibaresi “ % 50’si”, “ % 11’i” ibaresi “% 55’i”, “ % 12’si” ibaresi “ % 70’i”, “ % 15’i” ibaresi
“ % 75’i”, “ % 20’si” ibaresi “ % 80’i”, “ % 25’i” ibaresi “ % 90’ı” ve “ % 30’u” ibaresi “ % 100’ü”
olarak değiştirilmiş daha sonra söz konusu KHK 5/4/2001 tarihli ve 4635 sayılı Kanun ile kanunlaşmış
ve metne işlenmiştir.
4410
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak
Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem
Madde 50 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/18 md.)
(Değişik birinci fıkra : 28/6/2001 – 4699/7 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, (…)(1) veya (d)
bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar
hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. (1)
a) (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/10md.)Kadrosuzluk nedeniyle ayırma:
41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunu uygulayabilmek amacıyla;

 1. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.
  Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde 22 nci,binbaşılar
  ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldursalar dahi emekliye sevk edilmezler ve
  bu rütbelerin normal bekleme süresi sonuna kadar hizmete devam ettirilirler. Bunlar yeni rütbelerinin bekleme süresi sonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulurlar ve terfi
  edemedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.
  Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz oldukları halde terfi edemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre o rütbenin tespit edilen kadrosunun yüzde 10’unu
  geçemez; geçtiği takdirde, derece ve kademesine bakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik
  durumu en düşük olanlardan başlanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
 2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların
  subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, öncelikle 38 ve Ek- 1 inci maddelerde
  belirtilen terfi şartlarını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.
  Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan, Yüksek Askeri Şura’ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst
  rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan, terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askeri Şura’ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askeri Şura’ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.
  ——————————
  (1) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “disiplinsizlik, ahlaki
  durum” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  4411
  b) (Değişik: 17/4/1975 – 1876/2 md.) Yetersizlik nedeniyle ayırma;
 3. (Değişik: 11/2/2014-6519/31 md.) Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı
  birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu
  alan subaylar,
 4. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil
  üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;
 5. (Ek: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.) Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlardan Cumhurbaşkanınca
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılması uygun görülen subaylar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  c) (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)
  d) (Ek : 28/6/2001 – 4699/7 md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma:
  Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun
  131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet
  kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
  fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. (Ek cümleler:24/6/2021-7329/12 md.) Mahkeme, bu
  bentte yazılı suçlardan mahkûmiyet veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet hâllerinde, mahkûmiyet kararıyla birlikte subayların Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verir. Bu hususlar mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa da mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektirir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma, askerî rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ile subay, astsubay ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul
  edilmeme sonuçlarını doğurur. (1)
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Değerlendirme Kurulları
  I – Değerlendirme kurullarının teşkili:
  Madde 51 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/19 md.)
  II – Terfi işlemi:
  Madde 52 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/19 md.)
  III – Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri:
  Madde 53 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/19 md.)
  Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri: (2)
  Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 – 4902/23 md.) Yüksek Askerî Şûra; kuvvet komutanlıklarından (…)(2) 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneraltuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî
  dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenlikten itibaren; general ve amirallerin, generallik
  ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek, Yüksek Askerî Şûra Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere
  yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve
  amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir. (2)(3)
  (Değişik: 22/7/1981 – 2497/5 md.) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral – Tuğ-amiral,
  Tümgeneral – Tümamiral ile Korgeneral – Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına
  eşit veya az ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî Şura üyelerinin üçte ikisinin
  kabulüne bağlıdır.
  (Ek fıkra: 11/2/2014-6519/32 md.) Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek
  Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe
  bekleme sürelerini tamamlamış sayılır. (Ek cümle: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-
  6755/4 md.; Değişik üçüncü cümle: 15/8/2017-KHK-694/32 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/32 md.)
  Ancak albaylar ile rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askerî Şûra Başkanının kararıyla Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınabilirler. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/32 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/32 md.)
  Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır.
  (Ek: 3/7/1975 – 1923/23 md.; Mülga dördüncü fıkra: 2/1/2017-KHK-681/22 md., Aynen kabul:
  1/2/2018-7073/22 md.) (…)

(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle, bu bente yer alan “Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire
çevrilmiş” ibaresi “Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel
Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018
tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 5/6/2017 tarihli ve 691 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Subay Sicil” ibaresi “Yüksek Askeri
Şûra” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 31/1/2018 tarihli ve 7069 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle aynen
kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4412
V – Değerlendirme kurullarının çalışmaları:
Madde 55 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/21 md.)
VI – Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı:
Madde 56 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/21 md.)
Yönetmelik:
Madde 57 – (Mülga: 5/6/2017-KHK-691/5 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/5 md.)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
I – Savaş takdirnamesi alanlar:
Madde 58 – Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda
aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve
yetimlerine emekli maaşı bağlanır.
II – Esir subaylar:
Madde 59 – Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıt’a ve kurum amirlerince veya
bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara
göre:
a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve
belgeye dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre
suçlu görülenler askeri yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahküm olanlar hakkında
36 ncı madde hükümleri uygulanır.
b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnat olunan
suçları sabit olmıyanlardan:

 1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları
  emsal tarihine götürülür.
 2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve
  değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına
  girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları
  emsal tarihine götürülür.
 3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı
  rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.
  c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz.
  III – Harp gaibi subaylar:
  Madde 60 – Harp gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncu maddenin (a) bendi
  uyarınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraat edenlerin terfileri esir subaylar
  hakkındaki esaslara göre yapılır.
  4413
  IV – Enterne edilen subaylar:
  Madde 61 – Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan subaylar
  hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.
  V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar:
  Madde 62 – Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez.
  Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.
  VI – Sınıfı değişen subaylar:
  Madde 63 – Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  VII – Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbı:
  Madde 64 – (Değişik: 28/6/2001 – 4699/8 md.)
  Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak
  nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun,
  kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.
  VIII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan
  subaylar hakkında yapılacak işlem:
  Madde 65 – Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
  a) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/20 md. Aynen kabul: 1/2/2018-7079/19 md.) Haklarında taksirli suçlar hariç bir suçtan kamu davası açılanlara ilişkin iddianameler, kabulünü müteakip mahkeme tarafından
  sanığın mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl ve daha fazla
  hapis cezasını gerektiren bir suçtan veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire
  fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı haklarında kamu davası açılanlar, ilgili
  kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınabilirler.
  Milli Savunma Bakanlığınca askeri suçlar yönünden resen açığa alma işlemi tesis edilmeden önce fiilin işleniş şekli, niteliği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkındaki görüşü ilgili kuvvet komutanlığından sorulabilir.
  b) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine başka görev verilmez.
  c) (Değişik: 22/1/2015 – 6586/45 md.) Bunlardan;
 4. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan
  kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk
  Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine yahut haklarında
  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi
  beklenmeksizin kaldırılır.
 5. Soruşturmaya konu olan fiillerin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.
 6. Açıkta bulunanlar hakkında her üç ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda veya diğer nedenlerle açıklarının kalkması gerektiği değerlendirilenlerin açıkları kaldırılır.
  4414
  d) (Değişik: 28/6/2001 – 4699/9 md.) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozulmaya
  uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.
  e) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) Terfi sırasına girenlerden;
 7. Açıkta bulunanların,
 8. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı
  bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış
  olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların,
 9. (Değişik: 29/7/1983 – 2870/6 md.) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma
  veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,
 10. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile
  firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin,
  Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.
  Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde
  gösterilir.
  f) (Değişik: 26/3/1982 – 2642/10 md.) Açığa alınan ya da tutuklananlar;
  1) Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve
  yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden
  yararlanmaya devam ederler.
 11. (Değişik birinci cümle: 18/7/2011 – KHK-647/1 md.) Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesinin birinci fıkrasının
  birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına,
  muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir. (Ek cümle:
  18/7/2011 – KHK-647/1 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya
  tutuklananlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.
  g) (Değişik: 3/7/1975 – 1923/25 md.) Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve
  izin süresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir.
  h. (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/20 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/19 md.) Ağırlaştırılmış
  müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylara maaş ile hizmet ve
  makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.
  ı) (Ek: 24/4/2008-5758/4 md.) Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen
  subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme
  süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre,
  emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  I – Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev süresi:
  Madde 66 – (Mülga: 28/6/1978 – 2159/4 md.)
  4415
  ALTINCI KISIM
  Astsubaylar (1)
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kaynak ve Yetiştirme
  I – Kaynak:
  Madde 67 – (Değişik: 28/5/2003-4861/1 md.)
  Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;
  a) Astsubay meslek yüksek okulları,
  b) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/23 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/23 md.) Fakülte,
  yüksek okul veya meslek yüksek okulları,
  c) (Ek: 2/1/2017-KHK-681/23 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/23 md.) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek
  okullarıdır.
  II – Temin ve yetiştirme
  Madde 68- (Değişik: 28/5/2003-4861/2 md.)
  Muvazzaf astsubay olabilmek için;
  a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,
  b) (Değişik: 26/6/2012-6336/14 md.) Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek
  fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya
  daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemiş
  olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş
  olmak; yedek astsubaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak;
  yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/15 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/15 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilecek olanların
  yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.(2)(3)
  c) (Ek: 2/1/2017-KHK-681/24 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/24 md.) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin önlisans eğitimine gönderilmeleri ile askeri
  eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
  (Mülga ikinci fıkra: 25/7/2016-KHK-669/28 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/28 md.)
  Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli
  bulunanlardan muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda
  aranacak şartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel
  askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.(4)
  ——————————
  (1) Astsubaylar için ek 21 inci maddeye bakınız.
  (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (3) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu bende “8 inci hizmet yılını bitirmemiş
  olmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “yedek astsubaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak;” ibaresi eklenmiştir.
  (4) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “meslek yüksekokullarını
  bitirenlerden” ibaresi “meslek yüksekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta
  iken istekli bulunanlardan muvazzaf” şeklinde değiştirilmiştir.
  4416
  Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına
  fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre
  astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık
  deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık (doğrudan Özel
  Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler için iki yıl) deneme
  süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ya da bu
  şartları kaybedenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin
  Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara
  yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. (Ek cümleler:
  31/10/2016-KHK-678/15 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/15 md.) Doğrudan Özel
  Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenlerin deneme süresi iki
  yıldır. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler
  sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. (Değişik beşinci
  altıncı ve yedinci cümleler:18/2/2021-7281/9 md.) Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin,
  eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki
  şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile
  başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde
  her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.
  (Ek cümle:18/2/2021-7281/9 md.) Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere,
  Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara
  yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de
  sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler kuvvet komutanlıklarınca sınıf ve rütbelerine uygun
  görevlere atanırlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay
  naspedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin
  eğitimlere tabi tutulurlar.(1)(2)
  Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı
  Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu
  hükümleri saklıdır.
  Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin
  bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik
  hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik
  hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre
  tamamlatılır.
  ——————————
  (1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “atandıkları görevde
  bir yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “(doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler için iki yıl)” ibaresi eklenmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve
  7071 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkranın ikinci cümlesine “hali görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı
  anlaşılanlar ya da bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiştir.
  4416-1
  YEDİNCİ KISIM
  Astsubay Sınıflandırması
  I – Sınıflar:
  Madde 69 – (Değişik : 19/4/2000 – 4564/3 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin
  muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit
  edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
  II – Sınıflandırma:
  Madde 70 – Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları uygulanır.
  a) İlk sınıflandırma:
  Madde 71 – Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü madde
  esasları uygulanır.
  b) Yeniden sınıflandırma:
  Madde 72 – Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.
  III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:
  Madde 73 – Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.
  SEKİZİNCİ KISIM
  Astsubay Meslek İçi Eğitimi
  I – Meslek içi eğitimi:
  Madde 74 – Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esasları uygulanır.
  II – Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi:
  Madde 75 – Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargahlarda idari işlerde görevlendirilemezler.
  4417
  DOKUZUNCU KISIM
  Astsubay Terfileri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  I – Kapsam:
  Madde 76 – Silahlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe ve
  kademe terfi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
  II – Rütbeler:
  Madde 77 – Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.
  (Ek satır:25/6/2019-7179/62 md.) Astsubay astçavuş
  Astsubay çavuş
  “ Kıdemli çavuş
  “ Üstçavuş
  “ Kıdemli üstçavuş
  “ Başçavuş
  “ Kıdemli Başçavuş
  III – Bekleme süreleri:
  a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:
  Madde 78 – (Değişik: 5/2/2009-5837/19 md.)
  Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
  Rütbeler . Normal bekleme süreleri
  Astsubay Astçavuş(3) 8 ay
  Astsubay Çavuş 3 yıl
  “ Kıdemli Çavuş 3 yıl
  “ Üstçavuş 6 yıl
  “ Kıdemli Üstçavuş 6 yıl
  “ Başçavuş 6 yıl
  “ Kıdemli Başçavuş 6 yıl
  b) En az bekleme süreleri:
  Madde 79- (Değişik: 28/5/2003-4861/3 md.)
  Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Cumhurbaşkanı kararı ile normal
  bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır. (1)
  Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir
  yıl eksiktir.
  Kendi nam ve hesabına (…) (2)
  fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra
  muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay
  nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl
  itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir. (1)
  –––––––––––––––
  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanının
  göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
  (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığı
  tarafından tespit edilecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073
  sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (3) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle çizelgenin birinci satırından önce gelmek
  üzere bu satır eklenmiştir.
  4418
  c) En çok bekleme süreleri:
  Madde 80 – (Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/13 md.)
  Astsubayların 78 inci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında her rütbede kalabilecekleri
  süre, bu Kanundaki esaslar dahilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir.
  IV – Terfi zamanı:
  Madde 81 – Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Nasıp
  I – Astsubaylığa nasıp:
  Madde 82- (Değişik: 28/5/2003-4861/4 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017-KHK- 681/26 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/26 md.) Astsubaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.
  (Ek fıkra: 11/2/2014-6519/33 md.; Değişik ikinci fıkra: 2/1/2017-KHK- 681/26 md.; Aynen
  kabul: 1/2/2018-7073/26 md.) Rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının
  onayı ile yapılır.
  (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2017-KHK-690/8 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/7 md.) Fakülte,
  yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine
  tâbi tutulanlardan başarılı olanlar astsubaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bu personelin astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye
  yükselmelerine esas olacak nasıpları için onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 79 uncu ve 80 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp
  düzeltilmesinden ötürü maaş veya maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Astsubay meslek
  yüksek okullarını başarıyla bitirenler ise o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunlardan;
  a) Astsubay meslek yüksek okullarını bitirip de astsubay çavuş nasbedilmeden önce astsubaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun
  kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin
  kesilmesine karar verilenler hariç olmak üzere haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, ceza verilmesine yer
  olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa
  olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest
  bırakılanlar astsubay çavuşluğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  b) Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle astsubay meslek yüksek okullarını 30 Ağustostan
  sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunların nasıpları
  emsalleri tarihine götürülür.
  Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111
  sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  (Ek fıkra:25/6/2019-7179/62 md.) Yedek astsubay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli
  olmak üzere astsubay astçavuş nasbedilirler.
  4418-1
  II – Nasıp düzeltilmesi:
  Madde 83 – (Değişik: 17/4/1975 – 1875/6 md.)
  Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 ncı
  maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. Ancak sıhhi sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı
  maddenin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.
  (Ek fıkra: 16/6/2009 – 5906/1 md.) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan
  astsubaylara (sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığa geçenler dâhil), 36 ncı maddenin (d) bendinde
  belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir. (1)
  (Ek fıkra: 10/3/2011-6191/10 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren, Astsubay
  Üst Karargâh Hizmetleri eğitimini bitiren astsubaylara, bir yıl kıdem verilir.
  (Değişik son fıkra: 16/6/2009 – 5906/1 md.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh
  veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde olacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas
  ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kıdem
  I – Kıdem ve kıdem sırası:
  Madde 84 – (Değişik: 2/7/2000 – KHK – 607/10 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-
  5497/7 md.)
  Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:
  a) Rütbelerde kıdemler, onay metninde yazılı tarihten başlar. (1)
  b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not
  ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.
  c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine
  göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi
  kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:
 12. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.
 13. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.
 14. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.
 15. Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.
 16. Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.
  –––––––––––––
  (1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “astsubaylara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığa geçenler dâhil)” ibaresi eklenmiş ve
  metne işlenmiştir.
  4418-2
 17. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.
 18. Sözleşmeli astsubaylar.
 19. (Ek:25/6/2019-7179/62 md.) Yedek astsubaylar.
  d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;
 20. Yeterlik dereceleri,
 21. Astsubaylık hizmet süreleri,
 22. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,
 23. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
 24. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son
  yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,
  dikkate alınarak belirlenir.
  e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri
  tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.
  f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;
 25. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
 26. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
 27. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıra ile kara, deniz, hava, jandarma,
  sahil güvenlik,
  diğerlerine nazaran kıdemlidir.
  Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer
  usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  –––––––––––––
  (1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “bakanlık onayı”
  ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
  4419
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Terfi Esas ve Şartları
  I – Rütbe terfi şartları ve esasları: (1)
  Madde 85 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/10 md.)
  Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.
  a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak.
  b) (Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay
  kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) ve astsubay kıdemli üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) rütbelerinde en az bir yıllık, diğer
  rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,
  c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.
  Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre
  yapılır.
  a) (Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.)
  Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar
  sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil
  notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı
  kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi
  şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terif edemeyenler derece
  ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme
  durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı
  aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
  b) (Değişik: 23/6/2016 – 6722/4 md.) Üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların
  terfi esasları: Kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden
  bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil
  notu ortalaması da sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirtilen
  usul ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu
  şekilde sıralanan astsubaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya mevcudun azlığı sebebiyle birleştirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için %8’ine kadarı, yardımcı sınıflar için
  %4’üne kadarı ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı
  tarafından bir üst rütbeye yükseltilebilir.
  c) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli
  tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre,
  birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
  Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme
  esasları ve birinci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi
  işlemlerinin ne şekilde yapılacağı (…)(2) Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  –––––––––––––
  (1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde
  yer alan “astsubay üstçavuş” ve “astsubay kıdemli üstçavuş” ibarelerinden sonra gelmek üzere “(üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle burada yer alan “ve ayrıca üstün başarı
  sebebiyle terfi usul ve şartları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  4420
  II – Terfide baraj:
  Madde 86 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/28 md,; Yeniden düzenleme: 29/9/1988 – 3475/11
  md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
  III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:
  Madde 87 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/28 md.)
  IV – Terfi işlemi:
  Madde 88 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/28 md.)
  V – Kadroların bildirilmesi:
  Madde 89 – (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/27
  md.)
  Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.(1)
  VI – Çok sınıflı kadrolar:
  Madde 90 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/30 md.)
  VII – Rütbe terfii esas ve şartları:
  Madde 91 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/30 md.)
  VIII – Müteakip yıllarda terfi:
  Madde 92 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/12 md.)
  Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:
  a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,
  b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)’den fazla ve % 60’dan az olan üstçavuş – başçavuşlar,
  c) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile)
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi
  tutulurlar.
  Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir.
  Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
  (Son fıkra iptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı
  ile.)
  IX – Kademe terfii esas ve şartları:
  Madde 93 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/32 md.)
  Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:
 28. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
 29. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,
 30. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak.
  Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
  b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sırayeti
  ek-VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak,
  üst rütbeye terfii gerektirmez.
  c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci
  kademesine de ilerlemiş olurlar.
  Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu
  takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte
  devam olunur.

(1) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4421
e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre
ek – VIII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.
f) (Değişik: 29/9/1988 – 3475/13 md.) Kadrosuzluk (…) (1) sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi
yapabilirler.
g) (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/12 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/9 md.) Kademe
ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye
tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem:
Madde 94 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/33 md.)
(Değişik cümle : 28/6/2001 – 4699/12 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, (…)(2) veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. (2)
a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:

 1. (Değişik: 11/2/2014-6519/35 md.) Astsubay çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl
  içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun
  %60’ından daha düşük sicil notu alan astsubaylar,
 2. (Mülga: 11/2/2014-6519/35 md.)
 3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  b) (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)
  c) (Ek: 28/6/2001 – 4699/12 md.; Değişik: 22/1/2015-6586/46 md.) Hükümlü olma nedeniyle ayırma: Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632
  sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hâli hariç, basit ve
  nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve
  istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından
  hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli
  Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. (Ek cümleler:24/6/2021-7329/13 md.) Mahkeme, bu
  bentte yazılı suçlardan mahkûmiyet veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
  hapis cezasına mahkûmiyet hâllerinde, mahkûmiyet kararıyla birlikte astsubayların Türk Silahlı
  Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verir. Bu hususlar mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa da
  mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektirir. Türk
  Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma, askerî rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ile subay, astsubay
  ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonuçlarını doğurur.
  Madde 95 – 99 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/34 md.) (3)
  –––––––––––––
  (1) Bu benddeki “…ve terfide baraj…” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K:
  1992/55 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
  (2) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “disiplinsizlik, ahlaki
  durum” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
  (3) 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile bu Kanunun V. ve VI. Bölüm başlıkları kaldırılmıştır.
  4422
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Özel Hükümler
  1 – Savaş takdirnamesi alanlar:
  Madde 100 – Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 inci madde esasları uygulanır.
  II – Esir astsubaylar:
  Madde 101 – Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu madde esasları uygulanır.
  III – Harb gaibi astsubaylar:
  Madde 102 – Harp gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı madde esasları uygulanır.
  IV – Enterne edilen astsubaylar:
  Madde 103 – Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci madde esasları uygulanır.
  V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar:
  Madde 104 – Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde esasları uygulanır.
  VI – Sınıf değiştiren astsubaylar:
  Madde 105 – Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  VII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan
  astsubaylar hakkında yapılacak işlem:
  Madde 106 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/32 md.)
  Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir.
  Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekte
  olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci madde hükümlerine göre işlem
  yapılır.
  VIII – İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:
  Madde 107 – (Değişik birinci fıkra 29/9/1988 – 3475/14 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar, kamu görevinden çıkarılanlar veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilenler hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan
  veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek
  astsubaylığa geçirilirler.(1)
  (Değişik : 28/6/2001 – 4699/13 md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
  Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tabidir.
  Askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne
  sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.(1)
  Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının
  hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
  (Ek fıkra: 19/8/1982 – 2703/2 md.; Mülga: 29/9/1988 – 3475/19 md.)
  IX – Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri:
  Madde 108 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/15 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle sicil
  yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburi hizmetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar derhal terhis olunur.
  Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.

(1) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle birinci fıkraya “sicil yoluyla çıkarılanlar”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, kamu görevinden çıkarılanlar veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası
verilenler” ibaresi ve üçüncü fıkraya “Silahlı Kuvvetlerden” ibaresinden önce gelmek üzere “Askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yapanlar hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.
4423
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Astsubaylıktan Subay Olma
I – Astsubaylıktan subay olma şartları:
Madde 109 – (Değişik: 3/7/2003-4917/3 md.)
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde
emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı
olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi
üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç
duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler :
a) (Değişik: 5/2/2009-5837/21 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.
b) (Değişik: 24/4/2008-5758/5 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.
c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel
kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.
d) (Değişik: 1/3/2007-5589/1 md.) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma
eğitiminde başarılı olmak.
Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu
madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre
yapılır.
(Değişik üçüncü fıkra: 1/3/2007-5589/1 md.) Bunlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu
kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas
olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra
subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez. (1)
Bu personel, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilâve edilerek subay nasbedilir. Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar,
daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına
göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece
ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hâle gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar. Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal
bekleme süreleri ve diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. (Ek cümle:16/7/2020-7250/5 md.) Ancak bu personel hakkında aşağıda belirtilen yaş hadleri uygulanır. (4)
(Ek tablo:16/7/2020-7250/5 md.)
Rütbe Yaş Haddi
Teğmen, üsteğmen 49
Yüzbaşı 55
Binbaşı 56
Yarbay 57
Albay 60
Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup (…)(2) harekât görevleri
nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır. (2)
Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları
ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin
kayıtları adlî sicilden çıkarılmış, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsalar da
subay olamazlar :(3)
–––––––––––––––
(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname” ibaresi
“onay” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm
1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “adlî sicilden çıkarılmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş” ibaresi eklenmiştir.
(4) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “,
yaş hadleri de dâhil” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiştir.
4424
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere
yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik,
gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.
b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan
birisinden mahkûm olmak.
c) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve
daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.
Açığa alınmayı gerektiren veya yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi
veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama
neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.
II – Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri:
Madde 110 – (Mülga: 3/7/2003 – 4917/4 md.)
III – Yönetmelik:
Madde 111 – (Değişik:9/8/1993 – KHK – 499/17 md.) Yukarıda belirtilen hükümlerin
tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları,sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa
nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartları Subay
Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ONUNCU KISIM
Yükümlülük
I – Subayların ve astsubayların yükümlülüğü:(2)
Madde 112 – (Değişik: 26/3/1982 – 2642/15 md.)
Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen
onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.(1)(2)
Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.
(Değişik: 3/10/1996 – 4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş
sayılırlar;
a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar
dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenler,(3)


(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl”
şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“10” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı
Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4425
b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar.
(Mülga: 21/7/2000 – KHK – 607/13 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/10 md.)
(Değişik: 21/7/2000 – KHK – 607/13 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/5/2003 tarihli ve
E:2003/39, K: 2003/40 sayılı Kararı ile.)
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe
yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.
(Ek fıkra: 28/5/2003-4861/7 md.; Değişik: 3/7/2003 – 4917/5 md.) Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet
yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı
Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı
Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin
eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim,
eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar;
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.
(Ek fıkra: 22/1/2015 – 6586/48 md.) Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen
personel Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaz. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde iki yıl
görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.
II – Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların yükümlülükleri: (1)
Madde 113 – (Değişik: 22/5/2012-6318/48 md.)
Subay veya astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle
yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim, eğitim ve kurs görenlerin
yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere altı ay veya daha fazla
süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen
sürenin iki katı kadar uzatılır.
b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra; Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda
geçen süreler kadar uzatılır.
——————————
(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile bu madde başlığı “II – Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların yükümlülükleri” iken metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4426
c) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/30 md.) Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde öğrenim görenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
ç) (Değişik: 22/1/2015 – 6586/49 md.) Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta
doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır.
d) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/30 md.) Pilotaj eğitimini (pilot
adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülük süresi altı yıl, Deniz Karakol uçaklarında görev yapmak
üzere Taktik Koordine ve Seyrüsefer eğitimini bitirenlerin yükümlülük süresi iki yıl daha uzatılır.(1)(6)
e) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar
uzatılır. (Değişik ikinci cümle: 22/1/2015-6586/49 md.) Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya
kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi
uygulanmaz.
f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;

 1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra,
 2. Yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların,
  kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar.
  g) (Ek: 2/1/2017-KHK-681/30 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7073/30 md.) Yükümlülük sürelerinin
  bu madde hükümlerine göre uzatılan kısmı toplamı 8 yılı geçemez.
  III – Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri:
  Madde 114 – (Değişik: 1/5/1986-3282/6 md.)
  Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, onbeş yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri
  arasında geçen sürenin bir katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.(2)(3)
  IV – Askeri öğrencilerin istifa hakları:
  Madde 115- (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
  V – İstifaların kabul süresi:
  Madde 116 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 – 4902/25 md.) Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren
  bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanının hizmet gerekleri
  itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
  (4)
  Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve askeri memurların
  istifa işlemleri, Cumhurbaşkanı kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir.(5)
  —————
  (1) 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile bu bentte yer alan “üç yıl” ibaresinden sonra gelmek
  üzere “, Deniz Karakol uçaklarında görev yapmak üzere Taktik Koordine ve Seyrüsefer eğitimini bitirenlerin
  yükümlülük süresi iki yıl” ibaresi eklenmiştir.
  (2) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan“15 yıllık” ibaresi “10 yıllık”,
  “iki katı” ibaresi “bir katı” şeklinde değiştirilmiştir.
  (3) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “10” ibaresi “onbeş” şeklinde
  değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle aynen kabul
  edilerek kanunlaşmıştır.
  (4) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının” ibaresi “ilgili kuvvet komutanının” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle aynen kabul edilerek
  kanunlaşmıştır.
  (5) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
  “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
  (6) 21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu bentte yer alan “üç yıl” ibaresi “altı yıl” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  4426-1
  ONBİRİNCİ KISIM
  Hizmet Şartları ve Şekilleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Atanmalar
  I – Atanmalarda esaslar:
  Madde 117 – Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast
  rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.
  (Ek : 28/6/2001 – 4699/16 md.) Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda
  yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.
  II – Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:
  Madde 118 – Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit
  edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:
  a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,
  b) Sağlık durumu,
  c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,
  d) İstekli bulunduğu yerler.
  III – Yönetmelik:(1)
  Madde 119 – Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti,
  bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma
  ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak
  yönetmelik ile tespit edilir.
  IV – Göreve atanmada başlama süresi:(2)
  Madde 120 – (Değişik: 11/2/2014-6519/38 md.)
  Subay ve astsubaylar, ilk ve görev süresi içinde atanmalarında;
  a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri
  günü takip eden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün
  mesai saati içinde,
  b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,
  atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.
  Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince
  işlem yapılır.
  Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hâllerin bitiminde başlar.
  Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıklarınca uygun
  görülmesi durumunda gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilir. Bu personelin yeni görevlerine
  katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından
  ödenmeye başlanır.(2)
  –––––––––––––––
  (1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Milli Savunma ve
  İçişleri Bakanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu
  hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan
  “kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi
  “kuvvet komutanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı
  Kanunun 34 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  4427
  V – Subayların ve astsubayların atanmaları:
  Madde 121 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.)
  e) (Mülga: 29/7/1983 – 2870/19 md.)
  (Mülga ikinci fıkra: 2/1/2017-KHK-681/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/35 md.)
  VI – Sayman ve mutemetlerin devir süresi:
  Madde 122 – Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim
  için kendilerine bir aya kadar süre verilir.
  VII – Savaş hali ve olağanüstü haller:
  Madde 123 – Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Cumhurbaşkanı kararınca tatbik edilmiyebilir. (1)
  VIII – Silahlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri: (2)
  Madde 124 – (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/36 md.)
  Muvazzaf subay ve astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı hizmetlerinden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Milli Savunma Bakanlığı dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu
  personelin görev süresi azami iki yıl olup görevlendirme süresi Cumhurbaşkanı kararında belirtilir. Milli
  Savunma Bakanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel,
  yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki asli
  görevine iade edilir. (2)(3)
  Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayıyla atananlar hariç olmak üzere subay ve astsubaylar, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığından almak şartıyla Milli Savunma Bakanı tarafından Milli Savunma Bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilirler. (2)
  (Ek fıkra:17/1/2019-7161/9 md.) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ile sağlık astsubayları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında
  gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve
  istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile
  Sağlık Bakanlığında ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile görevlendirilebilirler. Bu personelin görev yapacağı yerler, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Jandarma
  Genel Komutanlığının ihtiyacı olması durumunda görevlendirilen personel ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki veya Jandarma Genel Komutanlığındaki asli
  görevlerine iade edilir.
  –––––––––––––––––––––
  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
  (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
  “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu”
  ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müşterek kararlar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayıyla” şeklinde
  değiştirilmiştir.
  (3) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “ve Genelkurmay Başkanlığı” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
  4428
  (Ek fıkra:17/1/2019-7161/9 md.) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ve diş tabipleri Türk Silahlı Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile üniversitelerde görevlendirilebilir. Görevlendirilen personelin öğretim üyeliği kadrolarında geçirdikleri süreler,
  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre öğretim üyeliği görevinden sayılır. İhtiyaç
  duyulduğunda ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile personelin üniversitedeki
  görevlendirmesi iptal edilir. Bu personelin görevlendirileceği kadrolar, görev süreleri ile buna yönelik usul ve
  esaslar Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca birlikte belirlenir.
  (Ek fıkra:17/1/2019-7161/9 md.) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca görevlendirilenlere, bu görevlendirmeler kapsamında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödeme
  yapılmaz. Bunlara, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler dışında görev yaptıkları kurumca bu
  görevlendirmeler nedeniyle ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.
  İKİNCİ BÖLÜM
  İzinler
  I – Yıllık izin:
  Madde 125 – (Değişik: 22/1/2015-6586/50 md.)
  Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin
  hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne
  kadar yıllık mazeret izni verilebilir.
  Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh
  ve kurum amirlerince düzenlenir.
  Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan
  süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir.
  II – Mazeret izinleri:
  Madde 126 – Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:
  a) (Değişik: 22/5/2012-6318/51 md.) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,
  b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz güne kadar,
  Mazeret izni verilebilir.
  Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.
  c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak,
  bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir.
  d) (Ek: 7/7/1971-1424/41 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/37 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-
  7073/37 md.) (Değişik:18/2/2021-7281/42 md.) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli
  uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve bu Kanun
  kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim
  süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç
  duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.
  e) (Ek: 29/7/1998-4376/2 md.; Değişik: 22/1/2015-6586/51 md.) Subay ve astsubaylara, bakmakla
  yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması
  hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük
  hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin
  bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve
  aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet
  süresinden sayılmaz. Yedek subaylar ve yedek astsubaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden
  sayılmaz.(1)
  f) (Ek: 20/2/2014-6525/8 md.) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen
  hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması
  kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

(1) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Yedek subaylara” ibaresi “Yedek subaylar ve yedek astsubaylara” şeklinde değiştirilmiştir.
4428-1
III – Yurt dışı izinleri:
Madde 127 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/27 md.)
(Değişik giriş cümlesi: 2/1/2017-KHK-681/38 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/38 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Milli Savunma Bakanlığınca;(2)
a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,
b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,
c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,
d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,
e) Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık planlı izin süresi kadar,(1)
f) (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
Yurt dışı izni verilebilir.
(Ek fıkra: 22/1/2015-6586/52 md.) (Mülga fıkra:18/2/2021-7281/42 md.)
Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.
IV – Sıhhi izin süresi:
Madde 128 – Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:
a) (Değişik : 28/6/2001 – 4699/19 md.) Barışta ve savaşta hizmet yapamıyacak şekilde hastalanan
subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki
yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibiler hakkında
raporlar sağlık kurulunca verilir.
b) (Değişik : 28/6/2001 – 4699/19 md.) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek
yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar,
sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile
tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.
c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya
(Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları
alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu
durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların
yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki
patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere
verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.
Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının
devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemiyeceği anlaşılanlar hakkında T.C.
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
——————————
(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle bu bentte yer alan “yıllık” ibaresi “yurt
dışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık planlı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “personelinden general
ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay
Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara”
ibaresi “personeline” şeklinde değiştirilmiştir.
4429
d) (Değişik: 22/5/2012-6318/52 md.) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul
gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum
tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel,
isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum
öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum
sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde,
isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler
arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.
Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya
vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
e) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/11 md.) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar
yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/52 md.) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden
sayılır.
V – İzinlerin kullanılması:
Madde 129 – (Değişik: 22/1/2015 – 6586/53 md.)
Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu
nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde
verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilir.
VI – İzin sürelerinin hizmetten sayılması:
Madde 130 – (Değişik: 22/1/2015 – 6586/54 md.)
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.
VII – Olağanüstü haller:
Madde 131 – Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. (Ek cümle: 22/1/2015 – 6586/55 md.) Bu hâllerde, bu Kanun kapsamına giren personel, izinden geriye
çağrılabilir. (1)
VIII – Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler:
Madde 132 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-681/39 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/39 md.)
IX – Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler:
Madde 133 – (Değişik: 18/6/2003 – 4902/28 md.)
Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara, Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına, İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir.
Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik
Komutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden
ve kıdemlerinden sayılır.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Milli Savunma
Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4430
X – Yönetmelik:(1)
Madde 134 – İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile bilgi ve
görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile
ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile tespit olunur.
ONİKİNCİ KISIM
Mali Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Aylıklar, Ek Görevler, Yolluk ve Harçlıklar
I – Kapsam: (3)
Madde 135 – Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler (…) (3)
,özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yürütülür. (2)(3)
II – Tarifler:
Madde 136 – Bu kanunda geçen:
a) (Değişik: 31/7/1970 – 1323/3 md.) Aylık; Silahlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiili
kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı,
b) (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşılamak üzere
bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı,
d) (Değişik: 9/8/1991 – KHK – 445/5 md.; Aynen kabul 23/1/1992 – 3768/5 md.) Ödül; bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve ayni armağanı,
e) (Ek: 31/7/1970 – 1323/3 md.; Değişik: 20/1/1976 – 1933/1 md.) (1) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve
çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,
(2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,
(3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,
(4) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen parayı,
İfade eder. (4)
III – Gösterge tabloları:
Madde 137 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/37 md.)
Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.
(Değişik: 12/2/1982 – 2596/1 md.) En düşük gösterge rakamı 560, en yükseği 1500’dür. (5)
(Değişik: 12/2/1982 – 2596/1 md.; Mülga: 22/5/2012-6318/53 md.)
Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,
a) Subayların gösterge tablosu Ek -VI sayılı cetvelde.
b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek – VII sayılı cetvelde,
——————————
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle, bu maddede yer alan “ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek” ibaresi “tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu
hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 23 üncü maddeye bakınız.
(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 32 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve
askeri öğrencilerin harçlıkları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(4) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
(5) Bu göstergeler 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4430-1
c) (Değişik : 28/6/2001 – 4699/20 md.) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları Ek-VIII
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler
için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır.Bu intibaklar
personelin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz
edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1
kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece
ilave edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus
olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri
toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe
verilmez.
(Değişik: 9/8/1983-KHK-499/20 md.) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını
bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenim intibakları astsubay çavuşluğa nasıplarında yapılır.Yüksek öğrenim intibakı yapılan astsubayların sonraki
rütbelerinin ilk kademeleri,intibak yoluyla verilen derece ve kademe miktarı kadar fazladır.
(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve
hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde
başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK – VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin
birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama
eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri
takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve
kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul
öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.
(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece,
kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler.
Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları,
daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına
eşit veya fazla hâle gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi
tutulurlar.
d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek – IX sayılı cetvelde
gösterilmiştir. (1)
——————————
(1) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Ek-IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık
gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır.
4430-2
(Değişik: 9/8/1993 – KHK – 499/20 md.) Ancak yukarıdaki gösterge rakamlarına;
a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde, (109 uncu maddeye göre astsubaylıktan
subay olanlar dahil)
b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,
c) Askeri hakimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde,
rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları eklenir.
Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar
gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi rütbeleri itibariyle saptanan ek
gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
IV – Katsayı:
Madde 138 – Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devlet memurları için tespit edilen katsayıdır.
(Ek: 12/2/1982 – 2596/2 md.) Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
V – Kademe aylığı:
Madde 139 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/5 md.)
Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tespit
edilmiş kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
VI – Rütbe aylığı:
Madde 140 – (Değişik: 26/3/1982 – 2642/20 md.)
Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.
(Değişik ikinci fıkra: 5/2/2009-5837/22 md.) Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç
yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş,
başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli
kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir.
Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.
Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş
olurlar.
VII – Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:
Madde 141 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/7 md.)
Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemliliklerinden her
birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden miktar en yüksek kademe aylığını gösterir.
(İkinci fıkra mülga: 17/4/1975-1875/8 md.)
4431
VIII – Ödenecek brüt aylık tutarı:
Madde 142 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/8 md.)
Kanunda yer alan her rütbe ve rütbe kıdemliliğine ait gösterge tablolarındaki rakamların katsayı ile
çarpılmasından elde edilecek miktar ödenecek brüt aylık tutarını gösterir. (1)
IX – Harçlıklar:
Madde 143 – (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Yeniden düzenleme: 15/8/2016-KHK-671/5
md.; Değiştirilerek kabul: 9/11/2016-6757/5 md.)
Yedek subay okulu öğrencilerine 6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarın %50’si , yedek astsubay okulu öğrencilerine ise 2.680 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %80’i tutarında harçlık ödenir.(4)
(Değişik birinci cümle: 15/8/2017-KHK-694/34 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/33 md.) Kendi
nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere
temel askerlik eğitimine alınanlar, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman onbaşılar için ilgili mevzuatında öngörülen aylık, tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, tayın bedeli hariç aynen yararlandırılırlar. 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı,
Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümleri saklıdır.
Kendi nam ve hesabına fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile sosyal yardımlardan (tayın bedeli hariç) aynen yararlandırılırlar. 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
Harçlıkların küsuratlı çıkması durumunda, ödemelerde küsuratlı değerler tama (1 Türk Lirasına) iblağ edilir.
Harçlıklardan vergi ve diğer kesintiler yapılmaz. Harçlıklar haczedilemez.
X – Yurt dışı aylıkları:
Madde 144 – (Değişik birinci fıkra: 23/12/1988 – KHK 351/7 md.) Silahlı Kuvvetlerin yurt dışı
kadrolarında görev alan subay ve astsubayların aylıkları,142 nci maddeye göre tesbit edilen aylık tutarından,
alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (OYAK kesintisi hariç)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesindeki esaslar dahilinde tespit edilecek miktar üzerinden ödenir.
(Mülga ikinci fıkra: 23/12/1988 – KHK 351/7 md.)
(Ek: 26/3/1982 – 2642/21 md.) Staj ve öğrenim için yurt dışına gönderilen personele bu amaçla yapılacak aylık ödemeler Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.(2)
XI – Aylığın ödeme zamanı: (3)
Madde 145 – Subay ve astsubayların aylık ve harçlıkları, her ayın başında peşin olarak ödenir. (3)
Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık veya harçlık geri alınmaz.
Savaşta, subay ve astsubayların, aylıklarından kendi rızası ile düzenliyeceği formül çizelge üzerine
ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları miktarlar ile bunun ödenme şekli ve ilgili diğer hususlar bir
yönetmelikle düzenlenir.
———————
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“Subay, astsubay ve askeri öğrencilerin” ibaresi “Subay ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiş olup,
daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek
kanunlaşmıştır.
(4) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu fıkraya “tutarın %50’si” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, yedek astsubay okulu öğrencilerine ise 2.680 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %80’i” ibaresi eklenmiştir.
4433
(Ek: 3/7/1975 – 1923/40 md.; Değişik: 13/7/2013-6496/21 md.) Bu Kanun hükümlerine
göre aylık almakta iken; esir veya harp gaibi olanlar yahut enterne edilenler ile terörle mücadele
görevi sırasında veya bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine kanuni
kesintiler dışında kalan maaşlarının tamamı ödenir. Bunların aileleri doğum-ölüm yardımı, tahsil
bursu, lojman ve sağlık tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Yapılan maaş ödemeleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine aylık bağlanması hâlinde, bu aylığın
bağlandığı tarihten itibaren kesilir. Ancak bu aylığın başlangıç tarihine kadar yapılan ödemeler
ilgililerden tahsil edilmez. Türk Medenî Kanununun gaipler hakkındaki hükümleri saklıdır.
XII – İlk atanmada aylığa hak kazanma:
Madde 146 – İlk defa göreve atanan subay ve astsubaylar, onay metninde yazılı nasıp tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar. (1)
(Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/18 md;Değişik: 5/7/1991 – KHK – 433/8 md.; İptal: Ana.
Mah’.nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme:
18/5/1994 – KHK – 527/13 md.) Ancak, Askeri okullardan mezun olanlardan yeni görev yerlerine
ataması yapılan subay ve astsubayların takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları
peşin ödenir. (2)
XIII – Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma:
Madde 147 – Subay ve astsubaylar kademe ilerlemesinde onay metninde yazılı tarihi takip eden aybaşından itibaren kademe maaşına müstahak olurlar.
XIV – Rütbe terfiinde ve kıdemlilik aylığa hak kazanma:
Madde 148 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/10 md.)
Rütbe terfi veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylar (…) (3) onay metninde yazılı yükselme tarihini takibeden aybaşından itibaren yeni rütbe veya kıdemliliğin birinci kademe
aylığına hak kazanırlar. (3)
(Ek fıkra: 24/7/2008-5793/2 md.) Ancak, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü rütbe
terfii veya rütbe kıdemliliği onanan subay ve astsubaylara rütbe terfii veya rütbe kıdemliliğinin
onaylandığı tarihten itibaren, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait aylık farkları kıst olarak
ödenir.
–––––––––––––
(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname veya
karar” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı” ibaresi “Askeri” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756
sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(3) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname, karar
veya” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4434
XV – Ek görev aylığına hak kazanma ve bunun ödenme şekli:
Madde 149 – 7356 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ek görev verilen subay ve
astsubaylara mezkür kanunun 11 inci maddesi gereğince ek görev aylığı verilir.
XVI – Ek ders ücreti:
Madde 150 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/11 md.)
Her derecedeki askeri okullarda ve Meslek Programları Yönetmeliği gereğince açılan
kurslarda hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen atanamaması halinde 5044 sayılı Kanunun
esaslarına göre öğretmenler ile subay ve astsubaylara ders görevi verilebilir.
Birinci fıkra gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ücret
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
(Ek: 3/7/1975 – 1923/41 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/4/2008-5758/7 md.) Askeri eğitim ve öğretim kurumları dışında her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite, akademi, okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda da subay ve astsubaylara haftada yedi saati geçmemek
üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. (Mülga ikinci cümle: 2/1/2017-KHK-681/41md.; Aynen
kabul: 1/2/2018-7073/41 md.) (…) Bu fıkra hükmü uyarınca ek ders görevi verilenlere, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ek ders ücreti ödenir.
XVII – Yolluk giderleri ve gündelikleri:
Madde 151 – Subay ve astsubaylardan, görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev
yerinden ayrılanların yolluk giderleri ve gündelikleri özel kanun hükümlerine göre ödenir.
XVIII – Temsil giderleri:
Madde 152 – Silahlı Kuvvetlerin hangi kadrolarında bulunanların görevleri icabı temsili
mahiyette masraf yapabilecekleri ve bunun miktarları Cumhurbaşkanınca tespit edilir. (1)
Temsil giderlerinin sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları Milli Savunma ve
İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek bir yönetmelikte belirtilir.
XIX – Aile yardım ödeneği:
Madde 153 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1998 – 4376/ 4 md.) Evli bulunan subaylara ve
astsubaylara her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için devlet memurlarına ödenen miktarda
aile yardımı ödeneği ödenir.
Dul subay ve astsubayların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme, bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Subay ve astsubayın geçimini sağladığı üvey çocukları ve evlat edindikleri çocukları için
de bu ödenek verilir.
XX – Aile yardım ödeneğinin ödeme usulü:
Madde 154 – Aile yardımı ödeneği subay ve astsubayların her ay aylıkları ile birlikte
ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardım ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için
haczedilemez.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Milli Savunma ve İçişleri
Bakanlıkların teklifleri ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4435
XXI – Aile yardım ödeneğine hak kazanma:
Madde 155 – Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendikleri;
çocukları için ödenen yardıma da çocuklarının doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak
kazanırlar.
XXII – Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:
Madde 156 – Subay ve astsubaylar, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını boşanma
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 157 nci
maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybederler.
XXIII – Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:
Madde 157 – (Değişik: 1/3/2007-5589/2 md.)
Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
a) Evlenen çocuklar.
b) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak
ödeneğin verilmesine devam olunur.).
c) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar
hariç).
ç) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.
XXIV – Mahrumiyet yeri ödeneği:
Madde 158 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2.md.)
XXV – Ödeme usulü ve mahrumiyet yeri derecesi:
Madde 159 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2.md.)
XXVI – Mahrumiyet yeri ödeneğinin miktarı:
Madde 160 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2. md.)
XXVII – Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödeme usulü:
Madde 161 – (Mülga : 2/12/1993 – 3920/2.md.)
XXVIII – Sürekli görevle yurt dışında bulunanlardan yurt içinde bir göreve atananların
aylıkları:
Madde 162 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan, bu görevlerine başladıktan sonra yurt içinde bir göreve atananlara atanma emrinin kendilerine tebliği tarihine kadar olan aylıkları 144 üncü maddeye göre ödenir.
Ancak, bu subay ve astsubayların yurt içinde bir göreve atanmalarında yerlerine atananların gelişine kadar bekliyeceklerine dair emirde sarahat bulunanların aylıkları, atanma tarihinden
itibaren en çok iki ay ödenmeye devam edilir.
XXIX – Yurt dışında görevde bulunanlardan geçici görevle merkeze çağrılanların aylıkları:
Madde 163 – Sürekli görevle yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylar, geçici görevle
en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilirler. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.
4436
XXX – Yurt dışında görevli bulunanlardan farklı katsayılı başka bir memlekete atananların aylıkları:
Madde 164 – Yurt dışında sürekli bir görevde bulunan subay ve astsubaylardan farklı
ödeme katsayısı uygulanan başka bir memlekete naklen atananlar, (142) nci madde esasları gereğince (144) üncü maddeye göre aylık alırlar.
XXXI – Yurt dışında görevli bulunanlardan bir başka memlekete geçici olarak gönderilenlerin aylıkları:
Madde 165 – Yurt dışında görevli bulunan subay ve astsubaylardan, geçici görevle bir
başka memlekete gönderilenlerden, geçici görev süresi bir aya kadar olanların (Bir ay dahil)
aylıkları; esas görevli oldukları yabancı memlekete ait katsayılı aylıklarıdır.
Bu tarihten itibaren esas görevli bulunduğu yabancı memleketteki göreve başladığı tarihe
kadar olan süre için:
a) Geçici görevle bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, almakta olduğu kat sayılı
aylığından fazla ise, aradaki fark günlük olarak kendisine hareketinden evvel veya vazifesine
döndükten sonra ödenir.
b) Geçici görevde bulunduğu memleketin katsayılı aylık tutarı, kendi katsayılı aylığından
az ise aradaki fark kendisinden alınmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Silahlı Kuvvetler Kıta Tazminatı
Madde 166 – 172 – (Mülga: 31/7/1970 – 1323/19 md.)
ONÜÇÜNCÜ KISIM
Sosyal Haklar ve Yardımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Emeklilik Hakları
Madde 173 – 175 – (Mülga: 31/7/1970 – 1323/19 md.).
İKİNCİ BÖLÜM
Yardımlar
I – Doğum yardım ödeneği:
Madde 176 – (Mülga: 27/3/2015-6637/23 md.)
4437
II – Ölüm yardım ödeneği:
Madde 177 – (Değişik birinci fıkra: 19/12/1996 – KHK 568/1 md.) Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı
(ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye,
sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da
yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği
verilir.
Ölüm yardım ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın, saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.
Yurt dışında sürekli görevle bulunan subay ve astsubaylara verilecek ölüm yardım ödeneğinde, 144 üncü maddede yazılı katsayı uygulanmaz.
III – Tedavi ve cenaze masrafları:
Madde 178 – Tedavi ve cenaze masrafları, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanun ve Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde uygulanır.
IV – Yakacak yardımı:
Madde 179 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/44 md.)
Devlet memurlarının hangi hallerde ve hangi yerlerde ve ne miktarda ve ne şekilde yakacak yardımı alacaklarına dair çıkarılacak kanun ve yönetmelik, subay, astsubay, uzman erbaş ve
uzman jandarma çavuşlar hakkında da aynen uygulanır.
V – Giyecek ve yiyecek yardımı:
Madde 180 – Giyecek ve yiyecek yardımı özel kanun ve yönetmeliklerde gösterildiği şekilde verilir.
VI – Tahsil bursları ve yurtlar:
Madde 181 – Mahrumiyet yerlerinde görevli subay ve astsubayların bulundukları yerlerde orta dereceli okullar bulunmadığı takdirde, bu dereceli okulda okuma hakkını kazanan çocuklarını, yatılı okulda okutmak isterlerse pansiyon ücreti indirimlerinden faydalanırlar. Bu hususlarda Devlet memurları hakkında uygulanan esaslara tabidirler.
Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmıyan yerlerdeki bir göreve atanan
veya ölen veyahut da emekliye ayrılan subay ve astsubayların çocukları için yapılan indirim,
bulundukları ders yılı sonuna kadar devam eder.
Milli Savunma Bakanlığı öğrenci yurtlarından istifade etmekte olan orta dereceli okulda
okuyan çocukları için, subay ve astsubaylar tarafından ödenen ücretin yarısı Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.
VII – Sınıfta kalan çocuklar için burs verilemiyeceği:
Madde 182 – Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan subay ve astsubayların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.
VIII – Vazifede malûl kalan ve ölenlerin ailelerine ödenecek tazminatlar:
Madde 183 – Subay ve astsubaylardan vazife esnasında malûl kalan ve ölenlere ödenecek
tazminatlar özel kanunlarla yürütülür.
4438
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lojmandan Faydalanma ve Mülk Konutu
A) Lojmandan faydalanma:
I – Kapsam:
Madde 184 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)
II – Tahsis:
Madde 185 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)
III – Lojmandan çıkma ve çıkarılma:
Madde 186 – (Mülga: 9/11/1983 – 2946/12 md.)
B) Mülk konutu:
I – Subay ve Astsubaylar için mülk konutu:
Madde 187 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK 243/36 md.)
Subay ve astsubayların T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara,
istekleri halinde Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.
Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun tahsili ve her yıl ödenecek toplam
kredi tutarı diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak
yönetmelikte düzenlenir.
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
Taltifler
BİRİNCİ BÖLÜM
Savaş Takdirnamesi
I – Savaş taktirnamesi:
Madde 188 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/1 md.)
Devlet Savaş madalyasının verilmesini gerektiren hallerin üstünde başarılı sevk ve idare
kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini
değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara,
üst makamlarca müteselsilen tasdik olunacak inhalar üzerine savaş takdirnamesi verilir.
a) İki defa 2 nci derecede savaş madalyası alanlar: (1)
Madde 189 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/2 md.)
İki defa 2 nci derecede savaş madalyası ile taltif edilenlere, bir savaş takdirnamesi verilir.
b) Taktirnamenin verilmesi:
Madde 190 – Savaş takdirnamesi, Cumhurbaşkanınca verilir. (Mülga ikinci ve
üçüncü cümleler: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.) (2)
——————————
(1) Madde başlığı “iki defa 2 nci Derecede SavaşMadalyası Alanlar” iken 1/3/2000 tarih ve 4541 sayılı
Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Silahlı Kuvvetler Komutanının inhası üzerine Milli Savunma Bakanı ve Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı
kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4439
İKİNCİ BÖLÜM (1)
Madalyalar
I – Madalyaların çeşidi:
Madde 191 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/3 md.)
Silahlı Kuvvetler mensupları ile Silahlı Kuvvetlere yararlı hizmet yapan Türk ve yabancı
kişiler ile birlik sancaklarına, savaşta ve barışta yaptıkları fedakârlık, gösterdikleri kahramanlık ve
üstün başarılar karşılığında aşağıda yazılı madalyalar verilir.
a) Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri HizmetÖvünç Madalyası,
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve FeragatMadalyası,
d) Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,
e) TürkSilahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası,
f) TürkSilahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası.
Nişanların çeşidi (2)
Madde 192 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/4 md.)
Yabancı devlet büyüklerine, komutanlarına, diğer asker ve sivil kişilere aşağıdaki TürkSilahlı Kuvvetleri nişanları verilir.
a) Şeref Nişanı,
b) Övünç Nişanı,
c) Liyakat Nişanı,
Madde 193 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)
Madde 194 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)
Madde 195 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)
II – Diğer devletler tarafından verilen madalya ve nişanların takılması:
Madde 196 – (Değişik: 1/3/2000 – 4541/5 md.)
Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından TürkSilahlı Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra yönetmelikte beirlenecek esaslara göre takılabilir.(3)
III – Madalya ve nişanların sahibinin ölümü halinde yapılacak işler:
Madde 197 – Bu Kanun hükümlerine göre verilen madalyalarla, dost devletler tarafından
asker kişilere verilen madalya ve nişanlar, sahiplerinin ölümü halinde kanunî mirasçılarına geçer.
Ancak, mirasçılar bu madalya ve nişanları takamazlar. Madalya almaya hak kazanmış kişi madalyayı almadan ölmüşse, madalya kanunî mirasçılarına verilir.
IV –Birden fazla madalyaya hak kazananlar :
Madde 198 – Aynı zamanda ve aynı yerde yapılan görev ve hizmet bu Kanunda yazılı
madalyalardan birden fazlasına hak kazandırıyorsa yalnız en yüksek derecede olanı verilir.
——————————
(1) Bu bölümle ilgili olarak ek 13 üncü ve 14 üncü maddelere bakınız.
(2) Bu madde başlığı, “Savaş Madalyası” iken, 1/3/2000 tarih ve 4541 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
(3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4440
4441
V – Madalya ve nişanların geri alınması ve mirasçılara intikali: (1)
Madde 199 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/46 md.)
(Ek birinci fıkra: 12/6/2003-4891/1 md.) Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkûm olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.
(Değişik ikinci fıkra: 22/1/2015 – 6586/57 md.) Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri hâlinde bu madalya ve nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en
büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin
boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda eşine,
eşinin de yokluğu hâlinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kanuni
mirasçılarına intikal eder.
(Değişik üçüncü fıkra: 22/1/2015 – 6586/57 md.) Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin
ölümleri hâlinde, bu madalya ve nişanlar; en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa
babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona,
anne ve babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre
kanuni mirasçılarına intikal eder.
Kendilerine madalya ve nişan intikal edecek olanların anlaşmaları halinde yukarıdaki fıkralarda gösterilen sıraya uyulmayabilir.
(Ek: 1/3/2000 – 4541/6 md.) Ancak madalya ve nişan intikal eden vârisin, Devlet aleyhine işlenen
suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hüküm giymiş olması durumunda madalya ve nişan bir sonraki hak
sahibi vârise intikal eder. Madalya ve nişanın intikalinden sonra bahse konu suçları işleyenlerden madalya ve
nişanları geri alınır.Bu konudaki yargılama devam ettiği sürece madalya ve nişanların intikal işlemi bekletilir.
VI – Madalyaların tescili:
Madde 200 – Bu Kanun gereğince verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Milli Savunma Bakanlığınca tescil edilerek numaralanırlar.(7)
VII – İstiklal madalyası:
Madde 201 – İstiklal Madalyası Kanunu ile ek ve değişikliklerindeki İstiklal Madalyasına ait hükümler saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödüller
I – Ödül: (2)(4)(5)
Madde 202 – (Değişik: 21/7/2000-KHK-607/14 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/12 md.)
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup (…)(5) subay, astsubay, (…)(6) uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler (…)(4)
ile erbaş ve erlerden;(3)(4)(5)
a) Muharebe harekâtında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal
ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenler,
——————————
(1) 12/6/2003 tarihli ve 4891 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, madde başlığı, “Madalya ve nişanların
mirascılra intikali:“ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, maddeye birinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar teselsül ettirilmiştir.
(2) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“uzman erbaş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeli erbaş ve erler,” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(3) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“erbaş ve erlerden” ibaresi “askerî öğrenciler ile erbaş ve erlerden” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 32 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “,
askeri öğrenciler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756
sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(5) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 42 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“(Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm
1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(6) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “uzman jandarma,”
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(7) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4442
b) Eğitimde, atışta, sporda, idarî ve lojistik faaliyetlerde bulundukları kıt’a, karargah ve
kurumlarda yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı
sağlayanlar,
c) Yeni projeler ortaya koyarak mevcut usûllerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni
buluşlar yapanlar,
d) Mesleğine ait eser yazanlar veya tercüme yapanlar,
e) Askeri okullardan yönetmelikte tespit edilecek derecelerle mezun olanlar,
f) (Ek: 22/1/2015 – 6586/58 md. ; Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul:
9/11/2016-6756/32 md.)
yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ödül verilmek suretiyle taltif olunurlar.
II – Madalya yapımının giderleri ve ödüller:
Madde 203 –(Değişik: 17/6/1992 – 3815/2 md.)
Bu Kanunda yazılı madalya ve minyatürleri ile nişanlar, şilt ve şerit rozetleri ve bunların
beratlarının yapım giderleri ve ödüller; Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir.(3)
III – Yönetmelik:
Madde 204 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/49 md.)
Bu Kanun gereğince verilecek madalya ve minyatürlerin şekilleri, kayıtları, nitelikleri,
kordela, rozet ve nişanların takılacağı yer ve zamanlar, kişiler ve birlik sancaklarına veriliş ve
takılış usulleri,ödüllerin miktarları ve ilgili diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca tanzim
edilecek bir yönetmelikle saptanır.(4)
Albaylığa ve daha üst rütbelere yükselebilme:
Ek Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.)
General – Amiral (ve Albay) rütbelerine yükselebilmek için; Harbokulu, fakülte veya yüksek okul mezunu olmak şarttır. (1)
Çalışma saatleri:
Ek Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md; Değişik: 20/1/1976 – 1933/1 md.)
Subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. (2)
Bu süre Cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak 211 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır.
İş güçlüğü ve riski zammı:
Ek Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Değişik: 20/1/1976 – 1933/1 md.)
Subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmalardan;
Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,
Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara temininde güçlük zammı,
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Mali sorumluluk tazminatı ödenir.
——————————
(1) Anayasa Mahkemesinin 12/5/1977 tarih ve E. 1977/4, K.1977/74 sayılı kararıyla maddede yer alan (…ve
Albay…) hükmü iptal edilmiştir.
(2) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle maddenin uzman çavuşlarla ilgili kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden” ibaresi “bütçesinden” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Milli Savunma ve
İçişleri Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4442-1
(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/41 md.) Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması hâlinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez.
Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ile görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte göreve
yönelik faaliyetlerden belirli bir süre muaf tutulan personelin zam ve tazminatlarından hangi
oranda kesinti yapılmasına ilişkin hususlar her yıl Cumhurbaşkanınca yılda bir defa tespit edilir.
Ve bu tespiti izleyen mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. (1)(2)
(Ek fıkra: 9/4/1990 – KHK – 418/19 md.); Mülga: 13/7/1993 – KHK – 486/27 md.)
Milli Savunma Üniversitesi ile sınıf okullarında ders görevi verilenlerin ücreti: (3)(4)
Ek Madde 4 – (Ek: 31/7/1970-1323/13 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/43 md.;
Aynen kabul: 1/2/2018-7073/43 md.)
Milli Savunma Üniversitesi ile sınıf okullarında ders görevi verilen üniversite öğretim
üyeleri, öğretim görevlileri veya profesör, doçent, doktor öğretim üyesi unvanını kazanmış asker
ve sivil kişiler ile öğretim görevliliği niteliği üniversite senatosunca kabul edilen asker ve sivil
kişilere ders saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 sayılı kanunun 49 uncu maddesinin uygulanmasına
esas olacak albay maaşı:
Ek Madde 5 – (Mülga: 27/6//1989 – KHK – 375/23 md; Yeniden düzenleme: 9/8/1993-
KHK – 499/23 md.) 49 uncu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen
general ve amirallerden ve rütbe bekleme süresini dolduran albaylardan kendi isteği üzerine
emekliye ayrılanlara da 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına uygun olarak kadrosuzluk tazminatı ödenir.
Denizaltı, dalgıç ve kurbağaadam personelinin tazminat yüzdeleri:
Ek Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga : 28/2/1982 – 2629/22 md.)
Yedeksubay okulu öğrencilerinin harçlıkları:
Ek Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga : 3/7/1975 – 1923/52 md.)
––––––––––––
(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ödeme usul ve esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte göreve
yönelik faaliyetlerden belirli bir süre muaf tutulan personelin zam ve tazminatlarından hangi oranda kesinti yapılmasına ilişkin hususlar” ibaresi eklenmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığı
ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı “Harb okulları ve harb akademilerinde ders görevi verilenlerin ücreti:” iken 2/1/2017
tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 43 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş; daha sonra bu
hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(4) 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“yardımcı doçent” ibaresi “doktor öğretim üyesi” şeklinde değiştirilmiştir.
4443
Askeri lise öğrencilerinin harçlıkları :
Ek Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga : 3/7/1975 – 1923/52 md.)
Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askeri hakim ve askeri savcıların aylık ödemeleri:
Ek Madde 9 – (Ek:31/7/1970 – 1323/13 md.; Mülga 9/4/1990 – KHK – 418/45 md.)
Yabancı bir memleket veya kurumda görev alma: (1)
Ek Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.; Değişik : 28/6/2001 – 4699/21 md.)
(Değişik birinci fıkra: 22/5/2012-6318/55 md.) Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacak subay veya astsubaylara; Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma
Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) onayı
ile 5 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.
(Değişik ikinci fıkra: 22/5/2012-6318/55 md.) Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyetinin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi
denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara,
Cumhurbaşkanı kararı ile beş yıla kadar maaşlı izin verilebilir. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında, ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilir.(2)
Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılır
ve emeklilik hakları ile 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununca sağlanan hakları, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesi ve 205 sayılı Kanun hükümlerine uyulmak
kaydı ile saklı tutulur.
Ek Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/13 md.)
Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.
Ek Madde 12 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/43 md.)
Silahlı Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıflar için, özel kanununda gösterilen usul ve esaslara göre sözleşmeli subay alınabilir.
Ek Madde 13 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)
Ek Madde 14 – (Mülga: 1/3/2000 – 4541/8 md.)
Ek Madde 15 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/50 md.)
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esasları yönetmelikte
belirtilir.
Ek Madde 16 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/50 md.)
(Değişik birinci fıkra: 22/1/2015 – 6586/60 md.) Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde
ya da talim veya manevra maksadıyla barışta silâh altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek
uzman jandarmalar, erbaş ve erlerden, önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olanlar hakkında 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz ve bu aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur. Ancak, ödenmeye devam olunacak
emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı tutarının, yukarıda belirtilen sebeplerle kıtaya iltihaklarından itibaren silâh altında bulundukları günlere karşılık gelen kısmının, aynı süre için Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrıldıkları tarihteki rütbe, kıdem ve kademelerine göre hesaplanacak kıst ya da tam aya ilişkin aylık
veya harçlık tutarından daha düşük olması hâlinde aradaki fark ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Ayrıca, bu fıkrada belirtilen sebeplerle silâh altına alınmış olanlardan, sigortalılık ilişkisi kurulmasını gerektirmemekle birlikte bunlardan silâh
altında bulundukları dönemde 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen sebeplerle malul olan ya da
hayatını kaybedenler hakkında tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatının bu malullüğe ilişkin hükümleri
uygulanır.
Özel kanunları gereğince, silah altında bulundukları sürece aylıklarının ödenmesine devam edilenler
hakkında o kanunlar hükümleri saklıdır.
–––––––––––––––
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
“muvafakati ve” ibaresi “görüşü alınarak” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “muvafakati,” ibaresi
“görüşü alınarak” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun
44 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “kararname” ibaresi “karar” şeklinde değiştirilmiştir.
4444
Ek Madde 17 – (Ek: 2/2/1981-2379/2 md.; Değişik: 19/12/1996-KHK-568/2 md.)(1)
A) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler
hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvveltleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen
personele hizalarında gösterilen oranların Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile
çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.
TAZMİNAT
RÜTBELER ORANLARI (%)
Subaylar :
Genel Kurmay Başkanı 455
Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı
(Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla) 400
Orgenaral ve Oramiral 380
Korgenaral ve Koramiral 335
Tümgeneral ve Tümamiral 310
Tuğgeneral ve Tuğamiral 290
Kıdemli Albay 280
Albay 260
Yarbay 220
Kıdemli Binbaşı 212
Binbaşı 201
Kıdemli Yüzbaşı 188
Yüzbaşı 180
Kıdemli Üsteğmen 171
Üsteğmen 160
Teğmen 151
Asteğmen 102
Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine
tabi olanlar)
II. Kad.Kd.Bçvş. 201
Kad.Kd.Bçvş. 188
Kd.Bçvş. 177
Kad.Bçvş. 165
Bçvş. 151
Kd.Üstçvş. 140
Üstçvş. 130
Kd.Çvş. 111
Çvş. 102
Açvş.(2)
80
–––––––––––––
(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle; bu maddenin (A) fıkrasının astsubaylara ait
hizmet tazminat oranlarını gösteren tablosuna “Astsubaylar:” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
(2) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle çizelgenin sonuna bu satır eklenmiştir.
4444-1
Astsubaylar: (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) (Ek: 5/2/2009-5837/23 md.)
II.Kad.Kd.Bçvş. 210
Kad.Kd.Bçvş. 205
Kd.Bçvş. 201
Kad.Bçvş. 188
Bçvş. 177
Kad.Kd.Üçvş. 165
Kd.Üçvş. 151
Kad.Üçvş. 140
Üçvş. 130
Kd.Çvş. 111
Çvş. 102
Uzman Jandarmalar:
VIII.Kad.Çvş. 130
VII.Kad.Çvş. 121
VI.Kad.Çvş. 110
V.Kad.Çvş. 108
IV.Kad.Çvş. 105
III.Kad.Çvş. 102
II.Kad.Çvş. 100
I.Kad.Çvş. 94
Çvş. 90
Uzman Erbaşlar:
Uzman Çavuş 100
Uzman Onbaşı 94
(Değişik: 29/7/1998 – 4376/5 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığı için İçişleri Bakanlığınca) belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge
dahil) brüt tutarının % 15’i oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.(2)
(Ek: 20/3/1997 – KHK – 570/17 md.) Bu Kanunun 121 inci maddesi gereğince, gemilere
atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt
tutarının subaylara % 20 si, astsubaylar ile Devlet memurlarına % 13 ü, uzman jandarma ve uzman erbaşlara % 10 u oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Bu tazminat, hangi
kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir. (1)
––––––––––––––
(1)10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu paragrafta yer alan “uzman erbaşlara” ibaresi “uzman jandarma ve uzman erbaşlara” şeklinde, “uzman erbaş” ibaresi “uzman jandarma,
uzman erbaş” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu paragrafa “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı için İçişleri Bakanlığınca)” ibaresi eklenmiştir.
4444-2
4445
Şu kadar ki; Uçuş Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı alanlar ile 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanun
ile ek ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurtiçi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 14 ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin
hizmet tazminatı, subay nasbedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe,
kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.
B) (…) (1) (A) fıkrasında belirtilen ve bu tazminattan yararlanamayan personelin çeşitli
ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar bu maddede sayılan ve tazminattan yararlanan personele
çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise aynı kıta ve karargahtaki aynı rütbe ve
kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir.
C) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(2)
Ç) (Ek: 21/1/2010-5947/12 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan ve
aşağıda rütbeleri belirtilen personelden öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip,
uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat
hükümlerine göre uzman olanlara hizalarında gösterilen oranları geçmemek üzere orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir.(3)
(Ek paragraf: 2/1/2014-6514/16 md.) Öğretim üyesi tabip ve öğretim üyesi diş tabipleri
için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları, 100 puan
artırılmak suretiyle uygulanır.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Sıkıyönetim hizmet
zammı hariç olmak üzere;” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2)11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(3) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, paragrafa “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi” ibareleri eklenmiştir.
4446
RÜTBELER
TAZMİNAT ORANLARI(%)
Öğretim Üyesi
Tabip-Diş Tabibi/Uzman Tabip
Tabip/Tıpta
uzmanlık mevzuatına göre uzman
olanlar
Uzman Diş
Tabibi Diş Tabibi
General/Amiral 585 455 390 260
Kıdemli Albay 550 425 365 230
Albay 545 415 360 220
Yarbay 515 380 345 215
Kıdemli Binbaşı 500 370 340 210
Binbaşı 500 370 340 210
Kıdemli Yüzbaşı 460 320 305 175
Yüzbaşı 460 320 305 175
Kıdemli Üsteğmen 420 280 285 165
Üsteğmen 420 280 285 165
Teğmen 380 250 280 160
Asteğmen 370 240 270 130
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında görevli sivil öğretim üyesi tabiplere ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine aşağıda belirtilen
oranları geçmemek üzere en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu
bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir. (Ek cümleler: 22/1/2015 – 6586/61 md.; Değişik
ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler: 2/1/2017-KHK-681/45 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/45 md.)
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında
veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyesi, uzman tabip,
uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de döner sermaye ödemeleri dikkate alınmak suretiyle sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. Görevlendirileceklere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin hususlar aşağıda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir.(2)
DERECE
TAZMİNAT ORANLARI (%)
Öğretim Üyesi
Tabip/Uzman Tabip
Tabip/Tıpta uzmanlık
mevzuatına göre
uzman olanlar
Uzman Diş Tabibi Diş Tabibi
1 535 400 365 235
2-3 520 390 360 230
4-5 480 340 325 195
6-7 440 300 305 185
8-9 400 270 300 180
(Ek paragraf:16/7/2020-7250/6 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan tabip ve diş tabipleri
ile sınırlı olmak üzere bu personel için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları 200 puan artırılmak suretiyle uygulanır. Bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik iller kapsamındaki yerler ile görev
yerinin özellikleri ve hizmet şartları dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ve
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen diğer yerlerde ve yüzer birliklerde fiilen görev yapan tabip
ve diş tabiplerine orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %200’ünü geçmemek üzere aynı usul
ve esaslar çerçevesinde ayrıca ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekâtına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil)
brüt tutarının %50’si sağlık hizmetleri tazminatı olarak ödenir.
(Değişik paragraf:6/12/2019-7196/17 md.) Sağlık hizmetleri tazminatının oranları ile usul ve esasları; personelin rütbesi, unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, görev yeri ve özellikleri, eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı
unsurları esas alınarak; Türk Silahlı Kuvvetleri için Genelkurmay Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının; Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
için Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.
Sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, (…)(1) 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ödeme
yapılmaz.(1)(3)
–––––––––––––
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “bu maddenin (C)
fıkrası ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafta yer alan “ek 3 üncü” ibaresi “ek 9 uncu”
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 6/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, paragrafa “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi” ibareleri eklenmiştir.
(3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Sağlık hizmetleri”
ibaresi “Sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.
4446-1
(Ek fıkra: 22/1/2015 – 6586/61 md.) Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca
ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa
olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
D) Bu maddede belirtilen tazminatlar aylıklarla birlikte ödenir ve damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi değildir. (Ç) fıkrası hariç sözkonusu tazminatların hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara
ilişkin hükümler uygulanır. (1)
Ek Madde 18 – (Ek: 12/2/1982 – 2596/3 md.; Değişik: 24/12/1986 – KHK 265/3 md.)
a) (Değişik: 9/4/1990-KHK-418/22 md.; İptal: Ana. Mah’.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22,
K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/15 md.) Bu Kanuna ekli V sayılı
makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir.
Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin
hükümler uygulanır. (2)
b) (Değişik: 22/11/1995 – 4137/1 md.) Bu rütbe ve görevlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara,
yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazineden tahsil
eder.
Ek Madde 19 – (Değişik: 5/4/2007-5621/2 md.)
Bu Kanunun 36 ncı maddesindeki kıdem ve 38 inci maddesindeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı
beş yılı geçemez. (3)
Ek Madde 20 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/17 md., Değişik: 29/7/1998 – 4376/6 md.)
(Değişik birinci fıkra: 12/6/2003-4891/2 md.) Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tâbi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde
subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir
yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.
(Değişik ikinci fıkra: 18/6/2003 – 4902/29 md.) Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı
olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara, Millî Savunma Bakanlığınca; kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara,
kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde olmayan memurlara ise, yetkili kurumlarınca verilir.
İzin süresinin bitiminde personel derhal görevine dönmek zorundadır. İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyen subay ve astsubay hakkında Askeri Ceza Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.
Aylıksız izin alanların, izinli oldukları süre içerisinde, kademe ilerlemesi, rütbe kıdemliliği ve rütbe
terfii işlemleri yapılmaz. Bu süre, bekleme sürelerinden ve mecburi hizmet süresinden sayılmaz.
Aylıksız izin alanlara bu Kanun ve diğer kanunlarla tanınan özlük hakları verilmez.
Astsubaylar:
Ek Madde 21 – (Ek: 2/7/1951-5802/1 md.)(4) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/30 md.)
——————————
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Sözkonusu” ibaresi
“(Ç) fıkrası hariç sözkonusu” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu bentte evvelce yeralan rütbe ve görev unvanları ile gösterge rakamları; bendin 418 sayılı KHK ile
değiştirilmesi üzerine madde metninden çıkartılmış olup; “Mülga Hükümler Külliyatı”nda yeralmıştır.
(3) 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “altı” ibaresi “beş”
şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 1/2/1989 tarihli ve 3520 sayılı Kanunun amir hükmü uyarınca eklenmiştir.
4446-2
Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk
ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay
adı verilir.
Ek Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 – 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükmü olup,
ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi;
a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri “14/7/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu
personelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun” un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri
ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.
b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.
c) (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2
nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine
ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerine uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.
e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı
maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.
f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen
eski kanunların uygulanmasına devam olunur.
Ek Madde 23 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/5 md.) Bu Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına
girenlerden Kanuna ekli EK-VII veya EK -VIII sayılı Aylık Gösterge Tablolarından aylık alanlar,
bu gösterge tablolarında 2 nci derece için öngörülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı
olarak almak ve bu kadamede bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış
hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, aylık almakta
oldukları gösterge tablolarında 1 inci dereceye yükseltilirler.
Ek Madde 24 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/5 md.) Astsubay nasbedilmeden önce veya astsubay iken 2 yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokulları bitirenler ile fakülte ve yüksekokullardan ön lisans diploması almış olan astsubaylar; EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2
nci derece için ön görülen üçüncü kademeyi kazanılmış hak aylığı olarak almak ve bu kademede
bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almak ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşımak şartıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci
dereceye yükseltilirler.
4447
Ek Madde 25 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/5 md.) (1)
Astsubaylardan EK-VIII ve EK -VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosunda 2 nci derece
için öngörülen üçüncü ve daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak alanlar;
üçüncü kademede en az bir yılını tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak,
son 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde doksan ve daha yukarısı olmak ve kademe ilerlemesi
yapma şartlarını taşımak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda 1 inci dereceye yükseltilirler.
Ek Madde 26 – (Ek: 21/1/2010-5947/13 md.; Mülga: 25/7/2016-KHK-669/109 md.;
Aynen kabul: 9/11/2016-6756/109 md.)
Meslekî faaliyet ve serbest meslek icrası yasağı(2)(3)
Ek Madde 27 – (Ek: 8/8/2011-KHK-650/39 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme:
2/1/2014-6514/17 md.)
Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında mesleki faaliyette
veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz;
gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.
Ek Madde 28 – (Ek: 22/5/2012-6318/56 md.)
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanan
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin unvan ve rütbeleri, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesine göre belirlenecek emsalini geçmemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesinde göreve devam eden emsallerinin rütbe ve unvanlarına yükseltilir ve haklarında yapılacak her türlü işlemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas alınır.
Ek Madde 29 – (Ek: 22/5/2012-6318/56 md.)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak 10 kişiye kadar Genelkurmay
––––––––––––
(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle; bu maddede yer alan “EK-VIII” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve EK -VIII/B” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Sözkonusu 1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
(3) 2/1/2014 tarihli ve sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu maddenin başlığı metne işlendiği şekilde yeniden
düzenlemiştir.
4448
Başkanı danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak
edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad
altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve
esasları, tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar
aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Genelkurmay Başkanlığınca
görevlendirilebilirler. Bu personele mali ve sosyal haklar kapsamında ayrıca bir ödeme yapılmaz.Bu kapsamdaki personel ilgili mevzuatında yer alan süre sınırlamalarına tabi olmaksızın
ihtiyaç duyulan hizmet süresince kurumlarından aylıksız izinli olarak da bu madde hükümleri
uyarınca Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilir. Aylıksız izinli çalışanlara çalıştıkları
görevler dikkate alınarak bu madde hükümleri uyarınca ödeme yapılır ve bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bunlardan
aylıksız izinli olarak çalıştırılanların Genelkurmay Başkanlığında geçen süreleri kazanılmış hak
aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır.
Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır.
Bu madde uyarınca çalıştırılan Genelkurmay Başkanı danışmanlarının sözleşme veya görevlendirmeleri Genelkurmay Başkanının görev süresinin sona erdiği tarihte hiçbir işleme gerek
kalmaksızın sona ermiş sayılır. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların personeli bu fıkrada sayılan hallerde hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendi kurumlarındaki
kadro veya pozisyonlarına dönerler.
Bu madde uyarınca, aylıksız izinli olanlar hariç, sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Ek Madde 30-(Ek: 13/7/2013-6496/22 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre aylık almakta iken; terörle mücadele görevi sırasında veya
bu görevinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların ailelerine 145 inci madde esaslarına göre
aylık ödenir. Bunlardan sonradan dönenlerin durumları mensup oldukları kuvvet komutanlıklarınca teşkil edilecek kurul tarafından incelenir. Kaçırılma ile ilgili olarak kusurlu görülenler hakkında soruşturma dosyası tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu kişilerin terfi ve diğer
özlük işlemleri adli birimlerce verilecek karara göre düzenlenir.
Ek Madde 31-(Ek: 11/2/2014-6519/42 md.)
Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı, subay ve astsubayların istek üzerine, yaş haddi, adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilir.
Ek Madde 32-(Ek: 11/2/2014-6519/42 md.)
Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ile
belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar mensup olduğu Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. (Ek cümle: 23/6/2016 – 6722/6 md.) Ancak, 211
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (VII)
numaralı bendi veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 15 inci maddesi kapsamında avukatlık ücreti ödenmiş olanlara ayrıca bu ödeme yapılmaz.
4448-1
Ek Madde 33- (Ek: 11/2/2014-6519/42 md.)
Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenlerin yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.
Rütbeler Yaş Haddi
Astsubay Çavuş ve Kıdemli Çavuş 43
Üstçavuş ve Kıdemli Üstçavuş 52
Başçavuş 54
Kıdemli Başçavuş 55
Uzman erbaşlar bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay
nasbedilirler. Yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara astsubaylar hakkındaki hükümler
uygulanır.
Ek Madde 34- (Ek: 22/1/2015-6586/62 md.)
Subay ve astsubayların bu Kanun esaslarına göre yapılacak nasıp düzeltme işlemlerinin
onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
için bu komutanlıklar) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.
Ek Madde 35- (Ek: 23/6/2016 – 6722/7 md.)
(Değişik cümle:18/2/2021-7281/42 md.) İtibari rütbe; yurt dışı sürekli göreve atananlara
Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları
tarafından verilebilir. İtibari rütbe alan personel, bu rütbenin sahip olduğu yetkileri sadece yabancı ülke personeline karşı mevcut uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullanır. İtibari rütbeden
dolayı maaş farkı veya ilave tazminat ödenmez ve bu personele gerçek rütbesinin özlük hakları
verilir. İtibari rütbe, personelin yurt dışı sürekli veya geçici görevi sona erdiğinde son bulur.
Ek Madde 36- (Ek:31/10/2016-KHK-678/16 md.; Aynen kabul:1/2/2018-7071/16 md.)
Kriz veya harekât kaynaklı ihtiyaç durumlarında kuvvet komutanlıklarının pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla; bu komutanlıklar bünyesinde pilot olarak hizmet vermiş ve kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanlar, uçuculuk niteliklerini haiz olmak kaydıyla ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının onayı ile ihtiyat pilot olarak görevlendirilebilirler. İhtiyat pilotlara, belirli aralıklarla ayda
üç işgününden kısa olmamak ve bir sözleşme yılında toplam altmış işgününü geçmemek kaydıyla,
belirlenecek hava araçlarında ve bölgelerde görev uçuşu yaptırılır ve bu süre içinde ihtiyaca göre
tazeleme ve harbe hazırlığın devamı eğitimi verilir. İhtiyat pilot sayısı, Cumhurbaşkanınca belirlenir. (1)
İhtiyat pilotlar, sözleşme ile ihtiyat pilot statüsüne alınırlar. Bir tüzel kişilik tarafından istihdam edilenlerin sözleşmeleri, ihtiyat pilotun yazılı rızası alınmak kaydıyla istihdam edildikleri
tüzel kişilikle, diğerlerinin sözleşmeleri ise kendileriyle yapılır. Tüzel kişilik ve/veya gerçek
kişilerle yapılan sözleşme, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanlığının
uygun görmesi halinde tek taraflı olarak feshedilebilir.
İlgili kuvvet komutanlıkları tarafından eğitim veya görev amaçlı uçuş yapacak olan ihtiyat
pilotun uçuş süreleri ve uçuş görev süreleri, pilotun görev yaptığı tüzel kişiliğe bildirilir. Uçuş
görev süreleri ve uçuş süreleri ilgili komutanlık ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili
mevzuatında belirtilen süreleri kapsar ve karşılıklı koordine ile düzenlenir.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilgili kuvvet komutanlığının önerisi ve Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4448-2
Sosyal güvenliğe ilişkin olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle
yaşlılık veya emekli aylığı kesilmiş olanlardan bu maddenin beşinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ve
emekli aylığı alanlar hakkında 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz.
b) İhtiyat pilotların hizmetleri, ilgili kuvvet komutanlığı tarafından çalıştığı sürelerle sınırlı olarak bildirilir.
c) Bu kapsamda çalışanlar hakkında, emeklilik ve yaşlılık aylığı alanlar hariç 5510 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (13) numaralı sırasındaki hükümler uygulanır.
d) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
uygulanmaz.
Mali hususlarda aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara, aylık görev süresi içinde toplamda üç saati geçmemek üzere, ilgili kuvvet komutanlığınca kayıt altına alınan her uçuş saati başına jet pilotları için
(10.000), pervaneli pilotları için (7.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda uçuş tazminatı ödenir. Görev yapılan her gün için ise jet pilotlarına
(2.500), pervaneli pilotlarına (2.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Bir saatten az uçuş süreleri için uçulan süreyle orantılı
olarak ödeme yapılır. Bu ödemeler, uçuşun gerçekleştiği ayı takip eden aybaşında yapılır.
b) İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlara, aylık görev süresi içinde ilgili komutanlıkça ihtiyaç
duyulması halinde üç saatten fazla uçulan her uçuş saati başına jet pilotları için (5.000), pervaneli
pilotları için (3.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutarda toplu uçuş tazminatı her sözleşme yılının sonunda ödenir. Bu ödemenin yapılmasında
yıllık seksen saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Yıllık sözleşme süresini tamamlamadan ayrılanlara toplu uçuş tazminatı ödenmez.
c) Bu kapsamda yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.
d) İlgili kuvvet komutanlığının talebi, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun muvafakati ve
personelin rızası üzerine kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen ihtiyat pilotlara bu
madde kapsamında ödeme yapılmaz. Ancak bu personelin ihtiyat pilot olarak komutanlık bünyesindeki uçuş saatleri, tabi oldukları mevzuat uyarınca uçuş sürelerinde değerlendirilir.
e) İhtiyat pilotlara, bu maddede öngörülen ödemeler ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre hak kazanılması halinde yapılabilecek harcırah ödemeleri dışında ilgili
kuvvet komutanlığınca herhangi bir ödeme yapılmaz.
İhtiyat pilotların göreve çağrılma usulleri, tabi olacakları disiplin hükümleri, sağlık yetenekleri, kıyafetleri, yapılacak sözleşmeler ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan
yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 37- (Ek:16/7/2020-7250/7 md.)
Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu
ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi; ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Millî Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak iki yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılabilir.
Ek Madde 38- (Ek:18/2/2021-7281/14 md.)
Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü
Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine
devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri ile sınır
ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı
teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilir.
Ek Madde 39 – (Ek:24/6/2021-7329/14 md.)
Millî Savunma Bakanlığının müfettiş kadrolarına askerî kaynaktan atama yapılabilir.
Askerî kaynaktan stajyer müfettiş alımı, müfettişliğe giriş sınavı ile yapılır. Giriş sınavına
başvurabilmek için; kuvvet komutanlıklarında üst subay (binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunmak ve yönetmelikte öngörülen şartları taşımak gerekir. Giriş sınavı, yönetmelikte belirlenen
konulardan yazılı ve/veya mülakat şeklinde yapılır. Giriş sınavı ile ilgili olarak yönetmelikte yer
alan hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Giriş sınavında başarı gösterenler
stajyer müfettiş olarak görevlendirilir.
Askerî kaynaktan görevlendirilen stajyer müfettişlere bir program çerçevesinde müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verilir. Stajyer müfettişlerin stajyerlik süresi bir yıl olup bu sürenin
sonunda oluşturulacak yeterlik sınav kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek konulardan
yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulurlar.
Stajyerlik süresini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayanlar müfettişliğe atanır. Stajyerlik süresi içinde veya yeterlik sınavında başarısız olanlar durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
4448-3
Bu madde uyarınca stajyer müfettiş olarak görevlendirilenler ile müfettiş olarak atananlar
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen müfettişlerle aynı görev, yetki ve sorumlulukları haizdir.
Stajyer müfettiş olarak görevlendirilenler ile müfettiş kadrolarına atanan subaylar, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde almaya devam ederler. Bunların stajyer müfettişlik ile müfettişlikte geçen
hizmetleri subaylıkta geçmiş sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak
yönetmelikle belirlenir.
ONBEŞİNCİ KISIM
Geçici Maddeler
General ve amirallerin hizmete devamları:
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte general ve amiral rütbelerinde
bulunanlar, 49 uncu maddede tespit edilen rütbe oranları aşılmamak şartiyle bekleme sürelerini
doldurmuş olsalar dahi yaş hadleri müsait olduğu takdirde hizmete devam ettirebilirler.
İki yıl için 4273 sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinin uygulanması:
Geçici Madde 2 – (Değişik: 11/6/1970 – 1301/2 md.)
Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde 4273 sayılı Kanunun 5, 9 ve 18 inci maddeleri ile bu maddelerin ek ve değişiklikleri (Bu maddeler dışındaki diğer maddeler ile bunların ek ve değişiklikleri ve geçici maddeleri hariç) ve o kanuna göre
çıkarılmış Subay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik ve ayırma ile ilgili hükümleri
uygulanır. Ancak, her sınıf ve rütbedeki general ve amirallerin terfi ve emeklilik işlemleri ile
albayların terfi işlemlerinde Yüksek Askeri Şüranın mütalaası alınmak suretiyle, 49 uncu maddenin (Değerlendirmeye ait hükümleri hariç) a, b, c, d, e ve f bentlerinde belirtilen kadro, kontenjan,
nispet ve miktarlarla diğer hükümleri uygulanır.
Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı:
Geçici Madde 3 – Bu Kanuna göre üçte ikisi oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe
terfii için 43 üncü maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.
Subayların yarbaylık ve albaylık bekleme süreleri:
Geçici Madde 4 – (Mülga: 3/7/1975 – 1923/52 md.)
Kıdem sıraları:
Geçici Madde 5 – Bu Kanun hükümlerine göre subay ve astsubayların nasıp ve ehliyet
dereceleri ve kıdem sıraları tespit edilinceye kadar mevcut kıdem sıraları muhafaza olunur.
Kadın subayların yeniden sınıflandırılması:
Geçici Madde 6 – Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli muharip sınıf kadın subaylar, yardımcı sınıflardan birine geçirilmek üzere yeniden sınıflandırılırlar.
Uçucu kadın subaylar, uçuculuk kabiliyetlerini muhafaza ettikleri sürece yeniden sınıflandırılmazlar.
Üsteğmen ve yüzbaşıların kıta hizmeti:
Geçici Madde 7 – Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üsteğmen ve yüzbaşılık rütbelerine
ait kıta hizmetleri hakkında 4273 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Kıdemler:
Geçici Madde 8 – 4273 sayılı Kanun gereğince kendilerine tahsil, ihtısas, başasistanlık
gibi öğrenimden dolayı verilen kıdemler, bu Kanunun mali hükümler dışındaki hükümlerinin
yürürlüğe girdiği tarihte, o tahsil ve ihtısaslara başlamış olanlara, mezkür kanun hükümleri gereğince usulüne uygun olarak verilir.
4448-4
5802 sayılı Kanunun uygulanması:
Geçici Madde 9 – (Değişik: 11/6/1970 – 1301/2 md.)
Bu kanunun 209 uncu maddesinin (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde, astsubay
ve astsubaylıktan subay olacaklar hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8, 10 uncu maddenin ilk fıkrasının 1 inci ve 2 nci cümleleri, 13, 26, 27, 28 inci maddeleri ve o kanuna göre çıkarılmış olan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin terfi, kıdem sırası, emeklilik, ayırma ve astsubaylıktan
subay olma ile ilgili hükümleri uygulanır.
Nasıp tarihlerinin 30 Ağustosa götürülmesi:
Geçici Madde 10 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde görevli
astsubaylardan, bulundukları rütbe nasıpları 30 Ağustos’a intıbak etmiyenler ile 5802 sayılı Astsubay Kanununun 12 nci maddesi gereğince astsubay çavuşlukta en az bekleme süresi olan üç
yıldan fazla bekletilenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustos’a götürülür. Bu nasıp düzeltmesinden dolayı maaş farkı ödenmez.
Üçte iki oranında sicil mecburiyetinin aranmıyacağı:
Geçici Madde 11 – Bu Kanuna göre üçte iki oranında sicil teşekkül edinceye kadar rütbe
terfi edecek astsubaylar için 91 inci maddenin (b) bendindeki şart aranmaz.
Askeri memurlar için geçici madde:
Geçici Madde 12 – Silahlı Kuvvetlerde halen askeri memur olarak bulunanlara, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1455 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uygulanmaz. Ancak,
bunlar bu Kanuna tabi olup bulundukları sınıf unvanlarını muhafaza ederler. Haklarında yaş
hadleri ve diğer özlük hakları dahil eşidi subaylar ile bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
(Ek: 11/6/1970 – 1301/3 md.) Şu kadar ki 25 fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar yaş
haddi sebebiyle emekliye sevk edilmezler.
Erken bekleme süresine tabi olanlar:
Geçici Madde 13 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen, binbaşı; Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçucu üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşı
rütbelerinde bulunan subayların, bulundukları rütbelere ait bekleme süreleri; 4273 sayılı Kanunun
5611 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinde yazılı sürelerdir. Bunlar diğer rütbelere terfilerinde bu Kanunda yazılı bekleme sürelerine tabidirler.
4449
Subay ve astsubayların kademe ilerleme intibakları:
Geçici Madde 14 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/14 md.)
Halen aynı rütbe ve rütbe kıdemliliğinde bulunan ve kıdem süreleri farklı olan subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma çavuşların bulundukları rütbe ve rütbe kıdemliliğinin
gösterge tablolarında gösterilen kademelerine intibaklarında;
Rütbelerine nasıp tarihinden itibaren rütbe yükselmesine esas kabul edilen sürenin her yılı
bir kademe yılı olarak sayılıp, bu esas dahilinde rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin kademelerine
intıbakları yapılır.
Aylık intibaklarında müktesep haklar:
Geçici Madde 15 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/15 md.)
Subayların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların rütbe, rütbe kıdemlilikleri
ve kademelerine göre bu kanuna ekli gösterge tablolarında intibakları bu kanunun 137 nci maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır.
Yapılan intibak sonunda verilecek aylık tutarları;
a) Subay ve astsubayların; 24/2/1961 tarih ve 262 sayılı Kanun ve bu kanunun ek ve değişiklikleri ile tespit edilen aylık tutarlarına aynı kanunla verilen tazminat, 24/2/1961 gün ve 263
sayılı Kanunla yapılan zam, 819 sayılı Kanunla verilen avans, 926 sayılı Kanunla verilen kıta
tazminatı ve yurürlükten kaldırılan özel kanunları gereğince almakta oldukları tazminat
(20/5/1933 gün ve 2183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı müsaadeden faydalanarak
çalışacak olan tabip ve diş tabiplerinin, 7/7/1965 gün ve 645 Sayılı Kanunla aldıkları tazminat
hariç) ve ödeneklerin de eklenmesiyle elde edilen aylık tutarlarından az olduğu takdirde aradaki
fark kademe ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.
b) Uzman jandarmaların kendi özel kanunları ,uzman erbaşların kendi özel kanunları ve
7244 sayılı Kanunla tespit edilen aylık tutarlarına 24/2/1961 gün ve 263 sayılı Kanunla yapılan
zam 819 sayılı Kanunla verilen avans ve 926 sayılı Kanunla verilen kıta tazminatının da eklenmesi suretiyle elde edilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark kademe veya rütbe terfii suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur.
Astsubayların rütbe intibakları:
Geçici Madde 16 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/16 md.)
Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı takibeden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre
yapılır.
Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir
rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza ederler. (Ek cümle: 7/7/1971 – 1424/45 md.) Bu gibi astsubayların aylık intibakları ile rütbe
yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır.
4450
Süresi
Yıl Eski rütbeler Yeni rütbeler
3 Astsubay Çavuş Astsubay Çavuş
3 Astsubay Üstçavuş Astsubay Kıdemli Çavuş
3 Astsubay Başçavuş Astsubay Üstçavuş
3 Astsubay kıdemli Başçavuş Astsubay Kıdemli Üstçavuş
6 Astsubay 1 ve 2 kademeli kıdemli
Başçavuş Astsubay Başçavuş
6 Astsubay 3 ve 4 kademeli kıdemli
Başçavuş Astsubay Kıdemli Başçavuş
Sözleşmeli personel:
Geçici Madde 17 – Harb Tarihi Dairesi ve askeri müzelerde geçici hizmetli olarak istihdam edilmekte olan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde gösterilen şartlar aranmaz. Bunların sözleşmeli olarak istihdamlarına devam
olunur.
Nasıp düzeltmeleri:
Geçici Madde 18 – Nasıp düzeltmeleri:
a) Mülga 1455 sayılı Askeri Memurlar Kanununun 5 inci maddesi gereğince askeri mühendis yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilen askeri lise mezunu öğrencilerden;harb vesair sebepler dolayısiyle öğrenimi için zamanında gönderilememiş olan ve öğrenimi
normal süre içinde bitiren yüksek mühendislerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların,
bulundukları rütbe nasıpları, öğrenime zamanında gönderilen emsallerinin rütbe nasıp tarihlerine
uydurulur. Ancak, bunlardan her ne sebeple olursa olsun kendi taksirleri ile öğrenimlerini zamanında bitiremiyenlerin fazla öğrenim yaptığı süre kıdemlerinden indirilir. Keza aynı durumda olup
da harb okulu mezun emsallerine göre yüzbaşılık bekleme süresini fazla yapmış olanların nasıpları, emsali harb okulu mezunu subayların yüzbaşılık bekleme süresine göre düzeltilir. Yukarıda
belirtilen iki halden birden istifade etmek durumunda bulunanların yalnız bir sebepten dolayı
nasıp düzeltmesi yapılır.
b) 29 Mayıs 1926 gün ve 863 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 5611 sayılı Kanunun yürürlük tarihleri arasında üsteğmenliği üç yıldan fazla yapmış bulunan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları, üsteğmenlikte üç yıldan fazla bekledikleri süre kadar ilerletilir.
Bu subayların emsali olup da öğrenim süreleri ve diğer kanuni kıdemler sebebiyle üsteğmenliği üç yıl ve daha az yapmış olan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların nasıpları da
yukarıdaki fıkra esaslarına göre emsallerinin faydalandıkları süre kadar ilerletilir.
Gerek bu fıkralar ve gerekse 25/5/1965 gün ve 613 sayılı Kanun gereğince nasıpları düzeltilen general ve amirallerin terfi ve terfihlerinde düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bunların
terfi ve terfihleri rütbelerine mahsus en az bekleme sürelerini bilfiil tamamladıkları tarihlerde
diğer terfi şartlarını da haiz olmaları şartiyle yapılır.
c) Silahlı Kuvvetler hesabına harb okulu ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapmakta iken çeşitli sebeplerle öğrenimlerini bitiremiyerek muamele memuru yetiştirilen ve 1455 sayılı
Kanun gereğince asteğmenlikte bir yıl fazla bekletilenlerden 6801 sayılı Kanuna göre subaylığa
geçirilen ve halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
4451
d) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi Kararının yürürlüğe girdiği tarihte fakülte
veya yüksek okulların üçüncü ve daha yukarı sınıflarında öğrenci olmaları dolayısiyle bu karardan istifade edemiyerek harb okulu emsallerinden bir yıl geri kalmış üniversite veya yüksek okul
mezunu subaylardan halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanların son rütbe nasıpları bir yıl ileriye
götürülür.
e) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce fakülte ve yüksek okul mezunu yedek subaylardan yardımcı sınıf muvazzaf subaylığa nakledilen ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus
Terfi Kanununun 10 uncu maddesi (f) fıkrasından istifade etmemiş olanların nasıpları bu Kanunun 19 ve 35/e maddeleri hükümleri uygulanarak düzeltilir ve müteakıp terfileri 31/a ve 32/a
maddelerine göre yürütülür.
f) Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihte Kara Kuvvetlerinde görevli pilotlardan, 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5611 sayılı Kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde yazılı (Havada) değiminden istifade etmiyen emsali Kara Kuvvetleri mensubu pilotlardan
bir yıl geç terfi edenlerin son rütbe nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
g) 1455 sayılı Kanuna tabi askeri memur iken 6801 sayılı Kanuna göre muvazzaf subaylığa geçirilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde subay olarak görevli bulunanların 1455 sayılı Kanunun 4712 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesi uyarınca askeri memur yetiştirilmek üzere görmüş oldukları kurs süreleri kıdemlerine eklenir. Ancak, bunlar aynı sene liseyi bitirmiş harb okulu
mezunu emsallerini geçemez.
h) Harb okulu mezunu olup da Silahlı Kuvvetlerin komptrolörlük hizmetlerinde görevlendirilen, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orta – Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler
Fakültesi ve İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirip halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olan
subaylara bir yıl kıdem verilir.
i) (b) bendinin 3 üncü fıkrası hariç olmak üzere yukarıdaki bendler gereğince yapılacak
nasıp düzeltmesi neticesinde rütbelerine ait bekleme sürelerini dolduranlar, diğer şartları da haiz
oldukları takdirde derhal terfi ettirilirler. Artan süreler yeni rütbelerinde dikkate alınır.
j) Yukarıdaki bendler gereğince yapılacak nasıp düzeltmelerinden ötürü maaş farkı ödenmez.
(Ek fıkralar: 31/3/1969 – 1134/1 md.)
25 Mayıs 1965 tarihli ve 613 sayılı Kanun ile 10 Ağustos 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinin (b) ve (g) fıkraları hükümlerine göre yapılan nasıp düzeltmesinden
yararlananlar hariç olmak üzere, 28 Mayıs 1961 tarihli Milli Birlik Komitesi kararından 6 ay ve
daha az nasıp ilerlemesi alan subayların nasıpları ile 5611 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamış olan ve 10
Ağustos 1967 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subayların nasıpları bir evvelki 30 Ağustos tarihine götürülür.
Subay nasbedildikten sonra muhtelif sebeplerle bir üst rütbeye terfileri gecikmiş olan ve
bu gecikme süresi 6 aydan az bulunan subaylar hakkında aynı tarihte mezun olduğu emsalleri gibi
işlem yapılır.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte general, amiral ve albay rütbesinde bulunan subayların
bir üst rütbeye terfilerinde bu kanun gereğince düzeltilen nasıpları dikkate alınmaz. Bu subayların
bir üst rütbeye terfileri, o rütbelere mahsus bekleme sürelerini fiilen tamamladıkları tarihte diğer
terfi şartlarını da haiz olmaları kaydı ile yapılır.
4452
Bu nasıp ilerletilmesinden dolayı yarbay ve daha aşağı rütbedeki subaylardan terfi ve terfih sırasına girenleri terfi ve terfihleri mevcut sicillerine göre derhal yapılır.
Bu nasıp ilerletilmesinden ve terfi ve terfihlerinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla yükseltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilerek aylıklarından % 10 kesilmek
suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
Harb okullarını eski statülerine göre bitirecek olan subaylarla, bunların emsali fakülte ve
yüksek okulu bitirecek subaylar hakkında uygulanacak işlem:
Geçici Madde 19 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile Harb Okulları Kanununun yürürlüğe gireceği tarihler arasında, harb okullarını eski statüleri uyarınca bitirecek olan subaylarla,
bunların emsali fakülte veya yüksek okul mezunu subayların subaylığa nasıp, asteğmenlik, teğmenlik ve üsteğmenlik bekleme süreleri hakkında 4273 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinin
uygulanmasına devam olunur.
Kıta ve sicil yerleri:
Geçici Madde 20 – 30 Ağustos 1966 tarihinden bu Kanunun terfie ait hükümlerinin fiilen
yürürlüğe gireceği tarihe kadar terfi için geçerli olmak üzere general-amiral ve subaylar için kıta
ve sicil yeri sayılacak kadro görevleri Yüksek Askeri Şüra’nın mütalaası alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur.
Halen lojmanlarda oturanların oturma süresinin başlangıcı:
Geçici Madde 21 – Bu Kanunun yayınlandığı tarihte lojmanlarda oturanların devamlı
olarak dört yıllık oturma süresinin başlangıcı, fiilen lojmanı işgal ettikleri tarihtir. Bu Kanunun
yayınlandığı tarihte, lojmanlarda oturmakta olanlardan, lojmanı fiilen işgal ettikleri tarihe göre
dört yıllık oturma süresini; kanunun yayınlandığı tarihte veya daha önce tamamlanmış olanlarla,
ilerideki tarihlerde tamamlıyacak olanlar hakkında da 186 ncı maddedeki lojmandan çıkma ve
çıkarılma hükümleri uygulanır.
Yükümlülük bakımından 6077 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak subaylar:
Geçici Madde 22 – (Değişik: 28/12/1976 – 2028/1 md.)
Bu Kanunun 113 üncü maddesi uyarınca öğrenim, kurs ve staj yapmaları sebebiyle; kendilerine yükümlülük uygulanması gereken subaylardan halen bu yükümlülüğü gerektiren öğrenim, kurs ve stajlarını bitirmiş olanlarla, bu öğrenim, kurs ve stajlara başlamış olanlar ve 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 10/8/1967 tarihinden önce
Türk Silahlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askeri öğrencilerden meslekleriyle ilgili
ihtisas yapacak olanlar hakkında 6077 sayılı subay ve askeri memurları mecburi hizmetleri ve
istifaları hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
Halen astsubay olanların yükümlülükleri:
Geçici Madde 23 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli astsubayların yükümlülükleri hakkında 5802 sayılı Astsubay Kanununun 24 üncü maddesi
hükmü uygulanır.
Geçici Madde 24 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asteğmen rütbesinde bulunan
yedek subayların asteğmenlik bekleme süresi altı aydır.
Geçici Madde 25 – Bu Kanunun 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası, 30 Ağustos 1966 tarihine kadar otuz yaşını doldurmamış aynı nitelikteki astsubaylar hakkında da uygulanır.
4453
Albay rütbesinde fazla bekliyenler:
Geçici Madde 26 – (Ek: 11/6/1970 – 1301/5 md.)
Bu kanunun 209 uncu maddesi (b) bendi son fıkrasında belirtilen süre içinde; normal bekleme süresi sonunda iki yıl ve daha fazla terfi etmiyerek beklemiş olan albaylardan, albaylığa
nasıpları en eski olanlardan ve ayrı nasıplılar arasında Yüksek Askeri Şüra tarafından yapılan
ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak üzere sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde
bulundurularak yeteri kadarı emekliye sevk edilebilir
Yapılan ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilecektir.
Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır
Emekli olan general ve amiraller:
Geçici Madde 27 – (Ek: 11/6/1970 – 1301/5 md.)
10 Ağustos 1967 tarihinden sonra 49 uncu madde hükümlerine göre kadrosuzluk sebebiyle emekli edilmiş olan general ve amirallere de bu kanunla değiştirilen 49 uncu madde (f) bendi
hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; bu hükümlerden yararlanmak isteğinde bulunan general ve
amirallerin daha önce bu bend hükümlerine göre almış oldukları tazminat, bu kanuna göre ödenecek miktardan düşülür.
Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinin uygulanması:
Geçici Madde 28 – (Ek: 11/6/1970 – 1301/5 md.)
1 Eylül 1969 tarihinde başlıyan 1970 sicil yılında 4273 ve 5802 sayılı kanunlar gereğince
çıkarılmış Subay ve Astsubay sicil Yönetmelikleri (Geçici 2 ve 9 uncu maddeler esasları dahilinde) uygulanır ve terfi edecek subay ve astsubaylara nerede bulunurlarsa bulunsunlar çift hükümlü
sicil tanzim edilir.
10 Ağustos 1967 tarihinden sonra aynı Subay ve Astsubay Sicil Yönetmelikleri gereğince
tanzim edilmiş siciller de 1970 ve müteakip yıllarda yapılacak terfi işlemlerinde geçerli sayılır.
Geçici Madde 29- (Ek: 28/5/2003-4861/12 md.)
Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek
okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar
hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya
meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmî belgeyi
ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim için
bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir
derece ilâve edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları hâlinde, intibak işlemleri, bir defaya
mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı
bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe
verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.
Geçici Madde 30- (Ek: 24/4/2008-5758/8 md.)
Bu Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış
olanlar hariç olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine
göre emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni
bir düzenleme yapılıncaya kadar, 49 uncu maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir.
4454
Geçici Madde 31- (Ek: 24/4/2008-5758/8 md.)
Bu Kanunun 65 inci maddesinin (ı) bendi hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce emekliye ayrılanlar hakkında uygulanmaz.
Geçici Madde 32- (Ek: 10/3/2011-6191/10 md.)
12 Mart 1971 tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı idari
işlemler veya Yüksek Askerî Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenler veya
vefatları hâlinde hak sahipleri, bu madde hükümlerinden yararlanabilmek için altmış gün içinde
Milli Savunma Bakanlığına başvururlar.
Milli Savunma Bakanı, başvurunun kabulüne veya reddine en geç altı ay içinde karar verir. Milli Savunma Bakanı, hazırlık amacıyla sadece gerekli yazışmaların yapılması hususunda
yardımcı olmak üzere gerektiğinde komisyonlar kurabilir ve bu komisyonlara, ilgili bakanlıklar
ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci çağırabilir. İlgililerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinden
ilişiklerinin kesilmesine esas bilgi ve belgeler Genelkurmay Başkanlığınca en geç altmış gün
içinde Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.
Başvurunun kabulü hâlinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Bu kişilerin ilişiklerinin kesildiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar
geçen süreleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilir. Bu süreler karşılığında 5434 sayılı
Kanunun mülga 32 nci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammı ve 5434 sayılı
Kanunun mülga 36 ncı ve mülga 37 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi
hükümleri dikkate alınarak itibari hizmet süresi zammı verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem içinde uzun vadeli
sigorta kollarına tabi olarak sigorta primi ödenmemiş veya emekli keseneği yatırılmamış olan
sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet
süresine ait kurum karşılıkları, statülerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesildiği
tarihten aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç)
sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden Milli Savunma Bakanlığına müracaat ettikleri tarihteki katsayı
esas alınmak suretiyle ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil
Güvenlik Komutanlığınca hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten ödenir. Bu fıkranın
(c) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ç) bendine göre araştırmacı kadrolarına atananlar için bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile göreve başlama tarihleri arasındaki süreye ilişkin kesenek ve
kurum karşılıkları ile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ait kurum karşılıkları,
emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri ile ek gösterge rakamları ilgili Kuvvet
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilir
ve göreve başladığı kamu kurum ve kuruluşları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna defaten
ödenir.
b) Bu kişilerden statüsüne göre aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) tamamı emekli olanların kendilerine, bunlardan vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli en son emekli olan emsali subay (general olanlar
hariç) veya astsubayın (subay olanlar hariç) emekli olduğu tarihteki sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine
4454-1
göre yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece,
kademe ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda
bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden ve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli
ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik
kalan tutar kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilmek ve mülga 24/5/1983 tarihli ve
2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan
hükümleri dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara
Milli Savunma Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden ay başından itibaren, aylık
bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren emekli veya
dul ve yetim aylığı bağlanır. Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara,
yüksek olan aylık veya gelir bağlanır.
c) Statüsüne göre aynı neşetli emsali subay (general olanlar hariç) veya astsubayın (subay
olanlar hariç) tamamı emekli olmayanlardan;
1) İsteyenlere veya vefat etmiş olanların hak sahiplerine, statüsüne göre aynı neşetli emsali subay veya astsubayın sınıf, rütbe ve kıdemi üzerinden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre
yapılmış olan toptan ödeme tutarlarının toptan ödeme aldıkları tarihte bıraktıkları derece, kademe
ve ek gösterge tutarları dikkate alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundukları tarihteki katsayı ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar üzerinden
ve faizsiz hesaplanarak bulunan tutar, kendileri veya hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilir. Emekli ikramiyesinin ihya tutarını karşılamaması hâlinde eksik kalan tutar
kırksekiz eşit taksit hâlinde aylıklarından tahsil edilmek ve mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci
maddesi hükmü uygulanmaksızın 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dâhil
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması şartlarını haiz olanlara Milli Savunma
Bakanı tarafından verilen karar tarihini takip eden ay başından itibaren, aylık bağlanması şartlarını haiz olmayanlara ise bu şartları haiz oldukları tarihten itibaren emekli veya dul ve yetim aylığı
bağlanır. Bunlara Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiklerinin kesildiği tarih ile bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesi ödenir. Ancak bunlardan, daha
önceden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlara, yüksek olan aylık
veya gelir bağlanır.
2) İsteyenler, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımaları kaydıyla,
kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma
Bakanlığı tarafından mali ve sosyal haklarına esas olacak derece, kademe ve rütbeleri belirtilmek
suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde
kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkin yazının
atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde ilgili kamu
kurum ve kuruluşu tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Atama emri ilgiliye ata-
4454-2
mayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinin hükümlerinin
uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç onbeş gün içinde Devlet Personel
Başkanlığına bildirir. Bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli
emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar
(tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas
alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu
şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki
kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt
bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler.
ç) Statüsüne göre emsalleri emeklilik hakkı kazanamamış olanlardan isteyenler hakkında
da üçüncü fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri uygulanır. Üçüncü fıkranın (b)
ve (c) bentleri kapsamında ihya talebinde bulunanlardan, bu bentlerin hükümlerine göre yapmış
olduğu ihya ile birlikte emekli aylığı bağlanmasına yeterli hizmetlerinin olmaması durumunda,
ihya tutarları tebliğ tarihinden itibaren kırksekiz eşit taksit hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumuna
ödenir.
d) Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamında olanlardan hâlen herhangi bir kamu kurum
ve kuruluşunda çalışanlardan isteyenler, bu madde uyarınca ihdas edilen araştırmacı kadrosuna
kurumlarınca atanırlar ve bunlara statüsüne göre bu Kanun hükümleri uyarınca karargâhta görevli
emsali sınıf, rütbe ve kıdemdeki subay veya astsubaya ödenmekte olan aylık ve diğer mali haklar
(tayın bedeli ve fiilen çalışma karşılığı yapılan ödemeler hariç) ödenir. Aylıklar, emsalleri esas
alınarak her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur. Bu
şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda kıdemli albay, astsubaylarda iki
kademeli kıdemli başçavuştur. Bunlar bu fıkranın (b) bendi veya (c) bendinin (1) numaralı alt
bendi hükümleri çerçevesinde emekliye ayrılabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları bu durumdaki
personele ilişkin bilgileri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Devlet
Personel Başkanlığına bildirirler.
e) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili mevzuatına göre her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat
ödenen süreler ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler, bu madde uyarınca yapılacak emekli ikramiyesi ödemesinde esas alınacak sürelerden mahsup edilir.
f) Bu madde gereği yapılacak her türlü ödemelerle ilgili zamanaşımı süresi, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
g) Bu kişilerin varsa öğrenim giderleri borcu tahsil edilmez.
ğ) Bu kişilere, ilişiklerinin kesildiği tarihteki rütbe ve kıdemleri üzerinden emekli kimlik
kartı verilir ve bu kişiler emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına tanınan sosyal haklardan
genel hükümlere göre yararlanırlar. Ayrıca bu kişilere, emsali subay ve astsubaylar gibi silah,
silah taşıma ruhsatı ve pasaport verilir.
4454-3
h) Bu kişiler, emsallerinin ödemiş olduğu aidat ve aidatlara isabet eden kâr paylarını güncel tutarlar üzerinden ödemek şartıyla OYAK üyeliğinden doğan haklardan, intibaklarının yapıldığı rütbe ve kıdem üzerinden aynı şartlar altında yararlanır.
ı) Bu kişilerin sicil dosyalarında yer alan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiklerinin kesilmesine esas tüm bilgi ve belgeler, herhangi bir müracaat aranmaksızın hükümsüz sayılarak dosyalarından çıkarılır ve herhangi bir işleme esas alınmazlar.
Başvurunun reddi hâlinde, bu ret işlemine karşı ilgililer altmış gün içinde Askerî Yüksek
İdare Mahkemesinde dava açabilirler.
Bu madde uyarınca yapılacak atamalarda kullanılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfından 5 inci dereceli ikibin adet araştırmacı kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Tahsis edilen kadrolar, Bakanlar Kurulu kararında
belirtilen kurumlara ait 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. (Ek cümle: 22/8/2011-
KHK-651/13 md. ) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer almayan kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlerin kurumlarınca atanması durumunda ise kurumun statüsüne uygun olarak atama yapılan sayı kadar araştırmacı unvanlı kadro başka bir işleme
gerek kalmaksızın kurumun kadrolarına eklenir. İhdas edilen bu kadrolardan kullanılmayanlar ile
herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılır. Buna ilişkin bilgiler ilgili kurumlarca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Geçici Madde 33 – (Ek: 22/5/2012-6318/ 58 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde olan subay ve astsubaylar, bu maddeyi ihdas eden Kanun ile değiştirilen aylık gösterge tablolarındaki lehe olan esaslar dikkate
alınarak intibak ettirilirler. Bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı
ödenmez.
Geçici Madde 34 – (Ek: 22/5/2012-6318/ 58 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı
bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanların, hizmet süreleri ve görevde bulundukları sürelerdeki durumları göz önüne alınarak bu Kanundaki esaslar dahilinde intibakları yapılır. Bu şekilde
yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez.
Geçici Madde 35 – (Ek: 26/6/2012-6336/ 15 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi nedeniyle 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca rütbe bekleme
süresi uzatılan askeri personelin nasıp düzeltmesi, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının değişik (c)
bendi uyarınca geçmişe dönük olarak yeniden yapılır. Ancak, bu fıkra kapsamında yapılacak
nasıp düzeltmeleri nedeniyle geçmişe yönelik maaş ve özlük hakkı farkı ödenmez.
Geçici Madde 36 – (Ek: 11/2/2014-6519/43 md.)
Bu Kanun ile 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra alınan siciller
için uygulanır.
4454-4
Geçici Madde 37 – (Ek: 11/2/2014-6519/43 md.)
Bu Kanun ile eklenen ek 33 üncü madde, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında da uygulanır. Ancak bu hükmün uygulanmasında, bu
Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
Geçici Madde 38 – (Ek: 30/12/2015-6656/4 md.)
EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı
Aylık Gösterge Tablosuna intibak ettirilir. Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece
ve kademelerine; ortaokul, lise ve dengi okul mezunu olan astsubaylara bir derece veya bunlardan
birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe, iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe, dört
yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EK-VIII/B
sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi iken 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş
olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.
Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi
bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe
ilave edilerek intibak yapılır.
Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin
hükümleri uygulanmaz.
Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak
suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109 uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile
dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.
Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır.
Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası
primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı
veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili
kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
Geçici Madde 39 – (Ek: 14/1/2016-6661/5 md.; Mülga: 25/7/2016-KHK-668/4 md.;
Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)
Geçici Madde 40 – (Ek: 23/6/2016 – 6722/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce üsteğmen rütbesinde üstün başarı kıdemi
alanlar için, bu maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan değişiklikten önceki ek 19 uncu madde
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
4454-5
Geçici Madde 41 – (Ek: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)
2016 yılı Temmuz ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûrada alınacak kararlar ile bu Kanun
uyarınca yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik kesme
işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanır.
Geçici Madde 42- (Ek: 2/1/2017-KHK-681/46 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/46
md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmiş olanlar için yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.
Rütbe Yaş Haddi
Teğmen, üsteğmen 49
Yüzbaşı 55
Binbaşı 56
Yarbay 57
Albay 60
Astsubay çavuş, kıdemli çavuş 43
Üstçavuş, kıdemli üstçavuş 52
Başçavuş 54
Kıdemli Başçavuş 55
Geçici Madde 43- (Ek: 2/1/2017-KHK-681/46 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-
7073/46 md.) (Değişik:18/2/2021-7281/15 md.)
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve
ek 4 üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim
kurumlarında, sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları,
KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, mükemmeliyet merkezi komutanlıkları, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders
vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile Devlet memurları, kamu kurum ve
kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim
elemanlarına (varsa akademik unvanları da göz önünde bulundurularak) ve diğer yükseköğretim
kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına (Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere; ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda; ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1.000’i, ödenecek
ek ders ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Geçici Madde 44- (Ek: 2/1/2017-KHK-681/46 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/46
md.)
Bu Kanunun geçici 38 inci maddesinin 109 uncu madde hükümlerine göre subay nasbedilmiş olanlar hakkındaki hükümleri, 3/7/2003 tarihli ve 4917 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce bu Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçenler
ile bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi
malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da aynı usul ve
esaslar çerçevesinde uygulanır.
Geçici Madde 45- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/36 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-
7078/34 md.)
27/4/2017 tarihinden itibaren dört ay içinde; Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin askeri hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanı ve üyeleri
ile diğer askeri hâkimler (yedek subaylar hariç) hakkında tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
4454-6
a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari
yargı mercilerine hâkim veya savcı olarak atanabilirler. Bu kişilerin askeri yargı mercilerinde geçirdikleri
süreler adli ve idari yargıda geçirilmiş sayılır. Talepleri halinde Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri;
3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 18 inci maddesi uyarınca hesaplanacak
kesintileri kendilerince ödenmek kaydıyla 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa
göre aylık aldıkları sürece geçiş tarihindeki hükümler esas alınmak suretiyle devam eder. Bu bent kapsamındakiler ile bunların emeklileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sosyal tesislerden geçiş tarihindeki emsali rütbe
personeli gibi yararlanabilirler.
b) Adli ve idari yargıyı tercih etmeyenler ile Hâkimler ve Savcılar Kurulunca ataması yapılmayanlardan istekli olanlar, Milli Savunma Bakanlığınca, mevcut sınıfları korunarak Milli Savunma Bakanlığı hukuk
hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu kadrolarda geçen hizmet süreleri hâkimlik hizmetinden sayılır. Bunlar
hakkında; aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, zam, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer
hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar hakkındaki; diğer hak ve yükümlülükler yönünden ise mülga 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 12 nci, 14 üncü, 15
inci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 24 üncü, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 31 inci, 37 nci, ek 10 uncu
(Milli Savunma Bakanlığı üst yöneticisi veya birinci hukuk müşaviri tarafından temsil yetkisi verilmesi
halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini Milli Savunma Bakanlığı adına yürütme yetkisi dahil), ek 11
inci, ek 12 nci maddeleri ve 25 inci maddesinin birinci ve sonuncu fıkraları (maddelerde geçen Askeri Adalet
İşleri Başkanlığı ibareleri Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak uygulanmak suretiyle) ile bu Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Ayrıca, bu bent kapsamındakilerin disiplin soruşturmalarında 2802 sayılı Kanunun 70 inci ve 72 nci maddeleri uygulanır. Disiplin komisyonu kararının incelenmesi, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Milli Savunma Bakanı veya ilgililerce bir defa daha istenebilir. Bu halde mülga 357 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca teşkil edilen Komisyonca gerekli inceleme
yapılarak karar verilir ve bu maddede Müsteşara verilen yetkiler ilgili Bakan Yardımcısı tarafından kullanılır.
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Hakkında meslekten çıkarma cezası istenilenler, Komisyonda sözlü veya
yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma hakkına sahiptir. Bunların görevlerinden dolayı ve
görevleri sırasında işledikleri suçlar nedeniyle Milli Savunma Bakanı tarafından soruşturma yapılmasına izin
verilmesi durumunda, soruşturma ve kovuşturma, 2802 sayılı Kanunun 89 ila 92 nci maddeleri uyarınca
yürütülür.(1)
Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atananlar hariç olmak üzere, kaldırılan Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hâkim sınıfından Başkan,
Başsavcı, İkinci Başkan, Daire Başkanı ve üyeleri ile diğer askeri hâkimlerden (yedek subaylar hariç)
31/12/2021 tarihine kadar bulundukları rütbeye esas yaş haddinden önce emeklilik hakkını elde etmek kaydıyla bu görevlerinden kendi istekleriyle emekliye ayrılma talebinde bulunanların emekli ikramiyelerinin, bulundukları rütbeye esas yaş haddinden emekliliğine;(1)


(1) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle birinci fıkranın (b) bendinin birinci
cümlesinde yer alan “veya Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü cümlesinde yer alan “Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü” ibaresi “Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü” şeklinde, altıncı cümlesinde yer alan “inceleme yapılarak karar verilir.” ibaresi “inceleme yapılarak karar verilir ve bu maddede Müsteşara verilen yetkiler ilgili Bakan Yardımcısı tarafından kullanılır.”
şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.
4454-7
a) En fazla üç yıl kalmış olanlara %30’u,
b) Üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dahil) kalmış olanlara %40’ı,
c) Altı yıldan fazla kalmış olanlara %50’si,
herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayrıca tazminat olarak ödenir. Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak
daha sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz.
Ödenen tazminat Sosyal Güvenlik Kurumunca Millî Savunma Bakanlığından tahsil edilir. Ayrıca,
bunlardan albay ile general rütbelerinde bulunanlara bu Kanunun 49 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendindeki şartlar ile geçici 30 uncu maddesindeki kıdem şartı aranmaksızın, aynı
usul ve esaslar çerçevesinde kadrosuzluk tazminatı ödenir. Bu fıkra kapsamında emekliliğini
isteyenlerin talepleri, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartlar aranmaksızın
Milli Savunma Bakanı tarafından kabul edilir.
Askeri mahkeme ve savcılıklarda görevli yedek subay askeri hâkimler, mevcut sınıfları ile
maaş ve özlük hakları korunarak Milli Savunma Bakanlığınca Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına; diğer yedek subaylar ise Kuvvet Komutanlıklarınca
sınıflarına uygun kadro görev yerlerine atanırlar.
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan,
Daire Başkanı ve üyeleri ile diğer askeri hâkimlerden birinci ve ikinci fıkra kapsamına girenler ile
bu unvanları esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık bağlanmış olanların emeklilik hakları bakımından mülga 357 sayılı Kanunun 18 inci ve geçici 9 uncu maddeleri hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bunlar, emsali alınan kadro unvanlarına sağlanan diğer tüm
haklardan aynen yararlandırılırlar. Bunlara emsaline göre Yargıtay, Danıştay veya Hâkimler ve
Savcılar Kurulu tarafından emekli kimlik kartı verilir.
Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görevli askeri hâkim sınıfından olmayan
üyeler, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülecek kadro görev yerlerine atanırlar.
Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görevli Devlet memurları hakkında, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan hizmet
sınıfı, kadro unvanı ve dereceleriyle sınırlı olmak üzere ilgililerin istekleri ve mevcut kadro unvanları dikkate alınarak aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan atama izni sınırlamalarına tabi olmaksızın mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı
kadrolarına atanabilirler. Bu şekilde atananlara ilişkin kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. Bu kadrolar herhangi bir nedenle boşalması halinde başka bir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu kişilerin istekleri halinde Ordu Yardımlaşma
Kurumu üyelikleri; 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 18 inci maddesi uyarınca
hesaplanacak kesintileri kendilerince ödenmek kaydıyla 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre aylık aldıkları sürece geçiş tarihindeki hükümler esas alınmak suretiyle
devam eder.
b) Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı hukuk hizmetlerinin yürütüldüğü
birimlere ilişkin kadrolarda bulunanlar, öncelikli olmak üzere Milli Savunma Bakanlığınca uygun
görülecek kadrolara atanırlar. Adalet Bakanlığınca ataması yapılmayanlar hakkında da bu hüküm
uygulanır.
4454-8
Altıncı fıkra uyarınca atanan personele atanmadan önceki en son ayda kadrolarına bağlı
olarak yapılan aylık, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ve ek ödeme toplam
net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atandıkları yeni kadrolarına bağlı olarak
yapılan aylık, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, zam, tazminat ve ek ödemenin toplam net
tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.
Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görülmekte olan, tebliğde ve infaz aşamasında bulunanlar ile bu mercilerin arşivlerinde bulunan işi bitmemiş dosyalardan;
a) Askeri Yargıtayda olanlar, Yargıtaya,
b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar Danıştaya; diğerleri Ankara idare mahkemelerine,
c) Askeri mahkemelerde olanlar, görevli ve yetkili adli yargı mercilerine,
ç) Askeri savcılıklarda olanlar, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına,
21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde herhangi bir karara gerek
kalmaksızın listeye bağlanarak gönderilir.
Kaldırılan askeri yargı mercilerindeki işi bitmiş dosyalar ile defter ve diğer evraklar, bu
mercilerce Milli Savunma Bakanlığı arşivine gönderilir.
Kaldırılan askeri yargı mercilerince hüküm verilmekle birlikte henüz gerekçeli kararı yazılmayan dosyalara ilişkin kararlar en geç 15 gün içinde yazılır ve dosyaları tebliğ ve müteakip
işlemler için sekizinci fıkrada gösterilen adli ve idari yargı mercilerine gönderilir.
(Ek fıkra:17/1/2019-7161/10 md.) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındakiler, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanı tarafından bir yıl içerisinde üç ayı geçmemek üzere Milli Savunma
Bakanlığı hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu
süre bir katına kadar uzatılabilir.
Geçici Madde 46- (Ek:16/7/2020-7250/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara
karargâh subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi
nedeniyle ayrıca kıdem verilmez.
b) Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan
subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve
kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilir.
Geçici Madde 47- (Ek:16/7/2020-7250/9 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,
a) 3713 sayılı Kanun kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun
görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara, hizmet yılı hariç 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk
astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,
b) Yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan bu
Kanun kapsamında istihdam edilen astsubaylardan müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü
itibarıyla 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla,
yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,
c) Sekizinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan uzman
erbaşlara, 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki diğer şartları
taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylığa geçiş sınavına,
ç) On ikinci hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara, 13/6/2001
tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve
Astsubaylar Hakkında Kanunun 7 nci ve 11 inci maddelerindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla,
yapılacak ilk iki muvazzaf subay veya astsubaylığa geçiş sınavına,
müracaat hakkı verilir.
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce astsubaylıktan subay olanlara 109 uncu maddedeki yaş hadleri uygulanır.
Geçici Madde 48 – (Ek:24/6/2021-7329/15 md.)
Geçici 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Millî Savunma Bakanlığı
hukuk hizmetleri kadrolarına atanmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki
ay içinde talepte bulunmaları hâlinde, müktesepleri dikkate alınarak Hâkimler ve Savcılar Kurulunca bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hâkim veya
savcı olarak atanabilirler. Bu kişilerin askerî yargı ve hukuk hizmetleri kadrolarında geçirdikleri
süreler adli ve idari yargıda geçirilmiş sayılır. Bu şekilde atananlar, geçici 45 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen haklardan yararlanırlar.
Kademe ilerlemeleri hakkında geçici hükümler:
Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kademe ilerlemesi hakkındaki hükümleri yürürlüğe girinceye kadar subay ve astsubayların kademe ilerlemeleri
aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:
  a) Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,
  b) Bulunduğu rütbede veya rütbe kıdemliliğinde terfi edebileceği bir kademe bulunmak,
  c) Sicil notu müsait olmak.
 2. Bir üst derece aylığına yükselen subay ve astsubaylar yeni derecelerinin 1 inci kademesine de yükselmiş sayılırlar.
 3. Bir üst dereceye yükselemeyenler ile rütbe terfii imkanı kalmayanlar ek gösterge tablolarındaki kademeler dahilinde kademe ilerlemesi ettirilebilirler.
  4455
  Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatlarının kesilmesi:
  Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu gereğince daimi ve geçici üyelerden alınmakta olan aidatlar 1/3/1970 tarihinden geçerli olmak üzere 18 inci maddenin (A) fıkrası esaslarına göre ödenecek yeni aylıkları üzerinden kesilir. 1/3/1970 tarihi ile yeni aylıkların fiilen ödenmeye başlandığı süre arasındaki aidat farkları, aylık farklarının ödendikleri tarihlerde 205 sayılı
  Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kesilir.
  Ders ücretleri tespit edilinceye kadar uygulanacak hükümler:
  Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  Bu kanunun 150 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar orta ve eşidi dereceli askeri
  okullarda ek ders saati için 10, yüksek dereceli okullarda ek ders saat için 25 lira ödenir.
  Ek görevle okutulan derslerin her saati için birinci fıkradaki ders ücretleri aynen uygulanır. Ancak, bu miktar orta dereceli okullarda ayda 250, yüksek dereceli okullar için 500 lirayı
  geçemez.
  Sivil okullarda Milli Güvenlik dersini okutanlara özel kanunları çıkıncaya kadar her ders
  saati için 10 lira ücret ödenir.
  Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayan albaylara özlük hakları:
  Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun rütbe terfii hakkındaki hükümleri
  yürürlüğe girinceye kadar, albaylığa yükselebilmek için bu kanunun ek 1 inci maddesindeki
  şartlar aranmaz.
  Ek 1 inci maddedeki şartları haiz olmayanlardan albay olanlarla 1 inci fıkrada belirtilen
  süre içinde albay olacakların rütbeleri ve rütbelerine ait özlük hakları saklıdır.
  Astsubaylar hakkında uygulanacak geçici gösterge tablosu:
  Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  Astsubayların, 5802 sayılı Kanunla tespit edilmiş rütbe ve kademelerine göre gösterge
  tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir.
  926 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi esaslarına göre rütbe intıbakları yapılıncaya kadar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır.
  926 sayılı Kanunun 14 üncu maddesi gereğince subaylığa nakledilen astsubaylar hakkında uygulanacak hükümler:
  Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi 2 nci fıkrası gereğince, bu kanunun yayımı tarihine kadar muvazzaf subaylığa nakledilen astsubaylardan durumları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uyanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.
  Kademe ilerlemesinden faydalanacak subaylar:
  Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  4273 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi hükümlerine göre kendilerine tahsil, ihtisas, başasistanlık kıdemleri verilenler hariç.olmak üzere halen Silahlı Kuvvetlerde
  görevli subaylardan durumları bu kanunun 141 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine uyanlar
  aynı madde esaslarına göre kademe ilerlemesinden faydalandırılırlar.
  İhtisas kıdemi alıp da başasistanlık kıdemi verilmeyenlere, 141 inci maddenin 2 nci fıkrası
  esaslarına göre bir kademe ilerlemesi uygulanır.
  4456
  144 ve 223 sayılı kanunların uygulanmasında geçici hüküm:
  Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak genel kadro kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başına kadar 144 sayılıUçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ve ek ve değişiklikleri ile 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Tazminat Kanununun
  uygulanmasına esas olacak albay maaşı 2 700 liradır.
  Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunanlar:
  Ek Geçici Madde 9 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  Açıkta, tutuklu, firar veya izin tecavüzünde bulunan subay veya astsubayların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri yargılama sonucuna kadar yapılmaz.
  Bunlardan haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilenler ile beraat edenler, gerekli şartları haiz iseler, emsallerinin tarihinden geçerli olmak üzere rütbe terfi, rütbe kıdemliliği
  ve kademe ilerleme işlemine tabi tutulurlar.
  Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  1/3/1970 tarihi ile 28/2/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 33 üncü maddesi uyarınca, bu kanunun
  yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir.
  11/6/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlara, emekli aylığına
  hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere, bu kanunla gösterilmiş aylıklarına göre hesabedilecek emekli aylıkları itibariyle belirecek farklar ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında bu
  kanunla gösterilmiş olan aylıklar dikkate alınarak hesaplanacak farklar 1/3/1971 tarihinden sonra
  kendilerine ödenir. Ancak, bunlara yeni aylık tutarları üzerinden ödenecek emekli aylıkları, emekli aylıklarında genel bir artış yapılıncaya kadar, muvazzaf emsallerinin aylıklarından her türlü
  kanuni kesinti sonucunda eline geçenden fazla olamaz.
  11/6/1970 tarih ve 1301 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayılı Kanunun 49 uncu madde (f)
  bendi ve aynı kanunla eklenen geçici 26 ncı madde hükümleri saklıdır.
  Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihi arasında; bu kanun kapsamındaki T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (Giriş aidatı ve
  artış farkları dahil) karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden
  miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmeyecek miktarlar hakkında 1970 yılı
  Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 – 1323/17 md.)
  1076 sayılı Yedeksubay Kanununun 29 uncu maddesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinde
  halen görevli bulunan mukaveleli yedeksubaylardan istekli olanlar, sınıf temel kurslarında başarı
  gösterdikleri ve sicilleri de müspet olduğu takdirde muvazzaf subaylığa geçirilirler.
  Bunların rütbe terfileri, rütbe kıdemlilikleri ve kademe ilerlemesi işlemleri bulundukları
  rütbeye nasıp tarihleri esas alınarak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
  hükümlerine göre yapılır.
  4456-1
  Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  30 Ağustos 1972 tarihinden itibaren en geç on yıl içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki albay miktarı 41 inci maddede belirtilen kadro oranına indirilinceye kadar, normal bekleme süresi
  sonunda rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi
  edemiyerek beklemiş olan albaylardan, subaylığa nasıpları en eski olanlardan ve aynı nasıplılar
  arasında Yüksek Askeri Şüra tarafından yapılan ehliyet sıralamasının en sonundan başlamak
  üzere, sınıflarındaki kadro ve ihtiyaç da gözönünde bulundurularak, yeteri kadarı emekliye sevk
  edilebilir.
  Yapılacak ehliyet sıralamasında uygulanacak kıstaslar Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  Albay miktarı yukardaki fıkra hükümlerine göre kadro oranına indirilinceye kadar 41 inci
  maddedeki kadro oranı uygulanmaz.
  Bu şekilde emekli edilen albaylara 49 uncu madde (f) bendi hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.; Değişik: 28/6/1978 – 2159/3 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde mevcut general ve amiral miktarı, kanunun yayımını izleyen 30 Ağustos tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde 49 uncu
  maddenin öngördüğü miktarlara çıkarılır.
  General-amiral miktarlarının artırılması 4 yıl üzerinden eşit oranlarda yıl kontenjanlarına
  göre yapılır.
  Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  Bu kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanıncaya kadar üst rütbeyi yapamaz sicili
  almış bulunan albaylardan, albaylıkta 6 yılını tamamlamış bulunanlar emekliye sevkedilir.
  Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselmiş albaylarla general – amirallerden, bu kanunun
  yürürlüğe girdiği tarihten evvel kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevkedilmiş bulunanlar hakkında
  emekliye sevkedildikleri tarihten geçerli olmak üzere 49 uncu madde (g) bendi hükümleri uygulanır.
  Bunlara, emekliye sevkedildikleri tarihle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen
  süre için ödenecek tazminat miktarının tesbitinde, eski rütbelerine eşit olanlara o tarihte verilmesi
  gereken tazminat miktarı dikkate alınır.
  Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  Bekleme süresini tamamlıyan general ve amiraller ile subay ve astsubayların 4273 ve
  5802 sayılı kanunlar uyarınca çıkarılmış bulunan sicil yönetmeliklerine göre düzenlenmiş geçerli
  sicillerinin hangi esaslara göre nota çevrilmek suretiyle değerlendirileceği subay ve astsubay sicil
  yönetmeliklerine eklenecek geçici maddelerde gösterilir.
  Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun gereğince intibakları yapıldıktan sonra muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilen subay ve astsubayların yeni nasıp tarihlerine göre
  derhal maaş kademelerine intibakları yapılır.
  Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.; Değişik: 28/12/1976 – 2028/2 md.)
  1424 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 14/7/1971 tarihinden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine duhul eden subay, astsubay ve askeri öğrenciler hakkında 112 nci maddedeki 15 yıllık yükümlülük süresi uygulanır.
  4456-2
  4457
  Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  a) 28 Mayıs 1960 tarihli Milli Birlik Komitesi kararının yürürlüğe girdiği tarihte, 5434 sayılı Kanunun 12, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince fiili hizmetleri başlamış olan ve 10 Ağustos
  1967 tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli bulunan subaylar ile diğer kaynaklardan gelen emsali
  subaylardan:
 4. 25 Mayıs 1965 tarih ve 613 sayılı Kanundan;
 5. 27 Temmuz 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinden (d ve h bendi
  hükümleri hariç);
 6. 13/3/1969 gün ve 1134 sayılı Kanundan,
 7. 4273 sayılı Kanunun 10 uncu maddesindeki havada deyimine dayanılarak kazai kararlar gereğince yapılan nasıp düzeltmesinden; yararlananlar hariç olmak üzere, 10 Ağustos 1967
  tarihinde Silahlı Kuvvetlerde görevli subayların ve diğer kaynaklardan gelen emsali subayların
  nasıpları bir evvelki 30 Ağustosa götürülür.
  b) Bu nasıp ilerlemesinden dolayı yarbay ve daha ast rütbedeki subayların terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri ile albayların rütbe kıdemliliği ve kademe terfileri mevcut sicillerine
  göre derhal yapılır.
  c) Bu nasıp ilerlemesinden ötürü meydana gelecek; terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesinden dolayı eski maaş farkları ödenmez.
  d) Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın
  emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 10
  kesilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
  Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 7/7/1971 – 1424/46 md.)
  27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bu kanunu değiştiren kanunlarda geçen “kademe terfii” deyimi “kademe ilerlemesi”; “yeterlik grupları” deyimi
  “yeterlik derecesi”; “Layn” sınıfı “Deniz” şeklinde değiştirilmiştir.
  Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 7/3/1974 – 1800/2 md.)
  Astsubaylıktan subaylığa geçenlerden 1/2/1974 tarihinde 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 45 inci maddesindeki kademe ilerlemesi şartlarını haiz olup da ek VII
  sayılı cetveldeki gösterge tablosunun 3 üncü kademesinde bir yıldan fazla beklemiş olanlar, bu
  kanunla ihdas edilen bir üst kademeye geçirilirler.
  Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 17/4/1975 – 1875/7 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan subaylardan;
  a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mülga 4273 sayılı Kanuna veya 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine istinaden kıdem almış olduğu halde bu kıdemden yararlanmamış
  bulunan kurmay veya yüksek mühendis subaylara, subaylığa nasıpları aynı olan emsallerine
  verilen kıdemler aynen verilir.
  b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay subaylara 3 yıl kıdem verilir.
  c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi almış bulunanlardan;
 8. Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göre ihtisas
  kıdemi almış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan başasistanlık kıdemi almış olanlar bu
  kıdemden yararlanamazlar.
 9. 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere iki yıl kıdem verilir.
  4458
  d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara 1 yıl, meslekleriyle ilgili doktora yapanlara 2 yıl
  kıdem verilir.
  Ancak diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek öğrenim üstü uzmanlık veya doktora nedeniyle verilecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz.
  e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl kıdem verilir.
  Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumuna girmemiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademeler, bu Kanunun 8 inci maddesi ile
  kaldırılan 141 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kademeden geride ise, bulundukları kademeye ulaşıncaya kadar bu kademeyi muhafaza ederler.
  Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapacaklara eski
  maaş farkları ödenmez.
  Bunların aldıkları aylıklarla bu Kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 5 kesilmek
  suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir.
  Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdemlerden dolayı terfilerin, rütbe kıdemliliklerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
  Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 20/1/1976 – 1933/1 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 13 üncü
  maddesiyle getirilen ek 3 üncü maddesi 1/3/1976 tarihine kadar uygulanmaz.
  Şu kadar ki; bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ne miktarda
  iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye
  Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından itibaren geçerli olacak kararnameyle saptanır. Ve 1/3/1976 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden ödeme
  yapılır.
  Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askeri eğitimde bulunan fakülte veya yüksek okul
  mezunları derhal subay nasbedilir ve sınıfları ile ilgili bir göreve atandırılarak askeri eğitime
  devam ettirilirler.
  Bu gibilerin nasıpları, durumlarına göre 35 inci madde esaslarına göre düzeltilir. Askeri
  eğitimde başarılı olmayanlar hakkında 15 inci madde hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemliliği onanmış bulunan üsteğmenler ile kıdemliliği onanmamış olup da üsteğmenliğinin 4 üncü ve daha fazla yılında bulunan üsteğmenler terfi
  şartlarını haiz iseler derhal yüzbaşılığa yükseltilirler.
  4459
  Bu gibilerden; üsteğmenlik nasıpları 30 Ağustos’a intibak edenlerin yübaşılık nasıpları
  üsteğmenlikte 3 yılını tamamladıkları 30 Ağustos tarihine, üsteğmenlik nasıpları aleyhe nasıp
  düzeltilmesi nedeni ile 30 Ağustos’a intibak etmeyenlerin yüzbaşılık nasıpları ise üsteğmenlikte 3
  yıl tamamladıkları tarihi takip eden 30 Ağustos tarihine götürülür ve bu nasıplarına göre Kanunun
  45/f maddesi uyarınca Ek – VI veya Ek – VII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal
  yapılır.
  Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı rütbesinde bulunanların kıdemli yüzbaşılığa, kıdemli yüzbaşıların da önyüzbaşılığa onanmaları ile bulundukları kademeler gözönünde
  tutularak intibakları derhal yapılır.
  Bu madde kapsamına girenlerin yüzbaşılıkta normal bekleme süreleri 6 yıldır.
  Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Nasıp düzeltmeleri:
  a) Subay ve astsubayların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kıdemlerinden düşülen, para cezasına çevrilmiş ceza süreleri ile kısa süreli firar ve kısa süreli izin tecavüzü müddetleri iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir. Şukadarki, paraya çevrilen hürriyeti bağlayıcı
  cezanın bir kısmı tutuklu olarak geçmişse, tutukluluk süresi iade edilmez.
  b) (a) bendi gereğince nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;
 10. Terfi sırasına girenler (Albay ile general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi
  ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
 11. Rütbe kıdemlilik onayı yapılması gerekenler şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
 12. Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların, durumlarına göre Ek – VI, Ek –
  VII, Ek – VIII sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları derhal yapılır.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları nedeni ile eski maaş farkları ödenmez.
  Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeni ile açığa çıkarılma işlemlerinde 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi (a) bendinin bu Kanunla değişmeden önceki
  hükmü uygulanır.
  Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Öğrenim süreleri 4 yıla çıkarılması nedeni ile liseleri 4 yıl okumuş olan subaylardan bu
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde bulunanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu kademe ilerlemesi yükselecekleri rütbe veya rütbe kıdemliliğinin kademelerine de intikal
  ettirilir. Ancak bu kademe ilerlemesi rütbe bekleme sürelerini etkilemez.
  Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:
  a) Başçavuşluğun 4 üncü ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli başçavuşluğun;
  b) Kıdemli başçavuşluğun 4, 5, 6 ncı yılında bulunanlar kademeli kıdemli başçavuşluğun;
  c) Kıdemli başçavuşluğun 7 nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2 nci kademeli kıdemli
  başçavuşluğun;
  Derece ve kademelerine, liyakatlerinin üst makamlarca onaylanması şartıyle intibak ettirilirler.
  4460
  Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı Kuvvetlerde görevli uzman jandarma çavuşlar ile uzman erbaşlar bu Kanunla değişik Ek – IX sayılı cetveldeki rütbelerine tekabül eden derece ve kademelerine intibak ettirilirler.(1)
  Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 3/7/1975 – 1923/51 md.)
  1/3/1975 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında her ne suretle olursa olsun
  Silahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların Silahlı
  Kuvvetlerden ayrıldıkları tarihlerdeki durumları gözönünde bulundurularak haklarında Ek Geçici
  26, 27,31, 32 nci maddelerden kendileriyle ilgili olanı uygulanır.
  Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 19/2/1980 – 2260/1 md.)
  a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 13/10/1978 günlü ve 15 sayılı
  Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 137 nci maddesine göre aylık alan ve 1 Mart 1979
  tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir üst derecenin aynı kademesine getirilir.
  Bu yükselmede, astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 2 ve sonraki kademelerinde bulunanlar ile astsubaylardan 2 nci derecenin 4 ve sonraki kademelerinde bulunanlar 1 inci
  derecenin son kademesi olan 1200 rakamına getirilir.
  Astsubaylıktan subay olanlardan 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunanlar 1 inci derecenin 3 üncü kademesine, astsubaylardan 2 nci derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar, 1 inci
  derecenin sırası ile ilk üç kademesine getirilir.
  Uzman jandarma çavuşlardan 5 – 6 ncı derecenin ilk üç kademesinde bulunanlar sırasıyla
  VIII sayılı cetvelin 5 inci derecesinin ilk üç kademesine, 5 – 6 ncı derecenin 4 ncü ve sonraki
  kademelerinde bulunanlar, VIII sayılı cetvelin 4 üncü derecesinin 1 inci kademesinden başlıyarak
  sırasıyla bu derecenin sonraki kademelerine getirilirler.
  Uzman erbaşların kendilerine ait gösterge tablosunun üst sırasının kademelerinde bulunanlar IX sayılı cetvelin 10 uncu derecesinin kademelerine getirilirler. (1)
  Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylar yükseldikleri derecenin ek göstergelerini alırlar. Şu kadar ki gruplarına ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanı geçilemez. Bu
  tavan subay grubunda bulunan yarbay ve alt rütbeler için 500, astsubaylıktan subay olanlar ile
  astsubaylarda 400 dür. Albay ve kıdemli albaylar ile general – amiraller mevcut gösterge rakamlarını muhafaza ederler. (2)
  Anılan personelin alt derece kademelerinde geçen süreleri aylıklarının yükseltilmesinde
  üst derece kademelerinde geçmiş sayılır. İlgililerin bu şekilde saptanacak kazanılmış hak aylıkları,
  rütbe aylıklarının bir üst derecesinin aynı kademesi üzerinden yürütülür.
  ——————————
  (1) Metinde sözü edilen Ek – IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu, 18/3/1986 tarih ve
  3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  (2) 26/6/1984 tarih ve 241 sayılı KHK’nin 22 nci maddesi ile hükümdeki 400 rakamı 500, 300 rakamı ise 400
  olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.
  4461
  b) Öğretim kurumlarında 1 Mart 1979 tarihinde öğrenimde bulunan askeri öğrencilerin
  926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde öngörülen harçlıkları, bu hükümlere göre ödenir.
  c) (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 12/12/1980 – 2357/1 md.; Mülga: 8/11/1988 – 3488/1 md.)
  Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 12/12/1980 – 2359/2 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup durumları,926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesine bu Kanunla eklenen fıkraya uyanlar, terfi şartlarını
  haiz iseler, söz konusu fıkra hükümleri bunlara aynen uygulanarak derhal terfi ettirilirler ve yeni
  rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  Bunların, kendileriyle aynı tarihte yüzbaşı olan diğer emsali subayların halen bulundukları
  rütbelere intibaklarının ne şekilde yapılacağı ve hangi şartların aranacağı yönetmelikte gösterilir.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle eski maaş ve maaş farkları
  ödenmez ve özlük hakları verilmez.
  (Mülga dördüncü fıkra: 2/1/2017-KHK-681/47 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/47
  md.)
  Mahsuplar:
  Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 2/2/1981 – 2379/3 md.)
  1 Mart 1980 tarihi ile 1/1/1981 tarihleri arasında 29/2/1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar
  Kurulu kararı gereğince 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre aylık alanlara hizmet tazminatı olarak ödenen avanslar (Fark olarak ödenenler dahil)
  anılan kararnamede belirtilen esaslar gözönünde bulundurularak mahsup edilir.
  29/2/1980 tarih ve 8/499 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki avans hükümleri 1/1/1981 tarihinden itibaren uygulanmaz. Şu kadarki, anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan uçuş ekibine
  ilişkin avans hükümlerinin, bu konuda kanuni düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.
  Silahlı Kuvvetler sağlık personelinden 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanun hükümlerine göre fark tazminat alanlardan; bu fark tazminatları bu Kanunun ikinci maddesiyle getirilen
  yüzde yirmi tazminattan az olanlara 2368 sayılı Kanundaki tazminat ödenmez. Fazla olanların
  tazminatından ise bu Kanunun ikinci maddesi ile verilen yüzde yirmi tazminat tutarı düşüldükten
  sonra kalan miktar 2368 sayılı Kanundaki esas ve şartlar dahilinde ödenir.
  Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 20/8/1981 – 2511/1 md.; Mülga: 8/11/1988 – 3488/1md.)
  Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yayımı tarihinde yüzbaşı rütbesinde bulunan subaylar 9 yıllık bekleme süresine tabidir.
  4462
  Nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, kıdemli yüzbaşılıkta
  3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üs derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onananlara onyüzbaşı denir. Bunlar hakkında statülerine göre; 926 sayılı Türk Silahlı
  Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesine ek; Ek – VI ve Ek – VII sayılı cetvellerinin bu
  Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurmay subay olanlardan;
 13. Yüzbaşılara, bu rütbelerinde bir yıl, binbaşı rütbesinde bir yıl,
 14. Binbaşılardan halen bir yıl kıdem almış olanlara iki yıl, iki yıl kıdem almış olanlara ise
  bir yıl,
  Kıdem verilir.
  b) Halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylardan (a) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlar hakkında
  bu Kanunun 36 ncı maddesinin değişiklikten önceki (d) bendi hükümleri uygulanır.
  c) Halen Silahlı Kuvvetlerde görevli subaylardan, bu Kanunun yayımı tarihinden önce lisansüstü öğrenim yapmış olanlarla bu öğrenimlere başlamış olanlardan, öğrenimlerinin Silahlı
  Kuvvetlerde ihtiyaç duyulan sınıf ve mesleklerde veya varsa branşları ile ilgili olduğu Genelkurmay Başkanlığınca kabul edilenlerle, bu öğrenimleri ile ilgili sınıflara nakledilenlere de bu Kanunun 36 ncı maddesinde gösterilen kıdemler verilir.
  Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüzbaşı ve binbaşı rütbe bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
  Kanununun 38 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere
  uygulanır.
  Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önceki yılda bulunanlar hakkında; 926 sayılı Türk Silahlı
  Kuvvetleri Personel Kanununun 85 inci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri bir defaya
  mahsus olmak üzere uygulanır.
  Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başçavuşluğun ilk üç yılında bulunan astsubayların
  926 sayılı Kanunun 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla değişik 109 uncu maddesinden doğan
  hakları saklıdır.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıdemli üstçavuş rütbesinde bulunan astsubaylar,
  diğer şartları haiz olmak kaydıyla aralıksız üç yıl süre ile ve rütbe şartı aranmaksızın sınava girebilirler.
  Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Subay ve astsubayların istifa etmiş sayılmalarını gerektiren sebepler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmiş olduğu takdirde haklarında değişiklikten önceki 112 nci
  madde hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve stajda
  veya yurt dışı daimi görevde olanlar hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  4463
  Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 26/3/1982 – 2642/23 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdigi tarihten önce üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksekokulları bitiren astsubaylar, bir defaya mahsus olmak üzere yaş kaydına tabi olmaksızın 14
  üncü madde hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Aynı tarihte fakülte veya
  yüksekokulu bitiren muvazzaf subay emsallerini geçmemek kaydıyla bunlardan bekleme sürelerinin üçte ikisini tamamlayanlar diğer şartları da haiz iseler yönetmelikte belirtilecek esaslara göre
  bir üst rütbeye terfi ettirilir ve rütbe kıdemlilikleri onanır.
  (Mülga ikinci fıkra: 2/1/2017-KHK-681/48 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/48 md.)
  Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/18 md.)
  26/3/1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olan ve emsalleri yüzbaşılığa terfi etmiş olduğu halde, idari veya kazai sebeplerle
  terfi edememiş üsteğmenler hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam
  olunur.
  Yukardaki fıkra gereğince yüzbaşılığa terfi ettirilenler hakkında da ek geçici 39 uncu
  madde hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/18 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, halen yurt dışında sürekli görevde olan astsubaylar
  hakkında 113 üncü maddenin değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 49 – (Ek: 29/7/1983 – 2870/18 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, lojmanda oturmakta olan personel, beş yıllık oturma süresini dolduruncaya kadar oturmaya devam eder. Bu sürenin bitiminde 186 ncı madde hükümlerine göre lojmanı boşaltır.
  Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 1/5/1986 – 3282/7 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kuvvet harp akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylar hakkında bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki 36 ncı
  madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 29/9/1988 – 3475/18 md.)
  Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 109 uncu maddeye göre muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden halen Silahlı Kuvvetlerde görevli olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 109 uncu
  maddesine, bu Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 31/5/1989 – 3565/3 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı devlet harp okullarına
  gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında
  926 sayılı Kanuna bu Kanunla eklenen hükümler uygulanır.
  Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 7/12/1989 – 3593/7 md.; mülga: 6/5/1993 – 3909/2 md.)
  4464
  Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 7/12/1989 – 3593/7 md.)
  Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 4 yıldan az süreli öğrenime tabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunan diğer kaynaklardan muvazzaf subay nasbedilmiş olanlara, 6
  yıl olarak uygulanır.
  Ek Geçici Madde 55 – (Ek: 9/8/1991 – KHK – 445/6 md.; Değiştirilerek kabul:
  23/1/1992 – 3768/6 md.)
  9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarİhten
  önce, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaları tedbire veya para cezasına çevrilen subay ve astsubayların
  gözaltında, tutuklulukta veya açıkta geçen süreleri karşılığında kıdemlerinden düşülen müddetler
  iade edilir ve nasıpları buna göre düzeltilir.
  Birinci fıkra uyarınca nasıpları düzeltilenlerden yeni nasıp tarihlerine göre;
  a) Terfi sırasına girenler (albay ve general/amiraller hariç) şartları haiz iseler derhal terfi
  ettirilirler ve yeni rütbe nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  b) Rütbe kıdemlik onayı yapılması gerekenler, şartları haiz iseler kıdemlilikleri onanır.
  c) Terfi veya rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların ise kademe intibakları derhal yapılır.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez
  ve özlük hakları verilmez.
  Ek Geçici Madde 56 – (Ek: 9/8/1991 – KHK – 445/6 md.; Değiştirilerek kabul:
  23/1/1992 – 3768/6 md.)
  Altı yıllık bekleme süresine tabi binbaşılar için rütbe terfi şartında aranacak sicil oranı
  hakkında, 9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikten
  önceki 38 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünün uygulanmasına devam olunur.
  Ek Geçici Madde 57 – (Ek: 9/8/1991 – KHK- 445/6 md.; Değiştirilerek kabul:
  23/1/1992 – 3768/6 md.)
  9.8.1991 tarihli ve 445 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten
  önce yabancı uyruklu kişilerle evlenmiş olmakla birlikte, henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden
  ilişiği kesilmemiş olanların durumları, Genelkurmay Başkanlığınca yönetmelikte belirlenen esaslara göre incelenir ve durumları uygun görülenlerin ilişiği kesilmez.
  Ek Geçici Madde 58 – (Ek: 22/9/1991 – KHK- 459/1 md.)
  Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun
  hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere
  rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir
  ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
  Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
  girdiği tarihten önce emekli, adi mamüllük, vazife mamüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim
  aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
  Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık
  dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk
  Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca
  dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini
  yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.
  4464-1
  Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/6 md.)
  926 sayılı Kanunun 14 üncü ve 109 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler ile 110 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden; bu Kanunun yürürlüğe
  girdiği tarihte EK-VII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece üçüncü kademesinde en az
  bir yılını tamamlamış olanlar ile EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6
  ncı kademelerinde bulunanlar, bu Kanun ile getirilen Ek 23 üncü maddede öngörülen şartları haiz
  olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin
  göstergelerine yükseltirilirler.
  Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
  emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de,
  birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 60 – (Ek: 17/6/1992 – 3815/6 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı Aylık Gösterge Tablosunun 2 nci derece 4, 5 ve 6 ncı kademelerinden aylık almakta olup, bu Kanun ile getirilen Ek 24 üncü maddede
  öngörülen şartları taşıyan astsubaylar, almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1
  inci derecenin göstergelerine yükseltilirler.
  Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
  emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de
  birinci fıkra hükmü uygulanır. Ancak bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 61 – (Ek: 27/7/1993 – KHK – 488/1 md.; Değiştirilerek kabul;
  13/8/1997 – 4303/1 md.)
  28.7.1993 tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev süresini tamamlar.
  Ek Geçici Madde 62 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  926 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 38 ve 44 üncü maddeleri
  subaylar hakkında bir üst rütbeye terfiden sonra uygulanır.
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan subaylara; bir
  üst rütbeye yükselinceye veya bulundukları rütbenin yaş haddine kadar, 926 sayılı Kanunun bu
  Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişliklerden önceki 38 ve 44 üncü maddeleri ile 45
  inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan (g) bendi hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
  Ek Geçici Madde 63 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce astsubay sınıf okulundan fazla süreli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirerek astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalma süreleri hariç, sınıf okulundan fazla olarak okudukları eğitim
  süresi 3 yıla kadar (3 yıl dahil) rütbe bekleme sürelerinden düşülür. Bunların hangi rütbelerde ne
  kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.
  Ek Geçici Madde 64 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz iken, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubaylardan istekli olanlar, kullanamadıkları sınav haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
  yürürlük tarihinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak ve sınava giremedikleri süreyi
  geçmemek üzere kullanabilirler.
  Ek Geçici Madde 65 – ( Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109
  uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz
  4464-2
  olan astsubaylardan hakları kısıtlananlar, önceki hükümlere göre kaybettikleri haklarını bu Kanun
  Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk seçme sınavından başlamak
  ve 3 hizmet yılını geçmemek üzere ara vermeksizin kullanabilirler.
  Ek Geçici Madde 66 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce 926 sayılı Kanunun 109
  uncu ve 110 uncu maddelerine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilmiş ve EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, bu Kanun
  Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki
  aynı derece ve göstergeye aktarılırlar. Ancak, derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük
  olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak
  ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin aylıkları emsali astsubay aylığından
  az olamaz. Aradaki maaş farkı ödenir.
  Ek Geçici Madde 67 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilenlerden
  bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte EK-VIII sayılı cetvelden maaş
  alanlar bulundukları rütbedeki derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek EK-VII sayılı
  cetvele aktarılırlar.
  Ek Geçici Madde 68 – (Ek: 9/8/1993 – KHK – 499/38 md.)
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlamış ve liyakatleri üst makamlarca onaylanmış albaylara da kıdemli albay denir.
  Ancak nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  Ek Geçici Madde 69 – (Ek: 22/11/1995 – 4137/2 md.)
  (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunup da, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlar ile bunların dul ve yetimlerine makam tazminatı ödenmesinde, iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. Ancak, bu hükmün söz konusu
  emekliler ile bunların dul ve yetimlerine uygulanmasında, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki
  süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
  Ek Geçici Madde 70 – (Ek: 3/10/1996 – 4185/4 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen rütbesi ile görev yapanların asteğmen normal rütbe bekleme süresi 9 ay olarak uygulanır.
  Ek Geçici Madde 71 – (Ek: 3/10/1996 – 4185/4 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bu Kanun ile değişik 112 nci
  maddesi, bu Kanunun yayımı tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden henüz ilişiği kesilmemiş
  olanlar hakkında da uygulanır.
  Ek Geçici Madde 72 – (Ek: 15/1/1998 – 4323/2 md.)
  Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendindeki Jandarma Genel Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirlen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Jandarma Genel Komutanlığının teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate
  alınarak, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuraca saptanır.
  Ek Geçici Madde 73 – (Ek: 29/7/1998 – 4376/7 md.)
  Türk Silahlı Kuvvetlerinden 31/12/1984 tarihi ile 3/7/1992 tarihleri arasında emekli, adi
  malullük veya vazife malullüğü aylığına müstehak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı
  kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıkları, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde
  öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak
  üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve
  ikramiye farkı ödenmez.
  Ek Geçici Madde 74 – (Ek: 29/7/1998 – 4376/7 md.)
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı
  Kanunla eklenen ve Anayasa Mahkemesinin 24/4/1993 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
  31/12/1992 tarihli ve 1992/40 Esas, 1992/55 Karar sayılı kararı ile iptal edilen terfide baraj
  sistemine ilişkin hükümler nedeniyle, bir üst rütbeye terfi edemeyen subay ve astsubayla –
  4464-3
  rın terfi edemedikleri süreleri yeniden değerlendirilir. Bunlara, 926 sayılı Kanunun emsallerine
  uygulanan terfi şartlarına ilişkin hükümler uygulanarak terfiye hak kazananların terfileri yapılır ve
  yeni rütbe nasıpları düzeltilir. Bu işleme emsallerine yetişinceye kadar sonraki yıllarda da devam
  edilir.
  Yeni rütbe nasıp tarihlerine göre rütbe kıdemliliği onayı yapılması gerekenlerin, şartları
  haiz iseler rütbe kıdemlilikleri onanır. Kıdemlilik onayları hak ettikleri tarihe götürülür.
  Terfi ve rütbe kıdemliliği durumunda olmayanların şartları haiz iseler kademe intibakları
  yapılır.
  Bu terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe intibakları sebebiyle maaş ve maaş farkları ödenmez
  ve özlük hakları verilmez.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış olanlar hakkında da bu hükümler uygulanır. Emekli aylıkları yeni rütbe, rütbe kıdemliliği ve
  kademeye göre düzeltilir. Ancak bu düzeltmeden dolayı maaş ve ikramiye farkları ile diğer özlük
  hakları verilmez.
  Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
  Bu Kanuna göre emekli aylıkları düzeltilenlerden emekli keseneği ve kurum karşılığı farkı alınmaz.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe tabi görevlerde çalışanlara, emekli oldukları tarihte bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Mahkeme kararı gereğince terfi işlemleri yapılanlara geriye dönük ödenmiş olan maaş,
  maaş farkı ve diğer özlük hakları geri alınmaz.
  Ek Geçici Madde 75 – (Ek: 29/7/1998 – 4376/7 md.)
  926 sayılı Kanunun bu Kanun ile değişik 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen ek hizmet yükümlülüğü, halen yurt dışında sürekli görevde bulunanlar için, bu
  Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçecek süre ile sınırlı olmak üzere uygulanır.
  Ek Geçici Madde 76 – (Ek: 1/3/2000 – 4541/9 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 926 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten
  kaldırılan hükümlerine göre kendilerine madalya ve nişan tevcih edilmiş olanların madalya ve
  nişanları ile bunlara ilişkin hakları, yönetmelikte düzenlenecek esaslara göre saklı tutulur.
  Ek Geçici Madde 77 – (19/4/2000 – 4564/5 md.)
  Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bu Kanunla değiştirilen kontenjanlar için rütbe yıl kontenjanının kullanılması, Deniz
  Kuvvetleri Komutanlığının planında hedeflenen teşkilat yapısı gerçekleşinceye kadar olan süre
  içinde, kadro ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şûraca saptanır.
  Ek Geçici Madde 78 – (Ek: 21/7/2000 – KHK – 607/16 md.; Mülga: 10/5/2006-5497/14
  md.)
  Ek Geçici Madde 79 – (Ek:28/6/2001 – 4699/22 md.)
  109 ve 110 uncu maddelere göre astsubaylıktan subaylığa nasbedilip, 2 Eylül 1993 tarihinden önce emekli olan subaylardan EK-VII sayılı cetvele göre maaş almakta olanlar, bu cetvelde bulundukları derece ve kademelerine göre, 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen EK-VII sayılı cetvelin aylık gösterge tablosundaki aynı derece ve göstergeye
  aktarılır. Derecesi emsali astsubayların derecesinden düşük olanlar, emsalinin derecesine yükseltilerek daha önce kazanmış oldukları göstergeye intibak ettirilirler. Bu şekilde astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin emekli aylıkları, emsali astsubay emekli aylığından az olamaz. Bunlara
  geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
  4464-4
  Ek Geçici Madde 80 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 2/1/2017-KHK-681/49 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/49
  md.) 10/7/2003 tarihinden önce 109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin
  yükselebilecekleri rütbe ve rütbe bekleme süreleri aşağıda belirtilmiştir.
  Rütbeler Normal Bekleme Süreleri
  Teğmen 3 yıl
  Üsteğmen 6 yıl
  Yüzbaşı 6 yıl
  Bunlar astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave
  edilerek subay nasbedilirler. Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri rütbelere ait ilk derece ve kademeleri ile aylık gösterge tablosu EK-VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. Rütbe, rütbe normal bekleme
  süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki hükümler uygulanır.
  Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar
  daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe
  aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit
  hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.
  Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksekokul bitirenlerin intibakı; personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip
  müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, iki yıl süreli yüksek öğrenim için bir kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenim için iki kademe, dört yıl süreli yüksek öğrenim için bir derece
  ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış
  olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya
  mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak
  işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan
  fazlası için kademe verilmez.
  Bunlardan en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, ihtiyaca göre kendi sınıflarında veya öğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edilebilirler. (Mülga ikinci cümle:
  2/1/2017-KHK-681/49 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/49 md.) (…) Bu Kanunun yayımı
  tarihinde en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenlerden yüzbaşı rütbesinde bulunup,
  normal rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları
  ve esasları dahilinde binbaşı rütbesine terfi ettirilirler. Bunların terfi ve kademe ilerlemesine esas
  olacak nasıpları, yüzbaşı rütbesinde normal rütbe bekleme süresini tamamladıkları takvim yılının
  30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltmesinden dolayı, maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük
  hakları verilmez.
  Ek Geçici Madde 81 – (3/7/2003-4917/6 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
  Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden, bu Kanunun
  yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yüzbaşı rütbesinde rütbe bekleme süresini tamamlamayı müteakip, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, 38 inci maddede belirtilen terfi şartları
  ve esasları dahilinde, mezun oldukları tarihin takvim yılının 30 Ağustosundan geçerli olarak
  binbaşı rütbesine terfi ettirilirler.
  4464-5
  Ek Geçici Madde 82 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
  Kanununun 14 üncü maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden; nasbedildikleri
  teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları
  astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık
  almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince,
  emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.
  Ek Geçici Madde 83 – (3/7/2003 – 4917/6 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
  Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedildikten sonra en az dört yıl
  süreli yüksek öğrenim mezunu olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlara,
  emekli oldukları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
  Ek Geçici Madde 84 – (Ek: 1/3/2007-5589/3 md.)
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 109 uncu madde hükmüne göre astsubaylıktan subaylığa geçiş için yapılan seçme sınavını kazananlara, bu Kanun ile yapılan değişikliklerden
  önceki 109 uncu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.
  Ek Geçici Madde 85 – (Ek: 5/4/2007-5621/3 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre yüksek lisans öğrenim kıdemi alan subaylara, 36 ncı madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı dört yılı, 36 ncı maddedeki kıdem ve 38 inci maddedeki üstün başarı kıdemlerinin toplamı
  yedi yılı aşmayacak şekilde işlem yapılır.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yüksek lisans öğrenimine başlamış veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve henüz kıdem almamış olan subaylar, bu Kanunun yürürlüğe
  girdiği tarihten itibaren yedi ay içerisinde yüksek lisans öğrenim kıdemi almak maksadıyla müracaat etmeleri halinde, bu Kanundan önceki esaslar dahilindeki yüksek lisans kıdeminden ve birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.
  Ek Geçici Madde 86 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay üstçavuş ve daha üst rütbelerde bulunan
  astsubaylar hakkında, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer yıl olarak
  uygulanır.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yukarıdaki fıkrada belirtilen rütbelerde bulunmaları
  gerekirken, sıhhi nedenler dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edememiş olanlar ile kazai veya
  idari kararlar dolayısıyla üstçavuş rütbesine terfi edemeyenlerden bu Kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihten sonra 81 inci maddeye göre nasıpları emsalleri tarihine götürülenler hakkında da, emsalleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre üç yıllık üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme
  süresine tabi olmaları kaydıyla, üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbe bekleme süreleri üçer
  yıl olarak uygulanır.
  Ek Geçici Madde 87 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)
  Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlardan üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanların 85 inci
  maddeye göre yapılacak üstün başarı nedeniyle terfi değerlendirmesinde, üstçavuşların kıdemli
  çavuşluk ve üstçavuşluk, kıdemli üstçavuşların ise üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşluk rütbelerine
  ait her yılki sicil notunun, sicil tam notunun yüzde doksanbeş ve daha yukarısı ve sicil notu ortalamasının da sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında olmasına ilişkin hüküm uygulanır.
  4464-6
  Ek Geçici Madde 88 – (Ek: 5/2/2009-5837/26 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış olanlara, 109
  uncu maddeye göre subaylık için sınava müracaat edilebilecek en son süre olarak dokuzuncu hizmet yılını
  bitirmemiş olma hükmü uygulanır.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü
  veya beşinci hizmet yılını tamamlamış olup da 109 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre subaylığa müracaat hakkının bir kısmını geçirmiş olanlara, bu Kanunda belirtilen müracaat haklarının bittiği süreden
  hemen sonra kullandırılmak üzere kaybettikleri müracaat sayısı kadar hak tanınır.
  Ek Geçici Madde 89 – (Ek: 19/6/2010-6000/19 md.)
  Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerden dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu
  olmayanların, bu Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre
  yapılan kıdem sırasındaki yeri yedek subaylardan sonra gelir.
  Ek Geçici Madde 90 – (Ek: 19/6/2010-6000/19 md.)
  Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya ilişikleri kesilenlerden, kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 18
  inci, 68 inci ve 115 inci maddelerin hükümlerinden yararlandırılır.
  Ek Geçici Madde 91- (Ek: 13/7/2013-6496/23 md.; Mülga: 2/1/2017-KHK-681/50 md.; Aynen
  kabul: 1/2/2018-7073/50 md.)
  Ek Geçici Madde 92- (Ek: 15/8/2016-KHK-671/6 md.; Değişik: 3/10/2016-KHK-676/56 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/6 md.)(1)
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az
  1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve
  başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı
  ile 31/12/2020 tarihine kadar yeniden subay naspedilerek Türk Silâhlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilirler. Bunlar 2629 sayılı Kanun kapsamında pilot kabul edilirler. Bunların dışarıda geçirdikleri süreler
  rütbe bekleme süresinden, (…)(1) dışarıda geçirdikleri uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş
  hizmet süresinden sayılır. Malûllük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silâhlı
  Kuvvetlerinden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dâhil olmak üzere hiçbir hakkından
  yararlanamaz. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu
  aylıkları kesilir. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet
  süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek
  ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.(1)
  Bu madde kapsamındakiler göreve başladıkları tarihten itibaren dört yıl süresince 41 inci maddenin
  birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan Yüksek Askerî Şûra tarafından belirlenecek hizmet kadrosu fazlası
  albay miktarı kapsamında değerlendirilmezler.
  Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve tekrar başladıklarında bir defaya mahsus olmak üzere 38
  inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın emsallerinin bulundukları rütbelere terfi
  işlemleri derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
  ––––––––––––––––
  (1) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 9 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine “Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere
  “31/12/2017 tarihine kadar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “pilot subayların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 23 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 1/2/2018 tarihli ve
  7077 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 696 sayılı KHK ile değişik haliyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
  4464-7
  Ek Geçici Madde 93- (Ek: 15/8/2016-KHK-671/6 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/6 md.)
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle uçuştan ayrılan subaylar, bir yıl
  içinde başvuruda bulunmaları ve uçuş için gerekli şartları sağlamaları kaydıyla ilgili Kuvvet Komutanlığınca
  yeniden pilotaj eğitimine alınabilirler. (Ek cümle: 20/11/2017-KHK-696/24 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-
  7079/20 md.) Bunlardan pilotaj eğitiminde başarılı olanların 30 Ağustos 2016 tarihine kadar subaylıkta
  geçirdikleri sürelerin yarısı, beş yılı geçmemek üzere uçuş hizmet süresinden sayılır. Pilotaj eğitiminde başarılı olanların yükümlülük süresi, bu eğitime başlama tarihinden itibaren onbeş yıldır. Pilotaj eğitiminde başarısız olanların bu eğitimde geçirdikleri süre, yükümlülük süresine dahil edilir.
  Ek Geçici Madde 94- (Ek: 3/10/2016-KHK-676/57 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/47 md.)
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir.
  Ek Geçici Madde 95- (Ek: 2/1/2017-KHK-681/51 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/51 md.)
  Mülga ek 26 ncı madde kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma
  Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kadrolarda görevlendirilmiş olan öğretim üyesi,
  uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine 31/7/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği
  tarihe kadar ödenmeyen sağlık hizmetleri tazminatı ödenir.
  Ek Geçici Madde 96- (Ek: 2/1/2017-KHK-681/51 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/51 md.)
  Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri özel bakım merkezleri, mülga
  17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun ve bu Kanun
  uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.
  Ek Geçici Madde 97- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/37 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/35 md.)
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını
  bitirmemiş olan astsubaylara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir.
  Ek Geçici Madde 98- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/37 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7078/35 md.)
  (Değişik fıkra:21/2/2019-7166/6 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları yükümlülük sürelerini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları
  sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla ihtiyaç duyulan
  hava aracı tiplerinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile halihazırda 113
  üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde pilotlar için belirlenen yükümlülük süresini tamamlamaları için
  yeniden subay nasbedilirler. Bunların emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi işlemleri, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür. Atanan
  pilot subayların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılır.
  Pilot subaylara 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek uçuş tazminatı, uçuş sürelerine bakılmaksızın
  23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenir. 2629 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendi uyarınca yapılacak toptan ödemede, hizmet yılı döneminin başlangıç tarihi olarak bu madde kapsamında göreve başlanılan
  tarih esas alınır. Bunlara, en az 120 saat uçuş yaptıkları her görev yılı için, 2629 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendi uyarınca 80 saat üzerinden hesaplanacak toptan ödeme tutarında ilave tazminat, damga vergisi
  hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın her görev yılı sonunda ayrıca ödenir. Bu madde kapsamında
  yeniden subay nasbedilen pilotlara göreve başladıkları yıldan itibaren her hizmet yılının sonunda ödenecek
  toptan ödeme ve ilave tazminattan mahsup edilmek üzere her ay damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi
  tutulmaksızın 10.000 Türk Lirası tazminat ödenir. Bu tazminat ödemeleri, toptan ödeme ve ilave tazminatın
  yetersiz olması durumunda personelden tahsil edilir. Her bir yıllık görev süresini tamamlamayanlara, ilgili
  hizmet yılı için bu fıkra uyarınca toptan ödeme ve ilave tazminat ödenmez.
  4464-8
  Atanan pilot subaylardan ilgili yönetmeliğe göre sağlık yeteneklerini sonradan kaybedenlerin yükümlülükleri sona erer. Görevlendirildikleri hava aracı tipinde sağlık dışındaki nedenlerle uçuculuk niteliğini
  kaybedenler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlik suçu işleyenlerin Türk
  Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir ve sivil pilot sertifikaları ilişik kesme tarihinden itibaren kalan yükümlülük
  süresi kadar iptal edilir. Bunlara, ilişiklerinin kesildiği tarihte ikinci fıkra uyarınca toptan ödeme yapılır.
  Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere yükümlülük süresini tamamlamadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamazlar. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları
  kesilir. Aylıkları kesilenlerden hesaplanan yükümlülük süresince görev yapma şartını yerine getirmemiş
  olanların bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında
  toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi
  kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik mevzuatına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması
  nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.
  Bu madde kapsamındakiler, göreve başladıkları tarihten itibaren yükümlülük süresince 41 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Yüksek Askeri Şûra tarafından belirlenecek hizmet kadrosu fazlası
  albay miktarı kapsamında değerlendirilmezler.
  Hizmet süresini tamamlayanlardan talepleri uygun görülenler, bu madde kapsamındaki hakları korunmak suretiyle muvazzaf subay olarak görevlerine devam edebilirler.
  Ek geçici 92 nci madde kapsamında subaylığa nasbedilen ve bu madde kapsamında uygulama yapılan hava aracı tiplerinde görevli pilotlar, şartları sağlamaları halinde, müracaat tarihinden itibaren dört yıl
  zorunlu hizmet şartıyla bu madde kapsamına alınırlar. Bunlara hak ettikleri toptan ödeme müracaat tarihi esas
  alınarak ödenir.
  Seçim sürecine dahil edilerek buna ilişkin çağrı emrinin tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde
  çağrı emrine uymayanlar ile subaylığa nasıplarını müteakip nasıp kararının tebliğinden itibaren onbeş gün
  içerisinde atandıkları birliklere katılış yapmayanların sivil pilot sertifikaları yükümlülük süresince iptal edilir.
  Subay nasbedilen pilotların çalıştıkları firmalarla yaptıkları iş sözleşmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıkları sürece askıya alınır. Görev süreleri sona erenler, görev öncesi çalıştıkları firmalar tarafından sicil ve kıdemleri devam edecek şekilde aynı statüde yeniden istihdam edilir.
  (Ek fıkra:21/2/2019-7166/6 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde hükümlerine
  göre yeniden subay nasbedilenler için yükümlülük süresi, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde
  pilotlar için belirlenen süredir.
  Ek Geçici Madde 99- (Ek:18/2/2021-7281/16 md.)
  1993 (dâhil)-2007 yılları arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 109 uncu madde kapsamında
  astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülür. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.
  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile
  dul ve yetim aylığı alanlar için de bu madde hükümleri uygulanır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  1 – Orta – Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere kıdem verilmiyeceği:
  Madde 205 – 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununun 15 inci
  maddesi gereğince enstitüde öğrenim yapan asker kişilere kıdem verilmez.
  II – Yönetmeliklerin yürürlüğü
  Madde 206 – Bu Kanunda adı geçen yönetmelikler kanunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6
  ay içinde yürürlüğe konur.
  III – Uzman jandarmalarla uzman çavuşlar hakkında uygulanacak hükümler:
  Madde 207 – (Değişik: 31/7/1970 – 1323/12 md.)
  3 Mart 1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununa tabi uzman çavuşlarla 24 Haziran
  1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi uzman jandarmaların aylıkları, mahrumiyet yeri
  ödeneği, aile yardım ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği bu kanunda yazılı esaslara göre
  ödenir.
  4464-9
  Uzman çavuş ve uzman jandarmalar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi
  ettirilebilirler.
 15. Kademe ilerlemesi şartları şunlardır:
  a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak
  b) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunmak
  c) Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir kademe bulunmak
 16. Özel kanunları hükümlerine göre rütbe terfi eden uzman jandarmalar yeni rütbelerinin
  birinci kademesine de terfi etmiş sayılırlar.
  IV – Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
  Madde 208 – Aşağıdaki yazılı kanunlar ve bunların ek ve değişiklikleri ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  a) 7 Haziran 1926 gün ve 912 sayılı Ordu, Bahriye, Jandarma Zabıtan ve Memurini hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi
  b) 9 Temmuz 1927 gün ve 1076 sayılı İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanununun ve ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı hükümleri
  c) 20 Haziran 1927 gün ve 1108 sayılı Maaş Kanununun ve ek ve değişikliklerinin, bu
  Kanuna aykırı hükümleri,
  d) 28 Mayıs 1928 gün ve 1281 sayılı Ordu ve Jandarma kadroları haricindeki hidematı
  Devlette müstahdem orduya mensup muvazzaf zabit ve muvazzaf askeri memurları hakkındaki
  Kanun ile ek ve değişiklikleri
  e) 18 Mart 1929 gün ve 1455 sayılı Askeri Memurlar hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri
  f) 1 Haziran 1929 gün ve 1493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri
  g) 6 Mayıs 1933 gün ve 2161 sayılı Askeri İzin Kanunu ile ek ve değişiklikleri
  h) 26 Ekim 1934 gün ve 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi unvanların kaldırıldığına dair
  Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri
  i) 19 Haziran 1942 gün ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanunu ile ek ve
  değişiklikleri
  j) 21 Şubat 1947 gün ve 5027 sayılı Temsil Ödeneği Kanunu ile ek ve değişikliklerinin bu
  Kanuna aykırı hükümleri
  k) 2 Temmuz 1951 gün ve 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Birinci
  maddesi hariç)
  l) 25 Mart 1953 gün ve 6077 sayılı Subay ve Askeri Memurların mecburi hizmetleri ve istifaları hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri.
  4465
  m) 18 Nisan 1956 gün ve 6725 sayılı Jet Tayyareciliği Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
  n) 13 Temmuz 1956 gün ve 6801 sayılı Askeri Memurların Subaylığa Nakilleri hakkında
  Kanun ile ek ve değişiklikleri,
  o) 15 Mayıs 1957 gün ve 6966 sayılı Ordu Mensuplarının Nakil ve Tayinleri hakkındaki
  Kanun,
  ö) 8 Haziran 1959 gün ve 7333 sayılı, 7 Haziran 1949 gün ve 5434 sayılı T.C. Emekli
  Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesine bir (f) fıkrası eklenmesine dair Kanun,
  p) 29 Aralık 1960 gün ve 190 sayılı Milli Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair Kanunun 3 üncü maddesi,
  r) 4 Ocak 1961 gün ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 3 üncü
  maddesinin (b) fıkrası 2 nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
  s) 25 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar Kanununun 4, 5,
  6, 7, 8, 12, 13, 15 ve 37 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı hükümleri,
  ş) 9 Temmuz 1963 gün ve 266 sayılı Kanunla değiştirilen 7 Haziran 1949 tarih ve 5434
  sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 84 üncü maddesi,
  V – Yürürlük:
  Madde 209 – Bu Kanunun;
  a) Kıta tazminatına ait hükümleri 1 Aralık 1967 tarihinden geçerli olmak üzere 172 nci
  maddede gösterilen yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarihte,
  b) (Değişik : 11/6/1970 – 1301/1 md.) Kademe ilerlemesi, aylıklar, harçlıklar, mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve burslar, aile yardım ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm
  yardımı ödeneği, temsil giderleri, emeklilik ikramiyesi (49 uncu madde uyarınca verilecek tazminatlar hariç) ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali
  hükümleri ile birlikte; bu Kanunun, 28, 37-46, 50 – 57,59 – 63, 76 – 78, 80, 84 – 99, 101 – 105 ve
  111 inci maddeleri ile 47 nci maddesinin (c) bendi ve 65 inci maddesinin (f) ve (g) bentleri
  14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali hükümlerinin uygulandığı yılı
  takibeden yılın 31 Ağustos tarihinde, (1)
  c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  (b) bendinde yazılı hükümler yürürlüğe girinceye kadar bu konuları düzenliyen eski hükümlerin aynen uygulanmasına devam olunur.
  Kıta tazminatı almaları sebebiyle evvelce çeşitli kanunlara istinaden aldıkları tazminat ve
  ödenekleri kesilecek olanlara, 1 Aralık 1967 tarihinden, 172 nci meddede yazılı yönetmeliğin
  yürürlüğe konulduğu tarihe kadar, verilmiş olan bu tazminat ve ödenekleri kıta tazminatından
  mahsup edilir. Mahsuptan artan farklar geri alınmaz.
  VI – Uygulama:
  Madde 210 – Bu Kanunun tüzüklere ait hükümlerini Bakanlar Kurulu, diğer hükümlerini
  Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
  ——————————
  (1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununun mali hükümlerinin yürürlüğe girmesi 31/7/1970 tarih ve
  1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yeniden düzenlenmiştir Bu Kanunun sonundaki işlenemiyen hühümlerle ilgili cetvele bakınız.
  4466
  CETVELLER
  (Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı cetveller; 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunun 52 nci maddesi
  ile, Ek 4 ve Ek 5 Sayılı cetveller; 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
  EK – VI Sayılı Cetvel (Değişik : 12/2/1982 – 2596/1 md.)(2)
  SUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (3)
  K A D E M E L E R
  Dereceler Rütbeler (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Alb.-Kd. Alb.
General-Amiral 1500 — — — — — — — —
1 Yarbay 1320 1380 1440 1500 — — — — —
2 Kd. Binbaşı 1155 1210 1265 1320 1380 1440 — — —
3 Binbaşı 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 —
4 Kd. Yüzbaşı 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 Yüzbaşı 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 Kd. Üsteğmen 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 Üsteğmen 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 Teğmen 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 Asteğmen 620 630 645 660 675 690 705 720 740
NOT : Harp Okulu öğrenim süresinden (1) yıl fazla öğrenim gören fakülte ve yüksekokul mezunu teğmenler 8 inci derece 2 nci;(2) yıl fazla öğrenim görenler 8 nci derece 3 üncü; (3) yıl
fazla öğrenim görenler 8 inci derece 4 üncü kademesinden göreve başlarlar.
EK-VII Sayılı Cetvel (Değişik: 9/8/1993 – KHK- 499/22 md.)
A – 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA
GEÇENLERİN DERECE VE KADEMELERİ
ASTSUBAY İKEN BULUNDUĞUSUBAYLIKTA ULAŞABİLECEĞİ RÜTBELERİN İLK
KADEMELERİ
DERECE VE Kıdemli Kıdemli
KADEME GÖSTERGE Teğmen Üsteğmen Üsteğmen Yüzbaşı Yüzbaşı

8-1 660 8-2 7-2 6-2 5-2 4-2
8-2 675 8-3 7-3 6-3 5-3 4-3
8-3 690 7-1 6-1 5-1 4-1 3-1
7-1 705 7-2 6-2 5-2 4-2 3-2
7-2 720 7-3 6-3 5-3 4-3 3-3
7-3 740 6-1 5-1 4-1 3-1 2-1
6-1 760 6-2 5-2 4-2 3-2 2-2
6-2 785 6-3 5-3 4-3 3-3 2-3
6-3 810 5-1 4-1 3-1 2-1 1-1
5-1 835 5-2 4-2 3-2 2-2 1-2
5-2 865 5-3 4-3 3-3 2-3 1-3
5-3 895 4-1 3-1 2-1 1-1 1-3
——————————
(1) Bu cetveldeki 4,5 ve 6 ncı derecelerin karşısındaki rütbeler, 26/3/1982 tarih ve 2642 sayılı Kanunun 19
uncu maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VI sayılı cetvelin 1 inci derece satırı
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4467
B – 109 UNCU MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇENLER
İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU(4)
K A D E M E L E R
Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1320 1380 1440 1500 — — — — —
2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 — — —
3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 —
4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 —
5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 660 675 690 705 720 740 760 785 810
EK – VIII Sayılı Cetvel (Değişik: 12/2/1982 – 2596/1 md.)
ASTSUBAYLAR (ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ÜÇER YILLIK RÜTBE
BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)(2)(3)(4)
K A D E M E L E R
Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 II.Kad.Kd. 1320 1380 1440 1500 — — — — —
Bşçvş. (2)
2 II.Kad.Kd. Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 — — —
3 Kad.Kd. Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 —
4 Kd. Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 —
5 Kad. Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 Bçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 Kd. Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 Üçvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 Kd. Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 Çvş. 590 600 610 620 630 645 660 675 690
––––––––––––––
(1) Bu tablolardaki gösterge rakamları, 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK.’nin 1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu cetveldeki 1 inci derece karşısındaki rütbe ve göstergesi 17/6/1992 tarih ve 3815 sayılı Kanunun 3
üncü maddesi ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(3) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; bu cetvelin başlığına “(Üstçavuş ve kıdemli
üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VII ve EK-VIII sayılı cetvellerin 1 inci
derece satıları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4468
EK – VIII/A Sayılı Cetvel (Ek: 28/5/2003-4861/11 md.) (1)(2)
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA
MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI
OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR (Üstçavuş ve kıdemli
üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
KADEMELER
Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 II. Kad. Kd. Bçvş. 1320 1380 1440 1500 – –– – – –
2 Kad. Kd. Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
3 Kd. Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
4 Kad. Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 –
5 Bçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 Kd. Üçvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 Kd. Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740
EK-VIII/B Sayılı Cetvel (Ek: 5/2/2009-5837/25 md.) (2)
ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME
SÜRESİNE TABİ OLANLAR)
KADEMELER
Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kad.Kd. 1320 1380 1440 1500 – – – – –
Bçvş.-
II.Kad.Kd.
Bçvş.
2 Kd.Bçvş.- 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
Kad.Kd.
Bçvş.-
II.Kad.Kd.
Bçvş.
3 Kad.Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
4 Bçvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 –
5 Kad.Kd.Üçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 Kd.Üçvş. 760 785 810 835 865 895 895 950 985
7 Kad.Üçvş. 705 720 740 760 785 810 810 865 895
8 Üçvş. 660 675 690 705 720 740 740 785 810
9 Kd.Çvş. 620 630 645 660 675 690 690 720 740
10 Çvş. 590 600 610 620 630 645 660 675 690
——————————
(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; bu cetvelin başlığına “(Üstçavuş ve kıdemli
üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VIII/A ve EK-VIII/B sayılı cetvellerin 1
inci derece satıları metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4468-1
EK-VIII/C Sayılı Cetvel (Ek: 5/2/2009-5837/25 md.) (1)
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VEYA
MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI
OLUP ASTSUBAY ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İLE YEDEK ASTSUBAYLAR İÇİN
AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
(ÜSTÇAVUŞ VE KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞLUKTA ALTIŞAR YILLIK RÜTBE BEKLEME
SÜRESİNE TABİ OLANLAR)(2)
KADEMELER
Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kd. Bçvş. – 1320 1380 1440 1500 – – – – –
Kad. Kd. Bçvş.
– II. Kad. Kd.
Bçvş.
2 Kad. Bçvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
3 Bçvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
4 Kad.Kd.Üçvş 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 –
5 Kd. Üçvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 Kad.Üçvş 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 Üçvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 Kd. Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 Açvş.(2)
590 600 610 620 630 645 660 675 690
EK-IX SAYILI CETVEL (Değişik: 22/5/2012-6318/57 md.)
UZMAN JANDARMA ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
KADEMELER
Dereceler Rütbeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 VIII.Kad.Çvş. 1320 1380 1440 1500 – – – – –
2 VIII.Kad.Çvş. 1155 1210 1265 1320 1380 1440 – – –
3 VII.Kad.Çvş. 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 –
4 VI.Kad.Çvş. 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 V.Kad.Çvş. 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110
6 IV.Kad.Çvş. 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 III.Kad.Çvş. 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 II.Kad.Çvş. 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 I.Kad.Çvş. 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 Çvş. 590 600 610 620 630 645 660 675 690
UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (Mülga: 18/3/1986-3269/20 md.)
——————————
(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 57 nci maddesi ile EK-VIII/C sayılı cetvelin 1 inci derece satırı
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle Cetvelin başlığına “ASTSUBAYLAR” ibaresinden sonra gelmek üzere “İLE YEDEK ASTSUBAYLAR” ibaresi ve Cetvele bu satır eklenmiştir.
4468-2
EK GÖSTERGE CETVELLERİ
I Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; İptal: Ana.Mah.’nin
5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 –
KHK – 527/14 md.)
(Subaylar İçin)
1.1.1994’den 1.1.1995’den
İtibaren Uy- İtibaren Uygulanacak Ek gulanacak Ek
UNVANI DERECE Göstergeler Göstergeler
a) Genel Kurmay Başkanı 1 8000 9000
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma
Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral
olmak kaydıyla) 1 7500 8400
c) Orgeneral-Oramiral 1 7000 8000
d) Korgeneral-Koramiral 1 6600 7600
e) Tümgeneral-Tümamiral 6100 7000
f) Tuğgeneral-Tugamiral 1 5500 6400
g) Kıdemli Albay 1 5000 5800
h) Albay 1 4100 4800
j) Diğer Subaylar (Bu Kanunun 109 uncu 1 3200 3600
maddesine göre astsubaylıktan subay olanlar 2 2600 3000
dahil) 3 1900 2200
4 1450 1600
5 1100 1300
6 950 1150
7 850 950
8 750 850
II Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; Mülga: 9/8/1993 –
KHK – 499/36 md.)
(Astsubaylıktan Subaylığa Geçenler İçin)
III Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; İptal: Ana. Mah.’nin
5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 –
KHK – 527/14 md.)
(Astsubaylar İçin)
1.1.1994’den 1.1.1995’den
itibaren itibaren
Uygulanacak Uygulanacak
DERECE Ek Göstergeler Ek Göstergeler

1 3200 3600
2 2600 3000
3 1900 2200
4 1450 1600
5 1100 1300
6 950 1150
7 850 950
8 750 850
4469
IV Sayılı Ek Gösterge Cetveli (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/17 md.; İptal Ana. Mah.’nin
5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 –
KHK – 527/14 md.)
(Askeri Hakim ve Savcılar İçin)
1.1.1994’den 1.1.1995’den
İtibaren Uy- İtibaren Uygulanacak Ek gulanacak Ek
UNVANI DERECE Göstergeler Göstergeler
a) I inci derecede 6 yılını tamamlamış ve
askeri yüksek yargı organları üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlara, 1 5000 5800
b) 1 inci derece aylığını almış, 1 inci
sınıfa geçirilmiş ve niteliklerini muhafaza edenlere, 1 4100 4800
c) Diğerlerine, 1 3500 4000
2 3200 3600
3 2600 3000
4 1900 2300
5 1800 2200
6 1450 1600
7 1350 1500
8 1100 1300
9 950 1150
V SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek: 9/4/1990 – KHK – 418/21 md.;
Değişik: 19/12/1996 – KHK – 568/3 md.)
Sıra Tazminat
No Kadro ve Rütbe Ünvanı Göstergeleri

1) Genelkurmay Başkanı 30.000
2) Orgeneral veya Oramiral olmak şartıyla; Kuvvet Komutanları ve
Jandarma Genel Komutanı 20.000
3) Orgeneral ve Oramiral 15.000
4) Korgeneral ve Koramiral 10.000
5) Tümgeneral ve Tümamiral 8.000
6) Tuğgeneral ve Tuğamiral 7.000
7) Kıdemli Albay 4.500
8) Albay 3.500
9) Yarbay 2.000
Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent ünvanına sahip olanlardan Öğretim Görevlisi
olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre yukarıdaki makam tazminatı ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi
emsali akademik personel için akademik kadro ünvanları itibariyle belirlenen makam tazminatı
miktarından yüksek olanı ödenir.
*

 • *
  27/7/1967 TARİHLİ VE 926 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN HÜKÜMLER
  1 – 31/7/1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun 18 inci maddesi:
  Madde 18 – 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun mali hükümlerinin
  yürürlüğe girmesi;
  a) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile
  ilgili hükümleri “14/7/1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı
  maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanunun
  kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerinin dair Kanun’un
  4470
  aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır.
  b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardımı ödeneği, doğum
  yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657
  sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenleyen hükümleri ile birlikte uygulanır.
  c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır.
  d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 inci
  maddeleri 1970 mali yılında uygulanamaz.2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.
  e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı
  maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel
  Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır.
  f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenleyen
  eski kanunların uygulanmasına devam olunur.
  2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmü.
  Madde 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar
  Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  a) Genelkurmay Başkanı, 4500
  b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve
  Jandarma Genel Komutanı, 4200
  c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay
  Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000
  d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, 3800
  e) (Değişik: 25/1/1990 – KHK – 402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf
  Hakim ve Savcılar, Müsteşarlar, Talim Terbiye Kurulu Başkanı, 3500
  f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. 2600
  g) (Ek: 23/10/1989 – KHK – 386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi) 2400
  Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek
  gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
  30.6.1989 itibariyle 15.7.1989 tarihinden
  uygulanmakta olan itibaren uygulanacak
  Ek Göstergeler Ek Göstergeler
  3300 3800
  3000 3500
  2700 3200
  2400 2900
  1950 2400
  1800 2150
  1650 2000
  1500 1800
  1200 1500
  900 1100
  600 750
  450 550
  300 400
  150 200
  4470-1
  3) 13/3/1969 tarihli ve 1134 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde – Bu kanunun şümulüne giripte, yayımı tarihinde sivil sektörde vazife alan
  müstafi subaylar da bu kanunun getirdiği haklardan istifade ederler.
  4) 12/2/1982 tarihli ve 2596 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde – Bu Kanun ile aylık gösterge tablolarında yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c)
  bendi hükmü uygulanmaz.
  5) 14/1/1988 tarihli ve 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:
  Geçici Madde 1 – 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 49
  uncu maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik hükmü kapsamına girenlerden halen emekli olanlar da yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren 65
  yaşına kadar bu hükümden yararlandırılırlar.
  6) 7/12/1989 tarih ve 3593 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde – (Mülga: 6/5/1993 – 3909/2 md. )
  7) 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK’nin hükümleri:
  Madde 36 – Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine,
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları
  gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel
  müdürler için belirlenen ek gösterge rakamına geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı
  kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.
  Madde 44 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
  uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
  8) 23/1/1992 tarih ve 3768 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde 1 – 9.6.1991 tarihli 3755 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve
  Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenleme Yapılmasına Dair Yetki
  Kanunu İle Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi “Türk
  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu” için adı geçen Yetki Kanunuyla verilen süre bitimine kadar
  geçerlidir.
  4470-2
  9) 6/5/1993 tarih ve 3909 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde – 10 Eylül 1992 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
  geçen süre içerisinde, asteğmen rütbesi ile terhis edilen yedek subaylar, sicil notu ortalaması sicil
  tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak kaydıyla terhis tarihinden geçerli olmak üzere teğmenliğe yükseltilirler.
  4471
  926 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
a) 16/5/1933 gün ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi
Teşkilat Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre subay ve
astsubayları, hangi isimle olursa olsun ödenen tahsisat ve
tazminat hükümleri,
b) 23/12/1942 gün ve 4335 sayılı Subay yüksek mühendis, askeri yüksek mühendis ve askeri mühendislere
verilecek ihtisas ücreti hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri,
c) 20/12/1944 gün ve 4688 sayılı Askeri fabrikalarla
askeri atelye ve tamir müesseselerinde çalışan mütehassıs
subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki Kanun
ile ek ve değişiklikleri,
d) 7/5/1947 gün ve 5044 sayılı Askeri okullar öğretmenleri hakkındaki kanunun ders ücretleri ile ilgili olup bu
kanuna aykırı düşen hükümleri,
e) 9/1/1950 gün ve 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi Memurları Teşkilatı hakkındaki kanun ile ek ve
değişikliklerinin Meclis Muhafız Birliği subay ve astsubaylarına tazminat verilmesi ile ilgili hükümleri,
f) 3/3/1954 gün ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş
Kanununun aylık ücret miktarları ile ilgili hükümleri,
g) 13/12/1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi
Kurulması hakkındaki kanunun 9 uncu maddesine göre
Devlet Personel Heyetinin asker üyelerine verilecek
ödenek ile ilgili hükmü,
h) 24/2/1961 gün ve 262 sayılı, Subay ve Askeri Memurların Maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661
sayılı kanunun muaddel 3 üncü maddesi ile 5802 sayılı
Astsubay Kanununun 8 inci maddesinin değiştirilmesine
dair Kanun ile ek ve değişiklikleri,
i) 24/6/1965 gün ve 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununun aylık tutarları ile ilgili hükümleri,
4472
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

j) 6/7/1965 gün ve 644 sayılı Milli istihbarat Teşkilat
Kanununun askeri hizmetlilere ödenecek tazminat ile
ilgili hükümleri,
k) 7/7/1965 gün ve 645 sayılı Silahlı Kuvvetlerde görevli
muvazzaf tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun ile 7/5/1970 gün ve 1258 Sayılı
Silahlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere
de tazminat verilmesi hakkındaki Kanun,
l) 27/7/1967 gün ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun onikinci kısım ikinci bölümündeki
Silahlı Kuvvetler kıta tazminatı, onüçüncü kısım birinci
bölümdeki emeklilik hakları ve aynı kanunun ek 1, 2, 3
ve 5 sayılı cetvellerinin kademeler ve göstergeler ile ilgili
hükümleri,
m) 25/2/1969 gün ve 1128 sayılı Silahlı Kuvvetlerde
görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara tazminat verilmesi hakkındaki Kanun,
n) 15 Kasım 1960 tarih ve 128 sayılı Askeri öğrencilerin
harçlıkları hakkındaki Kanunun harçlık miktarları ile ilgili hükümleri. 31/7/1970 1323 19
27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 39 ve 40 ncı maddeleri. 7/7/1971 1424 10
Aynı Kanunun, 42 nci maddesi 7/7/1971 1424 12
Aynı Kanunun, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri 7/7/1971 1424 19
Aynı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri 7/7/1971 1424 21
Aynı Kanunun 86, 87, 88 inci maddeleri 7/7/1971 1424 28
Aynı Kanunun 90 ve 91 inci maddeleri 7/7/1971 1424 30
Aynı Kanunun 8. kısmının 6. bölüm başlığı ile bu bölümdeki 95, 96, 97, 98, 99 uncu maddeleri 7/7/1971 1424 34
Aynı Kanunun 112 nci maddesinin son fıkrası 7/7/1971 1424 36
Aynı Kanunun 185 inci maddesinin (c) bendi 7/7/1971 1424 42
Aynı Kanunun 46 ncı maddesi 17/2/1972 1611 2
Aynı Kanunun 141 inci maddesinin ikinci fıkrası 17/4/1975 1875 8
Aynı Kanunun Ek 7 nci ve Ek 8 inci maddeleri ile 1424
sayılı Kanunla değişik Geçici 4 üncü maddesi; 926 sayılı
Kanuna bağlı Ek-1, Ek – 2, Ek – 3 sayılı cetveller ile 635
sayılı Uzman Jandarma Kanununun 21. maddesinde yer
alan dereceler sütunu. 3/7/1975 1923 52
4472-1
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

Aynı Kanunun, 66 ncı ve 112 nci maddelerinin 3 üncü
fıkra (d) bendi. 28/6/1978 2159 4
a) 17/1/1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile 18/4/1963 tarih ve 223 sayılı Denizaltı
Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanunun ve bu
Kanunların ek ve değişiklikleri,
b) 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunun ek – 5 inci maddesinin; 144 ve 223
sayılı Kanunların uygulanmasına ilişkin olarak albay
maaşını tarif eden hükümleri,
c) 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunun ek 6 ncı maddesi. 28/2/1982 2629 22
27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 19 uncu maddesi. 26/3/1982 2642 24
Aynı Kanunun 121 inci maddesi (e) bendi. 29/7/1983 2870 19
Aynı Kanunun 184,185 ve 186 ncı maddeleri. 9/11/1983 2946 12
Aynı Kanunun Ek – 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci
fıkraları. 26/6/1984 KHK/241 40
6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman
çavuşlarla ilgili hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun, EK – 2 nci maddesinin
uzman çavuslarla ilgili hükümleri ile EK – IX sayılı
cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu. 18/3/1986 3269 20
23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrası 5/9/1988 KHK/342 2
926 sayılı Kanunun 43 üncü Maddesi ile 107 nci Maddesine 19/8/1982 tarihli ve 2703 sayılı Kanunla Eklenen Ek
Fıkra 29/9/1988 3475 19
a) 1O/1O/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21
inci maddesinin ikinci fıkrası,
b) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,
c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti
Tazminatı ödenmesi hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
4472-2
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

d) (Değişik: 12/4/1990 – KHK – 420/15 md.) 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi ile
Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,
e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 9 uncu maddesi,
f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat
Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9/4/1990 KHK/418 45
a) Fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin;
1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988
tarihli 343 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,
2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988
tarihli ve 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi,
3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 31 inci maddesi,
4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin ikinci
fıkrası,
5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 14/3/1991
tarihli ve 3703 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesinin
son fıkrası,
6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7 nci
maddesi,
7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ncı maddesinin son fıkrasının son cümlesi,
8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 24 üncü maddesine 13/4/1990 tarihli ve
423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (d)
bendi,
9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 15/5/1991
tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesinin
(c) bendinin son fıkrası,
11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna 29/5/1991
tarihli ve 3745 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi,
4472-3
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı
Kanununun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990 tarihli ve 3689
sayılı Kanunla değişik (a) bendi,
c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 nci maddesi,
d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet
Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bu hesaba yatırılan
paraların % 10’u her ayın ilk haftası içinde Ankara’da bir
kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez
hesabına gönderilir. Mahalli hesapta toplanan paraların
arta kalanı o yargı çevresinde görevli adli yargı hakim ve
savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt
katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile
diğer personeline (ceza infaz kurumları personeli hariç)
ayda bir eşit miktarda ödenir.” cümleleri ile 7 ve 8 inci
fıkraları,
e) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu
Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri,
f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin 23/1/1987 tarih ve 270
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2 ve 3 üncü
maddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik Tazminatı
göstergelerinin 1/1/1992 ve müteakip yıllarda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hükümleri ile 20 nci maddesi, 5/7/1991 KHK/433 16
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun Ek geçici 53 üncü maddesi ile 3593
sayılı Kanunun geçici maddesi 6/5/1993 3909 2
27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine 418 sayılı KHK’nin 19 uncu maddesiyle eklenen ek
fıkra 13/7/1993 KHK/486 27
a) 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı Kanunla değişik 38
inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 85 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Üstün başarı
sebebiyle terfiden bir defa yararlanılır.” cümleleri,
b) 45 inci maddesinin 29/9/1988 tarihli ve 3475 sayılı
Kanunla değişik (g) bendi ve,
c) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen, astsubaydan subaylığa geçenler için,
II Sayılı Ek Gösterge Cetveli,
d) 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat
Kanununa ekli EK CETVEL’in son sütununda yer alan
“Paraşütçü Geri Hizmet” ibaresi 9/8/1993 KHK/499 36
4472-4
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri
Tarihi Sayısı Maddesi
27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 158, 159, 160 ve 161 inci
maddeleri 2/12/1993 3920 2
27/4/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 19/4/2000 4564 4
4473
926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

1453 — 1/9/1929
5802 — 5/7/1951
1134 — 21/3/1969
1165 — 9/5/1969
1191 — 1/12/1969
1301 — 22/6/1970
1323 — 14/8/1970
1424 — 14/7/1971
1611 — 27/7/1972
1759 — 3/7/1973
1800 — 1/2/1974
1827 — 29/6/1974
1875 — 25/4/1975
1876 — 25/4/1975
1923 20-37 nci maddesine bağlı gösterge tabloları, 38 inci maddesi,
Ek Geçici 26, Ek Geçici 27, Ek Geçici 31, Ek Geçici 32 ve
Ek Geçici 33 üncü maddeleri 1/3/1975
Diğer hükümleri 11/7/1975
1933 — 29/1/1976
2028 — 6/1/1977
2159 — 6/7/1978
KHK – 15 — 1/11/1978
KHK – 25 — 1/3/1979 tarihinden geçerli olmak üzere
28/2/1979
2228 — 28/2/1979 tarihinden geçerli
olmak üzere
25/4/1979
2260 — 1/3/1979
2357 — 12/12/1980
2359 — 12/12/1980
4474
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2379 Bu Kanun
a) 2 nci maddesi hükümleri;
1 – 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
144 üncü maddesinden yararlanıp yurtdışı sürekli görevlere gönderilen personel ile 521 sayılı Danıştay Kanununa
22 Mayıs 1975 gün ve 1903 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2. madde hükümlerinden yararlanan personel hakkın
da; 1/3/1980
2 – Yukarıda bir numaralı bent dışında kalan personel hakkında 1/1/1981
b) Diğer hükümleri 1/1/1981 tarihinden geçerli
olarak
5/2/1981
2497 — 24/7/1981
2511 — 22/8/1981
2532 — 6/10/1981
2596 — 1/3/1982
2629 — 1/3/1982 tarihinden geçerli
olmak üzere
28/2/1982
2642 — 30/3/1982
2703 — 20/8/1982
2825 — 27/5/1983
2870 — 30/7/1983
2946 5. maddesi 6 ncı fıkrası hükmü ile 6 ncı maddesi hükümleri 1/7/1984
Diğer hükümleri 11/11/1983
KHK-241 — 1/7/1984’den geçerli olmak
üzere 29/6/1984
KHK-243 — 31/12/1984
3183 — 2/5/1985
3269 — 25/3/1986
3282 — 6/5/1986
KHK-265 — 1/1/1987 tarihinden geçerli
olmak üzere
31/12/1986
4475
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK – 269 4 ncü maddesi 1/3/1987
Diğer hükümleri 2/2/1987
KHK – 281 — 1/7/1987
KHK – 306 — 1/1/1988
KHK – 311 — 29/2/1988
3466 — 4/6/1988
KHK – 328 — 1/7/1988
KHK – 342 — 12/9/1988
3475 7, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri 13/10/1988
Diğer hükümleri 31/8/1988
KHK – 351 2, 7, 15, 16 ve 20 Yayımı olan
30/12/1988
tarihini takibeden aybaşı
3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 15/1/1989
Diğer hükümleri 30/12/1988
KHK – 366 — 15/4/1989
3565 — 7/6/1989
KHK – 375 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 19, 21, 23, 25,
26, 29, 30 ve 31 15/7/1989
28 Tazminat nisbetlerinin tespit edildiği
tarihi izleyen
aybaşında
Diğer maddeleri 1/7/1989
3593 — 1/9/1989
tarihinden
geçerli
olmak
üzere
15/12/1989
KHK/418 a) 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21,
22, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri 1/1/1991
b) 30 ve 38 inci maddeleri 1/7/1990
c) 34 üncü maddesi 15/1/1991
d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncı maddeleri Yayımını izleyen
aybaşında
e) 39 uncu maddesi 1990 – 1991 öğrenim döneminde uygulanmaya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca
esas ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında
f) Diğer maddeleri 11/4/1990
4476
926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/433 a) 1 ve 3 üncü maddeleri 1/1/1992
b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

 1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi
  olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi
  olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına
  sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden;
  kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için 15/8/1991
 2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına
  giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına
  dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan
  unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel
  Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Genel
  Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve
  Saymanlık görevlerinde bulunanlar için 15/1/1992
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden
  kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler,
  Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için 15/7/1992
 4. Kapsama dahil diğer personel için 15/1/1993
  c) Diğer maddeleri 15/7/1991 tahinden geçerli olmak üzere
  8/7/1991
  KHK/445 — 26/8/1991
  KHK/450 — 15/9/1991
  tarihinden
  geçerli olmak üzere
  13/9/1991
  KHK/459 — 15/10/1991
  KHK/475 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi 15/1/1992
  Diğerleri 10/1/1992
  3768 — 28/1/1992
  4476-1
  926 SAYILI KANUNE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  3815 — 3/7/1992
  3909 — 30/8/1990
  tarihinden geçerli
  olmak üzere
  12/5/1993
  KHK/486 — 15/7/1993
  KHK/488 — 28/7/1993
  KHK/499 — 2/9/1993
  3920 — 15/1/1994 tarihinden
  geçerli olmak üzere
  10/12/1993
  KHK/527 — 20/5/1994
  KHK/547 — 15/4/1995
  4137 — 25/11/1995
  4185 — 13/11/1996
  4205 — 12/11/1996 tarihini
  izleyen
  aybaşında
  KHK/568 4 üncü maddesi 1/1/1997
  Diğer Maddeleri 21/12/1996
  KHK/570 — 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
  olan 3/4/1997 tarihinde
  4303 — 18/8/1997
  4323 — 18/1/1998
  4374 — 31/8/1998 tarihinden
  geçerli olmak üzere yayımı
  olan 31/7/1998 tarihinde
  4376 5 inci maddesi 21/12/1996 tarihinden
  geçerli olmak üzere yayımı
  olan 2/8/1998 tarihinde
  Diğer maddeleri 2/8/1998
  4476-2
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

4541 — 4/3/2000
4564 — 22/4/2000
KHK/607 — 4/8/2000
KHK/629 –– 5/10/2000
4635 — 13/4/2001
4699 –– 7/7/2001
4730 –– 15/1/2002
tarihinden geçerli olmak üzere 3/2/2002
4788 –– 18/1/2003
4861 –– 6/6/2003
4891 –– 18/6/2003
4902 –– 24/6/2003
4917 –– 10/7/2003
Değiştiren Yürürlüğe
Kanun 926 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi
5365 38,49,84,85,126 21/6/2005
5473 Ek Madde 1715/1/2006 tarihinden geçerli olmak
üzere 31/3/2006 tarihinde
5497 31,33,35,37,38,45,84,85,93,112,126,202,Ek Madde 19,
Ek Geçici Madde 78 17/5/2006
5499 128 17/5/2006
5589 109,157 ve Ek Geçici Madde 84 7/3/2007

5621 Madde 36, Ek Madde 19 ile Ek Geçici Madde 85 17/4/2007
5758 8, 25, 36, 65, 109, 115, 150, Geçici Madde 30 ve 31 9/5/2008
5768 68, 143 24/6/2008
5793 148 6/8/2008
5837 78, 85, 109, 140, Ek Madde 17, 25, EK VIII, EK VIII/A,
EK VIII/B, EK VIII/C, Ek Geçici Madde 86, 87 ve 88 13/2/2009
5906 83, 113 3/7/2009
5947 Ek Madde 17 ve 26 30/7/2010
600018, 37, 68, 115, Ek Geçici Madde 89, 90 30/6/2010
6191 83, 202, Ek Madde 17 ve Geçici Madde 32 22/3/2011
4477
926 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL
EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/
İptal Eden Anayasa
Mahkemesinin
Kararının Numarası
926 sayılı Kanunun değişen veya
iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/647 65 20/7/2011
KHK/650 Ek Madde 27 26/8/2011
KHK/651 Geçici Madde 32 27/8/2011
KHK/666
Ek Madde 17
Ek Madde 17
31/12/2011 tarihinden
geçerli olmak üzere
2/11/2011
15/1/2012
6318 14, 20, 112, 113, 114, 115, 126, 128,
137, 143, Ek Madde 10, Ek madde 28,
Ek Madde 29, Geçici Madde 33,
Geçici Madde 34, EK-VI, EK-VII,
EK-VIII, EK-VIII/A, EK-VIII/B EKVIII/C ve EK-IX sayılı cetveller
3/6/2012
6336 14, 36, 68, Geçici Madde 35 30/6/2012
6413 36, 50, 94, 109 16/2/2013
Anayasa
Mahkemesi’nin
18/7/2012 tarihli ve E.:
2011/113 K.: 2012/108
sayılı Kararı
Ek Madde 27 1/1/2013 tarihinden
başlayarak altı ay sonra
(1/7/2013)
6496 145, Ek Madde 30, Ek Geçici Madde
91
31/7/2013

4478
Değiştiren Kanunun/
KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesinin
Kararının Numarası
926 sayılı Kanunun değişen
veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
Anayasa Mahkemesi’nin
27/12/2012 tarihli ve E.:
2011/139, K.: 2012/205 sayılı
Kararı
Ek Madde 17 10/10/2013
6514 Ek Madde 17, Ek Madde 27 18/1/2014
6519
3, 14, 35, 37, 38, 47, 49, 50, 54,
82, 84, 94, 109, 113, 120, 146,
148, Ek Madde 3, 31, 32, 33,
Geçici Madde 36, 37
22/2/2014
6525 126 27/2/2014
6586
14, 27, 33, 35, 36, 50, 65, 94,
109, 112, 113, 125, 126, 127,
129, 130, 131, 176, 199, 202,
Ek Madde 4, Ek Madde 16, Ek
Madde 17, Ek Madde 34
3/2/2015
6637 176 15/5/2015
6656 143, Geçici Madde 38
1/1/2016 tarihinden
geçerli olmak üzere
9/1/2016 tarihinde
6661 Geçici Madde 39 27/1/2016
6722
3, 38, 41, 85, Ek Madde 19, Ek
Madde 32, Ek Madde 35, Geçici
Madde 40
14/7/2016
KHK/668 54, Geçici Madde 39, Geçici
Madde 41 27/7/2016
KHK/669
1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17,18,
20, 49, 68, 115, 121, 127, 135,
136, 143, 145, 146, 202, Ek
Madde 22, Ek Madde 26
31/7/2016
KHK/671
14/A, 113, 143, Ek Geçici
Madde 92,
Ek Geçici Madde 93
17/8/2016
4479
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden
Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
926 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen
maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
KHK/676 14/A, Ek Geçici Madde 92, Ek Geçici Madde 94 29/10/2016
KHK/678 14, 15, 68, Ek Madde 36 22/11/2016
6755 54, Geçici Madde 39, Geçici Madde 41 24/11/2016
6756 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17,18, 20, 49, 68, 115, 121, 127, 135,
136, 145, 146, 202, Ek Madde 22, Ek Madde 26 24/11/2016
6757 14/A, 113, 143, Ek Geçici Madde 92,
Ek Geçici Madde 93 24/11/2016
KHK/681
3, 13, 14, 21, 24, 34, 37, 38, 41, 49, 54, 67, 68, 79, 82, 89,
109, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 132,
134, 150, 202, Ek Madde 4, Ek Madde 10, Ek Madde 17,
Geçici Madde 42, Geçici Madde 43, Geçici Madde 44, Ek
Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 46, Ek Geçici Madde 80,
Ek Geçici Madde 91, Ek Geçici Madde 95, Ek Geçici Madde
96
6/1/2017
KHK/690 35, 82, Ek Geçici Madde 92 29/4/2017
KHK/691 54, 57 22/6/2017
KHK/694 46, 54, 113, 143, Geçici Madde 43, Geçici Madde 45, Ek
Geçici Madde 97, Ek Geçici Madde 98 25/8/2017
KHK/696 15, 65, 68, Geçici Madde 45, Ek Geçici Madde 92, Ek Geçici
Madde 93, Ek Geçici Madde 98 24/12/2017
7100 Ek Madde 4 6/3/2018
7069 54, 57 8/3/2018
7070 Ek Geçici Madde 94 8/3/2018
7071 14, 15, 68, Ek Madde 36 8/3/2018
7073
3, 13, 14, 21, 24, 34, 37, 38, 41, 49, 54, 67, 68, 79, 82, 89,
109, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 132,
134, 150, 202, Ek Madde 4, Ek Madde 10, Ek Madde 17,
Geçici Madde 42, Geçici Madde 43, Geçici Madde 44, Ek
Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 46, Ek Geçici Madde 80,
Ek Geçici Madde 91, Ek Geçici Madde 95, Ek Geçici Madde
96
8/3/2018
7077 35, 82, Ek Geçici Madde 92 8/3/2018
7078
46, 54, 143, Geçici Madde 45, Ek Geçici Madde 97, Ek Geçici
Madde 98 8/3/2018
7079 65, Ek Geçici Madde 93 8/3/2018
4480
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin
veya İptal Eden
Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
926 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen
maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
KHK/703
4,6,7,30,31,33,34,36,49,50,79,
116,121,123,124,131,144,152,190,
Ek Madde 3, Ek Madde 10, Ek Madde 17,
Ek Madde 36
24/6/2018 tarihinde birlikte
yapılan Türkiye
Büyük Millet
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve
başladığı tarihte
(9/7/2018)
7146 14/A, 113 3/8/2018
7161 124, Geçici Madde 45,
Geçici Madde 45
ikinci fıkrasında
yapılan değişiklik
1/1/2019 tarihinde
diğer değişiklik
18/1/2019 tarihinde
7166 113, Ek Geçici Madde 98 22/2/2019
7179 77, 78, 82, 84, 107, 126, 143, Ek Madde 17, EK-VIII/C
sayılı Cetvel 26/6/2019
7196 Ek Madde 17 24/12/2019
7250 36, 68, 109, Ek Madde 17, Ek Madde 37, Geçici Madde 46,
Geçici Madde 47
Kanuna eklenen
geçici 47 nci
maddenin birinci
fıkrasının (ç)
bendi 1/9/2020
tarihinde, diğer
hükümleri yayımı
tarihinde
(23/7/2020)
7281
14, 15, 41, 46, 68, 89, 112, 126, 127, 196, 200, 202, 203,
204, Ek Madde 17, Ek Madde 35, Ek Madde 38, Geçici
Madde 43, Ek Geçici Madde 99
5/3/2021
7329 50, 94, Ek Madde 39, Geçici Madde 48 30/6/2021

Paylaş