Yüksek Disiplin Kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasına yönelik karar vermek üzere ilgilisine göre Bakanlık veya kuvvet komutanlıklarında yüksek disiplin kurulu teşkil edilir. General ve amiraller ile Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile Millî Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünde görevli subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, Bakanlıkta teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu, diğer subay, astsubay, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ise mensup oldukları kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası ile ilgili karar vermekle görevli ve yetkilidir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler 6413 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde sayılan hallerdir. Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası;

  1. a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek,
  2. b) Ahlaki zayıflık,
  3. c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak,

ç) Gizli bilgileri açıklamak,

  1. d) İdeolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak
  2. e) Uzun süreli firar etmek,
  3. f) Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek,
  4. g) İffetsiz bir kimse ile evlenmek veya böyle bir kimse ile yaşamak ,

ğ) Gayri tabii mukarenette bulunmak,

  1. h) Terör örgütleriyle ilişkisi olmak, disiplinsizlikleri sonucu tesis edilebilir.

Ayrıca;

Disiplin ceza puanına bağlı olarak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi gerektiren disiplinsizlikler 6413 sayılı Kanunun 2’ inci maddesinde sayılan hallerdir

En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde onsekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası alma veya en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almak halinde de Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası tesis edilmektedir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; disiplin amirlerinden en az ikisinin teklifi üzerine yüksek disiplin kurulları tarafından verilebileceği gibi, eldeki bilgi ve belgelere göre yüksek disiplin kurulları tarafından resen de verilebilir.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hazırlık işlemlerinin başlatılabilmesi için, disiplin amirlerinden en az ikisinin Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi teklifinde bulunması gerekir.

Yüksek disiplin kurulu dosyası, personel birimlerine gönderildiği tarihten itibaren üç ay içinde kurulda görüşülür. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre kurul başkanı tarafından bir katına kadar uzatılabilir.

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında;) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesi veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı, kararlarından biri verilir.

Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personel veya vekili; tahkikatın gizliliğini, üçüncü şahıs ve makamların özel bilgileri ile şeref, haysiyet ve güvenliğini, gizli ve özel nitelikteki bilgileri korumaya yönelik olanların dışındaki soruşturma evrakının tamamını inceleme, tanık dinletme ve yüksek disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir. Savunma alınmadan personel hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilemez.

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.

Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası ile tecziye edilen ilgililerin idari işlemin tebliğine müteakip 60 gün içerisinde iptal davası açmak suretiyle yasal yollara başvurmasında hukuki yarar bulunmaktadır.

 

 

 

 

Paylaş